Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Hơn nửa triệu chiến sỹ từ các mặt trận hành quân về Điện Biên Phủ.

- Gần 3 vạn người từ hậu phương tham gia vận chuyển hàng hoá cho chiến dịch.

Hàng vạn tấn vũ khí.

- lương thực, thực phẩm, thuốc men.

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 19/12/2013 | Lượt xem: 628 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o viªn: ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2010 LÞch sö Bµi 17 ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ ®iÖn biªn Th­îng lµo §iÖn biªn phñ TËp ®oµn cø ®iÓm Ph¸o ®µi §åi him lam ChiÕn dÞch ®iÖn biªn phñ - Mùa đông năm 1953, tại chiến khu Việt Bắc, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã làm gì? Bộ chính trị họp thông qua phương án mở chiến dịch Điện Biên Phủ Hoà Chí Minh Pham Vaên Ñoàng Nguyeãn Chí Thanh Tröôøng Chinh Voõ Nguyeân Giaùp - Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch như thế nào? + Về sức người: + Về sức của: ChiÕn dÞch ®iÖn biªn phñ 1. Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch Điên Biên Phủ - Hơn nửa triệu chiến sỹ từ các mặt trận hành quân về Điện Biên Phủ. - Gần 3 vạn người từ hậu phương tham gia vận chuyển hàng hoá cho chiến dịch. Hàng vạn tấn vũ khí. - lương thực, thực phẩm, thuốc men... ChiÕn dÞch ®iÖn biªn phñ Søc ng­êi Søc cña 2,DiÔn biÕn cua chiÕn dÞch ®iÖn biªn phñ Chó gi¶i Së chØ huy cña ®Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch. S©n bay Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 1 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 2 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 3 ®åi ®éc lËp ®åi him lam B¶n kÐo M­êng thanh A1 B¶n hång cóm c1 S. NËm Rèm L­îc ®å chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ chia lµm mÊy ®ît ? Mçi ®ît ta b¾t ®Çu vµo ngµy nµo ? Ta tÊn c«ng vµo nh÷ng vÞ trÝ nµo ? KÕt qu¶ cña tõng ®ît tÊn c«ng ? + §ît 1 : ngµy 13-3-1954 + §ît 2 : Ngµy 30-3-1954 + §ît 3 : Ngµy 1-5-1954 2,DiÔn biÕn cua chiÕn dÞch ®iÖn biªn phñ 17 giê 30 phót ngµy 7-5-1954, cê chiÕn th¾ng tung bay trªn nãc hÇm t­íng §ê Ca-xt¬-ri Nối cột A hợp với các ý ở cột B để nói lên ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ A B ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ 1. Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch Điên Biên Phủ 2. Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ. + §ît 1 : ngµy 13-3-1954 + §ît 2 : Ngµy 30-3-1954 + §ît 3 : Ngµy 1-5-1954 * 17h 30 phút ngày 7-5-1954 cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca-xtơ-ri. 3. Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. - Là mốc son chói lọi, kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. - Khẳng định ý chí, sức mạnh dân tộc ta trong công cuộc chống xâm lược. - Nhân dân trong nước và bạn bè thế giới tin tưởng ở thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp của dân tộc ta. C¸nh ®ång M­êng Thanh Đồi A1 Tượng đài chiến thắng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptga_lich_su_bai_17_643.ppt
Tài liệu liên quan