Giáo án sinh học lớp 7 - Tiến hóa về sinh sản

Kiểm tra bài cũ

Nêu sự tiến hoá về hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh, sinh dục. Cho VD.

HỆ HÔ HẤP :

Hô hấp qua màng hoặc da ? hình thành phổi nhưng chưa hoàn chỉnh, da vẫn tồn tại ? hình thành ống khí hay phổi ? hình thành phổi & túi khí ? phổi hoàn chỉnh.

HỆ TUẦN HOÀN :

Từ chưa có ? hình thành tim bên ? tim có cấu tạo càng hoàn chỉnh phân hoá thành tâm nhĩ & tâm thất.

HỆ THẦN KINH :

Từ chưa có ? hệ thần kinh mạng lưới ? dây dọc ? chuỗi hạch (bậc thang hoặc hạch đơn) ? thần kinh hình ống có não bộ & tuỷ sống.

HỆ SINH DỤC :

Từ chưa phân hoá ? phân hoá chưa có ống dẫn ? có ống dẫn, có cơ quan giao phối.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 19/11/2013 | Lượt xem: 1028 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án sinh học lớp 7 - Tiến hóa về sinh sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔÛ CHAØ LAØ Sinh 7 Tieát 58 : TIEÁN HOAÙ VEÀ SINH SAÛN ? Neâu söï tieán hoaù veà heä tuaàn hoaøn, hoâ haáp, thaàn kinh, sinh duïc. Cho VD. HEÄ HOÂ HAÁP : Hoâ haáp qua maøng hoaëc da  hình thaønh phoåi nhöng chöa hoaøn chænh, da vaãn toàn taïi  hình thaønh oáng khí hay phoåi  hình thaønh phoåi & tuùi khí  phoåi hoaøn chænh. HEÄ TUAÀN HOAØN : Töø chöa coù  hình thaønh tim beân  tim coù caáu taïo caøng hoaøn chænh phaân hoaù thaønh taâm nhó & taâm thaát. HEÄ THAÀN KINH : Töø chöa coù  heä thaàn kinh maïng löôùi  daây doïc  chuoãi haïch (baäc thang hoaëc haïch ñôn)  thaàn kinh hình oáng coù naõo boä & tuyû soáng. HEÄ SINH DUÏC : Töø chöa phaân hoaù  phaân hoaù chöa coù oáng daãn  coù oáng daãn, coù cô quan giao phoái. Ví duï ñuùng ñaït ñieåm. (5ñ) Tieát 58 : TIEÁN HOAÙ VEÀ SINH SAÛN I. SINH SAÛN VOÂ TÍNH : Nghieân cöùu thoâng tin, traû lôøi : ? Theá naøo laø sinh saûn voâ tính? ? Cho vd.  Laø hình thöùc sinh saûn khoâng coù teá baøo sinh duïc ñöïc, caùi keát hôïp.  VD : ÑVNS : truøng bieán hình, truøng ñeá giaøy, truøng soát reùt, truøng roi,… coù hình thöùc sinh saûn baèng caùch nhaân ñôi, nhaân nhieàu.  Tieåu keát 1 : - Laø hình thöùc sinh saûn khoâng coù teá baøo sinh duïc ñöïc, caùi keát hôïp. - Phaân ñoâi, moïc choài, phaân nhieàu. II. SINH SAÛN HÖÕU TÍNH : Nghieân cöùu thoâng tin, traû lôøi : ? Theá naøo laø sinh saûn höõu tính? ? Theá naøo laø thuï tinh trong, ngoaøi? ? Theá naøo laø phaân tính, löôõng tính?  Laø hình thöùc sinh saûn coù söï keát hôïp cuûa teá baøo sinh duïc ñöïc & caùi  hôïp töû.  Thuï tinh trong laø quaù trình thuï tinh dieãn ra trong cô theå meï. Thuï tinh ngoaøi laø quaù trình thuï tinh dieãn ra ngoaøi cô theå.  Löôõng tính laø cô theå mang 2 giôùi tính ñöïc & caùi. Phaân tính laø cô theå chæ mang 1 giôùi tính ñöïc hoaëc caùi.  Tieåu keát 2 : - Laø hình thöùc sinh saûn coù söï keát hôïp cuûa teá baøo sinh duïc ñöïc & caùi  hôïp töû. - Tröùng thuï tinh phaùt trieån thaønh phoâi, phoâi phaùt trieån trong hoaëc ngoaøi cô theå meï. III. SÖÏ TIEÁN HOAÙ CAÙC HÌNH THÖÙC SINH SAÛN : Nghieân cöùu thoâng tin, thaûo luaän hoaøn thaønh baûng : Trong Ñeû tröùng Tröïc tieáp Khoâng laøm toå,… Con non töï … Ngoaøi Ñeû tröùng Bieán thaùi Ñaøo hang Con non töï … Ngoaøi Ñeû tröùng Tröïc tieáp Khoâng laøm toå,… Con non töï … Ngoaøi Ñeû tröùng Bieán thaùi Loùt oå Con non töï … Trong Ñeû tröùng Tröïc tieáp Khoâng laøm toå,… Con non töï … Trong Ñeû tröùng Tröïc tieáp Laøm toå, aáp tröùng Baèng söõa dieàu, … Trong Ñeû con Tröïc tieáp coù nhau thai Laøm toå Baèng söõa meï ? Lôïi ích cuûa söï thuï tinh trong, ñeû con, söï phaùt trieån phoâi, hình thöùc baûo veä tröùng & nuoâi con?  Tieåu keát 3 : - Thuï tinh trong  söï phaùt trieån cuûa tröùng an toaøn & tæ leä thuï tinh cao. - Ñeû con laø hình thöùc sinh saûn hoaøn chænh hôn vì phoâi phaùt trieån trong cô theå meï. - Söï phaùt trieån tröïc tieáp tieán hoaù hôn giaùn tieáp khoâng phuï thuoäc vaøo moâi tröôøng, tröùng coù löôïng noaõn hoaøng nhieàu. - Hieän töôïng thai sinh : phoâi phaùt trieån & söû duïng chaát dinh döôõng cuûa cô theå meï neân ñaûm baûo hôn khoâng phuï thuoäc moâi tröôøng ngoaøi.  Hình thöùc sinh saûn höõu tính theå hieän söï tieán hoaù ôû ñieåm naøo?  Thuï tinh trong, ñeû con, baûo veä tröùng & nuoâi con.  Ñaùnh daáu tröôùc caâu ñuùng : 4.1 Ôû ÑVCXS, söï thuï tinh ngoaøi xaûy ra ôû : a. Caù & löôõng cö. b. Caù & boø saùt. c. Löôõng cö & boø saùt. d. Caù, löôõng cö & boø saùt 4.2 Trong caùc hình thöùc sinh saûn, hình thöùc naøo xem laø tieán hoaù nhaát : a. Sinh saûn voâ tính. b. Sinh saûn höõu tính. c. Sinh saûn höõu tính & thuï tinh trong. d. Sinh saûn höõu tính & thuï tinh ngoaøi. 4.3 ÑV coù söï chaêm soùc con sau khi nôû ra : Caù. b. Eách ñoàng. c. Thaèn laèn. d. Chim boà caâu.  Hoïc baøi, chuaån bò baøi.  Nghieân cöùu H56.1,2,3 sgk.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttiet_58tien_hoa_ve_sinh_san_9679.ppt
Tài liệu liên quan