Luật ngân hàng chứng khoán - Chương 5: Pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng ngân hàng

I. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG

1. Khái niệm

Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc có hoàn trả vốn gốc và lãi trong một thời gian nhất định.

Tín dụng là sự vận động của nguồn vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu.

 

ppt69 trang | Chia sẻ: hongha80 | Ngày: 05/10/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Luật ngân hàng chứng khoán - Chương 5: Pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng ngân hàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thực hiện hợp đồng : có mục đích đảm bảo cho việc thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ của người đã trúng thầu theo hợp đồng đã ký kết .12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG3. Chế độ pháp lý về hoạt động bảo lãnh ngân hàng :3.3. Điều kiện bảo lãnh :Điều kiện thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh đối với TCTD :Được NHNN cấp phépTrường hợp bảo lãnh ra nước ngoài, phải được NHNN cấp phép hoạt động thanh toán quốc tế.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG3. Chế độ pháp lý về hoạt động bảo lãnh ngân hàng :3.3. Điều kiện bảo lãnh :Điều kiện được bảo lãnh đối với khách hàng :Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự.Có tài liệu chứng minh nghĩa vụ cần được bảo lãnh.Có đủ uy tín (trên cơ sở tài sản đảm bảo) và tình hình tài chính lành mạnh.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG4. Chế độ pháp lý về hoạt động cho thuê tài chính :4.1. Khái niệm cho thuê tài chính :Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài sản giữa bên cho thuê là TCTD với khách hàng thuê. Khi kết thúc thời hạn thuê, khách hàng mua lại hoặc tiếp tục thuê tài sản đó theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng thuê. Trong thời hạn cho thuê, các bên không được đơn phương huỷ bỏ hợp đồng.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG4. Chế độ pháp lý về hoạt động cho thuê tài chính :4.2. Bản chất của cho thuê tài chính :Bên thuê có nhu cầu bổ sung tài sản cố định cho hoạt động sản xuất kinh doanh.Bên cho thuê mua tài sản cố định theo yêu cầu của bên thuê và cho thuê.Khi hết hạn thuê, bên thuê có thể trả lại tài sản thuê, hoặc tiếp tục thuê, hoặc mua lại.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG4. Chế độ pháp lý về hoạt động cho thuê tài chính :4.3. Quan hệ pháp luật cho thuê tài chính :Quan hệ pháp luật cho thuê tài chính được thể hiện thông qua Hợp đồng cho thuê tài chính, là văn bản thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thuê mua tài chính.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG4. Chế độ pháp lý về hoạt động cho thuê tài chính :4.3. Quan hệ pháp luật cho thuê tài chính :Chủ thể của quan hệ pháp luật thuê mua tài chính :Bên cho thuê : các công ty tài chính được NHNN cấp phép thành lập và hoạt động.Bên đi thuê : tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê mua tài sản, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự.Đối tượng của quan hệ thuê mua tài chính : tài sản cố định (thông thường là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, )12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG4. Chế độ pháp lý về hoạt động cho thuê tài chính :4.3. Quan hệ pháp luật cho thuê tài chính :Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê :Quyền : Mua, nhập khẩu trực tiếp theo yêu cầu của bên thuê.Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại, các chi phí phát sinh trong suốt quá trình cho thuê.Thu hồi tài sản, yêu cầu bên thuê thanh toán toàn bộ số tiền thuê khi vi phạm hợp đồng.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG4. Chế độ pháp lý về hoạt động cho thuê tài chính :4.3. Quan hệ pháp luật cho thuê tài chính :Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê :Nghĩa vụ: Ký hợp đồng mua tài sản, hoàn tất thủ tục nhập khẩu, thanh toán toàn bộ tiền mua tài sản.Bồi thường thiệt hại cho bên đi thuê khi bên cho thuê vi phạm hợp đồng.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG4. Chế độ pháp lý về hoạt động cho thuê tài chính :4.3. Quan hệ pháp luật cho thuê tài chính :Quyền và nghĩa vụ của bên thuê :Quyền : Đàm phán với người bán về việc mua tài sản thuê.Trực tiếp nhận tài sản thuê từ người bán.Lựa chọn việc tiếp tục thuê hoặc mua tài sản thuê khi kết thúc hợp đồng thuê mua tài sản.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG4. Chế độ pháp lý về hoạt động cho thuê tài chính :4.3. Quan hệ pháp luật cho thuê tài chính :Quyền và nghĩa vụ của bên thuê :Nghĩa vụ: Sử dụng tài sản đúng mục đích, không chuyển nhượng QSD tài sản cho bên người thứ ba bất kỳ.Thanh toán chi phí nhập khẩu, thuế, bảo hiểm, và tiền thuê.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG4. Chế độ pháp lý về hoạt động cho thuê tài chính :4.3. Quan hệ pháp luật cho thuê tài chính :Quyền và nghĩa vụ của bên thuê :Nghĩa vụ: Chịu mọi rủi ro thiệt hại đối với tài sản thuê, và do tài sản thuê gây ra đối với tổ chức, cá nhân khác.Trả lại tài sản thuê khi hết hạn hợp đồng thuê.Không dùng tài sản thuê làm đảm bảo cho khoản vay bất kỳ.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG5. Chế độ pháp lý về hoạt động bao thanh toán:5.1. Khái niệm bao thanh toán :Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng của TCTD cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá đã được bên bán hàng thoả thuận trong hợp đồng mua bán hàng.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG5. Chế độ pháp lý về hoạt động bao thanh toán:5.2. Chủ thể tham gia hoạt động bao thanh toán :Chủ thể bao thanh toán : NH thương mại nhà nước, NH thương mại cổ phần, NH liên doanh, NH 100% vốn nước ngoài, chi nhánh NH nước ngoài tại Việt Nam, công ty tài chính.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG5. Chế độ pháp lý về hoạt động bao thanh toán:5.2. Chủ thể tham gia hoạt động bao thanh toán :Điều kiện để được cấp phép hoạt động bao thanh toán :Có nhu cầu hoạt động bao thanh toánTỷ lệ nợ quá hạn/ tổng dư nợ ≤ 5% trong 3 tháng gần nhất.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG5. Chế độ pháp lý về hoạt động bao thanh toán:5.2. Chủ thể tham gia hoạt động bao thanh toán :Điều kiện để được cấp phép hoạt động bao thanh toán :Không đang bị xem xét hoặc đã bị xử lý vi phạm về hoạt động trong lĩnh vực tài chính NH (dù đã khắc phục).Có giấy phép hoạt động ngoại hối nếu hoạt động bao thanh toán xuất nhập khẩu.Đăng công báo ba số liên tiếp.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG5. Chế độ pháp lý về hoạt động bao thanh toán:5.2. Chủ thể tham gia hoạt động bao thanh toán :Chủ thể được bao thanh toán :Các tổ chức kinh tế và nước ngoài cung ứng hàng hoá và được thụ hưởng các khoản phải thu.Đối tượng của hợp đồng bao thanh toán là sản phẩm hàng hoá, không là sản phẩm dịch vụ.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG5. Chế độ pháp lý về hoạt động bao thanh toán:5.2. Chủ thể tham gia hoạt động bao thanh toán :Mối quan hệ giữa chủ thể bao thanh toán và chủ thể được bao thanh toán là quan hệ tín dụng, nhưng chủ thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ là chủ thể thứ ba – bên mua hàng  Hợp đồng bao thanh toán phải thể hiện nội dung chuyển quyền đòi nợ từ chủ thể được bao thanh toán sang chủ thể bao thanh toán.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG5. Chế độ pháp lý về hoạt động bao thanh toán:5.3. Các loại hình bao thanh toán :Căn cứ vào khả năng truy đòi :Bao thanh toán có quyền truy đòi : là việc bên bao thanh toán có quyền truy đòi lại bên được bao thanh toán khi bên mua hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ tiền mua hàng.Bao thanh toán không có quyền truy đòi : là việc bên bao thanh toán gánh chịu hoàn toàn rủi ro khi bên mua hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ tiền mua hàng.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG5. Chế độ pháp lý về hoạt động bao thanh toán:5.3. Các loại hình bao thanh toán :Căn cứ vào địa giới hành chính :Bao thanh toán trong nước.Bao thanh toán xuất khẩu.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuIII. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG5. Chế độ pháp lý về hoạt động bao thanh toán:5.3. Các loại hình bao thanh toán :Căn cứ vào địa giới hành chính :Bao thanh toán trong nước.Bao thanh toán xuất khẩu.12/26/2019Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptluat_nh_chuong_5_6245.ppt
Tài liệu liên quan