Mĩ thuật - Bài 9: thường thức mĩ thuật sơ lược về mĩ thuật Thời Lý

Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:

Ngày 21-11-1009 Lý Công Uẩn lên ngôi Hòang Đế đặt niên hiệu là Thuận Thiên sau khi chọn Đại La để định đô, tháng 8 năm 1010 Lý Công Uẩn rời Hoa Lư ra Đại La và đổi tên là Thăng Long.

Do sự kiện gì mà Lý Công Uẩn lại đổi tên thành Đại La thành thành Thăng Long?

 

pptx50 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 22/09/2016 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Mĩ thuật - Bài 9: thường thức mĩ thuật sơ lược về mĩ thuật Thời Lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS VÕ VĂN KIỆTMÔN MĨ THUẬT 6Giáo viên thực hiên: Nguyễn Thị Kim GhiNăm học: 2015- 2016Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:- Kinh đô Thăng Long được xây dựng từ thời nào ? - Do vua nào cai trị? Ngày 21-11-1009 Lý Công Uẩn lên ngôi Hòang Đế đặt niên hiệu là Thuận Thiên sau khi chọn Đại La để định đô, tháng 8 năm 1010 Lý Công Uẩn rời Hoa Lư ra Đại La và đổi tên là Thăng Long.- Do sự kiện gì mà Lý Công Uẩn lại đổi tên thành Đại La thành thành Thăng Long?- Vào triều nhà Lý đã xây dựng những công trình nào?II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:a) Kiến trúc cung đình: Kinh Thµnh Th¨ng Long ®­îc x©y dùng víi quy m« lín.- §ã lµ mét quÇn thÓ kiÕn tróc gåm 2 líp bªn ngoµi lµ kinh thµnh, bªn trong lµ Hoµng Thµnh. Nêu đặc điểm của kinh thành Thăng Long?II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:a) Kiến trúc cung đình:II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:a) Kiến trúc cung đình:II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:b) Kiến trúc phật giáo:1. Nghệ thuật kiến trúc:a) Kiến trúc cung đình:Tại sao kiến trúc phật giáo phát triển mạnh? Haừy keồ teõn nhửừng chuứa, thaựp tieõu bieồu? Đạo phật phát triển mạnh, kéo theo đó là sự phát triển của công trình kiến trúc phật giáo.- Cỏc chuứa thỏp tiờu biểu: chựa Dạm, chựa Phật Tớch, chựa Một Cột, chựa Lỏng, Thỏp chựa Long Đọi, Thỏp chựa Phật Tớch, Thỏp Bỏo Thiờn .II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:b) Kiến trúc phật giáo:1. Nghệ thuật kiến trúc:a) Kiến trúc cung đình:II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:b) Kiến trúc phật giáo:1. Nghệ thuật kiến trúc:a) Kiến trúc cung đình:II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:b) Kiến trúc phật giáo:1. Nghệ thuật kiến trúc:a) Kiến trúc cung đình:Chùa Phật TíchII/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:b) Kiến trúc phật giáo:1. Nghệ thuật kiến trúc:a) Kiến trúc cung đình:II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:b) Kiến trúc phật giáo:1. Nghệ thuật kiến trúc:a) Kiến trúc cung đình:II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:b) Kiến trúc phật giáo:1. Nghệ thuật kiến trúc:a) Kiến trúc cung đình:II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:- Nghệ thuật điêu khắc và trang trí thời Lý có đặc điểm gì?- Kể tên những tượng phật, chạm khắc mà em biết?- Có nhiều tượng bằng đá như Tượng Phật Thế Tôn, Tượng Kim Cương, Tượng Phật A-di-đà, Tượng đầu người mình chim,... - Những tượng này có đặc điểm: Kích thước lớn.a) Tượng :II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:a) Tượng :II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:a) Tượng :II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:a) Tượng :II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:a) Tượng :II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:a) Tượng :II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:a) Tượng :II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:a) Tượng :II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:a) Tượng :II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:a) Tượng :II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:a) Tượng :II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:a) Tượng :II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:a) Tượng :Tượng đầu người mình chimII/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:b) Chạm Khắc:a) Tượng : Chạm khắc thời Lý rất tinh xảo với những hình chạm thể hiện hoa, lá, mây, sóng, nước hấp dẫn, độc đáo.- Rồng thời Lý mang dấu ấn phật giáo, hiền hòa, mềm mại, không có cặp sừng trên đầu; luôn có hình chữ “S”. Mình tròn, thân lẳn uốn lược nhịp nhàng theo kiểu thắc túi.Cột biểu - chùa DạmChạm khắc tiên nữ chơi đàn3. Nghệ thuật gốm:II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:1. Nghệ thuật kiến trúc:2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:- Nghệ thuật gốm thời Lý có đặc điểm gì?- Kể tên những trung tâm sản xuất gốm nổi tiếng ở thời kỳ này? Xương gốm mỏng nhẹ, nét khắc chìm tạo nên sự chắc khoẻ của tác phẩm, chế tác được gốm men ngọc, gốm hoa nâu, gốm da lươn.- Trung taõm saỷn xuaỏt goỏm noồi tieỏng: Thaờng Long, Baựt Traứng, Thoồ Haứ, Thanh Hoựa.Gạch lát nềnII/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:Bài 9: Thường thức mĩ thuậtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝI/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:III/ Đặc điểm của mĩ thụât thời Lý:- Mĩ thuật thời Lý có đặc điểm gì? Nền mĩ thuật thời Lý đã phát triển tương đối hòan thiện các loại hình nghệ thuật. Trong đó có kiến trúc, điêu khắc, trang trí phát triển đạt trình độ nghệ thuật cao và gắn bó với nhau thành một tổng thể hòan chỉnh.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬPCHÙA MỘT CỘTĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬPTƯỢNG A-DI-ĐÀTRÒ CHƠI ĐOÁN HÌNH481291521110376Văn Miếu Quốc Tử GiámHướng dẫn tự học ở nhà Học bài & xem lại tranh ở SGK. Chuẩn bị bài 10 Thường thức mĩ thuậtMỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT THỜI LÝ* Đọc trước nội dung bài và tự trả lời các câu hỏi :1. Đặc điểm của Chùa Một Cột ?2. Tượng A-Di-Đà được tạc từ chất liệu gì? Tượng được chia làm mấy phần?3. Đặc điểm của hình dáng con Rồng thời Lý ?Trân trọng kính chào Chúc dồi dào sức khỏe !Chúc các em luôn học tốt !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxlop_6_tiet_9_bai_so_luoc_mt_thoi_ly_nh_15_16_4532-1.pptx