Nghiên cứu tính chất vật liệu thủy tinh y sinh 45S tổng hợp từ nguyên liệu chính cát trắng

Tóm tắt: Vật liệu thủy tinh hoạt tính sinh học 45SiO2 - 24,5Na2O - 24,5CaO - 6P2O5 (% theo khối

lượng) được tổng hợp bằng phương pháp nấu nóng chảy ở nhiệt độ cao, trong đó sử dụng một

phần nguyên liệu là cát trắng Cam Ranh đã qua xử lý để cung cấp thành phần SiO2. Hoạt tính sinh

học của vật liệu tổng hợp được kiểm tra và đánh giá bằng thực nghiệm ‘‘in vitro’’, các mẫu bột vật

liệu được ngâm trong dung dịch giả dịch thể người SBF (Simulated Body Fluid) theo tỷ lệ 1/2

(mg/ml). Các phương pháp phân tích XRD, FTIR và SEM được sử dụng để đặc trưng lý hóa vật

liệu trước và sau thực nghiệm ‘‘in vitro’’. Kết quả đạt được khẳng định hoạt tính của vật liệu qua

sự hình thành một lớp khoáng Hydroxyapatite (HA) mới trên bề mặt vật liệu sau ngâm. Lớp

khoáng Hydroxyapatite này chính là thành phần vô cơ trong xương người, nó như cầu nối gắn liền

miếng ghép vật liệu với xương tự nhiên, qua đó xương hỏng được tu sửa và làm đầy.

pdf10 trang | Chia sẻ: tieuaka001 | Ngày: 19/09/2020 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Nghiên cứu tính chất vật liệu thủy tinh y sinh 45S tổng hợp từ nguyên liệu chính cát trắng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
apatite làm cầu nối trong ghép xương. 4 0 00 35 00 30 0 0 2 50 0 2 00 0 15 00 10 0 0 50 0 S i - O - S i S i - O - S i S i - O - S i 7 d a ys 3 d a ys H A S ta n d a rd P -O C O 2 S i-O -S i S i-O S i-O S i-O T ra n s m itt a n ce ( % ) W avenum ber (c m -1 ) B iog la ss # # * * C O 3 2- C O 3 2-H 2 O (k t) P O 4 3- # # P O 4 3- Hình 6. Phổ hồng ngoại của mẫu thủy tinh ngâm trong dung dịch SBF sau 3 và 7 ngày. 3.2.3. Quan sát bằng kính hiển vi điện tử quét SEM Hình 7 thể hiện hình thái bề mặt của mẫu bột thủy tinh qua 3 ngày và 7 ngày trong SBF quan sát bởi ảnh SEM. Đối với mẫu 3 ngày, có thể quan sát trên ảnh một lớp màng mỏng, không đều bám trên bề mặt hạt, đây là giai đoạn đầu của quá trình tương tác giữa bioglass và SBF. Lớp phủ này phát triển theo thời gian. Sau 7 ngày, trên bề mặt thủy tinh được bao phủ một lớp hạt khá rõ ràng. Kết hợp với kết quả XRD có thể khẳng định lớp hạt này chính là lớp khoáng Hydroxyapatite kết tinh trên bề mặt thủy tinh sau ngâm. Sự hình thành lớp khoáng xương tiến triển theo thời gian ngâm 3 và 7 ngày qua phân tích SEM là phù hợp với sự tăng cường độ của các peak nhiễu xạ trên phổ XRD. B.X. Vương / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 2 (2017) 89-98 96 Hình 7. Ảnh chụp SEM của mẫu ngâm trong dung dịch SBF sau 3 ngày (trái) và 7 ngày (phải) với các độ phóng đại X. 500, X. 10000 và X. 20000. 3.3. Đánh giá cơ chế hoạt tính sinh học vật liệu thủy tinh Sự hình thành lớp khoáng xương mới giống với thành phần xương tự nhiên là yêu cầu quan trọng trong việc xử dụng vật liệu nhân tạo trong lĩnh vực cấy ghép xương, trám răng. Cơ chế tương tác giữa vật liệu thủy tinh hoạt tính sinh học và dung dịch giả dịch thể người SBF để hình thành một lớp khoáng xương apatite có thể được giải thích qua sự phân tích các kết đạt được trên và qua nghiên cứu các tài liệu tham khảo [1-4, 23]. Cơ chế này có thể tóm tắt theo chuỗi phản ứng trên bề mặt thủy tinh và dung dịch SBF như sau: - Bề mặt thuỷ tinh hoạt tính sinh học trao đổi ion kiềm với ion H+ từ dịch SBF - Hoà tan và tạo thành liên kết SiOH - Hấp thụ Ca2+, PO4 3-, CO3 2- tạo khoáng HAC vô định hình - Phát triển tạo lớp tinh thể HAC - Lớp HAC là cầu nối gắn vật liệu và xương tự nhiên 4. Kết luận Hệ thủy tinh hoạt tính sinh học 45SiO2 - 24,5Na2O - 24,5CaO - 6P2O5 đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp nấu nóng chảy, B.X. Vương / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 2 (2017) 89-98 97 trong đó có sử dụng một phần nguyên liệu sẵn có là cát trắng Cam Ranh. Phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) khẳng định thủy tinh tổng hợp có cấu trúc vô định hình. Phân tích hồng ngoại (FTIR) chỉ ra các liên kết chính của mạng lưới Silica trong cấu trúc vật liệu thủy tinh. Các phân tích XRD, FTIR và SEM sau thực nghiệm ‘‘in vitro’’ khẳng định sự hình thành một lớp khoáng xương mới trên bề mặt vật liệu thủy tinh sau ngâm, lớp khoáng xương mới này có thành phần và cấu trúc tương tự với xương tự nhiên. Lớp khoáng này là cầu nối ghép vật liệu nhân tạo và xương tự nhiên. Các nghiên cứu với tế bào xương và ‘‘In vivo’’ trên động vật sẽ được thực hiện nhằm sử dụng thủy tinh này như một vật liệu xương nhân tạo. Tài liệu tham khảo [1] L. L. Hench, Bioceramics: From Concept to Clinic, Journal of the American Ceramic Society 1991; 74, 1487-1510. [2] D. F. Williams, Definitions in Biomaterials, Consensus Conference for the European Society for Biomaterials, Chester, UK, 1986. [3] A. C. Derrien, Synthèse et caractérisation physico-chimique de géopolymères, Application: cinétique de minéralisation de géopolymères et du biomatériau CaCO3 synthétique, Thèse, n° d’ordre 3042, Université de Rennes 1, 2004. [4] L. L. Hench, R. J. Splinter and T. K. Jr. Greenlee, Bonding Mechanisms at the Interface of Ceramic Prosthetic Materials, Journal of Biomedical Materials Research 1972; 2, 117-141. [5] A. K. Varshneya, Fundamentals of Inorganic glasses, Academic Press, Boston 1994. [6] M. Vallet-Regí, Ceramics for medical applications, Journal of the Chemical Society Dalton Transaction 2001; 2, 97-108. [7] L.L. Hench, The story of Bioglass®, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 2006; 17, 967-978. [8] A. K. Varshneya, Fundamentals of Inorganic glasses, Academic Press, Boston 1994. [9] T. Kokubo, Solutions Able to Reproduce In Vivo Surface-Structure Changes in BioGlass-Ceramic A-W, J. Biomed. Mater. Res, 1990. [10] T. Kokubo, How Useful is SBF in Predicting In Vivo Bone Bioactivity, Biomaterials, 2006. [11] C. Numako, M. Kazama and Izumi Nakai, X-ray fluorescence ray fluorescence analysis, Chiba University and Tokyo University. [12] J. Goldstein et al, Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, 3rd ed., Springer 1992. [13] H. P. Klug, X-Ray diffraction procedures, 2nd ed, Wiley and Sons, New York 1974. [14] B. D. Cullity, Elements of X-ray Diffraction, 3rd ed, Addison-Wesley, New York 1967. [15] R. Jenkins, Introduction to X-ray Powder Diffractometry, Wiley and Sons, New York 1996. [16] Makoto Tagaki, Các phương pháp phân tích trong hóa học, dịch giả: Trần Thị Ngọc Lan. [17] C. W. Oatley, The early history of the scanning electron microscope, Journal of Applied Physics 1982; 2, 53. [18] I. Elgayar, A. R. Boccaccini and R. G. Hill, Structural analysis of bioactive glasses, Journal of Non-Crystalline Solids 2005; 351, 173-183. [19] R. Zallen, The physics of amorphous solids, p2 Wiley & Sons, Nex york 1983. [20] P. H. Gaskell, J. H. Parker and E. A. Davis, The structure of non-crystalline materials, Taylor and Francis, London 1983. [21] E. Dietrich, H. Oudadesse and M. Mami, “In vitro” bioactivity of melt-derived glass 46S6 doped with magnesium, J. Biomedical Materials Research 2008; 88A, 1087-1096. [22] Fiche JCPDF 09-432. [23] L. L. Hench, R. J. Splinter and T. K. Jr. Greenlee, Bonding Mechanisms at the Interface of Ceramic Prosthetic Materials, J. Biomedical Materials Research 1972; 2, 117-141. B.X. Vương / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 2 (2017) 89-98 98 Study of Properties of Bioglass 45S Synthesized by Using White Sand as Main Raw Material Bui Xuan Vuong Sai Gon University, 273 An Duong Vuong, 5 District, Ho Chi Minh City Abstract: A bioactive glass with composition 45SiO2 - 24,5Na2O - 24,5CaO - 6P2O5 (wt%) was synthesized by melting method at high temperature, in which a part of precursor materials is white sand used to provide SiO2 component. ‘‘In vitro’’ bioactivity of this glass was evaluated by soaking of glass-powder samples in a simulated body fluid (SBF) following 1/2 (mg/ml) in ratio. X-ray diffraction (XRD), fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM) methods were used to evaluate the physico-chemical properties of material before and after ‘‘in vitro’’ test. Obtained results showed the bioactivity of this glass via the formation of a bioactive hydroxyapatite (HA) layer on its surface. This hydroxyapatite layer is similar to chemical composition of the inorganic phase in human bone. It plays important role as a bridge to connect chemical bonding between bio-implant and natural bone. Consequently, the bone framework is repaired and restored. Keywords: Bioactive glass, bioactivity, ‘‘in vitro’’, hydroxyapatite, surface reactions, melting.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdocument_4665.pdf
Tài liệu liên quan