Thiết lập và quản trị hệ thống MDeamon

Trong các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thông thường nói chung, các doanh nghiệp hoạt động trong nghành công nghiệp không khỏi nói riêng, mức cạnh tranh diễn ra hiện nay là rất ác liệt và có xu hướng tăng lên. Nếu để mất một cơ hội là coi như đã mất đi một khoản tiền có giá trị gấp nhiều lần giá trị mà cơ hội đó đem lại. Một trong những công cụ giúp các doanh nghiệp có được thời cơ để ra được những quyết định kịp thời đó là khi có trong tay một hệ thống thông tin đảm bảo nhanh, chính xác và đầy đủ. Nếu như đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm, yêu cầu về chất lượng và giá thành sản phẩm là những mục tiêu cần đạt được. Thì đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, yêu cầu chất lượng phục vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng là mục tiêu hàng đầu.

Vì vậy, việc áp dụng công nghệ hiện đại tiên tiến trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đều nhằm một mục đích chung lớn nhất, đó là: đạt được hiệu quả cao hơn trong các hoạt động, khắc phục được các nhược điểm và những tồn tại khi sử dụng những công cụ trước, những công cụ với trình độ công nghệ cũ lạc hậu. Xây dựng các ứng dụng tin học nói chung là điểm khởi đầu tốt nhất để giải quyết những vấn đề nêu trên.

Với những lý thuyết căn bản về mạng máy tính, cài đặt các dịch vụ trên mạng và quản trị mạng đã được học ở trung tâm cộng thêm với những tìm tòi học hỏi trong quá trình làm đồ án, nhóm em đã đi tìm hiểu sâu thêm về thư tín điện tử vào xây dựng một ứng dụng cụ thể phục vụ cho công việc trong một cơ quan.

Chúng Em có thể trình bày khái quát qua về thư tín điên như sau: Thư điện tử là là một thông điệp gửi từ máy tính này đến một máy tính khác trên mạng máy tính mang nội dung cần thiết từ người gửi đến người nhận. Do thư điện tử gửi qua lại trên mạng và sử dụng tín hiệu điện vì vậy tốc độ truyền rất nhanh.

Thư điện tử có rất nhiều công dụng vì chuyển nhanh chóng và sử dụng dễ dàng. Mọi người có thể trao đổi ý kiến, tài liệu với nhau trong thời gian ngắn.Thư điện tử ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống, khoa học, kinh tế, xã hội, giáo giục, và an ninh quốc gia. Ngày nay người tao trao đổi với nhau hàng ngày những ý kiến, tài liệu bằng điện thư mặc dù cách xa nhau hàng ngàn cây số.

 

doc69 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 26/12/2013 | Lượt xem: 658 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Thiết lập và quản trị hệ thống MDeamon, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trung t©m ph¸t triÓn cntt - ®hqg tp. Hå chÝ minh Trung t©m ®µo t¹o c«ng nghÖ cao b¸ch khoa Hä vµ tªn: Vò V¨n Vinh Thµnh Quúnh Khai th¸c vµ lµm chñ Ch­¬ng tr×nh qu¶n lý th­ ®iÖn tö Mdeamon §å ¸n ký thuËt viªn tin häc chuyªn nghµnh : c«ng nghÖ m¸y tÝnh gi¸o viªn h­íng dÉn: Niªn kho¸ : 2003 – 2006 Lêi c¶m ¬n Qua ®©y chóng em xin ®­îc bµy tá lßng biÕt ¬n ®Õn thÇy Lª Nguyªn Hµ. ThÇy lµ ng­êi ®· truyÒn thô cho chóng em rÊt nhiÒu kiÕn thøc quý b¸u trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng. ThÇy ®· rÊt nhiÖt t×nh h­íng dÉn vµ gióp ®ì chóng em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n nµy. §ång thêi chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o cña Trung T©m Ph¸t TriÓn CNTT - §HQG TP Hå ChÝ Minh. Chóng em xin göi lêi c¶m ¬n ®Æc biÖt tíi c¸c thÇy c« gi¸o khoa C«ng nghÖ th«ng tin cña Trung T©m. Nh÷ng ng­êi ®· tËn t×nh chØ d¹y cho chóng em trong suèt qu¸ tr×nh häc t¹i Trung T©m. Xin ®­îc göi lêi c¸m ¬n ®Õn nh÷ng ng­êi th©n vµ bÌ b¹n ®· t¹o ®iÒu kiÖn, gióp ®ì vµ ®éng viªn trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n nµy. Hµ Néi – 2005 Nhãm sinh viªn thùc hiÖn : Vò V¨n Vinh Lêi nãi ®Çu Trong c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th­êng nãi chung, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nghµnh c«ng nghiÖp kh«ng khái nãi riªng, møc c¹nh tranh diÔn ra hiÖn nay lµ rÊt ¸c liÖt vµ cã xu h­íng t¨ng lªn. NÕu ®Ó mÊt mét c¬ héi lµ coi nh­ ®· mÊt ®i mét kho¶n tiÒn cã gi¸ trÞ gÊp nhiÒu lÇn gi¸ trÞ mµ c¬ héi ®ã ®em l¹i. Mét trong nh÷ng c«ng cô gióp c¸c doanh nghiÖp cã ®­îc thêi c¬ ®Ó ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi ®ã lµ khi cã trong tay mét hÖ thèng th«ng tin ®¶m b¶o nhanh, chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ. NÕu nh­ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt s¶n phÈm, yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc. Th× ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh dÞch vô, yªu cÇu chÊt l­îng phôc vô vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng lµ môc tiªu hµng ®Çu. V× vËy, viÖc ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tiªn tiÕn trong bÊt cø lÜnh vùc nµo còng ®Òu nh»m mét môc ®Ých chung lín nhÊt, ®ã lµ: ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n trong c¸c ho¹t ®éng, kh¾c phôc ®­îc c¸c nh­îc ®iÓm vµ nh÷ng tån t¹i khi sö dông nh÷ng c«ng cô tr­íc, nh÷ng c«ng cô víi tr×nh ®é c«ng nghÖ cò l¹c hËu. X©y dùng c¸c øng dông tin häc nãi chung lµ ®iÓm khëi ®Çu tèt nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn. Víi nh÷ng lý thuyÕt c¨n b¶n vÒ m¹ng m¸y tÝnh, cµi ®Æt c¸c dÞch vô trªn m¹ng vµ qu¶n trÞ m¹ng ®· ®­îc häc ë trung t©m céng thªm víi nh÷ng t×m tßi häc hái trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n, nhãm em ®· ®i t×m hiÓu s©u thªm vÒ th­ tÝn ®iÖn tö vµo x©y dùng mét øng dông cô thÓ phôc vô cho c«ng viÖc trong mét c¬ quan. Chóng Em cã thÓ tr×nh bµy kh¸i qu¸t qua vÒ th­ tÝn ®iªn nh­ sau: Th­ ®iÖn tö lµ lµ mét th«ng ®iÖp göi tõ m¸y tÝnh nµy ®Õn mét m¸y tÝnh kh¸c trªn m¹ng m¸y tÝnh mang néi dung cÇn thiÕt tõ ng­êi göi ®Õn ng­êi nhËn. Do th­ ®iÖn tö göi qua l¹i trªn m¹ng vµ sö dông tÝn hiÖu ®iÖn v× vËy tèc ®é truyÒn rÊt nhanh. Th­ ®iÖn tö cã rÊt nhiÒu c«ng dông v× chuyÓn nhanh chãng vµ sö dông dÔ dµng. Mäi ng­êi cã thÓ trao ®æi ý kiÕn, tµi liÖu víi nhau trong thêi gian ng¾n.Th­ ®iÖn tö ngµy cµng ®ãng mét vai trß quan träng trong ®êi sèng, khoa häc, kinh tÕ, x· héi, gi¸o giôc, vµ an ninh quèc gia. Ngµy nay ng­êi tao trao ®æi víi nhau hµng ngµy nh÷ng ý kiÕn, tµi liÖu b»ng ®iÖn th­ mÆc dï c¸ch xa nhau hµng ngµn c©y sè. Nhãm Em ®· chän ®Ò tµi nµy, víi môc nh»m cñng cè thªm kiÕn thøc tin häc vµ kiÕn thøc thùc tÕ cho b¶n th©n. §ång thêi cßn ®ãng gãp mét phÇn trong viÖc cung cÊp cho c¸c nh©n viªn, c¸c c¸n bé l·nh ®¹o trong c¬ quan hiÓu biÕt thªm vÒ th­ tÝn ®iÖn tö vµ cã thÓ sö dông mét c¸ch dÔ dµng. Bè côc ®å ¸n gåm 2 phÇn vµ 6 ch­¬ng: PhÇn I : Tæng quan vÒ hÖ thèng th­ ®iÖn tö Ch­¬ng 1. Kh¸i niÖm chung vÒ hÖ thèng th­ ®iÖn tö. Ch­¬ng 2. Giíi thiÖu vÒ Mail Client. Ch­¬ng 3. Giíi thiÖu vª Mail Server. Ch­¬ng 4. Qu¶n trÞ hÖ thèng th­ ®iÖn tö nãi chung. PhÇn II: ThiÕt lËp vµ qu¶n trÞ hÖ thèng MDeamon. Ch­¬ng 1: Ch­¬ng tr×nh qu¶n lý th­ ®iÖn tö MDeamon. Ch­¬ng 2: Qu¶n trÞ hÖ thèng MDeamon. phÇn I: tæng quan vÒ hÖ thèng th­ tÝn ®iÖn tö Ch­¬ng 1. kh¸i niÖm chung vÒ hÖ thèng th­ ®iÖn tö 1.1. Giíi thiÖu th­ ®iÖn tö 1.1.1. th­ ®iÖn tö lµ g× ? - §Ó göi mét bøc th­, th«ng th­êng ta cã thÓ mÊt mét vµi ngµy víi mét bøc th­ göi trong n­íc vµ nhiÒu thêi gian h¬n ®Ó göi bøc th­ ®ã ra n­íc ngoµi. Do ®ã, ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian vµ tiÒn b¹c ngµy nay nhiÒu ng­êi ®· sö dông th­ ®iÖn tö.Th­ ®iÖn tö ®­îc göi tíi ng­êi nhËn rÊt nhanh, dÔ dµng vµ rÎ h¬n nhiÒu so víi th­ truyÒn thèng - VËy th­ ®iÖn tö lµ g× ? nãi mét c¸ch ®¬n gi¶n, th­ ®iÖn tö lµ lµ mét th«ng ®iÖp göi tõ m¸y tÝnh nµy ®Õn mét m¸y tÝnh kh¸c trªn m¹ng m¸y tÝnh mang néi dung cÇn thiÕt tõ ng­êi göi ®Õn ng­êi nhËn. Do th­ ®iÖn tö göi qua l¹i trªn m¹ng vµ sö dông tÝn hiÖu ®iÖn v× vËy tèc ®é truyÒn rÊt nhanh. - Th­ ®iÖn tö cßn ®­îc gäi t¾t lµ E-Mail(Electronic Mail). E-Mail cã nhiÒu cÊu tróc kh¸c nhau tuú thuéc vµo hÖ thèng m¸y tÝnh cña ng­êi sö dông.MÆc dï kh¸c nhau vÒ cÊu tróc nh­ng tÊt c¶ ®Òu cã mét môc ®Ých chung lµ göi hoÆc nhËn th­ ®iÖn tö tõ mét n¬i nµy ®Õn mét n¬i kh¸c nhanh chãng. Ngµy nay, nhê sù ph¸t triÓn cña Internet ng­êi ta cã thÓ göi ®iÖn th­ tíi c¸c quèc gia trªn toµn thÕ giíi.Víi lîi Ých nh­ vËy nªn th­ ®iÖn tö hÇu nh­ trë thµnh mét nhu cÇu cÇn ph¶i cã cña ng­êi sö dông m¸y tÝnh.Gi¶ sö nh­ b¹n ®ang lµ mét nhµ kinh doanh nhá vµ cÇn ph¶i b¸n hµng trªn toµn quèc.VËy lµm thÕ nµo b¹n cã thÓ liªn l¹c ®­îc víi kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng vµ dÔ dµng.Th­ ®iÖn tö lµ c¸ch gi¶i quyÕt tèt nhÊt vµ nã ®· trë thµnh mét dÞch vô næi tiÕng trªn Internet. - T¹i c¸c n­íc tiÕn tiÕn còng nh­ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c tæ chøc th­¬ng m¹i, c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn v. v. §Òu ®· vµ ®ang kÕt nèi hÖ thèng m¸y tÝnh cña hä vµo Internet ®Ó viÖc chuyÓn th­ ®iÖn tö nhanh chãng vµ dÔ dµng. 1.1.2. Lîi Ých cña th­ ®iÖn tö - Th­ ®iÖn tö cã rÊt nhiÒu c«ng dông v× chuyÓn nhanh chãng vµ sö dông dÔ dµng. Mäi ng­êi cã thÓ trao ®æi ý kiÕn, tµi liÖu víi nhau trong thêi gian ng¾n.Th­ ®iÖn tö ngµy cµng ®ãng mét vai trß quan träng trong ®êi sèng, khoa häc, kinh tÕ, x· héi, gi¸o giôc, vµ an ninh quèc gia. Ngµy nay ng­êi tao trao ®æi víi nhau hµng ngµy nh÷ng ý kiÕn, tµi liÖu b»ng ®iÖn th­ mÆc dï c¸ch xa nhau hµng ngµn c©y sè. - V× th­ ®iÖn tö ph¸t triÓn dùa vµo cÊu tróc cña Internet cho nªn cung víi sù ph¸t triÓn cña Internet, th­ ®iÖn tö ngµy cµng phæ biÓn trªn toµn thÕ giíi. Ng­êi ta kh«ng ngõng t×m c¸ch ®Ó khai th¸c ®Õn møc tèi ®a vÒ sù h÷u dông cña nã. Th­ ®iÖn tö ph¸t triÓn sÏ ®­îc bæ sung thªm c¸c tÝnh n¨ng sau: Mçi bøc th­ ®iÖn tö sÏ mang nhËn d¹ng ng­êi göi. Nh­ vËy ng­êi göi sÏ biÕt ai ®· göi th­ cho m×nh mét c¸ch chÝnh x¸c. Ng­êi ta sÏ dïng th­ ®iÖn tö ®Ó göi th­ viÕt b»ng tay. Cã nghÜa lµ ng­êi nhËn sÏ ®äc th­ ®iÖn mµ ng­êi göi ®· viÕt b»ng tay. Thay v× göi l¸ th­ ®iÖn b»ng ch÷, ng­êi göi cã thÓ dïng ®iÖn th­ ®Ó göi tiÕng nãi. Ng­êi nhËn sÏ l¾ng nghe ®­îc giäng nãi cña ng­êi göi khi nhËn ®­îc th­. Ng­êi göi cã thÓ göi mét cuèn phim hoÆc lµ nh÷ng h×nh ¶nh l­u ®éng cho ng­êi nhËn. -Nh÷ng trë ng¹i lín nhÊt hiÖn giê lµ ®­êng truyÒn t¶i tÝn hiÖu cña Internet cßn chËm cho nªn khã cã thÓ chuyÓn t¶i sè l­îng lín c¸c tÝn hiÖu. Ngoµi ra cßn trë ng¹i kh¸c nh­ m¸y tÝnh kh«ng ®ñ søc chøa hay xö lý hÕt tÊt c¶ tÝn hiÖu mµ nã nhËn ®­îc.V× thÕ gÇn ®©y ng­êi ta ®· b¾t ®Çu x©y dùng nh÷ng ®­êng truyÒn t¶i tèc ®é cao cho Internet víi l­u l­îng nhanh gÊp tr¨m lÇn so víi ®­êng cò. Hy väng r»ng víi ®µ tiÕn triÓn nh­ vËy, mäi ng­êi trªn Internet sÏ cã thªm ®­îc nhiÒu lîi Ých tõ viÖc sö dông ®iÖn th­. 1.2. KiÕn tróc vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng th­ ®iÖn tö 1.2.1.Nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n cña hÖ thèng th­ ®iÖn tö - HÇu hÕt hÖ thèng th­ ®iÖn tö bao gåm ba thµnh phÇn c¬ b¶n lµ MUA, MTA vµ MDA. S¬ ®å tæng quan hÖ thèng th­ ®iÖn tö MTA(Mail transfer Agent) - Khi c¸c bøc th­ ®­îc göi ®Õn tõ MUA. MTA cã nhiÖm vô nhËn diÖn ng­êi göi vµ ng­êi nhËn tõ th«ng tin ®ãng gãi trong phÇn header cña th­ vµ ®iÒn c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµo header. Sau ®ã MTA chuyÓn th­ cho MDA ®Ó chuyÓn ®Õn hép th­ ngay t¹i MTA, hoÆc chuyÓn cho Remote-MTA. - ViÖc chuyÓn giao c¸c bøc th­ ®­îc c¸c MTA quyÕt ®Þnh dùa trªn ®Þa chØ ng­êi nhËn t×m thÊy trªn phong b×. NÕu nã trïng víi hép th­ do MTA (Local-MTA) qu¶n lý th× bøc th­ ®­îc chuyÓn cho MDA ®Ó chuyÓn vµo hép th­ NÕu ®Þa chØ göi bÞ lçi, bøc th­ cã thÓ ®­îc chuyÓn trë l¹i ng­êi göi. NÕu kh«ng bÞ lçi nh­ng kh«ng ph¶i lµ bøc th­ cña MTA, tªn miÒn ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh xem Remote-mta nµo sÏ nhËn th­, theo c¸c b¶n ghi MX trªn hÖ thèng tªn miÒn (chóng ta sÏ ®i s©u vµo c¸c kh¸i niÖm DNS vµ tªn miÒn trong c¸c môc phÝa sau). Khi c¸c ghi MX x¸c ®Þnh ®­îc Remote-MTA qu¶n lý tªn miÒn ®ã th× kh«ng cã nghÝa lµ ng­êi nhËn thuéc Remote-MTA. Mµ Remote-MTA cã thÓ ®¬n gi¶n chØ trung chuyÓn (relay) th­ cho mét MTA kh¸c, cã thÓ ®Þnh tuyÕn bøc th­ cho ®Þa chØ kh¸c nh­ vai trß cña mét dÞch vô domain ¶o(domain gateway) hoÆc ng­êi nhËn kh«ng tån t¹i vµ Remote-MTA sÏ göi tr¶ l¹i cho MUA göi mét c¶nh b¸o. MDA (Mail Delivery Agent) - Lµ mét ch­¬ng tr×nh ®­îc MTA sö dông ®Ó ®Èy th­ vµo hép th­ cña ng­êi dïng. Ngoµi ra MDA cßn cã kh¶ n¨ng läc th­, ®Þnh h­íng th­... Th­êng lµ MTA ®­îc tÝch hîp víi mét MDA hoÆc mét vµi MDA. MUA (Mail User Agent) - MUA lµ ch­¬ng tr×nh qu¶n lý th­ ®Çu cuèi cho phÐp ng­êi dïng cã thÓ ®äc, viÕt vµ lÊy th­ vÒ tõ MTA. MUA cã thÓ lÊy th­ tõ mail server vÒ ®Ó xö lý(sö dông giao thøc POP) hoÆc chuyÓn th­ cho mét MUA kh¸c th«ng qua MTA (sö dông giao thøc SMTP). HoÆc MUA cã thÓ xö lý trùc tiÕp th­ ngay trªn mail server (sö dông giao thøc IMAP). - §»ng sau nh÷ng c«ng viÖc vËn chuyÓn th× chøc n¨ng chÝnh cña MUA lµ cung cÊp giao diÖn cho ng­êi dïng t­¬ng t¸c víi th­, gåm cã. So¹n th¶o, göi th­ HiÓn thÞ th­, gåm c¶ c¸c file ®Ýnh kÌm. Göi tr¶ hay chuyÓn tiÕp th­. G¾n c¸c file vµo c¸c th­ göi ®i (Text,HTML, MIME.v.v). Thay ®æi c¸c tham sè(vÝ dô nh­ server ®­îc sö dông, kiÓu hiÓn thÞ th­, kiÓu m· ho¸ th­.v.v). Thao t¸c trªn c¸c th­ môc th­ ®Þa ph­¬ng vµ ë ®Çu xa. Cung cÊp sè ®Þa chØ th­ (danh b¹ ®Þa chØ). Läc th­. 1.2.2. Giíi thiÖu vÒ giao thøc POP vµ IMAP POP ( Post Office Protocol) - POP cho phÐp ng­êi dïng cã account t¹i m¸y chñ th­ ®iÖn tö kÕt nèi vµo vµ lÊy th­ vÒ m¸y tÝnh cña m×nh, ë ®ã cã thÓ ®äc vµ tr¶ lêi l¹i. POP ®­îc ph¸t triÓn ®Çu tiªn vµo n¨m 1984 vµ ®­îc n©ng cÊp tõ b¶n POP2 lªn POP3 vµo n¨m 1988. Vµ hiÖn nay hÇu hÕt ng­êi dïng sö dông tiªu chuÈn POP3 - POP3 kÕt nèi trªn nÒn TCP/IP ®Ó ®Õn m¸y chñ th­ ®iÖn tö (sö dông giao thøc TCP cæng mÆc ®Þnh lµ 110). Ng­êi dïng ®iÒn username vµ password. Sau khi x¸c thùc ®Çu m¸y kh¸ch sÏ sö dông c¸c lÖnh cña POP3 ®Ó lÊy vµ xo¸ th­. - POP3 chØ lµ thñ tôc ®Ó lÊy th­ trªn m¸y chñ th­ ®iÖn tö vÒ MUA. POP3 ®­îc quy ®Þnh bëi tiªu chuÈn RFC 1939. LÖnh cña POP3 LÖnh Miªu t¶ User X¸c ®Þnh username Pass X¸c ®Þnh password Star Yªu cÇu vÒ tr¹ng th¸i cña hép th­ nh­ sè l­îng th­ vµ ®é lín th­ List HiÖn danh s¸ch cña th­ Retr NhËn th­ dele Xo¸ mét bøc th­ x¸c ®Þnh Noop Kh«ng lµm g× c¶ Rset Kh«i phôc l¹i nh÷ng th­ ®· xo¸(rollback) quit Thùc hiÖn viÖc thay ®æi vµ tho¸t ra IMAP (Internet Mail Access Protocol) - Thñ tôc POP3 lµ mét thñ tôc rÊt cã Ých vµ sö dông rÊt ®¬n gi¶n ®Ó lÊy th­ vÒ cho ng­êi dïng. Nh­ng sù ®¬n gi¶n ®ã còng ®em ®Õn viÖc thiÕu mét sè c«ng dông cÇn thiÕt. VÝ dô: POP3 chØ lµm viÖc víi chÕ ®é offline cã nghÜa lµ th­ ®­îc lÊy sÏ bÞ xãa trªn server vµ ng­êi dïng chØ thao t¸c vµ t¸c ®éng trªn MUA. - IMAP th× hç trî nh÷ng thiÕu sãt cña POP3. IMAP ®­îc ph¸t triÓn vµo n¨m 1986 bëi tr­êng ®¹i häc Stanford. IMAP2 ph¸t triÓn vµo n¨m 1987. IMAP4 lµ b¶n míi nhÊt ®ang ®­îc sö dông vµ nã ®­îc c¸c tæ chøc tiªu chuÈn Internet chÊp nhËn vµo n¨m 1994. IMAP4 ®­îc quy ®Þnh bëi tiªu chuÈn RFC 2060 vµ nã sö dông cæng 143 cña TCP - IMAP hç trî ho¹t ®éng ë chÕ ®é online, offline hoÆc disconnect. IMAP cho phÐp ng­êi dïng tËp hîp c¸c th­ tõ m¸y chñ, t×m kiÕm vµ lÊy message cÇn ngay trªn m¸y chñ, lÊy th­ vÒ MUA mµ th­ kh«ng bÞ xo¸ trªn m¸y chñ. IMAP còng cho phÐp ng­êi dïng chuyÓn th­ tõ th­ môc nµy cña m¸y chñ sang th­ môc kh¸c hoÆc xo¸ th­. IMAP hç trî rÊt tèt cho ng­êi dïng hay ph¶i di chuyÓn vµ ph¶i sö dông c¸c m¸y tÝnh kh¸c nhau. LÖnh cña IMAP4 LÖnh Miªu t¶ capability Yªu cÇu danh s¸ch c¸c chøc n¨ng hç trî authenticate X¸c ®Þnh sö dông c¸c thùc tõ mét server kh¸c Login Cung c©p username vµ password Select Chän hép th­ examine §iÒn hép th­ chØ ®­îc phÐp ®äc Create T¹o hép th­ Delete Xo¸ hép th­ rename §æi tªn hép th­ subscribe Thªm vµo mét list ®ang ho¹t ®éng unsubscribe Dêi khái list ®ang ho¹t ®éng List Danh s¸ch hép th­ Lsub HiÖn danh s¸ch ng­êi sö dông hép th­ Status Tr¹ng th¸i cña hép th­ (sè l­îng th­,...) Append Thªm message vµo hép th­ Check Yªu cÇu kiÓm tra hép th­ Close Thùc hiÖn xo¸ vµ tho¸t khái hép th­ expunge Thùc hiÖn xo¸ Search T×m kiÕm trong hép th­ ®Ó t×m message x¸c ®Þnh Fetch T×m kiÕm trong néi dung cña message Store Thay ®æi néi dung cña message Copy Copy message sang hép th­ kh¸c Noop Kh«ng lµm g× Logout §ãng kÕt nçi So s¸nh POP3 vµ IMAP4 - Cã rÊt nhiÒu ®iÓm kh¸c nhau gi÷a POP3 vµ IMAP4. Phô thuéc vµo ng­êi dïng, MTA vµ sù cÇn thiÕt, cã thÓ sö dông POP3,IMAP4 hoÆc c¶ hai. Lîi Ých cña POP3 lµ: RÊt ®¬n gi¶n. §­îc hç trî rÊt réng Bëi rÊt ®¬n gi¶n nªn POP3 cã rÊt nhiÒu giíi h¹n. VÝ dô nã chØ hç trî sö dông mét hép th­ vµ th­ sÏ ®­îc xo¸ khái m¸y chñ th­ ®iÖn tö khi lÊy vÒ. IMAP4 cã nh÷ng lîi Ých sau: Hç trî sö dông nhiÒu hép th­ §Æc biÖt hç trî cho c¸c chÕ ®é lµm viÖc online, offline, hoÆc kh«ng kÕt nçi Chia sÎ hép th­ gi÷a nhiÒu ng­êi dïng Ho¹t ®éng hiÖu qu¶ c¶ trªn ®­êng kÕt nèi tèc ®é thÊp 1.2.3. Giíi thiÖu vÒ giao thøc SMTP - ViÖc ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng th­ ®iÖn tö (Mail System) ®ßi hái ph¶i h×nh thµnh c¸c chuÈn chung vÒ th­ ®iÖn tö. cã hai chuÈn vÒ th­ ®iÖn tö quan träng nhÊt vµ ®­îc sö dông tõ tr­íc ®ªn nay lµ X.400 vµ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). SMTP th­êng ®i kÌm víi chuÈn POP3. Môc ®Ých chÝnh cña X.400 lµ cho phÐp c¸c E-mail cã thÓ ®­îc truyÒn nhËn th«ng qua c¸c lo¹i m¹ng kh¸c nhau bÊt chÊp cÊu h×nh phÇn cøng, hÖ ®iÒu hµnh mang, giao thøc truyÒn dÉn ®­îc dïng. Cßn chuÈn SMTP miªu t¶ c¸ch ®iÒu khiÓn c¸c th«ng ®iÖp trªn m¹ng Internet. §iÒu quan träng cña chuÈn SMTP lµ gi¶ ®Þnh MTA hoÆc MUA göi th­ ph¶i dïng giao thøc SMTP göi th­ ®iÖn tö cho mét MTA nhËn th­ còng sö dông SMTP. Sau ®ã, MUA sÏ lÊy th­ khi nµo hä muèn dïng giao thøc POP ( Post Office Protocol). Ngµy nay POP ®­îc c¶i tiÕn thµnh POP3 ( Post Office Protocol version3). Ho¹t ®éng cña POP vµ SMTP - Thñ tôc chuÈn trªn Internet ®Ó nhËn vµ göi cña th­ ®iÖn tö lµ SMTP (Simple Mail Transport Protocol). SMTP lµ thñ tôc ph¸t triÓn ë møc øng dông trong m« h×nh 7 líp OSI cho phÐp göi bøc ®iÖn trªn m¹ng TCP/IP. SMTP ®­îc ph¸t triÓn vµo n¨m 1982 bëi tæ chøc IETF ( Internet Engineering Task Fonce) vµ ®­îc chuÈn ho¸ theo tiªu chuÈn RFCS 821 vµ 822. SMTP sö dông cæng 25 cña TCP. - MÆc dï SMTP lµ thñ tôc göi vµ nhËn th­ ®iÖn tö phæ biÕn nhÊt nh­ng nã vÉn cßn thiÕu mét sè ®Æc ®iÓm qu©n trong cã trong thñ tôc X400. PhÇn yÕu nhÊt cña SMTP lµ thiÕu kh¶ n¨ng hç trî cho c¸c bøc ®iÖn kh«ng ph¶i d¹ng text. - Ngoµi ra SMTP còng cã kÕt hîp thªm hai thñ tôc kh¸c hç trî cho viÖc lÊy th­ lµ POP3 vµ IMAP4. MIME vµ SMTP - MIME ( Multipurpose Internet Mail Extensions ) cung cÊp thªm kh¶ n¨ng cho SMTP vµ cho phÐp c¸c file cã d¹ng m· ho¸ ®a ph­¬ng tiÖn (Multimedia) ®i kÌm víi bøc ®iÖn SMTP chuÈn. - SMTP yªu cÇu néi dung cña th­ ph¶i ë d¹ng 7 bit – ASCII. TÊt c¶ c¸c d¹ng d÷ liÖu kh¸c ph¶i ®­îc m· hãa vÒ d¹ng m· ASCII. Do ®ã MIME ®­îc ph¸t triÓn ®Ó hç trî SMTP trong viÖc m· hãa d÷ liÖu chuyÓn vÒ d¹ng ASCII vµ ng­îc l¹i. - Mét th­ khi göi ®i ®­îc SMTP sö dông MIME ®Ó ®Þnh d¹ng l¹i vÒ d¹ng ACSII vµ ®ång thêi phÇn header ®­îc ®iÒn thªm c¸c th«ng sè cña ®Þnh d¹ng ( nh­ trªn h×nh 1.3) cho phÐp ®Çu nhËn th­ cã thÓ ®Þnh d¹ng trë l¹i d¹ng ban ®Çu cña bøc ®iÖn. - MIME lµ mét tiªu chuÈn hç trî bëi hÇu hÕt c¸c øng dông hiÖn nay. MIME ®­îc quy chuÈn trong c¸c tiªu chuÈn RFC 2045-2094. LÖnh cña SMTP - SMTP sö dông mét c¸ch ®¬n gi¶n c¸c c©u lÖnh ng¾n ®Ó ®iÒu khiÓn bøc ®iÖn B¶ng danh s¸ch c¸c lÖnh cña SMTP c¸c lÖnh cña SMTP ®­îc x¸c ®Þnh trong tiªu chuÈn RFC 821 LÖnh M« t¶ Hello Hello. Sö dông ®Ó x¸c ®Þnh ng­êi göi ®iÖn. LÖnh nµy ®i kÌm víi tªn cña host göi ®iÖn. Trong ESTMP (extended protocol), th× lÖnh nµy sÏ lµ EHLO. Mall Khëi t¹o mét dao dÞch göi th­. Nã kÕt hîp “from” ®Ó x¸c ®Þnh ng­êi göi th­ Rcpt X¸c ®Þnh ng­êi nhËn th­ Data Th«ng b¸o b¾t ®Çu néi dung thùc sù cña bøc ®iÖn ( phÇn th©n cña th­). D÷ liÖu ®­îc m· thµnh d¹ng m· 128-bit ASCII vµ nã ®­îc kÕt thóc víi mét dßng ®¬n chøa dÊu (.) LÖnh M« t¶ Rset Huû bá giao dÞch th­ Vrfy Sö dông ®Ó x¸c thùc ng­êi nhËn th­ Noop Nã lµ lÖnh “no operation” x¸c ®Þnh kh«ng thùc hiÖn hµnh ®éng g× Quit Tho¸t khái tiÕn tr×nh ®Ó kÕt thóc Send Cho host nhËn biÕt r»ng th­ cßn ph¶i göi ®Õn ®Çu cuèi kh¸c M· tr¹ng th¸i cña SMTP - Khi mét MTA göi mét lÖnh SMTP tíi MTA nhËn th× MTA nhËn sÏ tr¶ lêi víi mét m· tr¹ng th¸i ®Ó cho ng­êi göi biÕt ®ang cã viÖc g× x¶y ra t¹i ®Çu nhËn. Vµ d­íi ®©y lµ b¶ng m· tr¹ng th¸i cña SMTP theo tiªu chuÈn RFC 821. Møc ®é cña tr¹ng th¸i ®­îc x¸c ®Þnh bëi sè ®Çu tiªn cña m· (5xx lµ lçi nÆng, 4xx lµ lçi t¹m thêi ,1xx-3xx lµ ho¹t ®éng b×nh th­êng ). SMTP më réng(Extended SMTP) - SMTP th× ®­îc c¶i tiÕn ®Ó ngµy cµng ®¸p øng nhu cÇu cao cña ng­êi dïng vµ lµ mét thñ tôc ngµy cµng cã ich. Nh­ng dï sao còng co sù më réng tiªu chuÈn SMTP, vµ chuÈn RFC 1869 ra ®êi ®Ó bæ sung cho SMTP. Nã kh«ng chØ më réng mµ cßn thªm c¸c tÝnh n¨ng cÇn thiÕt cho c¸c lÖnh cã s½n. VÝ dô: lÖnh SIZE lµ lÖnh më réng cho phÐp nhËn giíi h¹n ®é lín cña bøc ®iÖn ®Õn. Kh«ng cã ESMTP th× sÏ kh«ng giíi h¹n ®­îc ®é lín cña bøc th­. - Khi hÖ thèng kÕt nèi víi mét MTA, nã sÏ sö dông khëi t¹o th× ESMTP thay HELO b»ng EHLO. NÕu MTA cã hç trî SMTP më réng (ESMTP)th× nã sÏ tr¶ lêi víi mét danh s¸ch c¸c lÖnh mµ nã sÏ hç trî. NÕu kh«ng nã sÏ tr¶ lêi víi m· lÖnh sai (500 command not recognized) vµ host göi sÏ quay trë vÒ sö dông SMTP. C¸c lÖnh cë b¶n cña ESMTP LÖnh Miªu t¶ Ehlo Sö dông ESMTP thay cho HELO cña SMTP 8bitmime Sö dông 8-bit MIME cho m· d÷ liÖu Size Sö dông giíi h¹n ®é lín cña bøc ®iÖn SMTP Headers - Cã thÓ lÊy ®­îc rÊt nhiÒu th«ng tin cã Ých b»ng c¸ch kiÓm tra phÇn Header cña th­. Kh«ng chØ xem ®­îc bøc ®iÖn tõ ®Çu ®Õn, chñ ®Ò cña th­, ngµy göi vµ nh÷ng ng­êi nhËn. B¹n cßn cã thÓ xem ®­îc nh÷ng ®iÓm mµ bøc ®iÖn ®· ®i qua tr­íc khi ®Õn hép th­ cña b¹n. Tiªu chuÈn RFC 822 quy ®Þnh header chøa nh÷ng g×. Tèi thiÓu cã ng­êi göi (from), ngµy göi vµ ng­êi nhËn (TO, CC, hoÆc BCC) C¸c ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm cña SMTP ¦u ®iÓm: SMTP rÊt phæ biÕn. Nã ®­îc hç trî bëi nhiÒu tæ chøc. SMTP cã gi¸ thµnh qu¶n trÞ vµ duy tr× thÊp. SMTP cã cÊu tróc ®Þa chØ ®¬n gi¶n. Nh­îc ®iÓm: SMTP thiÕu mét sè chøc b¶o mËt (SMTP th­êng göi d­íi d¹ng text do ®ã cã thÓ bÞ ®äc trém - ph¶i bæ sung thªm c¸c tÝnh n¨ng vÒ m· hãa d÷ liÖu S/MIME). Hç trî ®Þnh d¹ng d÷ liÖu yÕu (ph¶i chuyÓn sang d¹ng ASCII – sö dông MINE). Nã chØ giíi h¹n vµo nh÷ng tÝnh n¨ng ®¬n gi¶n. (Nh­ng còng lµ mét ­u ®iÓm do chØ giíi h¹n nh÷ng tÝnh n¨ng ®¬n gi¶n nªn nã sÏ lµm viÖc hiÖu qu¶ vµ dÔ dµng). 1.2.4. §­êng ®i cña th­ - Mçi mét bøc th­ truyÒn thèng ph¶i ®i ®Õn c¸c b­u côc kh¸c nhau trªn ®­êng ®Õn víi ng­êi dïng. T­¬ng tù th­ ®iÖn tö còng chuyÓn tõ m¸y chñ th­ ®iÖn tö nµy (mail server) tíi m¸y chñ th­ ®iÖn tö kh¸c trªn Internet. Khi th­ ®­îc chuyÓn tíi ®Ých th× nã ®­îc chøa t¹i hép th­ ®iÖn tö t¹i m¸y chñ th­ ®iÖn tö cho ®Õn khi nã ®­îc nhËn bëi ng­êi nhËn. Toµn bé qu¸ tr×nh x¶y ra trong vµi phót, do ®ã nã cho phÐp nhanh chãng liªn l¹c víi mäi ng­êi trªn toµn thÕ giíi mét c¸ch nhanh chãng t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo dï ngµy hay ®ªm. Göi, nhËn vµ chuyÓn th­ - §Ó nhËn ®­îc th­ ®iÖn tö th× b¹n cÇn ph¶i cã mét tµi kho¶n (account) th­ ®iÖn tö. NghÜa lµ b¹n ph¶i cã mét ®Þa chØ ®Ó nhËn th­. Mét trong nh÷ng thuËn lîi h¬n víi th­ th«ng th­êng lµ b¹n cã thÓ nhËn th­ ®iÖn tö bÊt cø ë ®©u. B¹n chØ cÇn kÕt nèi vµo m¸y chñ th­ ®iÖn tö ®Ó lÊy th­ vÒ m¸y tÝnh cña m×nh. - §Ó göi ®­îc th­ b¹n cÇn ph¶i cã mét kÕt nèi vµo Internet vµ truy nhËp vµo m¸y chñ th­ ®iÖn tö ®Ó chuyÓn th­ ®i. Thñ tôc tiªu chuÈn ®­îc sö dông ®Ó göi th­ lµ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Nã ®­îc kÕt hîp víi thñ tôc POP ( Post Office Protocol) vµ IMAP (Iinternet Message Access Protocol) ®Ó lÊy th­. Ho¹t ®éng cña POP vµ SMTP Göi th­ (Send) - Sau khi khi ng­êi sö dông m¸y tÝnh dung MUA ®ªt viÕt th­ vµ ®· ghi râ ®Þa chØ cña ng­êi nhËn vµ bÊm göi th­ th× m¸y tÝnh sÏ chuyÓn bøc th­ lªn MTA cña ng­êi göi. C¨n cø vµo ®Þa chØ ng­êi göi, m¸y chñ göi sÏ chuyÓn th­ ®ªn mét MTA thÝch hîp. Giao thøc ®Ó kÕt nèi tõ ch­¬ng tr×nh so¹n th­ (MUA) ®Õn m¸y chñ göi th­ (MTA) lµ SMTP. ChuyÓn th­ (Delivery) - NÕu m¸y göi (Local-MTA) cã thÓ liªn l¹c ®­îc víi m¸y nhËn (Remote-MTA) th× viÖc chuyÓn th­ sÏ ®­îc tiÕn hµnh. Giao thøc ®­îc sö dông ®Ó vËn chuyÓn th­ gi÷a hai m¸y chñ th­ ®iÖn tö còng lµ SMTP. Tr­íc khi nhËn th­ th× m¸y nhËn sÏ kiÓm so¸t tªn ng­êi nhËn cã hép th­ thuéc m¸y nhËn qu¶n lý hay kh«ng. NÕu tªn ng­êi nhËn th­ thuéc m¸y nhËn qu¶n lý th× l¸ th­ sÏ ®­îc nhËn lÊy vµ l¸ th­ sÏ ®­îc bá vµo hép th­ cña ng­êi nhËn . Tr­êng hîp nÕu m¸y nhËn kiÓm so¸t thÊy r»ng tªn ng­êi nhËn kh«ng cã hép th­ th× m¸y nhËn sÏ kh­íc tõ viÖc nhËn l¸ th­. Trong tr­êng hîp kh­íc tõ nµy th× m¸y göi sÏ th«ng b¸o cho ng­êi göi biÕt lµ ng­êi nhËn kh«ng cã hép th­ (user unknown). NhËn th­ (Receive) - Sau khi m¸y nhËn (Remote-MTA) ®· nhËn l¸ th­ vµ bá vµo hép th­ cho ng­êi nhËn t¹i m¸y nhËn. MUA sÏ kÕt nèi ®ªn m¸y nhËn ®Ó xem th­ hoÆc lÊy vÒ ®Ó xem. Sau khi xem th­ xong th× ng­êi nhËn cã thÓ l­u tr÷ (save), hoÆc xo¸ (delete), hoÆc tr¶ lêi (reply) v.v..Tr­êng hîp nÕu ng­êi nhËn muèn tr¶ lêi l¹i l¸ th­ cho ng­êi göi th× ng­êi nhËn kh«ng cÇn ph¶i ghi l¹i ®Þa chØ v× ®Þa chØ cña ng­êi göi ®· cã s½n trong l¸ th­ vµ ch­¬ng tr×nh th­ sÏ bá ®Þa chØ ®o vµo trong bøc th­ tr¶ lêi. Giao thøc ®­îc sö dông ®Ó nhËn th­ phæ biÓn hiÖn nay lµ POP3 vµ IMAP. Tr¹m phôc vô th­ hay cßn gäi lµ m¸y chñ th­ ®iÖn tö (Mail Server) - Trªn thùc tÕ, trong nh÷ng c¬ quan vµ c¸c h·ng x­ëng lín, m¸y tÝnh cña ng­êi göi th­ kh«ng trùc tiÕp göi ®Õn m¸y tÝnh cña ng­êi nhËn mµ th­êng qua c¸c m¸y chñ th­ ®iÖn tö (M¸y chñ th­ ®iÖn tö - Mail Server bao hµm kÕt hîp c¶ MTA, MDA vµ hép th­ cña ng­êi dïng). VÝ dô : qu¸ tr×nh göi th­. Göi th­ tõ A tíi B - Nh­ m« h×nh trªn cho thÊy, nÕu nh­ mét ng­êi ë m¸y A göi tíi mét ng­êi ë m¸y B mét l¸ th­ th× tr­íc nhÊt m¸y A sÏ göi ®Õn m¸y chñ th­ ®iÖn tö X. khi tr¹m phôc vô th­ X sÏ chuyÓn tiÕp cho m¸y chñ th­ ®iÖn tö Y. Khi tr¹m phôc vô th­ Y nhËn ®­îc th­ tõ X th× Y sÏ chuyÓn th­ tíi m¸y B lµ n¬i ng­êi nhËn. Tr­êng hîp m¸y B bÞ trôc trÆc th× m¸y chñ th­ Y sÏ göi th­. - Th«ng th­êng th× m¸y chñ th­ ®iÖn tö th­êng chuyÓn nhiÒu th­ cïng mét lóc cho mét m¸y nhËn. Nh­ vÝ dô ë trªn tr¹m phôc vô th­ Y cã thÓ chuyÓn nhiÒu th­ cïng mét lóc cho m¸y B tõ nhiÒu n¬i göi ®Õn. - Mét vµi c«ng dông kh¸c cña m¸y chñ thu lµ khi ng­êi sö dông cã chuyÖn ph¶i nghØ mét thêi gian th× ng­êi sö dông cã thÓ yªu cÇu m¸y chñ th­ gi÷ giïm tÊt c¶ nh÷ng th­ tõ trong thêi gian ng­êi sö dông v¾ng mÆt hoÆc cã thÓ yªu cÇu m¸y chñ th­ chuyÓn tat c¶ c¸c th­ tíi mét hép th­ kh¸c. 1.3. Giíi thiÖu vÒ hÖ thèng DNS - Trong c¸c môc tr­íc chóng ta ®· ®Ò cËp tíi c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n cña hÖ thèng th­ ®iÖn tö. T¹i phÇn nµy chóng ta t×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng tªn miÒn hay cßn gäi lµ DNS (Domain Name S ystem). HÖ thèng tªn miÒn gióp chóng ta hiÓu ®­îc cÊu tróc ®Þa chØ th­ vµ c¸ch vËn chuyÓn th­ trªn m¹ng. 1.3.1. Giíi thiÖu vÒ hÖ thèng DNS - Mçi m¸y tÝnh khi kÕt nèi vµo m¹ng Internet th× ®­îc g¸n cho mét ®Þa chØ IP x¸c ®Þnh. §Þa chØ IP cña mçi m¸y lµ duy nhÊt vµ gióp m¸y tÝnh cã thÓ x¸c ®Þnh ®­êng ®i ®Õn mét m¸y tÝnh kh¸c mét c¸ch dÔ dµng. §èi víi ng­êi dïng th× ®Þa chØ IP lµ rÊt khã nhí (vÝ dô ®Þa chØ IP 203.162.0.11 lµ cña m¸y DNS server t¹i Hµ néi). Cho nªn, cÇn ph¶i sö dông mét hÖ thèng ®Ó gióp cho m¸y tÝnh tÝnh to¸n ®­êng ®i mét c¸ch dÔ dµng vµ ®ång thêi còng gióp ng­êi dïng dÔ nhí. Do vËy, hÖ thèng DNS ra ®êi nh»m gióp cho ng­êi dïng cã thÓ chuyÓn ®æi tõ ®Þa chØ IP khã nhí mµ m¸y tÝnh sö dông sang mét tªn dÔ nhí cho ng­êi sö dông vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. - Nh÷ng tªn gîi nhí nh­ home.vnn.vn hoÆc www.cnn.com th× ®­îc gäi lµ tªn miÒn (domain name hoÆc DNS name). Nã gióp cho ng­êi sö dông dÔ dµng nhí v× nã ë d¹ng ch÷ mµ ng­êi b×nh th­êng cã thÓ hiÓu vµ sö dông hµng ngµy. - HÖ thèng DNS sö dông hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n vµ ph©n cÊp h×nh c©y. V× vËy viÖc qu¶n lý còng dÔ dµng vµ còng rÊt thuËn tiÖn cho viÖc chuyÓn ®æi tõ tªn miÒn sang ®Þa chØ IP vµ ng­îc l¹i. HÖ thèng DNS còng gièng nh­ m« h×nh qu¶n lý c¸ nh©n cña mét ®Êt n­íc. Mçi c¸ nh©n sÏ cã mét tªn x¸c ®Þnh ®ång thêi còng cã ®Þa chØ chøng minh th­ ®Ó gióp qu¶n lý con ng­êi mét c¸ch dÔ dµng h¬n. Mçi c¸ nh©n ®Òu cã mét sè c¨n c­íc ®Ó qu¶n lý: - HÖ thèng DNS ®· gióp cho m¹ng Internet th©n thiÖn h¬n víi ng­êi sö dông. Do

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDo An MDaemon.doc