Bài giảng Các quốc gia cô đại Phương Đông

.

Theo nguồn thông tin ít ỏi liên quan đến Ai Cập cổ đại, Kêôp đã xây dựng được một vương quốc hùng mạnh của giới tăng lữ trong thời đại mà Hêliôpôlit (Héliopolis – một trung tâm tín ngưỡng thờ thần Mặt Trời) bắt đầu đóng vai trò là một thủ đô tôn giáo, bên cạnh Memphit (Memphis) là một thủ đô chính trị.

 

ppt55 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Các quốc gia cô đại Phương Đông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1.Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế: 2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông: 3. Xã hội cổ đại phương Đông: 4. Chế độ chuyên chế cổ đại: 5. V¨n hãa cæ ®¹i ph­¬ng §«ng Tr­êng Giang Hoµng Hµ S. Ên S. H»ng S Nin Sông Nil (tiếng Ả Rập: النيل, an-nīl), hay được Việt hóa thành sông Nin, là dòng sông thuộc châu Phi, được cho là sông dài nhất thế giới, với chiều dài 6.650 km và đổ nước vào Địa Trung Hải 1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ a. §iÒu kiÖn tù nhiªn: ven c¸c con s«ng lín: s«ng Nin, Ên , H»ng, Hoµng Hµ, Tr­êng Giang b. Ho¹t ®éng kinh tÕ: Ngoµi ra: cßn ch¨n nu«i, s¶n xuÊt thñ c«ng vµ trao ®æi hµng hãa Ho¹t ®éng chñ yÕu lµ trång lóa n­íc N«ng nghiÖp Thu ho¹ch S¶n xuÊt thñ c«ng Th­¬ng ngiÖp 2. Sù h×nh thµnh c¸c quèc gia cæ ®¹i - Thêi gian: Thiªn niªn kØ V tr­íc c«ng nguyªn. - C¸c quèc gia cæ: Ai CËp, Ên §é , L­ìng Hµ, Trung Quèc. Nông dân Công xã 3. X· héi cã giai cÊp ®Çu tiªn Quí tộc Nô lệ Vua , quan nhiÒu ®Æc quyÒn ®Æc lîi Lµ lùc l­îng lao ®éng chÝnh Phôc vô trong gia ®×nh 4. ChÕ ®é chuyªn chÕ cæ ®¹i: Bức tượng của vua Ramses II ở Ai Cập Vua: §øng ®Çu cã quyÒn lùc tèi cao HÖ thèng quan l¹i: trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng gióp viÖc, thõa lÖnh vua Tãm t¾t néi dung bµi häc theo yªu cÇu sau 1.Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế: 2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông: 3. Xã hội cổ đại phương Đông: 4. Chế độ chuyên chế cổ đại: 5. V¨n hãa cæ ®¹i ph­¬ng §«ng 5. V¨n hãa cæ ®¹i ph­¬ng §«ng 5. V¨n hãa cæ ®¹i ph­¬ng §«ng Thiªn v¨n häc vµ lÞch ra ®êi sím do nhu cÇu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp Trªn c¬ së quan s¸t MÆt trêi, ng­êi Ai CËp tÝnh ®­îc 1 n¨m cã 360 ngµy, chia thµnh 12 th¸ng, mçi th¸ng 30 ngµy Ch÷ viÕt Ch÷ t­îng h×nh: Lµ lo¹i ch÷ dïng h×nh vÏ m« pháng vËt thËt ®Ó nãi lªn ý nghÜa Ch÷ t­îng ý: Lµ lo¹i ch÷ dïng h×nh vÏ kÕt hîp víi mét ký hiÖu chØ ©m ®Ó nãi lªn ý nghÜa VD  : MÆt Trêi : N­íc 5. V¨n hãa cæ ®¹i ph­¬ng §«ng Thiªn v¨n häc vµ lÞch ra ®êi sím do nhu cÇu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp Trªn c¬ së quan s¸t MÆt trêi, ng­êi Ai CËp tÝnh ®­îc 1 n¨m cã 360 ngµy, chia thµnh 12 th¸ng, mçi th¸ng 30 ngµy Do nhu cÇu ghi chÐp vµ l­u gi÷ Ch÷ t­îng h×nh: Dïng h×nh vÏ m« pháng vËt thËt ®Ó nãi lªn ý nghÜa Ch÷ t­îng ý: Tãan häc Chữ tượng hình khắc trên tường ở Ai Cập C©y vµ giÊy Papyrus Ch÷ h×nh ®inh – ViÕt trªn ®Êt sÐt – L­ìng Hµ Ch÷ viÕt trªn mai rïa (Gi¸p Cèt) – vµ thÎ tre 5. V¨n hãa cæ ®¹i ph­¬ng §«ng Thiªn v¨n häc vµ lÞch ra ®êi sím do nhu cÇu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp Trªn c¬ së quan s¸t MÆt trêi, ng­êi Ai CËp tÝnh ®­îc 1 n¨m cã 360 ngµy, chia thµnh 12 th¸ng, mçi th¸ng 30 ngµy Do nhu cÇu ghi chÐp vµ l­u gi÷ Ch÷ t­îng h×nh: Dïng h×nh vÏ m« pháng vËt thËt ®Ó nãi lªn ý nghÜa Ch÷ t­îng ý: Tãan häc 5. V¨n hãa cæ ®¹i ph­¬ng §«ng Thiªn v¨n häc vµ lÞch ra ®êi sím do nhu cÇu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp Trªn c¬ së quan s¸t MÆt trêi, ng­êi Ai CËp tÝnh ®­îc 1 n¨m cã 360 ngµy, chia thµnh 12 th¸ng, mçi th¸ng 30 ngµy Do nhu cÇu ghi chÐp vµ l­u gi÷ Ch÷ t­îng h×nh: Dïng h×nh vÏ m« pháng vËt thËt ®Ó nãi lªn ý nghÜa Ch÷ t­îng ý: Do nhu cÇu ®o ®¹c ruéng ®Êt vµ x©y dùng + Ng­êi Ai cËp : *T×m ra phÐp ®Õm ThËp tiÕn vÞ (HÖ ®Õm c¬ sè 10). * TÝnh ®­îc diÖn tÝch c¸c h×nh : thang, tam gi¸c, ch÷ nhËt, * sè  = 3,16 + Ng­êi Ên §é : t×m ra ch÷ sè 0 + L­ìng Hµ : BiÕt ®Õn 4 phÐp tÝnh c¬ b¶n Tãan häc 1 2 3 10 100 1000 =16 =143 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ch÷ sè Ai CËp Ch÷ sè Ên §é 5. V¨n hãa cæ ®¹i ph­¬ng §«ng Thiªn v¨n häc vµ lÞch ra ®êi sím do nhu cÇu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp Trªn c¬ së quan s¸t MÆt trêi, ng­êi Ai CËp tÝnh ®­îc 1 n¨m cã 360 ngµy, chia thµnh 12 th¸ng, mçi th¸ng 30 ngµy Do nhu cÇu ghi chÐp vµ l­u gi÷ Ch÷ t­îng h×nh: Dïng h×nh vÏ m« pháng vËt thËt ®Ó nãi lªn ý nghÜa Ch÷ t­îng ý: Do nhu cÇu ®o ®¹c ruéng ®Êt vµ x©y dùng + Ng­êi Ai cËp : *T×m ra phÐp ®Õm ThËp tiÕn vÞ (HÖ ®Õm c¬ sè 10). * TÝnh ®­îc diÖn tÝch c¸c h×nh : thang, tam gi¸c, ch÷ nhËt, * sè  = 3,16 + Ng­êi Ên §é : t×m ra ch÷ sè 0 + L­ìng Hµ : BiÕt ®Õn 4 phÐp tÝnh c¬ b¶n 5. V¨n hãa cæ ®¹i ph­¬ng §«ng Thiªn v¨n häc vµ lÞch ra ®êi sím do nhu cÇu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp Trªn c¬ së quan s¸t MÆt trêi, ng­êi Ai CËp tÝnh ®­îc 1 n¨m cã 360 ngµy, chia thµnh 12 th¸ng, mçi th¸ng 30 ngµy Do nhu cÇu ghi chÐp vµ l­u gi÷ Ch÷ t­îng h×nh: Dïng h×nh vÏ m« pháng vËt thËt ®Ó nãi lªn ý nghÜa Ch÷ t­îng ý: Do nhu cÇu ®o ®¹c ruéng ®Êt vµ x©y dùng + Ng­êi Ai cËp : *T×m ra phÐp ®Õm ThËp tiÕn vÞ (HÖ ®Õm c¬ sè 10). * TÝnh ®­îc diÖn tÝch c¸c h×nh : thang, tam gi¸c, ch÷ nhËt, * sè  = 3,16 + Ng­êi Ên §é : t×m ra ch÷ sè 0 + L­ìng Hµ : BiÕt ®Õn 4 phÐp tÝnh c¬ b¶n Phôc vô vµ thÓ hiÖn quyÒn lùc cña vua Kim Tù Th¸p – Ai CËp; Babilon – L­ìng Hµ; V¹n Lý Tr­êng Thµnh – Trung Quèc §iÒn néi dung vµo b¶ng sau Câu 1: Ngành sản xuất nào phát triển sớm nhất và giữ vị trí quan trọng nhất ở các Quốc gia cổ đại phương Đông ? a. Công nghiệp b. Nông nghiệp c.Thương nghiệp d.Tất cả các ngành trên Đáp án b Câu 2: Điền vào chổ trống câu sau đây: “………….là ngành khoa học ra đời sớm nhất, gắn liền với sản xuất nông nghiệp” a. Chữ viết c Thiên văn học và lịch b. Toán học d. Chữ viết và lịch Đáp án c Câu 3: Đứng đầu nhà nước ở các quốc gia cổ đại phương Đông là ai ? a. Vua chuyên chế c.chủ ruộng đát b. Quí tộc,quan lại d. Tăng lữ Đáp án a Câu 4: Người Lưỡng Hà viết chữ trên đâu? a.Phiến đất sét c. giấy Papyrut b.Thẻ tre d. trên đá Đáp án a Kim tự tháp Kêôp Kim tự tháp Kêôp Kim tự tháp Kêôp Kim tự tháp Kêôp một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại. Kim tự tháp là công trình có hình chóp, đáy vuông, thường là lăng mộ của các vua Ai Cập cổ đại. Có ba kim tự tháp lớn: Kêôp (khéops hoặc Chéops), Kêphren (Khéphren) và Mykêrinôt (Mykérynos). Kim tự tháp Kêôp Các kim tự tháp được xây bằng những phiến đá lớn, mỗi tháp gồm hàng triệu phiến trung bình nặng 2, 5 tấn…Kích thước của tháp chứa nhiều phép tính kì diệu: lấy chu vi đáy chia cho hai lần chiều cao của tháp sẽ được số  = 3,14; chiều cao của tháp đúng bằng bán kính của hình tròn có chu vi bằng chu vi của đáy tháp, vv… Trong lòng tháp có phòng đặt quan tài chứa xác ướp của vua Ai Cập. Phòng có kích thước 10,47 x 5,23 m, thông với bên ngoài bằng một đường hầm rất hẹp (cao 1 m, ngang 1,05 m) và cửa ở lưng chừng tháp tại độ cao 17,42 m.      Kim tự tháp Kêôp là kim tự tháp lớn nhất trong số kim tự tháp, được xây dựng  trên cao nguyên Ghizê (Gizeh; Ai Cập). Tháp cao 146,60 m (nay chỉ còn khoảng 137 m), mỗi cạnh đáy dài 231 m, được xây dựng trong 40 năm, gồm 2, 3 triệu phiến đá lớn (mỗi phiến trung bình nặng 2, 5 tấn, những phiến ở đáy nặng 55 tấn), được mài nhẵn và xếp chồng khít lên nhau. Trong kim tự tháp có nhiều phòng, hầm và hành lang kiên cố. Hiện nay, thi hài Kêôp không còn . Kêôp là vua Ai Cập cổ đại, con trai của Xnêfru (Snefrou; vua Ai Cập), Pharaông thứ hai của triều đại thứ tư thời Cổ vương quốc (khoảng năm 2600 trước Công nguyên). Ông nổi tiếng là do đã chủ trì việc xây dựng kim tự tháp Kêôp làm lăng mộ của mình. . Theo nguồn thông tin ít ỏi liên quan đến Ai Cập cổ đại, Kêôp đã xây dựng được một vương quốc hùng mạnh của giới tăng lữ trong thời đại mà Hêliôpôlit (Héliopolis – một trung tâm tín ngưỡng thờ thần Mặt Trời) bắt đầu đóng vai trò là một thủ đô tôn giáo, bên cạnh Memphit (Memphis) là một thủ đô chính trị. Giáo viên thực hiện:Tôn Nữ Bích Vân TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN ĐÀ NẴNG Vườn treo Babylon  Vườn treo Babylon  Vườn treo Babylon  một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại. Theo truyền thuyết, vườn treo Babylon  (Babylon), là món quà đặc biệt của nhà vua Nabusatnêzan (Nabuchadnezzan) tặng hoàng hậu được sủng ái là công chúa xứ Mêđet (Mēdes).      Vườn treo Babylon dựng ngay cạnh cung điện nhà vua, bên bờ sông Ơphơrat (Euphrate) thuộc lưu vực Lưỡng Hà, cách thành Batđa (Baghdad), Irăc 50 km về phía nam. Vườn được xây trên một quả đồi nhỏ, có dạng vuông gồm bốn tầng, tầng nọ cách tầng kia 25 m, mỗi tầng là một vườn nối nhau bằng những cầu thang khá rộng. Tầng dưới cùng có diện tích là 60.516 m2, nằm trên một hệ thống cột gồm 625 cái. Hệ thống cột này càng lên cao càng thu hẹp dần, số lượng cột ít đi, đến tầng 2 có 441 cột, tầng 3 có 289 cột, tầng trên cùng có 169 cột, kích thước cũng nhỏ dần. Diện tích tầng trên cùng chỉ còn bằng nửa tầng dưới cùng. Toàn bộ vườn treo giống như một chiếc tháp giật cấp rất phổ biến ở lưu vực Lưỡng Hà. Nền của tầng làm bằng đá tảng, mỗi viên dài 5 m, rộng 1,2 m, được phủ nhựa, sau đó lát gạch và cuối cùng phủ một lớp chì, trên đổ một lớp đất màu mỡ. Mỗi tầng được xây theo kiểu vòm cong. Vườn có đủ hoa thơm, cỏ lạ, các loại cây quý hiếm được đưa về từ những vùng mà nhà vua đến xâm lược. Nước được lấy từ 3 giếng có máy thuỷ lực quay với hệ thống gàu nước đưa lên cao chảy theo các rãnh thoai thoải tưới cho toàn khu vườn. Do vườn làm theo hướng gió nên hương thơm lan toả cả một vùng rộng lớn. Vườn treo Babylon  đánh dấu một thời vàng son của lịch sử vùng Lưỡng Hà, thời kì phát triển rực rỡ của vương quốc Canđê (Chaldée), còn gọi là Tân Babylon. Nhà vua Nabusatnêzan trị vì đất nước được 44 năm thì qua đời. Vườn treo Babylon cũng tàn lụi theo, sau bị chôn vùi dưới những lớp đất cát dày từ 10 đến 12 m.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_2_cac_quoc_gia_co_dai_phuong_dong_161.ppt