Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 4: Kế toán tổng hợp trên phần mềm - Vũ Quốc Thông

Mục tiêu

• Thao tác các bút toán cuối kỳ

• Ƣớc tính chi phí thuế TNDN

• Kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh

• Kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán

Ứng dụng phần mềm kế toán:

pdf16 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 545 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 4: Kế toán tổng hợp trên phần mềm - Vũ Quốc Thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vũ Quốc Thông 03/03/2018 1 KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN PHẦN MỀM GV. ThS. Vũ Quốc Thông CHƢƠNG 4 Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Mục tiêu • Thao tác các bút toán cuối kỳ • Ƣớc tính chi phí thuế TNDN • Kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh • Kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán 2 Ứng dụng phần mềm kế toán: Vũ Quốc Thông 03/03/2018 2 Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính 3 Sổ Cái Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp 4 Vũ Quốc Thông 03/03/2018 3 5 Kiểm tra tính hợp lý của số liệu kế toán Thực hiện các bút toán cuối kì Tổng hợp doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh và kết chuyển lãi, lỗ Thực hiện công tác sổ sách hàng tháng, báo cáo thuế và báo cáo tài chính tháng, quý, năm Cuối kì kế toán 6 Vũ Quốc Thông 03/03/2018 4 7 Khóa sổ và XĐKQKD 8 Vũ Quốc Thông 03/03/2018 5 Thực hành trên phần mềm 9 10 - Phân bổ chi phí trả trƣớc - Kiểm kê hàng tồn kho (HTK) * - Tính giá xuất kho / giá vốn cuối kì - Xử lý chênh lệch tỉ giá - Lập dự phòng giảm giá HTK - Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Vũ Quốc Thông 03/03/2018 6 1. Phân bổ chi phí trả trƣớc 11 1a. Ngày 03/01/20XX, chi tiền TGNH (TK Đông Á) trả trƣớc – số tiền thuê văn phòng cho NB001 Công ty TNHH Lê Nam, số tiền: 30.000.000, số tiền thuê sẽ đƣợc phân bổ trong kỳ. Công ty ABC sử dụng văn phòng thuê cho mục đích đặt trụ sở quản lý, bắt đầu từ tháng 01/20XX. 1b. Ngày 30/03/20XX, phân bổ chi phí trả trƣớc tiền thuê văn phòng cho tháng 1, tháng 2 và tháng 3 (NCC dịch vụ cho thuê văn phòng là NB001); tính vào chi phí QLDN, số tiền phân bổ hằng tháng là 10.000.000 cho phòng Giám đốc, phòng Hành chính và phòng Kế toán với tỷ lệ phân bổ lần lƣợt là 40%, 30% và 30%. Thiết lập: TK C/P trả trước - Chi tiết theo: đối tƣợng (Nhà cung cấp) 12 Bài tập quản lý tồn kho trong thƣơng mại  Tiến hành kiểm kê – xử lý thừa, thiếu hàng tồn kho  Tính giá xuất kho / giá vốn cuối kì Những thao tác trên thƣờng đƣợc xử lý vào cuối kì kế toán. Vũ Quốc Thông 03/03/2018 7 2. Quy trình kiểm kê HTK 13 Quy trình kiểm kê 2. Điều chỉnh tồn kho – Kiểm kê 14 Khi tiến hành kiểm kê kho hàng hóa – ngày 30/03/20XX, đối với hàng hóa thừa, thiếu chƣa xác định rõ nguyên nhân, kế toán / kho sẽ ghi nhận chênh lệch vào Các tài khoản “ chờ xử lý” Vũ Quốc Thông 03/03/2018 8 15 2a. Trƣờng hợp sau khi soát xét và phê duyệt, ban quản lý đƣa ra quyết định “đây là số hàng thừa không xác định được nguyên nhân”. Yêu cầu: xử lý kế toán – kế toán tổng hợp sẽ lập bút toán điều chỉnh 31/03/20XX. 2b. Trƣờng hợp sau khi soát xét và phê duyệt, ban quản lý đƣa ra quyết định “với giá trị số hàng thiếu là X đồng, thủ kho nộp phạt 30% bằng tiền mặt, phần còn lại doanh nghiệp chịu”. Yêu cầu: xử lý kế toán – kế toán tổng hợp sẽ lập bút toán điều chỉnh 31/03/20XX. 2. Điều chỉnh tồn kho – Kiểm kê * Sau khi tính giá xuất kho – sẽ xử lý: Thừa, Thiếu HTK 3. Tính giá xuất kho 16 Theo PP Bình quân cuối kỳ: -Nếu tính giá theo kho thì giá của từng vật tƣ sẽ đƣợc tính bình quân trên từng kho; - Nếu tính giá không theo kho thì giá của từng vật tƣ sẽ đƣợc tính bình quân trên tất cả các kho. * Vũ Quốc Thông 03/03/2018 9 Bài tập thực hành • Khi kế toán phần hành không xử lý 17 4. Tính lƣơng phải trả 18 4a. Ngày 30/01/20XX, thực hiện tính lƣơng phải trả trong kì cho bộ phận kinh doanh là 40.000.000 và bộ phận QLDN (giám đốc) là 20.000.000 Ghi nhận bút toán tổng hợp cho việc tính lƣơng tháng 1/20XX. 4b. Ngày 30/01/20XX, thực hiện bút toán trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo qui định hiện hành trên phân hệ tổng hợp. Vũ Quốc Thông 03/03/2018 10 5. Ghi nhận doanh thu dồn tích 19 Cuối kì, doanh nghiệp sẽ xem xét có khoản nào đƣợc ghi nhận cho kì này hay không? 5. Ngày 29/03/20XX, cửa hàng số 3 (KH003) đã kí hoàn công bản hợp đồng dịch vụ tƣ vấn cho công ty nhƣng chƣa thanh toán tiền. Tổng trị giá hóa đơn xuất là 220.000.000 đã bao gồm thuế. Kế toán công ty ABC ghi doanh thu dịch vụ đối với KH003; HĐ 0000005, mẫu số hóa đơn 01GTKT3/001; số Seri AB/11T, thuế GTGT 10% vào ngày 29/03/20XX. Yêu cầu: Sử dụng phân hệ tổng hợp để ghi nhận doanh thu cho tình huống bổ sung này. • Minh họa ghi nhận thuế TNDN 20 Vũ Quốc Thông 03/03/2018 11 6. Xác định thuế TNDN tạm tính 21 Doanh nghiệp sẽ xác định số thuế TNDN tạm tính theo quý và cân nhắc lại số thuế hoàn nhập hoặc nộp bổ sung vào cuối năm tài chính. Ngày 30/03/20XX, kế toán công ty ABC tạm tính số thuế TNDN phải nộp trong kỳ. 6. Xác định thuế TNDN cuối năm 22 Cuối năm doanh nghiệp tiến hành tính thuế TNDN phải nộp dựa vào thu nhập tính thuế theo công thức: Trƣờng hợp doanh nghiệp nếu có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế TNDN phải nộp đƣợc xác định nhƣ sau: Vũ Quốc Thông 03/03/2018 12 6. Xác định thuế TNDN cuối năm 23 24 Phân hệ Sổ cái / Tổng hợp - Khai báo các tài khoản kết chuyển - Thực hiện các bút toán kết chuyển Vũ Quốc Thông 03/03/2018 13 25 7. Tài khoản kết chuyển và XĐKQKD 7. Tài khoản kết chuyển và XĐKQKD 26 7a. Thiết lập tài khoản kết chuyển 7b. In BCĐSPS trước Kết chuyển & sao lƣu CSDL 7c. Thực hiện kết chuyển lãi/lỗ và XĐKQKD 7d. In BCĐSPS sau Kết chuyển Vũ Quốc Thông 03/03/2018 14 27 Bài tập thực hành Xem, in báo cáo và xuất ra Excel: - PH Tổng hợp / Bộ báo cáo tài chính Sao lưu cơ sở dữ liệu ABC, đặt tên: THUCHANH_CTYABC_Tonghop.zip Khóa sổ kì kế toán 28 Tự đánh giá 1. Trình bày các thao tác kế toán ở giai đoạn cuối kì ? 2. Ở góc nhìn quản trị, xem xét các khoản doanh thu, chi phí trong kì từ tổng hợp đến chi tiết ? Vũ Quốc Thông 03/03/2018 15 29 * Bài tập thực hành tổng hợp BÀI TẬP THỰC HÀNH TỔNG HỢP 05 – Nhập liệu Công ty TNHH TM XYZ Sao lưu cơ sở dữ liệu XYZ, đặt tên: THUCHANH_CTYXYZ_Tonghop.zip 30 Vũ Quốc Thông 03/03/2018 16 Tóm lại 31 Chuẩn bị: Kiểm tra (thao tác trên PMKT) • Thao tác các bút toán cuối kỳ • Ƣớc tính chi phí thuế TNDN • Kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh • Kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_he_thong_thong_tin_ke_toan_2_chuong_4_ke_toan_tong.pdf