Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

NỘI DUNG

Những nội dung được trình bày trong bài

này bao gồm:

 Tổng quan về hàng tồn kho

 Chứng từ kế toán sử dụng

 Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán

 Phương pháp hạch toán

 Sổ sách kế toán áp dụng

 Đối chiếu số liệu cuối kỳ

pdf25 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 24/05/2022 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
31/03/20 1 1 KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO Nguyễn Hoàng Hưng Khoa Kế toán – Tài chính, DNTU 2 TÀI LIỆU 1. Sách, giáo trình chính [1] Bài giảng Thực hành kế toán P1, Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai 2. Tài liệu tham khảo  [TL1] Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC, quyển 1/2  [TL2] Ebook Ketoan2015 3. Tài liệu khác [1] [4] [2] [5] [3] [6] 31/03/20 2 3 MỤC TIÊU Khi nghiên cứu xong bài này, người học sẽ có thể:  Giải thích được các yêu cầu cơ bản của CMKT về hàng tồn kho  Xử lý được các NVKT liên quan đến hàng tồn kho trên chứng từ, tài khoản và sổ sách  Lập được các báo cáo và thực hiện việc đối chiếu số liệu cuối kỳ 4 NỘI DUNG Những nội dung được trình bày trong bài này bao gồm:  Tổng quan về hàng tồn kho  Chứng từ kế toán sử dụng  Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán  Phương pháp hạch toán  Sổ sách kế toán áp dụng  Đối chiếu số liệu cuối kỳ 31/03/20 3 5  TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO  Hàng tồn kho là gì?  Phương pháp kế toán HTK  Đánh giá hàng tồn kho  Tính giá xuất kho của HTK  Đặc điểm của hàng tồn kho trong các loại hình doanh nghiệp Kê khai thường xuyên  Xác định được số tồn kho tại bất kỳ thời điểm nào  Số dư thay đổi theo từng lần nhập xuất hàng  Giá vốn hàng bán được xác định lúc xuất hàng 6  TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO Kiểm kê định kỳ  Xác định được số tồn kho tại thời điểm kiểm kê thực tế  Số dư thay đổi theo từng lần kiểm kê kho  Giá vốn hàng bán được xác định lúc cuối kỳ Phương pháp kế toán hàng tồn kho 31/03/20 4 7  TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO 8  TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO 31/03/20 5 9  TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO 10  TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO Giá bán lẻ Điều 23 & 29 TT200 31/03/20 6 11  TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO Hàng đang đi đường 12  TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO 31/03/20 7 13 CT trực tiếp  CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬ DỤNG CT gián tiếp Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Phiếu XK gửi đại lý Bảng kê bán lẻ Hóa đơn GTGT Hóa đơn BHTT Biên bản kiểm kê 14  CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬ DỤNG 31/03/20 8 15 16 31/03/20 9 17 18 31/03/20 10 19 20 31/03/20 11 21  TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ 22 A Bắt đầu  Người yêu cầu nhập kho gửi đề nghị đến kế toán  Kế toán lập Phiếu NK và chuyển đến người đề nghị  Người đề nghị ký phiếu và chuyển cùng hàng đến kho  Thủ kho nhận hàng, nhập kho và ký tên vào Phiếu NK  Thủ kho ghi thẻ kho và chuyển Phiếu NK cho kế toán  Kế toán nhận phiếu và ghi chép vào sổ kế toán vật tư  Phiếu NK và chứng từ liên quan được đưa vào lưu trữ B Kết thúc  TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ 31/03/20 12 23  TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ 24 A Bắt đầu  Người yêu cầu xuất kho gửi đề nghị đến kế toán  Kế toán lập Phiếu XK rồi chuyển cho kho  Thủ kho nhận Phiếu XK và kiểm tra lượng hàng tồn  Tiến hành ký tên vào Phiếu XK và xuất hàng  Sau đó, chuyển hàng và Phiếu XK cho người yêu cầu  Người yêu cầu nhận hàng, ký tên và trả phiếu cho kho  Thủ kho ghi vào thẻ kho và chuyển phiếu về kế toán  Kế toán nhận phiếu và ghi chép vào sổ kế toán vật tư  Phiếu XK và chứng từ liên quan được đưa vào lưu trữ B Kết thúc  TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ 31/03/20 13 25  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 26  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 31/03/20 14 27  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 28  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 31/03/20 15 29  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 30  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 31/03/20 16 31  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 2294 32  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TK 229 31/03/20 17 33  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 34  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 31/03/20 18 35  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 36  SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG SỔ TỔNG HỢP Sổ NK mua hàng Sổ NK chung Sổ NK bán hàng SỔ CHI TIẾT Bảng tổng hợp N – X – T Sổ chi tiết VT – HH - TP Thẻ kho SỔ LIÊN QUAN Sổ chi phí SXKD TK 622 Sổ chi phí SXKD TK 621 Sổ cái Sổ chi phí SXKD TK 627 31/03/20 19 37  SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 38  SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 31/03/20 20 39  SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 40  SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 31/03/20 21 41  SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 42  SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 31/03/20 22  SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG  SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 31/03/20 23 45  SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 46  SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 31/03/20 24 47  ĐỐI CHIẾU, KIỂM TRA SỐ LIỆU 48  ĐỐI CHIẾU, KIỂM TRA SỐ LIỆU hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, 31/03/20 25 49 TÓM TẮT CUỐI CHƯƠNG A – Lý thuyết:  Phân biệt được các loại hàng tồn kho trong đơn vị  Hiểu kỹ cách thức hạch toán đối với từng loại HTK  Nắm được các đầu việc cần phải làm của kế toán HTK B – Thực hành:  Biết các loại chứng từ, sổ sách liên quan đến HTK  Nắm được cách thức ghi chép đối với từng loại  Thuần thục trong thao tác về chứng từ, sổ sách

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_nguyen_ly_ke_toan_chuong_3_ke_toan_hang_ton_kho.pdf