Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Chương 5: Kế toán Nợ phải trả

Nội dung

Khái niệm và nguyên tắc cơ

bản

Ứng dụng trên hệ thống tài

khoản kế toán

Trình bày thông tin

pdf13 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Chương 5: Kế toán Nợ phải trả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Trường Đại học Mở TP.HCM – Khoa Kế toán Kiểm toán Chương 5 Kế toán Nợ phải trả Mục tiêu Sau khi học xong chương này, người học có thể:  Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính.  Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả.  Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Nội dung Khái niệm và nguyên tắc cơ bản Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán Trình bày thông tin 4 Khái niệm và nguyên tắc cơ bản Các văn bản và quy định liên quan Định nghĩa và điều kiện ghi nhận Phân loại Ghi nhậnĐánh giá 2☼ VAS 01 - Chuẩn mực chung ☼ VAS 21- Trình bày BCTC ☼ VAS 18- Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng ☼ Thông tư 200/2014/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp o Thông tư 53/2016/TT-BTC: thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 200/2014/TT-BTC 5 Các văn bản và quy định liên quan Định nghĩa và điều kiện ghi nhận Nợ phải trả: Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình Nợ phải trả được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán khi có đủ điều kiện: • Chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải dùng một lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại mà doanh nghiệp phải thanh toán, và • Khoản nợ phải trả đó phải xác định được một cách đáng tin cậy. Tóm tắt định nghĩa và điều kiện ghi nhận Sự kiện và giao dịch đã qua Nghĩa vụ hiện tại Phải thanh toán bằng nguồn lực Số tiền xác định đáng tin cậy Quá khứ Hiện tại Tương lai Định nghĩa và điều kiện ghi nhận Sự kiện đã qua Để ghi nhận nợ phải trả thì phải có sự kiện trong quá khứ. Điều này nhằm ngăn chặn ghi nhận các khoản phải trả chưa phải là nghĩa vụ hiện tại. 3Thí dụ 1 Sự kiện nào được gọi là sự kiện đã qua mà tạo ra nghĩa vụ hiện tại trong các tình huống sau: Tình huống 1: Ngày 25/12/20x0, công ty An Thịnh mua một lô hàng là ghế văn phòng từ công ty Hòa Phát.Công ty Hòa Phát cho An Thịnh trả chậm trong 30 ngày. Tình huống 2: Công ty ABC bán hàng có điều khoản bảo hành trong thời gian 1 năm kể từ ngày bán. Tại ngày 31/12/20x1, ABC ước tính số tiền bảo hành phải chi trả trong năm sau bao gồm:120 triệu đồng để thực hiện bảo hành cho sản phẩm bán năm nay (năm 20x1) và 60 triệu đồng để thực hiện bảo hành cho sản phẩm bán năm sau (20x2). Thí dụ 2: Mua hàng chưa trả tiền Nhận hàng hóa, dịch vụ Thời điểm lập báo cáo Phải trả khi đến hạn thanh toán Số tiền xác định trên hóa đơn Bị kiện nếu không thanh toán, bị phạt nếu trả trễ Sự kiện đã qua Nghĩa vụ hiện tại Phải thanh toán Số tiền đáng tin cậy Thí dụ 3: Bảo hành sản phẩm Hàng đã bán kèm bảo hành Thời điểm lập báo cáo Phải thực hiện bảo hành trong thời hạn bảo hành Số tiền ước tính dựa vào kinh nghiệm bán hàng Sự kiện đã qua Nghĩa vụ hiện tại Phải thanh toán Số tiền đáng tin cậy Bài tập thực hành 1 Dùng định nghĩa và điều kiện ghi nhận để phân tích nghiệp vụ “Kế toán tự tính lãi vay phải trả theo hợp đồng vay” có làm phát sinh một khoản nợ phải trả hay không? 4Phân loại Phân loại theo thời gian hoặc chu kỳ kinh doanh  Nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải thanh toán trong một chu kỳ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trong vòng 12 tháng, kể từ ngày báo cáo  Nợ dài hạn là các khoản nợ không thỏa mãn điều kiện là nợ ngắn hạn. Ghi nhận nợ phải trả Nợ phải trả sẽ được ghi nhận khi thỏa mãn định nghĩa và điều kiện ghi nhận của nợ phải trả. Đánh giá nợ phải trả Nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc. Nợ phải trả bằng ngoại tệ sẽ được đánh giá theo tỷ giá ngày giao dịch. Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải quy đổi số tiền của các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ ra "đồng Việt Nam” theo tỷ giá giao dịch tại ngày lập Báo cáo tài chính. Nợ phải trả dài hạn có thể được đánh giá bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền để quy về giá trị hiện tại. Thí dụ 4:  Căn cứ vào chứng từ bên, hãy cho biết nợ phải trả được ghi nhận tại công ty nào, số tiền là bao nhiêu? 517 Ứng dụng trên hệ thống tài khoản Các khoản đi vay Phải trả cho người bán Thuế và các khoản phải nộp NN Phải trả NLĐChi phí phải trả Phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 18 Kế toán các khoản đi vay TK sử dụng Nguyên tắc hạch toán Sơ đồ kế toán Thí dụ minh họa Tài khoản sử dụng Tài khoản 341 Bên Nợ Bên Có • Số tiền đã trả nợ; • Số tiền vay, nợ được giảm; • Chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm do đánh giá lại số dư cuối kỳ. o Số tiền vay, nợ thuê tài chính phát sinh trong kỳ; o Chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng do đánh giá lại số dư cuối kỳ. Số dư bên Có Số dư vay, nợ thuê tài chính chưa đến hạn trả. Sơ đồ kế toán Thanh toán nợ vay Vay để trả nợ Vay bằng tiền Vay mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ TK 341(1) TK 111, 112 TK 111, 112 TK 156, 211, 621, 641... TK 133 331 6Thí dụ 5 1. Vay ngân hàng 800 triệu đồng bằng tiền mặt, thời hạn vay 24 tháng, lãi suất vay 12%/năm, trả lãi hàng quý bằng tiền ngân hàng. 2. Vay dài hạn để mua sắm tài sản cố định phục vụ cho sản xuất, giá mua chưa có thuế GTGT là 400.000.000đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. 3. Chuyển khoản để trả nợ gốc vay là 40 triệu đồng và lãi vay (không được vốn hóa) là 3 triệu đồng. Yêu cầu: Định khoản kế toán 22 Kế toán phải trả người bán TK sử dụng Nguyên tắc hạch toán Sơ đồ kế toán Thí dụ và Bài tập thực hành Tài khoản sử dụng Tài khoản 331 Bên Nợ Bên Có  Số tiền đã trả cho người bán;  Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp dịch vụ;  Số tiền người bán chấp nhận giảm giá;  Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại được người bán chấp nhận;  Giá trị vật tư, hàng hóa thiếu hụt, kém phẩm chất khi kiểm nhận và trả lại cho người bán. o Số tiền phải trả cho người bán; o Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính nhỏ hơn thực tế của số vật tư, hàng hóa đã nhận khi có thông báo chính thức Số dư bên Nợ Số dư bên Có Số tiền đã ứng trước cho người bán hoặc số tiền đã trả thừa Số tiền còn phải trả cho người bán, người cung cấp Sơ đồ kế toán Chiết khấu thanh toán được hưởng Giảm giá, hàng mua trả lại, chiết khấu TM Thanh toán, ứng trước tiền cho người bán Mua chịu vật tư, hàng hóa, chi phí Mua chịu TSCĐ TK 331 TK 156, 627, 632,... TK 133 TK 211, 213 TK 111, 112 TK 133 TK 156, 641... TK 515 Khoản nợ phải trả không tìm được chủ nợTK 711 Vay để trả nợTK 341 7Thí dụ 6 1. Mua nguyên vật liệu nhập kho với giá đã có thuế GTGT là 33.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT là 10%, chưa thanh toán tiền cho người bán H. 2. Mua chịu lô hàng của công ty A với giá mua chưa có thuế GTGT là 40.000.000 đồng và giao bán ngay chưa thu tiền cho khách hàng K với giá bán chưa có thuế GTGT là 50.000.000 đồng. Thuế suất thuế GTGT là 10%. 3. Xuất quỹ tiền mặt 20.000.000 đồng để ứng trước tiền cho người cung cấp vật tư. 4. Chuyển khoản trả hết nợ cho công ty P sau khi trừ số chiết khấu thanh toán được hưởng là 1% trên số nợ, biết số nợ phải trả công ty P là 100.000.000 đồng. Yêu cầu: Định khoản kế toán Bài tập thực hành 2 1. Mua hàng hóa chưa trả tiền cho người bán B, trị giá mua chưa có thuế GTGT 10% là 75 triệu đồng. 2. Ứng trước tiền mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất sản phẩm cho người bán M là 30 triệu đồng. 3. Thanh toán toàn bộ tiền hàng cho người bán B ở nghiệp vụ 1 bằng tiền mặt sau khi trừ khoản chiết khấu thanh toán được hưởng là 2% 4. Nhập kho nguyên vật liệu mua từ người bán M, trị giá đã có thuế GTGT 10% là 35.200.000đ. Phần chênh lệch giữa tiền hàng và tiền ứng trước là 30 triệu đồng được thanh toán bằng tiền mặt. Yêu cầu: Định khoản kế toán 27 Kế toán thuế và các khoản phải nộp NN TK sử dụng Nguyên tắc hạch toán Sơ đồ kế toán Thí dụ minh họa Tài khoản sử dụng Tài khoản 333 Bên Nợ Bên Có  Số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ;  Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác đã nộp vào NSNN;  Số thuế được giảm trừ vào số thuế phải nộp;  Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, giảm giá. o Số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp o Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác phải nộp vào NSNN. Số dư bên Nợ Số dư bên Có Số thuế và các khoản phải nộp lớn hơn số thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước. Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác còn phải nộp vào NSNN 8Sơ đồ kế toán – Thuế GTGT phải nộp TK 3331 TK 111, 112, 131TK 133 TK 511, 515, 711 Thuế GTGT của DT và thu nhập phát sinh Thuế GTGT đầu vào đượckhấu trừ Thuế GTGT của HBBTL, GGHB,CKTM TK 521 TK 111, 112, 131 TK 111, 112 Nộp thuế TK 133Thuế GTGT của hàng nhập khẩu Sơ đồ kế toán – Thuế Xuất Nhập khẩu TK 3333 TK 111, 112, 131TK 112 TK 511 Thuế xuất khẩu phải nộpNộp thuế TK 156, 211, ... Thuế nhập khẩu phải nộp Sơ đồ kế toán – Thuế tiêu thụ đặc biệt TK 3332 TK 111, 112, 131TK 112 TK 511 Thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng Nộp thuế TK 156, 211, ... Thuế TTĐB phải nộp khi nhập khẩu Bài tập thực hành 3 1. Bán hàng chưa thu tiền, giá bán 200 triệu đồng (chưa có thuế GTGT 10%) 2. Xuất khẩu lô hàng trị giá 2.000USD, tỷ giá 20.000đ/USD. Thuế suất thuế xuất khẩu là 5%. 3. Nhập khẩu hàng A để tiêu thụ nội địa, số lượng 10.000cái, đơn giá 0,5 usd/cái. Thuế suất thuế nhập khẩu là 4%, thuế GTGT là 10%. Doanh nghiệp đã chuyển khoản để nộp đủ thuế. Tỷ giá giao dịch là 20.100đ/usd 4. Bán lô hàng P với giá bán đã có thuế TTĐB 65% và chưa có thuế GTGT 10% là 363 triệu đồng chưa thu tiền của khách hàng. Yêu cầu: Định khoản kế toán 9Sơ đồ kế toán – Thuế thu nhập DN Cuối năm, CL số tạm nộp > thực tế phải nộp Cuối năm, CL số tạm nộp < thực tế phải nộp Hàng quý Nộp thuế TK 3334 TK 8211 TK 111,112 Thí dụ 7 1. Số thuế GTGT được khấu trừ vào cuối kỳ là 40 triệu đồng. 2. Tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế phải nộp là 120 triệu đồng. 3. Nhập khẩu lô hàng A, giá nhập khẩu quy đổi theo tỷ giá ngày giao dịch thành VND là 21 triệu đồng (tương đương 1.000 USD, hàng A phải chịu thuế nhập khẩu và thuế GTGT với thuế suất lần lượt là 20% và 10%) 4. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp của công nhân viên trong doanh nghiệp là 6 triệu đồng. 5. Xuất quỹ tiền mặt nộp thuế môn bài cho cả năm tài chính là 2 triệu đồng. 6. Lệ phí trước bạ của xe đưa đón nhân viên văn phòng là 3 triệu đồng. Nộp thuế bằng tiền mặt 7. Nhận được thông báo về số tiền nộp phạt vi phạm hành chính về thuế là 1 triệu đồng. 8. Quyết toán năm số thuế phải nộp là: 150 triệu đồng. Yêu cầu: Định khoản kế toán 35 Kế toán các khoản phải trả cho NLĐ TK sử dụng Sơ đồ kế toán Thí dụ minh họa Tài khoản sử dụng Tài khoản 334 Bên Nợ Bên Có  Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản đã trả, đã chi, đã ứng trước cho người lao động;  Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động. o Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả, phải chi cho người lao động. Số dư bên Có Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản phải trả cho người lao động 10 Sơ đồ kế toán Các khoản phải khấu trừ vào lương/ thu nhập của NLĐ Ứng lương, thanh toán lương và các khoản khác cho NLĐ Tiền thưởng phải trả NLĐ từ quỹ KT-PL BHXH phải trả NLĐ TK 334 TK 111, 112 TK 138, 141, 3335 TK 622, 627, 641, 642 TK 353 TK 3383 Lương và các khoản mang tính chất lương phải trả cho NLĐ TK 511 TK 33311 Trả lương, thưởng bằng SP, HH TK 338 Trừ lương các khoản trích theo lương Bài tập thực hành 4 Định khoản các nghiệp vụ phát sinh tại công ty P trong tháng 10.20x1 như sau: 1. Chi tiền mặt tạm ứng lương cho công nhân viên: 180.000.000đ 2. Tính lương phải trả cho từng bộ phận như sau: • Bộ phận công nhân trực tiếp SX: 200.000.000đ • Bộ phận nhân viên phân xưởng: 20.000.000đ • Bộ phận văn phòng: 50.000.000đ 3. Khoản khấu trừ lương của nhân viên văn phòng gồm: • Thuế thu nhập cá nhân: 4.000.000đ • Tạm ứng thừa: 500.000đ 4. Khoản thưởng quý 3 chi bằng Quỹ khen thưởng 4.000.000đ. 39 Kế toán Phải trả, phải nộp khác TK sử dụng Sơ đồ kế toán Tỷ lệ trích các khoản theo lương Thí dụ và bài tập thực hành Tài khoản sử dụng Tài khoản 338 Bên Nợ Bên Có  Xử lý tài sản thừa  Bảo hiểm xã hội phải trả cho NLĐ;  Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị;  Số BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đã nộp;  Phân bổ doanh thu CTH;  Phân bổ lãi trả chậm; o Giá trị tài sản thừa chờ xử lý; o Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ; o Nhận tiền BHXH do cơ quan bảo hiểm thanh toán; o Doanh thu CTH phát sinh ; o Lãi trả chậm, trả góp từ bán hàng; Số dư bên Nợ Số dư bên Có Số đã trả, đã nộp nhiều hơn số phải trả, phải nộp Số tiền còn phải trả, phải nộp; 11 Sơ đồ kế toán- Các khoản trích theo lương Nộp các khoản cho cơ quan quản lý TK 338 (2,3,4,6) TK 622, 627, 641, 642 TK 334 Tính vào chi phí Trừ lương NLĐ Nhận tiền do cơ quan BH thanh toán TK 112 TK 112 TK 334 Tính BH phải trả cho NLĐ BHXH BHTN BHYT KPCĐ Tổng Tính vào chi phí 18% 1% 3,0% 2% 24,0% Trừ lương NLĐ 8% 1% 1,5% - 10,5% Tổng 26% 2% 4,5% 2% 34,5% 42 Mức tính BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ (Từ 01/01/2014) Thí dụ 8 1. Cuối tháng, kế toán tính các khoản trích theo lương theo quy định hiện hành biết lương phải trả trong kỳ ở các bộ phận như sau:  Công nhân trực tiếp sản xuất: 100.000.000đ  Nhân viên phân xưởng: 6.000.000đ  Nhân viên văn phòng: 20.000.000đ 2. Xuất quỹ tiền mặt nộp Bảo hiểm xã hội cho cơ quan Bảo hiểm xã hội là 18.000.000 đồng. 3. Nhận được khoản trợ cấp BHXH từ cơ quan BHXH là 4.000.000 đồng bằng tiền gởi ngân hàng. Yêu cầu: Định khoản kế toán Sơ đồ kế toán- Doanh thu chưa thực hiện Kết chuyển lãi trả chậm Kết chuyển DTCTH TK 3387 TK 511 TK 515 TK 131 TK 511, TK 111, 112 Lãi trả chậm Doanh thu nhận trước về bán hàng và CCDV Giá thanh toán Doanh thu TK 3331 Thuế GTGT 12 Thí dụ 9 1. Bán hàng trả góp trong 3 năm, giá trả ngay chưa có thuế GTGT là 100.000.0000 đồng, giá trả chậm là 140.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT là 10%. Cuối tháng, phân bổ số lãi trả chậm. 2. Nhận trước tiền thuê 6 tháng về thuê hoạt động tài sản cố định bằng chuyển khoản, số tiền thuê hàng tháng chưa có thuế GTGT là 3.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT là 10%. Cuối tháng, phân bổ tiền cho thuê TSCĐ Yêu cầu: Định khoản kế toán Bài tập thực hành 5 Tính toán và định khoản các nghiệp vụ sau: 1. Cuối tháng, kế toán tính lương phải trả cho từng bộ phận như sau:Bộ phận công nhân trực tiếp SX: 200.000.000đ; Bộ phận nhân viên phân xưởng: 20.000.000đ; Bộ phận văn phòng: 50.000.000đ 2. Trích BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN. 3. Trợ cấp BHXH phải chi trả trong kỳ là 2.800.000đ 4. Nộp BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ. 5. Thanh toán lương, thưởng cho NLĐ bằng tiền gửi ngân hàng. 6. Nhập kho số nguyên vật liệu phát hiện thừa so với hóa đơn một lượng hàng trị giá 1.000.000đồng, trị giá mua chưa có thuế GTGT theo hóa đơn là 20.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT là 10%. 7. Khoản tiền mặt thừa không biết nguyên nhân được xử lý ghi tăng thu nhập khác là 1.000.000đ Trình bày thông tin Trên Bảng cân đối kế toán Phân loại nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn Không Bù trừ tài sản và nợ phải trả: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Các thông tin về dòng tiền liên quan đến nợ phải trả Bản thuyết minh BCTC Thuyết minh chi tiết các khoản phải trả: Thuyết minh về nợ tiềm tàng và các khoản cam kết Bài tập thực hành 6 Tại ngày 31.12.20x0, công ty ABC có số liệu sau: 1. Mua hàng chưa trả tiền cho người bán, trị giá 400 triệu đồng, hạn thanh toán là tháng 6.20x1. 2. Vay ngân hàng N số tiền 300 triệu đồng cách đây 2 năm và thời hạn thanh toán là ngày 1.4.20x1. 3. Khoản nợ công ty M 20 triệu đồng từ nhiều năm trước. Công ty M đã bỏ sót khoản nợ này trong sổ sách của mình. Ngày 10.10.20x0, công ty M đã giải thể hoàn toàn. 4. Tiền thuê còn phải trả công ty thuê tài chính C là 300 triệu đồng trong 3 năm nữa, trong đó số phải trả trong năm 20x1 là 120 triệu đồng. 5. Doanh nghiệp ước tính khoản chi phí phải trả cho việc sửa chữa máy móc của năm 20x1 là 103 triệu đồng. 6. Tiền thuê nhà phải trả của quý 4.20x0 là 30 triệu đồng, đơn vị chưa trả tiền vì chưa nhận được hoá đơn của bên cho thuê mà tự tính theo hợp đồng. 7. Khoản bồi thường cho việc sản phẩm gây hại cho người tiêu dùng chưa xác định được số tiền vì toà chưa xử. Được biết các khách hàng đã kiện từ tháng 10.20x0 và đòi bồi thường là 300 triệu đồng. 8. Tiền lương tháng 12.20x0 chưa thanh toán cho công nhân là 140 triệu đồng. Yêu cầu: Hãy phân biệt nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và tính tổng số nợ phải. 13 Các tỷ số và ý nghĩa  Đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp Tỷ số nợ = Nợ phải trả/Tổng tài sản  Khả năng thanh toán của doanh nghiệp Tỷ số thanh toán ngắn hạn = TS ngắn hạn/Nợ NH  Mức độ lệ thuộc vào nguồn vốn NH của DN Tỷ lệ nợ ngắn hạn = Nợ ngắn hạn/Tổng tài sản.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_doanh_nghiep_chuong_5_ke_toan_no_phai_tra.pdf