Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 1: Nhiệm vụ và nội dung công tác kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Đặng Văn Cường

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Giới thiệu đơn vị HCSN

2. Vai trò đơn vị HCSN

3. Nhiệm vụ và nội dung công tác

tác kế toán đơn vị HCSN

4. Hình thức kế toán và tổ chức công

tác kế toán

5. Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng

trong đơn vị HCSN

pdf24 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 352 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 1: Nhiệm vụ và nội dung công tác kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Đặng Văn Cường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HCSN Chương 1: Giới thiệu tổng quát ĐV HCSN Chương 2: Kế toán nguồn kinh phí Chương 3: Kế toán tiền lương Chương 4: Kế toán TSCĐ Chương 5: Kế toán hoạt động SX cung ứng dịch vụ ở đơn vị HCSN GV: ĐẶNG VĂN CƯỜNG KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 1 KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HCSN CHƯƠNG 1: NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HCSN 2 NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. Giới thiệu đơn vị HCSN 2. Vai trò đơn vị HCSN 3. Nhiệm vụ và nội dung công tác tác kế toán đơn vị HCSN 4. Hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán 5. Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng trong đơn vị HCSN 3 I. Vài nét về đơn vị HCSN 1. Khái niệm: Ngân sách cấp Thu từ phí, lệ phí Các nguồn tài trợ khác 4 Là những đơn vị thuộc lĩnh vực phi sản xuất vật chất do cơ quan có thẩm quyền thành lập để thực hiện chức năng quản lý nhà nước (đơn vị hành chánh) hoặc cung cấp dịch vụ công cho XH (đơn vị sự nghiệp) 5 Hàng hoá dịch vụ công ? - Cốt lõi: chính phủ là người duy nhất cung cấp và người dân hưởng nó khi có nhu cầu: ANQP, môi trường, dịch vụ hành chính - Mở rộng: Chính phủ hoặc các tổ chức khác cung cấp: tư nhân cung cấp, chính phủ, tổ chức XH, cộng đồng cung cấp... 6 Hàng hoá dịch vụ công?  Nguồn lực để chi trả, đầu tư cho hàng hoá, dịch vụ công: kinh phí cấp, thu phí, viện trợ, thu khác  Nguồn từ đâu? 7 Đơn vị HCSN? Cách hiểu 1 Đơn vị dự toán: liên quan đến chu trình quản lý NSNN Cách hiểu 2 Đơn vị thụ hưởng ngân sách 8 2. Phân loại đơn vị HCSN: Căn cứ vào chức năng hoạt động, đơn vị HCSN chia làm 4 loại chủ yếu Đơn vị HCSN Đvị HC Đvị SN SN Kinh tế TC, ĐT XH 9 3. Đặc điểm đơn vị HCSN: - Đơn vị sự nghiệp hoạt động theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao  được ngân sách cấp một phần hoặc toàn bộ tùy thuộc vào đặc điểm của đơn vị VD: Chu trình ngân sách Lập DT Chấp hành NS Quyết toán NS - Đơn vị chi tiêu phải theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức qui định và nội bộ đơn vị 10 Các đơn vị HCSN trong cùng một ngành được quản lý theo ngành dọc và được chia làm các cấp như sau: - Đơn vị dự toán cấp 1 - Đơn vị dự toán câp 2 - Đơn vị dự toán cấp 3 11 CQTC Cấp I Cấp II Cấp III 12 Ví dụ: 1. Bộ tài chính  Tổng cục thuế  Cục thuế  Chi cục thuế 2. Sơ tài chính  Sở y tế  các bệnh viện 3. Phòng tài chính  phòng giáo dục  Trường tiểu học mầm non 4. Bộ tài chính  Bộ GDĐT  Trường ĐH kinh tế 13  Mục đích của việc phân cấp: nhằm dễ theo dõi, dễ quản lý nhưng phức tạp, rờm rà vì quá nhiều cấp. 14 II. Vai trò của đơn vị HCSN: 1. Vai trò của đơn vị hành chính trong nền kinh tế: Thể chế tốt hoặc chưa tốt sẽ ảnh hưởng đến: người dân, doanh nghiệp, môi trường đầu tư, kinh doanh. 2. Vai trò của đơn vị sự nghiệp trong nền kinh tế: Sinh viên tham khảo tài liệu 15 Ví dụ: chúng ta có thể căn cứ vào các chỉ tiêu Sau để đánh vai trò của Bệnh viện A •Tỷ lệ tử vong tại bệnh viện •Tỷ lệ suy dinh dưởng ở trẻ em •Chiều cao trung bình của trẻ em 16 III. Nhiệm vụ công tác kế toán tại đơn vị HCSN: 1. Khái niệm kế toán đơn vị HCSN: • Kế toán đơn vị HCSN là hệ thống thông tin cung cấp bằng số liệu theo tiêu chí nhất định về tình hình tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn kinh phí thu sự nghiệp. tình hình chấp hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tình hình sử dụng và quản lý vật tư, tài sản ở tại đơn vị. • Đối tượng sử dụng thông tin kế toán: Thủ trưởng đơn vị, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan kho bạc, cơ quan tài chính, cơ quan quản lý cấp trên. 17 2. Nội dung công tác kế toán:  Nguồn tài chính: NS cấp, Phí, Thu SN, Thu khác  Sử dụng nguồn kinh phí (chi tiêu): Cho con người, chi quản lý hành chính, hoạt động chuyên môn, chi mua sắm cơ sở vật chất  Quyết toán nguồn kinh phí 18 3. Yêu cầu và nguyên tắc kế toán (SGK) 4. Nhiệm vụ của kế toán đơn vị HCSN 19 IV. Hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán 1. Hình thức kế toán: • Nhật ký – sổ cái • Nhật ký chung • Chứng từ ghi sổ • Kế toán máy 2. Tổ chức công tác kế toán 20 V. Hệ thống Tài khoản kế toán 1. Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán 2. Mục chi cơ bản trong mục lục ngân sách mà các đơn vị HCSN thường sử dụng 21 Có 4 nhóm mục chi được sử dụng trong đơn vị HCSN:  Nhóm mục 1: “chi thanh toán cá nhân”. Mục 6000 – 6400  Nhóm mục 2: “ Chi nghiệp vụ chuyên môn”. Mục 6500 – 8950 nhưng không có mục 6900  Nhóm mục 3 “chi mua sắm sửa chữa TSCĐ”. Mục 6900, 9000, 9050, 9100  Nhóm mục 4 “chi khác” 22 Lưu ý:  Trong quá trình chấp hành dự toán, kinh phí thuộc nhóm mục chi thường xuyên có thể san sẻ cho nhau (đơn vị phải lập giấy điều chỉnh dự toán trước tháng 12)  Nếu đơn vị sử dụng kinh phí thuộc nhóm mục chi không thường xuyên còn thừa thì phải nộp lại NS nhà nước. 23 CHƯƠNG 1 24

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_don_vi_hanh_chinh_su_nghiep_chuong_1_nhiem.pdf