Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 2.3: Trọng yếu

2.3.1 Khái niệm

? Trọng yếu là thuật ngữ dùng để thể hiện tầm

quan trọng của một thông tin trong báo cáo tài

chính.Thông tin được coi là trọng yếu nghĩa là

nếu thiếu thông tin đó hay thông tin không

chính xác sẽ ảnh hưởng quyết định đến người

sử dụng báo cáo tài chính.

 

pdf6 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 25/05/2022 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 2.3: Trọng yếu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Chương 2 (tiếp) 2.3. TRỌNG YẾU 22.3.1 Khái niệm  Trọng yếu là thuật ngữ dùng để thể hiện tầm quan trọng của một thông tin trong báo cáo tài chính.Thông tin được coi là trọng yếu nghĩa là nếu thiếu thông tin đó hay thông tin không chính xác sẽ ảnh hưởng quyết định đến người sử dụng báo cáo tài chính. 3 Việc xác định tính trọng yếu mang tính xét đoán nghề nghiệp (chủ yếu là kinh nghiệm của kiểm toán viên) và tính trọng yếu được xem xét trên cả 02 tiêu chuẩn: định lượng (số tiền cụ thể) và định tính (tính chất của thông tin). 4Định lượng:  Kiểm toán viên có thể sử dụng một con số tuyệt đối để đánh giá tính trọng yếu, tuy nhiên vấn đề này cần xem xét, vì 100.000 USD là trọng yếu đối với những công ty có quy mô nhỏ, nhưng đối với các công ty có quy mô lớn vớiù số vốn hàng trăm triệu USD thì là một con số nhỏ, không quan trọng. 5Định tính:  Là việc xem xét bản chất của vấn đề, có những trường hợp, tuy giá trị thấp do bản chất của sai phạm vẫn có thể xem là trọng yếu.  Một số trường hợp về định tính có thể xem xét là trọng yếu: - Sai phạm có tác động dây chuyền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến báo cáo tài chính: như các khoản chi bất hợp pháp, ảnh hưởng đến công nợ, tài sản, kết quả kinh doanh. - Sự mô tả không chính xác về chính sách kế toán của đơn vị, làm cho người đọc hiểu sai về bản chất của các thông tin như thay đổi cách tính khấu hao nhưng không khai báo. 62.3.2 Các bước trong quá trình vận dụng khái niệm trọng yếu Bước 1: Uớc lượng sơ bộ về tính trọng yếu Bước 2: Phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho các bộ phận Bước 3: Uớc tính sai sót trong từng bộ phận Bước 4: Ước tính sai số kết hợp Bước 5: So sánh sai số tổng hợp ước tính với ước lượng ban đầu về tính trọng yếu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_kiem_toan_1_chuong_2_3_trong_yeu.pdf