Bài giảng Kiểm toán - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán (Bản đẹp)

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Áp dụng thủ tục phân tích

Đánh giá sự đầy đủ của bằng chứng

Đánh giá tổng hợp sai lệch chưa điều chỉnh

Rà soát lại hồ sơ kiểm toán

Yêu cầu cung cấp thư giải trình

Kiểm tra các công bố trên Bảng thuyết minh

Xem xét các thông tin đính kèm với báo cáo tài chính

 

ppt21 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 24/05/2022 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Kiểm toán - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Prepared by Doan Van Hoat 1 Hoàn thành kiểm toán Ch ươ ng 6: Prepared by Doan Van Hoat 2 Mục đích & Nội dung Đánh giá kết quả 1 Các loại ý kiến. 2 Mục đích : Giúp ng ư ời học hiểu đ ư ợc các công việc cuối cùng của KTV tr ư ớc khi phát hành báo cáo kiểm toán ; và các loại ý kiến về BCTC của đ ơ n vị đ ư ợc kiểm toán. Chuẩn bị Thực hiện Hoàn thành Nội dung : Prepared by Doan Van Hoat 3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Áp dụng thủ tục phân tích Đánh giá sự đầy đủ của bằng chứng Đánh giá tổng hợp sai lệch ch ư a điều chỉnh Rà soát lại hồ sơ kiểm toán Yêu cầu cung cấp thư giải trình Kiểm tra các công bố trên Bảng thuyết minh Xem xét các thông tin đính kèm với báo cáo tài chính Prepared by Doan Van Hoat 4 BÁO CÁO KIỂM TOÁN Khái niệm : (VSA 700) “Là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm toán lập và công bố để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về báo cáo tài chính của một đ ơ n vị đã đ ư ợc kiểm toán.” Vai trò : Đối với KTV. Đối với ng ư ời sử dụng BCTC. Đối với đ ơ n vị đ ư ợc kiểm toán. Prepared by Doan Van Hoat 5 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ª Tên và địa chỉ CTKT ª Số hiệu BCKT ª Tiêu đề BCKT ª Ng ư ời nhận BCKT ª Đoạn mở đầu ª Phạm vi và căn cứ thực hiện ª Ýù kiến của kiểm toán viên ª Địa điểm và thời gian lập BCKT ª Chữ ký và đóng dấu - Đối t ư ợng kiểm toán - Trách nhiệm ng ư ời quản lý và kiểm toán viên - Chuẩn mực kiểm toán - Bảo đảm hợp lý - Công việc và thủ tục đã thực hiện + Kiểm tra trên c ơ sở chọn mẫu + Đánh giá việc tuân thủ + Đánh giá các ư ớc tinh và xét đoán + Đánh giá việc trình bày toàn bộ - C ơ sở hợp lý ( VSA 700) Các yếu tố trên báo cáo kiểm toán Prepared by Doan Van Hoat 6 ª Chấp nhận toàn phần ° Không có đoạn nhận xét ° Có đoạn nhận xét ª Chấp nhận từng phần ° Ngoại trừ ° Tùy thuộc vào ª Không chấp nhận (Ý kiến trái ng ư ợc) ª Từ chối cho ý kiến (Không thể đ ư a ra ý kiến) Các loại ý kiến trên báo cáo kiểm toán BÁO CÁO KIỂM TOÁN Prepared by Doan Van Hoat 7 Điều kiện phát hành: ª Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính và phù hợp với chuẩn mực hay chế độ kế toán hiện hành. ª•Mọi thay đổi về nguyên tắc kế toán và các tác động của chúng đã đ ư ợc xem xét, đánh giá đầy đủ và đã công bố trong thuyết minh. ª Báo cáo tài chính tuy có sai lệch trọng yếu nh ư ng đã điều chỉnh theo ý kiến của kiểm toán viên. Ý kiến chấp nhận toàn phần BÁO CÁO KIỂM TOÁN Prepared by Doan Van Hoat 8 "Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty ABC tại ngày 31/12/X, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/X, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan ” . Báo cáo chấp nhận toàn phần không có đoạn nhấn mạnh BÁO CÁO KIỂM TOÁN Prepared by Doan Van Hoat 9 “ Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu Ở đây chúng tôi không phủ nhận ý kiến chấp nhận toàn phần như trên, mà chỉ muốn lưu ý người đọc báo cáo tài chính đến điểm X trong phần thuyết minh báo cáo tài chính: khoản lỗ thuần của đơn vị là ZZZ trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20X0 và tại ngày này, khoản nợ ngắn hạn của đơn vị vượt quá tổng tài sản là ZZZ. Những điều kiện này, cùng với những vấn đề khác được nêu trong điểm X trong phần thuyết minh, chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị". BÁO CÁO KIỂM TOÁN Báo cáo chấp nhận toàn phần có đoạn nhấn mạnh Prepared by Doan Van Hoat 10 BÁO CÁO KIỂM TOÁN Điều kiện phát hành : Báo cáo tài chính chỉ phản ảnh trung thực hợp lý nếu không bị ảnh h ư ởng bởi yếu tố ngoại trừ hoặc yếu tố tuỳ thuộc mà KTV nêu ra trong báo cáo kiểm toán. ª Yếu tố ngoại trừ. Đó là khi KTV bị giới hạn về phạm vi kiểm toán hoặc bất đồng ý kiến với nhà quản lý về ph ươ ng pháp kế toán nh ư ng ch ư a ảnh h ư ởng đến tổng thể BCTC. ª Yếu tố tùy thuộc. Là yếu tố không chắc chắn vì phụ thuộc vào các sự kiện trong t ươ ng lai và nằm ngoài khả năng kiểm soát của đ ơ n vị và kiểm toán viên. Ý kiến chấp nhận từng phần Prepared by Doan Van Hoat 11 Bị giới hạn phạm vi kiểm toán. Khi KTV không thựïc hiện đ ư ợc các thủ tục kiểm toán cần thiết để có thể thu thập đ ư ợc bằng chứng đầy đủ và thích hợp. Nguyên nhân : Do khách hàng áp đặt. Do hoàn cảnh thực tế. Chúng tôi muốn kiểm kê kho hàng của công ty ông Hàng của chúng tôi dễ vỡ nên mấy ông không nên kiểm kê kho hàng của chúng tôi Ý kiến chấp nhận từng phần BÁO CÁO KIỂM TOÁN Prepared by Doan Van Hoat 12 BÁO CÁO KIỂM TOÁN Bất đồng ý kiến với nhà quản lý ° Việc lựa chọn và áp dụng chuẩn mực và chế độ kế toán. ° Sự không phù hợp của các thông tin ghi trong BCTC hoặc phần thuyết minh. Công ty tôi áp dụng ph ươ ng pháp khấu hao nhanh và tôi thấy nó phù hợp. Chúng tôi thấy ph ươ ng pháp khấu hao đó không phù hợp Ý kiến chấp nhận từng phần Prepared by Doan Van Hoat 13 Chúng tôi đã không thể tham gia kiểm kê hàng tồn kho vào ngày 31/12/X, vì tại thời điểm đó chúng tôi chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán. Với những tài liệu hiện có ở đơn vị, chúng tôi cũng không thể kiểm tra được tính đúng đắn của số lượng hàng tồn kho tại thời điểm trên bằng các thủ tục kiểm toán khác. Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ những ảnh hưởng đến báo cáo tài chính vì lý do nêu trên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu ... phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. C hấp nhận từng phần, dạng ngoại trừ do giới hạn phạm vi kiểm toán BÁO CÁO KIỂM TOÁN Prepared by Doan Van Hoat 14 "... Như đã nêu trong phần thuyết minh X của báo cáo tài chính, đơn vị đã không tính khấu hao TSCĐ, trong khi TSCĐ này đã thực sự được sử dụng trên 6 tháng, với mức khấu hao đáng lẽ phải tính là XXX VNĐ. Do vậy, chi phí kinh doanh đã bị thiếu và giá trị thuần của TSCĐ đã cao hơn thực tế với giá trị tương đương XXX VNĐ, làm cho lãi tăng giả tạo XXX VNĐ. Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng (nếu có) đến báo cáo tài chính của sự kiện trên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu..." C hấp nhận từng phần, dạng ngoại trừ do không nhất trí với giám đốc BÁO CÁO KIỂM TOÁN Prepared by Doan Van Hoat 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN "Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu . phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, tùy thuộc vào: - Khoản doanh thu XX VNĐ được chấp nhận; - Khoản chi XY VNĐ được Hội đồng quản trị thông qua. C hấp nhận từng phần dạng tùy thuộc vào Prepared by Doan Van Hoat 16 BÁO CÁO KIỂM TOÁN Điều kiện phát hành : ° Khi có sự bất đồng nghiêm trọng với giám đốc đ ơ n vị về việc lựa chọn và áp dụng các chuẩn mực và chế độ kế toán, hoặc sự không phù hợp của các thông tin ghi trong BCTC hoặc phần thuyết minh, và làm cho tổng thể BCTC bị sai l ệch một cách trọng yếu. ° KTV phải thu thập đủ bằng chứng để làm c ơ sở cho ý kiến của mình. Yêu cầu DN điều chỉnh Tôi không đồng ý Ýù kiến không chấp nhận Prepared by Doan Van Hoat 17 BÁO CÁO KIỂM TOÁN Trong báo cáo tài chính, giá trị TSCĐ là XXX VNĐ; khoản vay công ty B là XY VNĐ đã không phản ánh trong sổ kế toán và không có chứng từ kế toán xác minh... Theo ý kiến của chúng tôi, vì ảnh hưởng trọng yếu của những vấn đề nói trên, báo cáo tài chính đã phản ánh không trung thực và không hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty ABC tại ngày 31/12/X, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/X, không phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Ý kiến không chấp nhận Prepared by Doan Van Hoat 18 BÁO CÁO KIỂM TOÁN Điều kiện phát hành : ° Khi hậu quả của việc bị giới hạn phạm vi kiểm toán là nghiêm trọng, hoặc thiếu thông tin liên quan đến một số l ư ợng lớn các khoản mục trên BCTC. ° KTV không thể thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để có thể cho ý kiến về BCTC. Từ chối đ ư a ra ý kiến Prepared by Doan Van Hoat 19 BÁO CÁO KIỂM TOÁN “ Do những hạn chế từ phía đơn vị mà chúng tôi đã không thể kiểm tra được toàn bộ doanh thu, cũng không nhận được đủ các bản xác nhận nợ phải thu từ khách hàng, và vì tính trọng yếu của các sự kiện này, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến của mình về báo cáo tài chính của đơn vị. ” Từ chối đ ư a ra ý kiến Tình huoáng Khoâng troïng yeáu Troïng yeáu nhöng chöa aûnh höôûng ñeán toång theå BCTC Troïng yeáu ñeán möùc aûnh höôûng toång theå BCTC Tình huoáng chöa roõ raøng Giôùi haïn veà phaïm vi Khoâng nhaát trí vôùi GÑ Thay ñoåi chính saùch keá toaùn, ñaõ khai baùo ñaày ñuû Thoâng tin ñính keøm khoâng nhaát quaùn vôùi BCTC Prepared by Doan Van Hoat 21 Thank You for listening ! www.themegallery.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_kiem_toan_chuong_6_hoan_thanh_kiem_toan_ban_dep.ppt