Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương II: Tín dụng

Giới thiệu chương

Tài liệu tham khảo detail

Kết cấu chương

9Khái niệm và vai trò của tín dụng

9Phân loại tín dụng

9Lãi suất trong tín dụng

9Công cụ lưu thông tín dụng

pdf12 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 06/08/2021 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương II: Tín dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ChChươươngng II: II: TínTín d dụụngng Giới thiệu chương Tài liệuthamkhảo detail Kếtcấuchương 9Khái niệmvàvaitròcủatíndụng 9Phân loạitíndụng 9Lãi suất trong tín dụng 9Công cụ lưu thông tín dụng 14-10-09 International Finance Dpt. 2 I. Khái niệmvàvaitròcủa tín dụng 1. Định nghĩa tín dụng detail 2. Vai trò của tín dụng 1. Tăng cường tính linh hoạtcủanềnkinhtế detail 2. Tiếtkiệmchi phílưu thông và tăng tốc độ chu chuyểnvốn detail 3. Vai trò khác detail 14-10-09 International Finance Dpt. 3 II. Phân loại tín dụng 1. Căncứ vào thờihạn tín dụng detail 2. Căncứ vào chủ thể cấp tín dụng detail 3. Căncứ vào mục đích cấp tín dụng detail 4. Căncứ vào đốitượng cấptíndụng detail 5. Căncứ khả năng bao tín dụng detail 6. Căncứ vào phạm vi tín dụng 14-10-09 International Finance Dpt. 4 III. Lãi suất trong tín dụng 1. Nguồn hình thành nên vốn tín dụng detail 2. Các loạihìnhcấp tín dụng detail 3. Tiềnlãivàlãisuất detail 4. Thờihạn tín dụng detail 14-10-09 International Finance Dpt. 5 IV. Các công cụ lưu thông tín dụng 1. Trong tín dụng thương mại detail 2. Trong tín dụng ngân hàng detail 14-10-09 International Finance Dpt. 6 Hếtchương III 14-10-09 International Finance Dpt. 7 Thuậtngữ cầnchúý •Tíndụng • Lãi suất – Không kỳ hạn – Đi vay/Cho vay –Ngắnhạn – Đơn/Ghép – Trung hạn – Danh nghĩa/Thựctế –Dàihạn –Cơ bản/Liên ngân hàng –Thương mại •Thờihạntíndụng – Ngân hàng – Chung – Nhà nước – Trung bình – Tiêu dùng – Thuê mua – Factoring/Forfaiting 14-10-09 International Finance Dpt. 8 Thuậtngữ (cont’d) •Phương tiệnlưu thông •Tíndụng thương mại –Hối phiếu •Tíndụng ngân hàng –Lệnh phiếu –Séc –Thư tín dụng –Thẻ tín dụng –Chứng chỉ tiềngửi 14-10-09 International Finance Dpt. 9 Các giấytờ của ngân hàng Gồmcómộtsố loạichứng từ nhất định: Séc Chứng chỉ tiềngửi Thư tín dụng Thẻ tín dụng 14-10-09 International Finance Dpt. 10 Tín dụng thương mại 9Trong tín dụng thương mại không có sự tồn tạicủa các trung gian tài chính 9Đốitượng cho vay trong tín dụng thương mại là hàng hoá và dịch vụ 9Thờihạn tín dụng thương mạilàngắn 9Quymôvàphương hướng của tín dụng thương mạicũng bị hạnchế, nó chỉ có thể diễnra giữacácchủ thể kinh tế phi tín dụng có đặc điểm kinh doanh tương đồng với nhau. 14-10-09 International Finance Dpt. 11 Tín dụng ngân hàng 9Trongquanhệ tín dụng ngân hàng luôn có sự tham gia củamột bên là trung gian tín dụng. 9Đốitượng cho vay trong tín dụng ngân hàng là tiềntệ 9Thờihạncủa tín dụng ngân hàng mang tính linh hoạtrất cao 9Tín dụng ngân hàng cho phép thựchiệnnhững nghiệpvụ như chiếtkhấu, thế chấp. 14-10-09 International Finance Dpt. 12

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ly_thuyet_tai_chinh_tien_te_chuong_ii_tin_dung.pdf