Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương IX: Tổ chức công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán

Tổ chức công tác kế toán và tổ chức bộ máy

kế toán

9.1.Tổ chức công tác kế toán:

Tổ chức công tác kế toán là một trong những nội dung thuộc về tổ chức

quản lý trong doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán một cách thích ứng với

điều kiện về qui mô, về đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như gắn với

những yêu cầu quản lý cụ thể tại doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng và

to lớn trong việc nâng cao hiệu quả quản lý tại doanh nghiệp.

pdf26 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương IX: Tổ chức công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và đánh giá tính chính xác thực của các thông tin tài chính và tính khả thi của các quyết định quản lý nhằm phục vụ cho yêu cầu quản trị trong nội bộ doanh nghiệp. Kiểm toán nội bộ không chỉ tiến hành đối với hoạt động tài chính - kế toán đơn thuần, mà đối tượng của nó còn được mở rộng với hầu hết các hoạt động khác nhau thuộc các bộ phận trực thuộc doanh nghiệp nhưng dù sau thì khía cạnh cần nhất mạnh vẫn là các hoạt động tài chính - kế toán. Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI Mục tiêu của kiểm toán nội bộ hưởng các vấn đề: Xem xét, kiểm tra tính tuân thủ của các bộ phận nhằm hướng các hoạt động khác nhau trong doanh nghiệp phù hợp với chính sách khác nhau đã được doanh nghiệp ban hành; xác định độ tin cậy và tính xác thực của các thông tin tài chính để phục vụ cho yêu cầu ra quyết định và đánh giá tính hiệu quả của các quyết định. Kiểm toán nội bộ được thực hiện theo qui trình chung: Lập kế hoạch kiểm toán, thu thập các bằng chứng kiểm toán để thực hiện các công việc kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán trình bày các kết quả và ý kiến. Để thực hiện kiểm toán nội bộ, doanh nghiệp cần tổ chức một bộ phận độc lập trực thuộc giám đốc hoặc hội đồng quản trị nhằm tạo cho bộ phận này có được sức mạnh cần thiết để thực hiện và phát huy được chức năng giám sát của mình. Bộ phận này có thể bao gồm một vài người hoặc đông hơn tuỳ theo quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Nói chung với một hệ thống kiểm soát nội bộ được tổ chức chu đáo, có quy chế hoạt được xác lập hợp lý và khoa học sẽ là cơ sở vững chắc để thực hiện chức năng kiểm tra có đủ uy lực và hiệu quả. Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI PHỤ LỤC HÖ thèng tμi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp (Ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1141/TC-C§KT ngμy 1-11-1995 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh) Sè Tªn tμi kho¶n Ghi chó hiÖu TK Êp 1 Êp 2 3 4 Lo¹i TK 1 Tμi s¶n L−u ®éng TiÒn mÆt 11 TiÒn ViÖt Nam 111 Ngo¹i tÖ 112 Vμng, kim khÝ quý, ®¸ quý 113 TiÒn göi ng©n hμng 12 TiÒn ViÖt Nam 121 Ngo¹i tÖ 122 Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI Vμng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý 123 TiÒn ®ang chuyÓn 13 TiÒn ViÖt Nam 131 Ngo¹i tÖ 132 §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n 21 Cæ phiÕu 211 Tr¸i phiÕu 212 §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c 28 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− 29 ng¾n h¹n Chi tiÕt Ph¶i thu cña kh¸ch hμng 31 theo ®èi t−îng Chi dïng Ph¶i thu néi bé ë ®¬n vÞ cÊp 36 trªn Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ 361 trùc thuéc Ph¶i thu néi bé kh¸c 368 Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI Ph¶i thu kh¸c 38 Tμi s¶n thiÕu chê xö lý 381 Ph¶i thu kh¸c 388 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 39 Chi tiÕt T¹m øng 41 theo ®èi t−îng Chi phÝ tr¶ tr−íc 42 Chi phÝ tr¶ tr−íc 421 DN cã chu Chi phÝ chê kÕt chuyÓn kú kinh doanh 422 dμi ThÕ chÊp, ký c−îc, ký quü ng¾n 44 h¹n Hμng mua ®ang ®i trªn ®−êng 51 Chi tiÕt Nguyªn liÖu, vËt liÖu theo yªu cÇu qu¶n 52 lý C«ng cô, dông cô 53 Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI C«ng cô, dông cô 531 Bao b× lu©n chuyÓn 532 §å dïng cho thuª 533 Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh 54 dë dang Thμnh phÈm 55 Hμng ho¸ 56 Gi¸ mua hμng ho¸ 561 Chi phÝ thu mua hμng ho¸ 562 Hμng göi ®i b¸n 57 Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån 59 kho Chi sù nghiÖp 61 Chi sù nghiÖp n¨m tr−íc 611 Chi sù nghiÖp n¨m nay 612 Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI Lo¹i TK 2 Tμi s¶n cè ®Þnh Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 11 §Êt 111 Nhμ cöa, vËt kiÕn tróc 112 M¸y mãc, thiÕt bÞ 113 Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn 114 dÉn ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý 115 C©y l©u n¨m, sóc vËt lμm viÖc 116 vμ cho s¶n phÈm Tμi s¶n cè ®Þnh kh¸c 118 Tμi s¶n cè ®Þnh thuª tμi chÝnh 12 Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 13 QuyÒn sö dông ®Êt 131 Chi phÝ thμnh lËp, chuÈn bÞ 132 s¶n xuÊt Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI B»ng ph¸t minh s¸ng chÕ 133 Chi phÝ nghiªn cøu ph¸t triÓn 134 Chi phÝ vÒ lîi thÕ th−¬ng mai 135 Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh kh¸c 138 Hao mßn tμi s¶n cè ®Þnh 14 Hao mßn tμi s¶n cè ®Þnh h÷u 141 h×nh Hao mßn tμi s¶n cè ®Þnh ®i 142 thuª Hao mßn tμi s¶n cè dÞnh v« h×nh 143 §Çu t− chøng kho¸n dμi h¹n 21 Cæ phiÕu 211 Tr¸i phiÕu 212 Gãp vèn liªn doanh 22 §Çu t− dμi h¹n kh¸c 28 Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− dμi 29 h¹n X©y dùng c¬ b¶n dang dë 41 Mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh 411 X©y dùng c¬ b¶n 412 Söa ch÷a lín tμi s¶n cè ®Þnh 413 Ký quü, ký c−îc dμi h¹n 44 Lo¹i TK 3 Nî ph¶i tr¶ Vay ng¾n h¹n 11 Nî dμi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 15 Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n 31 ThuÕ vμ c¸c kho¶n nép nhμ 33 n−íc ThuÕ doanh thu (ho¨c thuÕ 331 VAT) ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 332 Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu 333 ThuÕ lîi tøc 334 ThuÕ trªn vèn 335 ThuÕ tμi nguyªn 336 ThuÕ nhμ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt 337 C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 338 PhÝ, lÖ phÝ vμ c¸c kho¶n nép 339 kh¸c Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 34 Chi phÝ ph¶i tr¶ 35 Ph¶i tr¶ néi bé 36 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 38 Tμi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt 381 Kinh phÝ c«ng ®oμn 382 Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI B¶o hiÓm x· héi 383 B¶o hiÓm y tÕ 384 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 388 Vay dμi h¹n 41 Nî dμi h¹n 42 NhËn ký quü, ký c−îc dμi h¹n 44 Lo¹i TK 4 Nguån vèn chñ së h÷u Nguån vèn kinh doanh 11 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n 12 Chªnh lÖch tû gi¸ 13 Quü ph¸t triÓn kinh doanh 14 Quü dù tr÷ 15 L·i ch−a ph©n phèi 21 Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI L·i n¨m tr−íc 211 L·i n¨m nay 212 Quü khen th−ëng, phóc lîi 31 Quü khen th−ëng 311 Quü phóc lîi 312 Nguån vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ 41 b¶n Dïng cho c¸c Tæng c«ng ty, Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 51 tËp ®oμn, c¬ quan liªn hiÖp..... Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 61 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m 611 tr−íc Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m 612 nay Lo¹i TK 5 Doanh thu Chi tiÕp Doanh thu b¸n hμng theo yªu cÇu qu¶n 11 lý Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI Doanh thu b¸n hμng ho¸ 111 Doanh thu b¸n c¸c thμnh s¶n 112 phÈm Doanh thu cung cÊp dÞch vô 113 ChØ dïng Doanh thu b¸n hμng néi bé ë c¸c ®¬n vÞ 12 thμnh viªn Doanh thu b¸n hμng ho¸ 121 Doanh thu b¸n s¶n phÈm 122 Doanh thu cung cÊp dÞch vô 123 Chi tiÕt Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh 15 theo ho¹t ®éng ChiÕt khÊu b¸n hμng 21 ChiÕt khÊu hμng ho¸ 211 ChiÕt khÊu thμnh phÈm 212 ChiÕt khÊu dÞch vô 213 Hμng b¸n bÞ tr¶ l¹i 31 Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI Gi¶m gi¸ hμng ho¸ 32 Lo¹i TK 6 Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh p dông cho ph−¬ng Mua hμng 11 ph¸p kiÓm kª dÞnh kú Mua nguyªn liÖu, vËt liÖu 111 Mua hμng ho¸ 112 Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu 21 trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 22 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 27 Chi phÝ nh©n viªn ph©n x−ëng 271 Chi phÝ vËt liÖu 272 Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt 273 Chi phÝ khÊu hao tμi s¶n cè 274 ®Þnh Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI Chi phÝ dÞch vô mua ngoμi 277 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 278 ¸p dông cho ph−¬ng Gi¸ thμnh s¶n xuÊt 31 ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Gi¸ vèn b¸n hμng 32 Chi phÝ ho¹t ®éng thuª Tμi Chi tiÕt 35 chÝnh theo ho¹t ®éng Chi phÝ b¸n hμng 41 Chi phÝ nh©n viªn 411 Chi phÝ vËt liÖu, bao b× 412 Chi phÝ dông cô, ®å dïng 413 Chi phÝ khÊu hao tμi s¶n cè 414 ®Þnh Chi phÝ dÞch vô mua ngoμi 417 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 418 Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 42 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 421 Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý 422 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng 423 Chi phÝ khÊu hao tμi s¶n cè 424 ®Þnh ThuÕ, phÝ vμ lÖ phÝ 425 Chi phÝ dù phßng 426 Chi phÝ dÞch vô mua ngoμi 427 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 428 Lo¹i TK 7 Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c 11 Lo¹i TK 8 Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c 11 Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI Lo¹i TK 9 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 11 Lo¹i TK 0: Tμi kho¶n ngoμi b¶ng Tμi s¶n thuª ngoμi 01 Chi tiÕt VËt t−; hμng ho¸ nhËn gi÷ hé, theo yªu cÇu 02 nhËn gia c«ng qu¶n lý Hμng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn 03 ký göi Nî khã ®ßi ®· xö lý 04 Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 07 H¹n møc kinh phÝ 08 H¹n møc kinh phÝ thuéc ng©n 081 s¸ch Trung −¬ng H¹n møc kinh phÝ thuéc ng©n 082 s¸ch ®Þa ph−¬ng Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n 09 Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_nguyen_ly_ke_toan_chuong_ix_to_chuc_cong_tac_ke_to.pdf