Bài giảng Nguyên lý kế toán - Giới thiệu môn học

A. MỤC TIÊU: Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan

về nghề nghiệp kế toán, cụ thể là đối tượng kế toán; vai trò và chức

năng của kế toán; các phương pháp kế toán như phương pháp chứng

từ, kiểm kê, tài khoản, ghi sổ, tính giá, tổng hợp và cân đối kế toán;

tổ chức công tác kế toán, các hình thức kế toán, hệ thống báo cáo tài

chính.

Sau khi học xong môn học, người học có thể:

- Định nghĩa và mô tả các vấn đề cơ bản của kế toán

- Giải thích và minh họa các vấn đề cơ bản của kế toán

- Xây dựng, thực hiện quy trình kế toán một số nghiệp vụ kinh tế

chủ yếu trong doanh nghiệp và lập báo cáo kế toán đơn giản

pdf9 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 10/05/2022 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán - Giới thiệu môn học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (xem chi tiết trong file) 2. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC 3. KẾ HOẠCH HỌC TẬP 4. TÀI LIỆU HỌC TẬP 5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP GIỚI THIỆU MÔN HỌC A. MỤC TIÊU: Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về nghề nghiệp kế toán, cụ thể là đối tượng kế toán; vai trò và chức năng của kế toán; các phương pháp kế toán như phương pháp chứng từ, kiểm kê, tài khoản, ghi sổ, tính giá, tổng hợp và cân đối kế toán; tổ chức công tác kế toán, các hình thức kế toán, hệ thống báo cáo tài chính. Sau khi học xong môn học, người học có thể: - Định nghĩa và mô tả các vấn đề cơ bản của kế toán - Giải thích và minh họa các vấn đề cơ bản của kế toán - Xây dựng, thực hiện quy trình kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp và lập báo cáo kế toán đơn giản MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC B. YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC: ◦ Môn học trước: Không yêu cầu ◦ Yêu cầu về kiến thức: Không yêu cầu ◦ Yêu cầu về kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự nghiên cứu. ◦ Yêu cầu về thái độ: - Chủ động, nghiêm túc, tích cực tham gia trên 80% số tiết của môn học - Sinh viên phải nghiên cứu trước những tài liệu do giảng viên giới thiệu và làm đầy đủ bài tập. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC KẾ HOẠCH HỌC TẬP  Số giờ học: 45 tiết ◦ Lý thuyết: 30 tiết ◦ Thực hành/Thảo luận: 5 tiết ◦ Tiểu luận/Bài tập: 10 tiết ◦ Kiến tập: không yêu cầu Chương 1: Tổng quan về kế toán 7 tiết Chương 2 : Báo cáo tài chính 4 tiết Chương 3: Tài khoản và ghi sổ 12 tiết Chương 4: Chứng từ kế toán và kiểm kê tài sản 4 tiết Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán 4 tiết Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp 10 tiết Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán 2 tiết Chương 8: Tổ chức công tác kế toán 2 tiết  Giáo trình hoặc tài liệu tham khảo chính: Lê Thị Thanh Hà và Trần Thị Kỳ (Đồng chủ biên, 2014), Giáo trình Nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản Tài chính.  Tài liệu tham khảo khác: Võ Văn Nhị (Chủ biên, 2012), Giáo trình Nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản Phương Đông.  Các loại học liệu khác: ◦ Website của Bộ tài chính : www.mof.gov.vn ◦ Website của Tổng cục thuế : www.gdt.gov.vn ◦ Website của Hội tư vấn thuế: www.vtca.vn ◦ Website kế toán: www.webketoan.vn Thành phần đánh giá Phương thức đánh giá Tỷ lệ (%) A1. Đánh giá quá trình A1.1 Chuyên cần 20A1.2 Thảo luận nhóm A1.3 Bài tập A1.4 Kiểm tra viết cá nhân giữa kỳ 20 A2. Đánh giá cuối kỳ A2.1 Thi viết cá nhân 60

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_nguyen_ly_ke_toan_gioi_thieu_mon_hoc.pdf