Bài giảng nguyên tắc kế toán

Để ghi sổ kế toán tổng hợp và lập báo cáo tài chính, ké toán phải sử dụng đơn vị tiền tệ thống nất theo chế độ kế toán Việt Nam là đồng tiền Việt Nam

pdf6 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1147 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng nguyên tắc kế toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5 Nguyên t c k toán ắ ế - Đ ghi s k toán t ng h p và l p báo ể ổ ế ổ ợ ậ cáo tài chính, k toán ph i s d ng đ n ế ả ử ụ ơ v ti n t th ng nh t (theo ch đ k ị ề ệ ố ấ ế ộ ế toán Vi t Nam là ti n Đ ng Vi t Nam).ệ ề ồ ệ 6 - Đ i v i ngo i t ph i quy đ i ra ti n ố ớ ạ ệ ả ổ ề Đ ng VN theo t giá mà ch đ hi n ồ ỷ ế ộ ệ hành quy đ nh (VAS 10), đ ng th i theo ị ồ ờ dõi g c nguyên t trên TK 007-Ngo i ố ệ ạ t các lo iệ ạ 7 - Đ i v i vàng b c- kim khí quý- đá quýố ớ ạ . ch đ c xem là v n b ng ti n khi dùng trong ỉ ượ ố ằ ề thanh toán trong nh ng doanh nghi p không có ữ ệ ch c năng kinh doanh vàng b c- kim khí quý- ứ ạ đá quý. . Cũng ph i quy v Đ ng VN đ ghi s t ng ả ề ồ ể ổ ổ h p và l p báo cáo tài chính.ợ ậ . Ph i theo dõi chi ti t t ng lo i, th vàng b c- ả ế ừ ạ ứ ạ đá quý v s l ng, tr ng l ng, quy cách ề ố ượ ọ ượ ph m ch t và giá tr .ẩ ấ ị 8 2.1.2- K TOÁN TI N T I QUẾ Ề Ạ Ỹ Khái ni mệ Ti n t i qu là m t b ph n v n b ng ề ạ ỹ ộ ộ ậ ố ằ ti n t n t i qu ti n m t c a doanh ề ồ ạ ỹ ề ặ ủ nghi p, d i các hình th c ti n Đ ng ệ ướ ứ ề ồ Vi t Nam, ngo i t , vàng b c- kim khí ệ ạ ệ ạ quý- đá quý 9 T ch c qu n lý ti n t i quổ ứ ả ề ạ ỹ Ti n t i qu do th qu qu n lý và tr c ti p ề ạ ỹ ủ ỹ ả ự ế thu- chi trên c s ch ng t h p l .ơ ở ứ ừ ợ ệ Ch ng t k toánứ ừ ế Phi u thu (01-TT)ế Phi u chi (02-TT)ế Biên lai thu ti n(06-TT)ề B ng kê VB-KKQ-ĐQ(07-TT)ả B ng kê chi ti n (09-TT)ả ề B ng ki m kê qu (8a-TT, 8b-TT)ả ể ỹ 10 K toán ti n t i quế ề ạ ỹ TK 111 - Ti n m tề ặ TK 111 có 3 TK c p 2:ấ TK 1111- Ti n Vi t Namề ệ TK 1112- Ngo i tạ ệ TK 1113- Vàng b c- kim khí quý- đá quýạ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf0_ke_toan_von_2.pdf