Bài giảng Phân tích chương trình tin học phổ thông

Đổ mớ g á dục tru g học phổ thô g là một ph của đổ mớ g á dục phổ

thông (GDPT) nói chung, tuâ thủ các đị h hướ g guy tắc chu g của cô g

cuộc đổ mớ g á dục ày. Vì v y trước hết hãy đ ểm l hữ g vấ đề chu g

của đổ mớ chươ g trì h g á dục phổ thô g

Khác vớ hữ g l cả cách g á dục trước đây 1950 1956 1980 l ày

ch t p tru g và v ệc đổ mớ chươ g trì h GDPT t t ểu học qua C đế

 P . uy h c h ểu chươ g trì h the ghĩa rộ g hư u t đị h “Chươ g

trì h g á dục phổ thô g thể h ệ mục t u g á dục; quy đị h chuẩ ế thức

 ă g ph m v và cấu trúc ộ du g g á dục phổ thô g phươ g pháp và hì h

thức tổ chức h t độ g g á dục cách thức đá h g á ết quả g á dục đ vớ các

mô học ở mỗ lớp và mỗ cấp học của g á dục phổ thô g” Đ ều 29 mục - u t

 á dục- 2005).

 hư v y đổ mớ chươ g trì h GDPT phả là một quá trì h đổ mớ t mục

t u ộ du g phươ g pháp đế phươ g t ệ g á dục đá h g á chất lư g g á

dục ể cả v ệc đổ mớ cách xây dự g chươ g trì h t qua ệm ch đế qu

trì h ĩ thu t và đổ mớ hữ g h t độ g quả lý cả quá trì h ày. Chươ g trì h

g á dục tru g học phổ thô g là một bộ ph của chươ g trì h tr vì v y h

t ế hà h đổ mớ phả tuâ the các đị h hướ g đảm bả các g uy tắc thực

h ệ các y u c u hư đ vớ chươ g trì h các b c học hác tr cơ ở quá tr ệt

 hữ g đ c đ ểm của cấp học của trườ g P . rước hết c tìm h ểu hữ g

vấ đề l qua đế đổ mớ chươ g trì h GDPT nói chung.

pdf123 trang | Chia sẻ: NamTDH | Lượt xem: 1016 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Phân tích chương trình tin học phổ thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tâm lý hàm chá hô g hứ g thú học t p. - Cấu trúc ộ du g chưa h a học dẫ đế hó t ếp c ệ pháp hắc phục - Đ vớ các học h đã đư c học t học ở cấp học dướ thuộc các thà h ph thị trấ vù g có đ ều ệ t ếp xúc vớ t học ớm thì giáo viên c b ết 80 ha thác ự h ểu b ết của để tổ chức h t độ g học t p a ch có h ệu quả hất hư chọ các bà đọc th m tr g ách g á h a xây dự g th m các à t p và thực hà h để củ g c hệ th g và hất là chuẩ hóa các ế thức ĩ ă g the y u c u h c ử dụ g phươ g pháp học thả lu hóm ết h p ph ếu học t p có đá h g á ché dướ ự hướ g dẫ của V g ữa các hóm để tổ chức d y học bà 15 hằm t đ ều ệ ch học h h t độ g tích cực hơ cụ thể + Mục 1. Mà hì h làm v ệc của W rd gồm cách hở độ g các thà h ph chí h tr mà hì h mục 2 và mục 3 ch làm v ệc the nhóm. + Mục 1 b. tha h bả g chọ và tha h cô g cụ ch làm và ph ếu học t p au đó ch ểm tra đá h g á ché g ữa các hóm. M h h ph ếu học t p ệ h chọ ểu tư g ổ h p phím tắt Chức ă g ? ? ? một vă bả mớ File  Open ? ? Edit  Undo ? ? ? ? ? ? ưu vă bả ? ? X á ph vă bả đư c chọ Edit  Redo ? ? ? ? Ctrl+F2 ? File  Print ? ? ? ? ? Ctrl + K Chè một u l ết Edit  Paste ? ? Chép ph vă bả và Clipboard Tool Spelling and Grammar ? Ctrl + F7 ? 81 ả g b ểu tư g 1 2 3 4 5 6 7 8 - N tổ chức b cục hư au Mục 1 Mà hì h làm v ệc của W rd 1a Cách hở độ g W rd 1b Các thà h ph chí h tr mà hì h * ha h bả g chọ . * ha h cô g cụ tổ chức d y học mục 3 trước mục 2 để đảm bả l g c là mở mà hì h làm v ệc của W rd  thả vă bả đơ g ả Kết thúc ph làm v ệc vớ Word.  Bài16: Đị h d g vă bả Khó hă K trì h bày chưa đư c h p lý. ì h 54 56 hó h ểu một út lệ h h à dù g" ay dù g ch hữ g trườ g h p à " . - V ệc d ễ đ t để h ểu rõ bả chất của v ệc trì h bày tra g vă bả là rất hó hă bở gô gữ tr g ph mềm là gô gữ t ế g a h tr g h đó ít đư c t ếp xúc thực tế vớ vă bả có hữ g chưa ba g ờ tự ra một tra g vă bả . ệ pháp hắc phục - có th m mục há ệm đị h d g vă bả ở ph đó g hu g. - Có thể ắp xếp l cấu trúc hư au 1. Khá ệm đị h d g vă bả 2. Các lệ h đị h d g vă bả a. Đị h d g í tự b. Đị h d g đ vă bả 82 c. Đị h d g trang - V h g ả g d y g ả thích rõ một út lệ h ở hì h 54 56 và 60 ch lấy ví dụ m h họa cụ thể ch t g trườ g h p đó. - Đ vớ học h đã thà h th các tha tác đị h d g bằ g lệ h và bằ g út cô g cụ V phát vấ để học h b ết th m về đị h d g bằ g phím. - Đ vớ hữ g trườ g hô g có máy ch ếu hay lư g máy ch ếu hô g đáp ứ g đủ thì đ vớ bà ày tổ chức học t p thả lu the hóm dựa tr một câu hỏ d V đ t ra. Ví dụ 1. Em hãy ch b ết các y u c u cơ bả h trì h bày tra g vă bả " Ch ví dụ m h họa" 2. Em hãy phâ b ệt lề tra g và lề đ vă bả " Ch ví dụ m h h " 3…… V có thể ử dụ g ha tờ g ấy A4 một có ộ du g và một hô g có ộ du g để phâ b ệt hướ g tra g và lề tra g một cách chí h xác và dễ hớ. Để m h h ch thấy h à dù g hướ g g ấy ằm ga g và h à thì dù g hướ g g ấy thẳ g đứ g V có thể ra tr g ấy A4 ơ yếu lí lịch của gồm h ều cột the hướ g g ấy ằm ga g và hướ g g ấy thẳ g đứ g au đó phát ch mỗ hóm t 1 đế 2 bả qua át và ch h xét. c V có thể đưa ch một tra g g ấy có ộ du g và mờ phát b ểu về hướ g tra g đ và đọc ích thước về lề của tra g đó.  à thực hà h 7 Đị h d g vă bả Khó hă 1 - r g ph b:Gõ và đị h d g đọa vă the mẫu au thì “ Vị h g” “Độ g Ph g ha” “Đà t” hô g thuộc f t u c de. Ngoài ra còn y u c u chè hì h ả h về Vị h g tr g h đó học h chưa đư c học về cách chè hì h ả h hơ ữa ph ế thức về chè hì h ả h l ằm tr g ph bài đọc th m 5 trang 129. 83 ệ pháp hắc phục - đưa bà đọc th m 5 và chươ g trì h để thu hút ự chú ý của h c bổ u g ế thức ph chè đ tư g đồ họa và vă bả .  Bài17: Một chức ă g hác Khó hă 2 Mục 2a gắt tra g K trì h bày há gắ gọ chí h vì v y mà chưa ó rõ hết đư c các trườ g h p ử dụ g v ệc gắt tra g. Cũ g hư hộp th hì h 63 một út chọ làm học h hơ thắc mắc hó h ểu mơ hồ. Vì đã chú thích thì có chú thích ch các lựa chọ tr g hì h. - Đ vớ hữ g trườ g hô g có đủ đ ều ệ d y máy ch ếu để m h h trực qua thì đ hỏ phả tưở g tư g dễ gây hàm chá đồ g thờ V cũ g g p hô g ít hó hă tr g v ệc truyề đ t ế thức ch .V hư mục 2b. Đá h tra g ệ pháp hắc phục - Kh tổ chức d y học V đưa ra các trườ g h p dù g gắt tra g hư sau. Ví dụ ấy một vă bả thể h ệ đư c các trườ g h p au  Cắt ga g g ữa bả g.  Ph cu của đ đứ g đ u tra g gọ là d g “cụt” .  Câu đ u một đ vă dà đứ g cu tra g gọ là d g “mồ cô ” .  D g t u đề của mục mớ đứ g cu tra g. - Nên g ả thích th m về hộp th Break ch b ết  Break types Page break gắt tra g. Column break gắt cột. Text wrapping break gắt d g hư g hô g gắt đ . 84  Section break types ểu gắt dà h ch đ Next page: gắt qua tra g t ếp the . Continuous: gắt hô g qua tra g. Even page: gắt qua tra g chẵ . Odd page gắt qua tra g lẻ. - Đ vớ hữ g trườ g hô g có máy ch ếu hay lư g máy ch ếu hô g đáp ứ g đủ đ hỏ cả V và phả d y chay học chay thì có thế đ t ra các vấ đề g úp tự tìm t thô g qua h t độ g tự học cá hâ hóm… . Ví dụ Để g úp b ết đư c h à thì c đá h tra g" Và ý ghĩa của cô g v ệc đá h tra g là gì" V có thể chuẩ bị ẵ 2 t p vă bả h ả g 20 đế 40 tra g đư c ắp xếp lô xộ tr g đó 1 t p đư c đá h tra g và một t p hô g đư c đá h tra g. đó V đ t ra các y u c u ch trả lờ u c u 2 l làm các cô g v ệc ắp xếp vă bả tr the đú g thứ tự tìm đế tra g 23… . Các hác the dõ và ch h xét.  Bài18: Các cô g cụ tr g úp thả Khó hă 1 hó ắm bắt và h ểu đư c mục đích ý ghĩa của tìm ếm thay thế. ệ pháp hắc phục - V h tổ chức d y học hông nên bám sát theo SGK. Kh a vộ và g g ớ thiệu tìm ếm và thay thế hư thế à " ha tác ra a " Mà phả ó ch học h h ểu đư c mục đích ý ghĩa của tìm ếm thay thế hư thế à . - ph 2 gõ tắt và ửa lỗ : + C hấ m h ch học h b ết đư c mục đích chí h của Aut C rrect là sửa lỗ tự độ g. ó g g hư t đ ể để thay t ày bằ g t hác hữ g t hô g có ghĩa bằ g hữ g t có ghĩa . + V c g ả thích rõ hì h 69 vớ một út chọ xuất h ệ tr g hộp th Aut C rrect. Đồ g thờ phả hấ m h ch thấy ếu ử dụ g chức 85 ă g Aut C rrect hô g đú g ó hư c da 2 lưỡ . đó c h chế t đa hả ă g xuất h ệ t đó tr g vă bả . Ví dụ Đ t gõ tắt “C” thay ch “C A X C A V AM”. au đó có thể gọ một l gõ d g “C là một học h g ỏ ” chẳ g h . úc đó ảy h tì h hu g !Kh đó cụm t “C là một học h g ỏ ” đư c thay bằ g cụm t “C A X C A V AM là một học h g ỏ ” Khó hă 2 K trì h bày cách th ết đ t gõ tắt hư g l hô g trình bày cách xóa th ết đ t gõ tắt. Đ ều ày cũ g gây hó hă ch h thực hà h. ệ pháp hắc phục V trì h bày th m cách xóa th ết đ t gõ tắt ch . hương V: Mạng máy tính và nternet  Bài 20: M g máy tí h Khó hă ộ du g của mục há ệm m g máy tí h là gì chưa đư c hấ m h mà thay và đó là hấ m h ộ du g “các thà h ph của m g máy tí h”. hư v y gây ch học h h ểu h m ph ộ du g đư c hấ m h là há ệm m g máy tí h. - hó phâ b ệt đư c máy chủ và máy hách. ệ pháp hắc phục - Kh tổ chức d y học V c lưu ý hữ g đ ểm au + Mục 1 M g máy tí h là gì" Đ u t ó về há ệm m g máy tí h là gì. au đó lấy ví dụ phâ tích các thà h ph của m g máy tí h. + Kh trì h bày mô hì h ểu hách-chủ c u th m ứ g dụ g của mô hì h ày tr g thực tế đờ g tr g các đơ vị hà h chí h ự gh ệp cũ g hư các d a h gh ệp. Chẳ g h V có thể lấy ví dụ ph g máy thực hà h máy V là máy chủ các máy ử dụ g làm máy hách. Đồ g thờ V hấ m h ch thấy r g một trườ g h p há ệm máy hách máy chủ ch là tươ g đ t t g thờ đ ểm. Đị h ghĩa về máy chủ và máy hách là dựa tr 86 chức ă g c h ểu tr g mô hì h ga g hà g mỗ máy tí h t một thờ đ ểm đó g va tr là máy chủ h cu g cấp tà guy ch máy hác ở một thờ đ ểm hác có thể đó g va tr máy hách h ử dụ g tà guy d các máy hác cu g cấp .  Bài 21: M g thô g t t à c u Khó hă Đ vớ một trườ g ở m ề ú vù g âu vù g xa và dâ tộc ít gườ thì cơ ở v t chất tra g th ết bị chưa đáp ứ g y u c u ch thực hà h hư rườ g đã có ph g máy v tí h hư g lư g máy quá ít vớ lư g mỗ t ết thực hà h phả gồ t 3 đế 4 có thể h ều hơ h ế h ều em hô g có cơ hộ t ếp xúc vớ máy tí h. g à ra c một trườ g chưa đư c m g cục bộ và ter et. Đ ều ày gây hó hă ch v ệc d y và học của V – HS. Chươ g ày ế thức ma g tí h g ớ th ệu ch học h b ết ộ du g của chươ g c ơ à và một ộ du g chưa đáp ứ g đư c y u c u thực t ễ h ệ ay t ết c ít làm ch v ệc d y g p hó hă để truyề đ t ch học h có thể h ểu và v dụ g. ệ pháp hắc phục - á v c c p hât cô g ghệ để làm mớ ộ du g. - đa ở các thà h ph thị xã đã đư c ử dụ g máy tí h và m g ter et rất h ều. chươ g V ày mì h ch bà t p về hà làm the hóm 2- 3 vớ ộ du g hư au ìm ếm thô g t tr ter et và c py các thô g t tìm đư c cả vă bả và hì h ả h qua trì h thả W rd đị h d g bà v ết the các tha tác đị h d g đã đư c học và gở bà t p ày qua Ema l ch th y. à t p ày lấy đ ểm 15 phút. V ổ chức ch t ết thực hà h Câu 1 u c u học h tìm ếm một thô g t à đó ở tr m g ử dụ g gle . Ví dụ hô g t về bà t á vu về h c á học . 87 Câu 2 u c u học h đă g ý một địa ch thư đ ệ tử và gử ch th y g á ộ du g về thô g t đó. h y g á cu g cấp ema l của th y Vớ 2 y u c u tr phả ử dụ g hết các ế thức về các dịch vụ inter et đã đư c học đó là truy c p tìm ếm thô g t dịch vụ thư đ ệ tử. - ếu trườ g à hô g có đ ều ệ l e thì có thể t m g Offl e ch học h. uy h ph ày hô g thể ch thực hà h về t hộp thư và tìm ếm thô g t đư c mà ch hướ g dẫ h cách truy c p tra g web bì h thườ g. - ử dụ g P werp t trì h ch ếu hữ g hì h ả h m h họa t đó ta có thể g ả thích g úp học h dễ dà g hì h du g và h ểu bà . - ếu d y bằ g cách thuyết trì h thì ta có hì h m h họa hay có các th ết bị m g ếu có. - hay vì d y học h cách mở tra g web cách tìm ếm thô g t tr ter et hay cách gử thư đ ệ tử g á v hướ g dẫ học h cách t tra g web đơ g ả bằ g html  ích thích tí h t m và hám phá của học h. - ướ g dẫ học h học t p thô g qua hữ g tra g web học t p có ích thay vì mã m chat chơ game hay đọc bá  t thó que là h m h và ý thức học t p h lướt web của học h. 88 hương 6 Â Í V Ị ƯỚ G G G D ƯƠ G 11 6.1. MỤ ÊU úp h v b ết đư c các vấ đề chí h au:  ộ du g mức độ về chuẩ ế thức ĩ ă g và thá độ c đ t của chươ g trì h và ách g á h a C -SGK), sách giáo viên (SGV);  ắm bắt hữ g đ ểm trọ g tâm đ ểm hó tr g K;  ắm ý đồ tác g ả tr g b ách g á h a ; tí h lôg c g ữa các đơ vị ế thức tí h cấu trúc của hệ th g chươ g mục;  h d ệ tr thức phươ g pháp tr g hệ th g ế thức đư c thể h ệ ở SGK; 6.2. Â Í L M Õ MỘ Ố Ộ DU G G ƯƠ G TRÌNH Á G Á 11 Kh phâ tích chươ g trì h sách giáo khoa, chúng ta c dựa tr qua đ ểm tích cực có tí h ph phá có qua đ ểm rõ rà g và hướ g tớ mục t u d y t t học t t và phả dựa tr các că cứ h a học và v ệc làm cụ thể Ngh cứu th t cụ thể chuẩ ế thức ĩ ă g để ắm rõ y u c u của t g chươ g t g bà t g mục cũ g hư ắm ộ du g trọ g tâm của bà học; Đọc ĩ ách g á h a xem xét b cục của ách của t g chươ g t g bà t g mục để xác đị h hữ g đ ểm h p lí chưa h p lí về b cục; gh cứu ộ du g bà học đ ch ếu vớ mục t u để có hữ g bổ u g đ ều ch h c th ết hằm đáp ứ g t t mục t u đ t ra; gh cứu t g ph của ộ du g đề mục gh chú ví dụ hì h ả h m h họa bà đọc th m câu hỏ bà t p cu bà học cu chươ g hệ th g bà thực hành, ...); r cơ ở hữ g v ệc làm tr để xác đị h một hướ g đ phù h p ch bà d y h v dụ g và mô trườ g d y học cụ thể vớ ự tác độ g đa ch ều về phươ g t ệ d y học ă g lực học h mô trườ g xã hộ ... . 6.2.1. Bố cục nội d ng chương trình in học 11 Chươ g trì h học 11 đư c ch a thà h 6 chươ g 89 Chươ g Một há ệm về l p trì h và gô gữ l p trì h 3 2 0 1 . Chươ g Chươ g trì h đơ g ả 7 4 2 1 . Chươ g Cấu trúc r há h và l p 7 4 2 1 . Chươ g V K ểu dữ l ệu có cấu trúc 15 7 6 2 . Chươ g V ệp và tha tác vớ tệp 3 2 0 1 . Chươ g V Chươ g trì h c và l p trì h có cấu trúc 13 6 6 1 . 6.2.2. Mục tiê của chương trình in học 11 - K ế thức ra g bị ch học h một há ệm cơ bả về l p trì h và gô gữ l p trì h b c ca . - Kĩ ă g ả đư c một bà t á đơ g ả tr máy tí h bằ g cách v dụ g đư c các ế thức về thu t t á cấu trúc dữ l ệu gô gữ l p trì h cụ thể ử dụ g các chươ g trì h c có ẵ . - há độ am thích mô học có tí h lu t ca và t h th làm v ệc the nhóm. 6.2.3. hân tích chương I 6.2.3.1. Mục đích y u c u của chươ g + K ế thức  Một há ệm cơ ở về l p trì h hữ g đ c đ ểm chủ yếu của gô gữ l p trì h b c ca .  Va tr và phâ l chươ g trì h dịch há ệm thô g dịch và b dịch.  Các thà h ph tr g gô gữ l p trì h hư t chuẩ t h á hằ g b ế .  Các quy đị h về t b ế hằ g của một gô gữ l p trì h cụ thể. + Kĩ ă g  ết v ết hằ g và t đú g tr g một gô gữ l p trì h cụ thể. + há độ  h thức đư c quá trì h phát tr ể của gô gữ l p trì h gắ l ề vớ quá trì h phát tr ể của t học hằm g ả các bà t á thực t ễ gày cà g phức t p. 90  am mu học một gô gữ l p trì h cụ thể để có hả ă g g ả quyết các bà t á bằ g máy tí h đ ệ tử. 6.2.3.2. cục của chươ g Chươ g gồm 3 t ết 2 t ết lý thuyết 1 t ết bà t p. ết 1 à 1 và mục 1 của bà 2. ết 2 Mục 2 của bà 2. ết 3 Chữa một bà t p cu chươ g và luyệ t p th m. + Nh xét: Thứ tự ắp xếp các bà tr g chươ g h à t à phù h p vớ m ch ế thức. 6.2.3.3. Phâ tích t g bà cụ thể à 1 Khá ệm l p trì h và gô gữ l p trì h. u c u của bà : K ế thức: ểu hả ă g của gô gữ l p trì h b c ca phâ b ệt đư c vớ gô gữ máy và h p gữ. ểu ý ghĩa và h ệm vụ của chươ g trì h dịch. Phâ b ệt đư c b dịch và thô g dịch. cục ộ du g của bà : ộ du g của bà là ế thức về gô gữ l p trì h há ệm l p trì h và ế thức về chươ g trì h dịch. r g ách bà ch ch a mục ph chươ g trì h dịch. hữ g đ ểm h p lí ộ du g há đ y đủ có cả lí thuyết và ví dụ g úp học h dễ h ểu. hữ g đ ểm chưa h p lí Khô g phâ mục rõ rà g học h hó ắm bắt hữ g ộ dung chính. Đề xuất Có thể phâ bà thà h 2 mục Khá ệm l p trì h; gô gữ l p trình. ưu ý h g ả g d y á v lưu ý b dịch thô g dịch là hữ g tí h chất cơ bả của gô gữ l p trì h và giáo viên cũ g có hữ g câu hỏ hằm ha thác đư c hữ g ế thức đã học ở lớp 10 g úp học h phâ b ệt và h ểu th m các há ệm. Chẳ g h hư Có hữ g l gô gữ l p trì h à " Phâ b ệt gô gữ b c ca vớ các gô gữ l p trì h hác ở đ c đ ểm nào? à 2 Các thà h ph của gô gữ l p trì h. u c u của bà : 91 + K ế thức ết các thà h ph cơ bả của gô gữ l p trì h ả g chữ cá cú pháp và gữ ghĩa. ết một há ệm t chuẩ t dà h r g hằ g và b ế . hớ các quy đị h về t hằ g b ế tr g một gô gữ l p trì h. ết cách đ t t đú g và h b ết đư c t a quy đị h. + Kĩ ă g Phâ b ệt đư c t hằ g và b ế b ết đ t t đú g. cục ộ du g của bà à đư c phâ thà h 2 mục Các thà h ph cơ bả ; Một há ệm. hữ g đ ểm h p lí Các ế thức tr g bà v a có lý thuyết ,v a có ví dụ cụ thể học h rất dễ h ểu. hữ g đ ểm chưa h p lí Ph b ế chưa đư c rõ chưa có ví dụ. Đề xuất và lưu ý tr g g ả g d y: Ph b ế học h hơ hó h ểu c phâ tích rõ để học h phâ b ệt đư c b ế và hằ g. Khi trình bày ba thành ph cơ bả của một gô gữ l p trì h g á v có thể m h họa bằ g một và ví dụ cụ thể. ả thích th m hằ g thực có thể v ết dướ d g th p phâ h c dướ d g dấu phẩy độ g. Ví dụ hư -1.23E+4 ghĩa là -1,23 x 104 hay -12300 6.2.4. hân tích chương 6.2.4.1. Mục đích y u c u của chươ g + K ế thức ắm cấu trúc và thà h ph của một chươ g trì h v ết tr gô gữ b c ca . ết há ệm mô trườ g làm v ệc của mỗ gô gữ. ểu cách ha bá hằ g b ế t các b ểu thức ử dụ g lệ h gá các lệ h và ra. h hớ cấu trúc của một chươ g trì h đơ g ả . + Kĩ ă g ết ha bá b ế đơ v ết đú g các b ểu thức đơ g ả tr g chươ g trì h. ết ích h t chươ g trì h Pa cal và th át hỏ chươ g trì h. Biết thả dịch và thực h ệ một chươ g trì h. + há độ Xác đị h thá độ gh m túc tr g học t p h làm que vớ h ều quy đị h gh m g t tr g l p trì h. Có ý thức c gắ g học t p vư t qua hữ g lú g tú g hó hă ở g a đ bước đ u học l p trình. ự ham mu 92 g ả các bà t p bằ g l p trì h trước mắt thấy đư c ích l của l p trì h phục vụ tí h t á và g ả đư c một bà t á đã u tr g ộ du g của chươ g. 6.2.4.2. cục của chươ g Chươ g gồm 7 t ết 4 t ết lý thuyết 2 t ết thực hà h 1 t ết bà t p. ết 1 à 3: Cấu trúc chươ g trì h. ết 2 à 4 & bà 5 ết 3 à 6 ết 4 à 7 & bà 8 ết 5 & t ết 6 à t p và thực hà h. ết 7 Chữa bà t p. h xét - Về thứ tự ắp xếp các bà tr g chươ g hư thế ày là h à t à phù h p vớ m ch ế thức. - hữ g ộ du g đưa ra phù h p vớ ế thức của học h cấp P . hữ g đ ểm chưa h p lí - ộ du g hô g hất quá r g §3. Cấu trúc chươ g trì h có ch học h làm que vớ 2 gô gữ l p trì h C++ và Pa cal hư g xuy u t ộ du g các bà c l hô g thấy đề c p đế gô gữ l p trì h C++ mà ch đề c p đế gô gữ l p trì h Pa cal. - r g bà 3 mục 2 có ph ha bá b ế hư g chưa ó rõ cách ha bá b ế mà đế bà 5 học h mớ b ết cách ha bá b ế . Đề xuất về b cục: - Ch ch học h tìm h ểu gô gữ l p trì h Pa cal tr g u t chươ g. Và cu chươ g có th m bà đọc th m về gô gữ l p trì h C++. - r g mục 2 của bà 3 ph ha bá b ế cu g cấp th m cách ha bá b ế tr g Pa cal. - Nê d y bà 5 trước bà 4 au h học h ắm rõ cách ha bá thì h d y bà 4 au t g ểu dữ l ệu ch học h ha bá b ế vớ các ểu dữ l ệu cụ thể. Vì thực tế tr g bà 3 đã đề c p đế ha bá b ế ta có thể trì h bày cụ thể 93 hơ là đảm bả ộ du g của bà 5 tr g trườ g h p ày ta xem bà 5 là một t ểu mục của bài 3. 6.2.4.3. Phâ tích t g bà cụ thể à 3 Cấu trúc chươ g trì h u c u của bà + K ế thức: ểu chươ g trì h là ự mô tả của thu t t á bằ g một gô gữ l p trì h. ết cấu trúc của một chươ g trì h P cấu trúc chu g và các thà h ph . + Kĩ ă g: h b ết đư c các ph của một chươ g trì h đơ g ả . cục ộ du g của bà : à đư c phâ thà h 2 mục rõ rà g. hữ g đ ểm h p lí Các ế thức tr g bà v a có lý thuyết ,v a có ví dụ cụ thể học h rất dễ h ểu. hữ g đ ểm chưa h p lí r g các ph ha bá t chươ g trì h ha bá thư v ệ ha bá hằ g đều có cú pháp hư g tr g ph ha bá b ế l hô g có cú pháp mà ch đưa ra ý ghĩa. Đề xuất và lưu ý g ả g d y: mục 1 cấu trúc chu g g á v c hấ m h 2 ph ph ha bá và ph thâ tr g đó ph ha bá có thể có h c không. Kh g ớ th ệu các thà h ph của chươ g trì h c trì h bày theo các ý : cú pháp ý ghĩa ví dụ. à 4 Một ểu dữ l ệu chuẩ . Mục t u của bà + K ế thức: ết một ểu dữ l ệu đị h ẵ tr g Pa cal guy thực í tự l g c. + Kĩ ă g: Xác đị h đư c ểu c ha bá của dữ l ệu đơ g ả . cục ộ du g của bà : có 4 mục: K ểu guy ; K ểu thực;K ểu í tự; K ểu lôg c. hữ g đ ểm h p lí ộ du g của bà đã g ớ th ệu há đ y đủ các ểu dữ l ệu chuẩ thườ g dù g ch các b ế đơ tr g Pa cal. 94 hữ g đ ểm chưa h p lí cục và ộ du g của bà chưa có há ệm về ểu dữ l ệu. Ph g ớ th ệu về các ểu chưa lồ g ghép ha bá b ế để thấy đư c hả ă g ử dụ g/đáp ứ g gườ dù g đ vớ t g ểu dữ l ệu. Đề xuất và lưu ý g ả g d y: r g t g ểu dữ l ệu thay một t hư au ểu thay bằ g t hóa ph m v g á trị thay l bằ g m ề g á trị. đưa ra th m ví dụ ết h p vớ t hóa var. Ví dụ var teger; t đó g ả thích đâu là t hóa đâu là b ế và h m ề g á trị hư thế à . à 5 Kha bá b ế Mục t u của bà + K ế thức: ểu đư c cách ha bá b ế . + Kĩ ă g: Khai bá đú g. h b ết ha bá a . cục ộ du g của bà : Khô g đư c ch a mục ộ du g đư c trì h bày tr g ách g á h a là cách ha bá b ế và một chú ý h ha bá b ế . hữ g đ ểm h p lí ộ du g của bà v a có lí thuyết v a có ví dụ m h họa g úp học h dễ h ểu hơ . hữ g đ ểm chưa h p lí à chưa phâ mục rõ rà g ộ du g chưa đề c p đế các ha bá chưa h p lệ để học h trá h h thực h ệ ha bá b ế . Đề xuất và lưu ý g ả g d y: Có thể d y bà 5 là mục hỏ của bà 3 h c gộp bài 4 và bài 5. c ta có thể phâ ộ du g bà 5 thà h 2 mục mục 1 lãm rõ ộ du g b ế và cách ha bá b ế ; mục 2 là một chú ý h ha bá b ế . r g mục 2 g á v đưa ra h ều ví dụ và hấ m h hữ g ví dụ ha bá hô g h p lệ. Bài 6: Phép t á b ểu thức câu lệ h gá . Mục t u của bà + K ế thức: ết các há ệm Phép t á b ểu thức học hàm học chuẩ b ểu thức qua hệ. ểu lệ h gá . 95 + Kĩ ă g: V ết đư c lệ h gá . V ết đư c các b ểu thức học và l g c vớ các phép toán thô g dụ g. cục ộ du g của bà à 6 đư c phâ thà h 6 mục hư au Mục 1 Phép t á . Mục 2 ểu thức học. Mục 3 àm học chuẩ . Mục 4 ểu thức qua hệ. Mục 5 ểu thức lôg c. Mục 6 Câu lệ h gá . hữ g đ ểm h p lí ộ du g của bà tươ g đ đ y đủ các ví dụ phù h p vớ ế thức của học h cấp P . hữ g đ ểm chưa h p lí : cục của bà ày chưa h p lí vì b ểu thức qua hệ là một d g đ c b ệt của b ểu thức lôg c hư g l đư c phâ thà h một mục và trì h bày trước b ểu thức lôgic. r g ph phép t á chưa có ví dụ. Đề xuất và lưu ý g ả g d y: Có thể ắp xếp l b cục của bà thà h 4 mục hư au Mục 1 Phép t á . Mục 2 ểu thức ba gồm 2 d g ểu thức học và ểu thức lôg c.) Mục 3 Câu lệ h gá . Mục 4 àm học chuẩn. r g mục 1 đem và một ví dụ về các phép t á đ c b ệt là một phép t á mớ đ vớ học h hư DIV, MOD, NOT, AND, OR. Kh g ớ th ệu các l b ểu thức hô g th về trì h bày đị h ghĩa m h họa mỗ l bằ g một h c ha ví dụ để h ểu cách v ết b ểu thức tr g một gô gữ l p trì h tươ g ứ g cách v ết tr g t á học hư thế à . Để học h ắm vữ g hơ về lệ h gá g á v phả hấ m h b trá lệ h gá là t b ế b phả là b ểu thức đã xác đị h. á v có thể u một và ví dụ m h họa về lệ h gá hô g h p lệ hư vế trá hô g là t b ế h c vế phả chưa xác đị h đư c g á trị. 96 à 7 Các thủ tục và /ra đơ g ả . Mục t u của bà + K ế thức: ết các lệ h và /ra đơ g ả để h p thô g t t bà phím và đưa thông tin ra màn hình. + Kĩ ă g: V ết đư c một lệ h và /ra đơ g ả . cục ộ du g của bà : gồm có 2 mục h p dữ l ệu và t bà phím; Đưa dữ l ệu ra mà hì h. hữ g đ ểm h p lí: Ph đ t vấ đề há hay g úp học h h ểu đư c ý ghĩa của các thủ tục và /ra. ộ du g đ y đủ v a có lí thuyết v a có ví dụ m h họa g úp học h dễ h ểu hơ . Đề xuất và lưu ý g ả g d y: r g t g mục g á v d y the các ý rõ rà g cú pháp ý ghĩa ví dụ chú ý. Có thể trì h bày mục 2 đưa dữ l ệu ra màn hình) trước vì ch c có lệ h wr te/wr tel đã có thể có một chươ g trì h. au đó bổ u g y u c u đưa dữ l ệu và qua đó dẫ dắt để đưa lệ h read/readl để h à th ệ chươ g trì h. á v cũ g c hấ m h ch học h b ết đư c ự hác hau g ữa read và wr te là read ch h b ế c wr te có thể là b ế hằ g g á trị hàm b ểu thức tí h t á h c bất cứ thô g bá à mà gườ dù g mu ra mà hì h. à 8 thả dịch thực h ệ và h ệu ch h chươ g trì h. Mục t u của bà + K ế thức: ết các bước thả dịch thực h ệ và h ệu ch h chươ g trì h. ết một cô g cụ của mô trườ g urb Pa cal. + Kĩ ă g: ước đ u ử dụ g đư c chươ g trì h dịch để phát h ệ lỗ . ước đ u ch h ửa đư c chươ g trì h dựa và thô g bá lỗ của chươ g trì h dịch và tí h h p lí của ết quả thu đư c. cục ộ du g của bà : Bài không có phâ mục. hữ g đ ểm chưa h p lí: bà hô g ó l ộ du g của bà học. 97 Đề xuất và lưu ý g ả g d y: Khô g hất th ết đưa ộ du g ày thà h 01 bà học. Chú g ta có thể tích h p để g ớ ph lý thuyết về thả ở một mục tr g bà 7 h c đưa ộ du g và đ u bà của t ết bà t p và thực hà h 1 thì t t hơ . c lựa chọ phươ g á đ t t bà là àm que vớ mô trườ g thả urb Pa cal và cu g cấp th m ch học h về cách ử dụ g các phím F7 F8 F4 và F9 để ửa lỗ h c hướ g d th m ch học h tr g g ờ thực hà h. á v huyế hích học h xem phụ lục các lỗ h thực h ệ chươ g trì h ở cu ách g á h a. à ày d y ết h p máy ch ếu h c d y học ở phòng máy để học h dễ qua át các tha tác của g á v . à t p và thực hà h 1. Mục t u của bà học + Kĩ ă g: ết v ết một chươ g trì h Pa cal h à ch h đơ g ả . ết ử dụ g một dịch vụ chủ yếu của Pa cal tr g thả lưu dịch và thực h ệ chươ g trì h. cục ộ du g của bà à gồm ph thực hà h tr lớp là thả dịch thực h ệ một chươ g trì h có ẵ ; ph câu hỏ và bà t p có 10 bà ử dụ g tr g t ết bà t p. hữ g đ ểm h p lí ộ du g của bà đáp ứ g đư c mục đích y u c u của bài. Đề xuất và lưu ý g ả g d y: ùy đ tư g t g lớp ếu c thờ g a g á v y u c u học h tự v ết một chươ g trì h đơ g ả gay tr lớp và ch y thử. V ệc tự l p trì h ếu thà h cô g dù một bà t á rất hỏ tr g g a đ đ u t ày hích lệ học h rất h ều. Chẳ g h v ết chươ g trì h h p và bá í h hì h tr và thô g bá ra mà hì h chu v d ệ tích hì h tr . V ết chươ g trì h h p và một guy bất ỳ và ch b ết g á trị bì h phươ g l p phươ g của chúng. 6.2.5. hân tích chương 6.2.4.1. Mục đích y u c u của chươ g 98 + K ế thức: ểu các há ệm r há h và l p tr g chươ g trì h. ết ử dụ g các câu lệ h thực h ệ r há h và l p của Pa cal. ước đ u hì h thà h há ệm l p trì h có cấu trúc. + Kĩ ă g ết d ễ đ t đú g các câu lệ h đư c chươ g trì h g ả các bà t á đơ g ả áp dụ g các l cấu trúc đ ều h ể . ước đ u có hả ă g phâ tích bà t á đơ g ả để chọ ểu cấu trúc đ ều h ể phù h p tì h hu g. ết t câu lệ h ghép h c th ết. 6.2.4.2. cục của chươ g Chươ g gồm 7 t ết 4 t ết lí thuyết 2 t ết thực hà h 1 t ết bà t p ết 1 Bài 9 - Cấu trúc r há h ết 2 Bài 10- Cấu trúc l p t ết 1 ết 3 Bài 10- Cấu trúc l p t ết 2 ết 4 Bài 10- Cấu trúc l p t ết 3 ết 5 & t ết 6 à t p và thực hà h 2 ết 7 à t p. h xét ự ắp xếp các bà ở chươ g 3 là h p lí phù h p vớ ộ du g chươ g trì h vớ y u c u đã đề ra. K ế thức của chươ g ày ma g tí h ề tả g cho học h về l p trì h. Va tr

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbaigiangptct_lienthong_3427.pdf