Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục

Khái quát về khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục

Ý nghĩa, nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục

Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục

Các giai đoạn của một công trình nghiên cứu khoa quản lý giáo dục

 

ppt110 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Như vậy, ta sẽ chọn được các trường mang số 13, 29, 45, 61, 77+) Phương pháp chọn phân loạiCó thể phân loại các trường ở thành phố, thị xã, ở nông thôn, ở vùng cao, vùng sâu; các trường tốt, khá, trung bình, yếu và chọn trong mỗi loại một số trường để thực nghiệm sao cho tỉ lệ các trường được chọn gần bằng tỉ lệ các trường theo các loại có trong thực tế.Điều cần lưu ý thêm là khi chọn mẫu thực nghiệm, chúng ta cần phải chọn hai nhóm: nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Cả hai nhóm này cần phải được làm cân bằng về mọi phương diện.2.1.6. Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm s­ ph¹m2.1.6.3. Quy trình thực nghiệm sư phạmii) Bồi dưỡng cộng tác viênCộng tác viên là những người tham gia (cùng nhà nghiên cứu) vào trong quá trình thực nghiệm.Bồi dưỡng cộng tác viên là nhằm giúp họ hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của thực nghiệm; cách thu nhận thông tin, đánh giá kết quảiii) Theo dõi thực nghiệmPhải quan sát, ghi chép đầy đủ, đo đạc sự diễn biến, thu thập số liệu và kiểm tra lại từng bước. Cố gắng khống chế các tác động ngoại lai, đó là những tác động không thực nghiệm nhưng chúng lại ảnh hưởng đến kết quả thực nghiệm: có thể làm tăng hoặc giảm kết quả thực nghiệm.- Bước 4: Đánh giá kết quả thực nghiệmCó thể đánh giá kết quả thực nghiệm trên hai phương diện: định lượng và định tính.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết2.2.1. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch - tæng hîp tµi liÖuPhân tích lý thuyết là phương pháp chia tài liệu lý thuyết thành các đơn vị kiến thức để tìm hiểu những dấu hiệu đặc thù, cấu trúc bên trong của lý thuyết. Từ đó mà nắm vững bản chất của của từng đơn vị kiến thức và toàn bộ vấn đề nghiên cứu.Trên cơ sở phân tích, cần phải tổng hợp kiến thức để tạo ra hệ thống, để thấy được mối quan hệ giữa chúng, từ đó mà hiểu đầy đủ, toàn diện, sâu sắc lý thuyết.2.2.2. Ph­¬ng ph¸p kh¸i qu¸t hãa c¸c nhËn ®Þnh ®éc lËpPh­¬ng ph¸p kh¸i qu¸t hãa c¸c nhËn ®Þnh ®éc lËp là phương pháp trên cơ sở các ý kiến, nhận định, quan điểm độc lập từ các nguồn tài liệu khác nhau về một vấn đề nào đó, người nghiên cứu khái qu¸t lên thành ý kiến, nhận định, quan điểm riêng của mình. 2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết2.2.3. Phương pháp mô hình hóaMô hình hóa là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng và quá trình giáo dục, quản lý giáo dục dựa vào mô hình của chúng. Vì thế, đây là phương pháp nghiên cứu gián tiếp đối tượng giáo dục. Ví dụ: Có thể nghiên cứu nhân cách người cán bộ quản lý giáo dục thông qua nghiên cứu mô hình của nó. 2.2.4. Phương pháp giả thuyếtĐây là phương pháp nghiên cứu dựa trên các tiên đoán khoa học để khám phá bản chất của đối tượng. Trong giả thuyết, lập luận có tính giả định- suy diễn. Quá trình nghiên cứu là quá trình chứng minh cho giả thuyết nêu ra.2.3. Phương pháp thống kê toán học- Trung bình cộng - Phương sai - Độ lệch chuẩn - Hệ số biến thiên Ch­Ư¬ng 4: C¸c giai ®o¹n cña mét c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc qu¶n lý gi¸o dôc 1. Giai đoạn chuẩn bị1.1. Lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục1.2. Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục1.3. Lập kế hoạch nghiên cứu2. Giai đoạn tiến hành nghiên cứu2.1. Nghiên cứu lý luận2.2. Nghiên cứu thực tiễn 2.3. Tổ chức khảo sát sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp (giải pháp, quy trình, mô hình...) đề xuất 2.4. Tổ chức thực nghiệm sư phạm3. Giai đoạn hoàn thành và bảo vệ công trình nghiên cứu3.1. Tr×nh bµy kÕt qu¶ nghiªn cøu d­íi d¹ng mét v¨n b¶n khoa häc3.2. B¶o vÖ c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa học quản lý giáo dục1.1. Lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học quản lý giáo dụcViệc lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa häc quan lý giao duc có một ý nghĩa to lớn, vì mỗi đề tài gắn liền với những cố gắng đầu tư sức lực, thời gian, kinh phí của người nghiên cứu.Đề tài nghiên cứu khoa quản lý giáo dục thường được xây dựng trên cơ sở phát hiện các mâu thuẫn trong lý thuyết hoặc trong thực tiễn quản lý giáo dục mà với tri thức và kinh nghiệm đã có không có thể giải quyết được. Khi xác định đề tài, cần xuất phát từ những căn cứ sau:1.1.1. Đề tài có ý nghĩa khoa học hay không?Đề tài có bổ sung những chỗ còn trống trong lý luận quản lý giáo dục; có xây dựng cơ sở lý thuyết quản lý giáo dục mới hoặc làm rõ một số vấn đề lý thuyết quản lý giáo dục vẫn tồn tại không?1.1.2. Đề tài có ý nghĩa thực tiễn hay không?Đề tài có giải đáp những đòi hỏi mà thực tiễn quản lý giáo dục trong các nhà trường đặt ra không? 1.1.3. Đề tài có cấp thiết phải nghiên cứu hay không?Tính cấp thiết của đề tài thể hiện ở mức độ ưu tiên giải đáp những nhu cầu thực tiễn.1.1.4.Có đủ điều kiện đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài hay không?Các điều kiện ở đây bao gồm: năng lực của người nghiên cứu, cơ sở thông tin, tư liệu, quỹ thời gian...Mét sè lÜnh vùc cña ®Ò tµi luËn v¨n Th¹c sÜ Chuyªn ngµnh: Quản lý giáo dụcQu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­­­ường (d¹y häc, lao ®éng, văn hãa- văn nghÖ, sinh ho¹t tËp thÓ, ho¹t ®éng x· héi)Qu¶n lý ho¹t ®éng chuyªn m«n - nghiÖp vô cña gi¸o viªn (theo m«n häc)X©y dùng vµ n©ng cao chÊt lượng ®éi ngò gi¸o viªn (gi¸o viªn bé m«n, gi¸o viªn d¹y c¸c m«n ®Æc thï...).Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt - thiÕt bÞ cña nhµ tr­êng.Qu¶n lý chÊt l­îng gi¸o dôc cña c¸c bËc häc.Qu¶n lý c¸c nguån lùc trong gi¸o dôc.L·nh ®¹o vµ qu¶n lý sù thay ®æi nhµ tr­­êng.Đæi míi qu¶n lý c¬ së gi¸o dôc.ChÝnh s¸ch trong qu¶n lý gi¸o dôcỨng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý nhµ tr­êng, qu¶n lý gi¸o dôc.Mét sè lÜnh vùc cña ®Ò tµi luËn v¨n Th¹c sÜ Chuyªn ngµnh: Quản lý giáo dục11. X©y dùng quy ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc cña mét cÊp häc, bËc häc, mét ®Þa ph­¬ng.12. Qu¶n lý vµ ph¸t triÓn c¸c m« hình gi¸o dôc míi.13. Qu¶n lý häc sinh - sinh viªn trong c¸c nhµ tr­êng.14. X· héi hãa gi¸o dôc ( ë mét cÊp häc, bËc häc hay ë mét ®Þa ph­¬ng).15. Phèi hîp c¸c lùc l­îng nhµ tr­êng - gia ®ình - x· héi trong c«ng t¸c gi¸o dôc.16. C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra gi¸o dôc trong c¸c nhµ tr­­­­êng.17. C«ng t¸c ®¶m b¶o chÊt l­­­­îng gi¸o dôc trong c¸c tr­­­­êng ®¹i häc, cao ®¼ng. 18. N©ng cao năng lùc qu¶n lý cña ®éi ngò HiÖu tr­ëng, Phã HiÖu tr­ëng trong c¸c nhµ tr­êng.19. Ứng dông kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc cña n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam.20. Tìm hiÓu tình hình nghiªn cøu vÒ qu¶n lý gi¸o dôc ë n­íc ngoµi vµ ë ViÖt Nam...1.2. Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục1.2.1. ĐÒ cư­¬ng nghiªn cứu khoa häc qu¶n lý gi¸o dôcĐề cương nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục là bản thuyết minh về ý nghĩa, nội dung và phương pháp nghiên cứu một đề tài khoa học quản lý giáo dục.1.2.2. CÊu tróc logic cña ®Ò cư­¬ng nghiªn cứu khoa häc qu¶n lý gi¸o dôc 1.2.2.1. Lý do chän ®Ò tµi (TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi)Ở mục này, người nghiên cứu phải trả lời câu hỏi: Tại sao lại chọn vấn đề này hay vấn đề kia làm đề tài nghiên cứu. Lý do chọn đề tài được xác lập trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.1.2.2.2. Môc ®Ých nghiªn cøuMục đích nghiên cứu chính là cái mà đề tài cần phải hướng đến, cần phải đạt được. Đối với các đề tài trong lĩnh vực khoa học quản lý giáo dục, mục đích nghiên cứu thường hướng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà trường.1.2. Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục1.2.2.3. Kh¸ch thÓ vµ ®èi tư­îng nghiªn cøu- Kh¸ch thÓ nghiªn cøuLà phạm vi bao quanh đối tượng nghiên cứu, rộng hơn đối tượng nghiên cứu, chứa đối tượng nghiên cứu, giới hạn hoạt động nghiên cứu của nhà khoa học không được vượt quá.- Đèi tư­îng nghiªn cøuLà tâm điểm của đề tài, là cái mà đề tài cần phải xoay quanh và làm sáng tỏ.Đối tượng nghiên cứu của một đề tài cụ thể là những mặt, những mối quan hệ của khách thể rộng hơn. Nếu xem khách thể là khái niệm loài thì đối tượng được xem là khái niệm giống. Cùng một khách thể có thể có nhiều đối tượng nghiên cứu. Quan hệ giữa khách thể và đối tượng là quan hệ bao trùm.Khách thể AĐối tượng B1.2. Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục 1.2.2.4. Giả thuyết khoa họcTrong quá trình nghiên cứu khoa học, để tiến hành khám phá đối tượng, người ta phải đưa ra các tiên đoán về bản chất đối tượng nghiên cứu, từ sự tiên đoán đó mà tìm ra các con đường, phương pháp, biện pháp để khám phá chính bản thân đối tượng.Như vậy, giả thuyết khoa học là những tri thức giả định, tiên đoán về đối tượng. Giả thuyết được xây dựng trên cơ sở phân tích đối tượng và so sánh nó với những đối tượng tương tự đã biết, từ đó nhà khoa học đưa ra tiên đoán về bản chất đối tượng.Khi xây dựng giả thuyết khoa học phải tuân theo các yêu cầu sau đây:- Không mâu thuẫn với những lý thuyết khoa học đã được chứng minh, với những sự thật hiển nhiên của thực tế.- Giả thuyết được trình bày dễ hiểu và có thể kiểm tra được. Về mặt hình thức một giả thuyết khoa học có kết cấu bằng cặp từ: Nếu...thì...vì...1.2. Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục1.2.2.5. NhiÖm vô nghiªn cøu Nhiệm vụ nghiên cứu là công việc cụ thể mà nhà khoa học cần phải tiến hành để hoàn thành đề tài.Trong các đề tài nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, người ta thường giải quyết các nhiệm vụ sau đây:- Tìm hiểu cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. - Tìm hiểu cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. - Đề xuất các giải pháp (biện pháp, quy trình, mô hình...) để nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục.Cùng với xác định các nhiệm vụ nghiên cứu, nếu đề tài phức tạp, người ta cần phải giới hạn về mặt nội dung và địa bàn nghiên cứu theo khuôn khổ của công việc và điều kiện cho phép. 1.2.2.6. Ph­ư¬ng ph¸p nghiªn cøuXuất phát từ đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu mà lựa chọn các phương pháp nghiên cứu sẽ dùng để thực hiện đề tài. Cần nêu ra những phương pháp chủ yếu, nội dung và cách thức thực hiện từng phương pháp đó.1.2. Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục1.2.2.7. Dàn ý chi tiết của đề tàiThông thường một đề tài nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục có 3 phần:- Phần mở đầu: Trong phần này, nêu tính cấp thiết của đề tài, mục đích nghiên cứu, khách thể và đối tượng nghiên cứu, giả thuyết khoa học, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu.- Phần nội dung nghiên cứu: Trong phần này, cấu trúc thành các chương, mỗi chương giải quyết một nhiệm vụ nghiên cứu. - Phần kết luận và kiến nghị: Trong phần này, cần đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đề tài, đề xuất các kiến nghị và hướng phát triển của đề tài.Sau đây, chúng tôi đưa ra một đề cương nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục để minh họa.Tên đề tài: Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở huyện X, tỉnh Y1. Lý do chọn đề tài - Lý do về mặt lý luận: Đội ngũ giáo viên THPT quyết định chất lượng giáo dục THPT. Phát triển đội ngũ giáo viên THPT đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng là nhân tố quyết định đối với việc đổi mới giáo dục THPT. - Lý do về mặt thực tiễn: Hiện nay, đội ngũ giáo viên THPT ở huyện X, tỉnh Y vẫn còn có những bất cập nhất định trước yêu cầu đổi mới giáo dục THPT. 2. Mục đích nghiên cứuTrên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở huyện X, tỉnh Y .3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu- Khách thể nghiên cứu: Quản lý đội ngũ giáo viên THPT.- Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở huyện X, tỉnh Y giai đoạn.4. Giả thuyết khoa họcCó thể phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở huyện X, tỉnh Y đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng nếu đề xuất được các giải pháp có cơ sở khoa học và có tính khả thi.Tên đề tài: Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở huyện X, tỉnh Y 5. Nhiệm vụ nghiên cứu- Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tµi.- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của đề tài.- Đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở huyện X, tỉnh Y .6. Phương pháp nghiên cứu- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận. Nhóm phương pháp này nhằm thu thập các thông tin lý luận để xây dựng cơ sở lý luận của đề tài. Thuộc nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận có các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây:+) Phương pháp phân tích – tổng hợp tài liệu;+) Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập;- Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Nhóm phương pháp này nhằm thu thập các các thông tin thực tiễn để xây dựng cơ sở thực tiễn của đề tài. Thuộc nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn có các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây:+) Phương pháp điều tra;+) Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục;+) Phương pháp nghiên cứu sản phẩm của hoạt động;+) Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia;+ Phương pháp khảo nghiệm, thực nghiệm.- Ph­¬ng ph¸p thèng kª to¸n häc.Tên đề tài: Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở huyện X, tỉnh Y 7. Đãng gãp cña luËn văn- VÒ mÆt lý luËn- VÒ mÆt thùc tiÔn8. Dµn ý chi tiÕt cña ®ề tµiMë ®ÇuCh­ư¬ng 1: Cơ sở lý luận của đề tài1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước 1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài1.2.1. Giáo viên và đội ngũ giáo viên1.2.2. Phát triển và phát triển đội ngũ giáo viên1.2.3. Giải pháp và giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên1.3. Người giáo viên THPT trong bối cảnh hiện nay1.3.1. Vị trí, vai trò của người giáo viên THPT 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên THPT1.3.3. Yêu cầu về phẩm chất, năng lực đối với người giáo viên THPT1.4. Một số vấn đề về phát triển đội ngũ giáo viên THPT1.4.1. Sự cần thiết phải phát triển đội ngũ giáo viên THPT1.4.2. Yêu cầu, nội dung, phương pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển đội ngũ giáo viên THPTTên đề tài: Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở huyện X, tỉnh Y Chương 2: Cơ sở thực tiễn của đề tài2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và tình hình giáo dục của huyện X, tỉnh Y 2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên THPT của huyện X, tỉnh Y 2.3. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên THPT của huyện X, tỉnh Y 2.4. Đánh giá chung về thực trạngChương 3: Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở huyện X, tỉnh Y 3.1. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thiTên đề tài: Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở huyện X, tỉnh Y 3.2. Các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở huyện X, tỉnh Y 3.2.1. Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở huyện X, tỉnh Y giai đoạn 20??- 20??3.2.1.1. Mục tiêu của giải pháp3.2.1.2. Nội dung của giải pháp3.2.1.3. Cách thức thực hiện giải pháp3.2.2.3.3. Khảo sát sự cần thiết và khả thi của các giải pháp đề xuấtKết luận và kiến nghịTài liệu tham khảoPhụ lục nghiên cứu1.3. Lập kế hoạch nghiên cứuKế hoạch nghiên cứu của một đề tài nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục là bản thuyết minh về các công việc cần phải tiến hành ứng với những khoảng thời gian nhất định.Ở phần chung của kế hoạch bao gồm:- Tên đề tài: - Thuộc vấn đề - Thuộc chương trình- Nơi đăng ký - Cấp quản lý- Cơ quan chủ trì chương trình - Chủ nhiệm chương trình - Cơ quan chủ trì đề tài - Chủ nhiệm đề tài - Cơ quan phối hợp nghiên cứu - Cơ quan phối hợp chính- Điểm qua tình hình nghiên cứu trong nước, ngoài nước- Mục tiêu của đề tàiỞ phần cụ thể của kế hoạch trình bày:- Nội dung, tiến độ của đề tài, ghi rõ:+) Nội dung các bước tiến hành đề tài;+) Kết quả phải đạt;+) Thời gian kết thúc từng nội dung nghiên cứu;1.3. Lập kế hoạch nghiên cứu- Về tài chính ghi rõ các mục:+) Tổng kinh phí dành cho đề tài;+) Phân bố kinh phí cho từng nội dung và thời gian nghiên cứu.- Về nhu cầu sử dụng và bổ sung cán bộ nghiên cứu+) Số cán bộ đã có;+) Phân loại trình độ;+) Số cán bộ cần bổ sung.- Hợp tác quốc tế+) Nước nào? Cơ quan nào?+) Thời gian thực hiện?- Các yêu cầu khác+) Tài liệu, thông tin khoa học+) Điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ nghiên cứu2.1. Nghiên cứu lý luận2.1.1. LËp th­ môc nghiªn cøuNgười nghiên cứu phải lập được danh mục các tài liệu nghiên cứu từ các nguồn khác nhau (thư viện, mạng Internet), chọn lọc các tài liệu liên quan đến đề tài. 2.1.2. Xö lý tµi liÖu lý luËnTài liệu thu thập được cần phải phân loại theo các quan điểm, xu hướng khoa học khác nhau hoặc theo mức độ quan trọng đối với đề tài; đồng thời sắp xếp thông tin thành hệ thống theo các chương, mục, vấn đề...2.1.3. Rót ra những kÕt luËn khoa häcTrên cơ sở các nguồn tài liệu đã thu thập, người nghiên cứu phải rút ra được những kết luận khoa học theo các vấn đề nghiên cứu. 2.2. Nghiên cứu thực tiễn2.2.1. X¸c ®Þnh môc ®Ých, néi dung, ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn2.2.1.1. Mục tiêu nghiªn cøu thùc tiÔnNhằm thu thập các thông tin thực tiễn để xây dựng cơ sở thực tiễn của đề tài.2.2.1.2. Nội dung nghiên cứu thực tiễnĐánh giá thực trạng của của các vấn đề nghiªn cøu thùc tiÔn, từ đó rút ra nuyên nhân của chúng. 2.2.1.3. Phương pháp nghiên cứu thực tiễnCó thể sử dụng các phương pháp sau đây để nghiên cứu thực tiễn: Trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi; trao đổi, phỏng vấn theo chủ đề...2.2.2. Tr×nh bµy kÕt qu¶ sè liÖu nghiªn cøu- Trình bày dạng văn viếtTất cả số liệu phân tích hay kết quả thu được không phải nhất thiết đều phải trình bày ở dạng bản và hình. Những số liệu đơn giản, tốt nhất nên trình bày, giải thích ở dạng câu văn viết, còn các số liệu cho vào trong ngoặc đơn.Thí dụ: Số lượng Hiệu trưởng trường THPT được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý năm 2010 nhiều hơn 2 lần so với năm 2006 (912 và 1821). - Trình bày bảng+ Bảng số liệuThí dụ: Bảng số liệu về Giáo dục phổ thông năm 2010 của nước ta Bậc họcSố trườngSố giáo viênSố học sinhTiểu học15.051345.5056.745.016THCS9.902313.5365.515.123Trung học647THPT2.192138.7372.951.889Tổng số29.114797.77815.212.028+ B¶ng sè liÖu thèng kªThí dụ: Bảng Ph©n bè tÇn xuÊt vµ tÇn xuÊt tÝch luü vÒ kiÕn thøc cña nhãm TN vµ ĐCXiĐC (n = 96)TN (n =99)FiFi366.25100.00---41515.6293.7511.01100.0052930.2078.132020.2098.9961919.8047.932727.2778.7971919.8028.132828.2851.52888.338.331515.1523.2490--66.068.09100--22.032.0396100.0099100.00+) BiÓu ®å tuÇn suÊt + BiÓu ®å h×nh b¸nh 2.3. Tổ chức khảo sát sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp (giải pháp, quy trình, mô hình...) đề xuất TTC¸c gi¶i ph¸pMøc ®é cÇn thiÕt cña c¸c gi¶i ph¸p (%)RÊt cÇnCÇnÝt cÇnKh«ng cÇnKh«ng tr¶ lêi12345NTrung bình chung Trao ®æi b»ng b¶ng hái, c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ dùa theo thang 5 bËc cña Lekert: - RÊt cÇn thiÕt; CÇn thiÕt: Ýt cÇn thiÕt; Kh«ng cÇn thiÕt; Kh«ng tr¶ lêi. - RÊt kh¶ thi; Kh¶ thi: Ýt kh¶ thi; Kh«ng kh¶ thi; Kh«ng tr¶ lêi.B¶ng đ¸nh gi¸ sù cÇn thiÕt cña c¸c gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt B¶ng đ¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p ®Ò xuÊtTTC¸c gi¶i ph¸pMøc ®é kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p (%)RÊt kh¶ thiKh¶ thiÝt kh¶ thiKh«ng kh¶ thiKh«ng tr¶ lêi12345NTrung bình chung 2.4. Tổ chức thực nghiệm sư phạm2.4.1.Kh¸i qu¸t vÒ thùc nghiÖm sư phạm- Môc ®Ých thùc nghiÖm sư phạm- Néi dung thùc nghiÖm sư phạm- Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm sư phạm2.4.2. Ph©n tÝch kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm, thùc nghiÖm 3.1. Tr×nh bµy kÕt qu¶ nghiªn cøu d­íi d¹ng mét v¨n b¶n khoa häc3.1.1. Yªu cÇu chung ®èi víi mét ®Ò tµi (luËn văn th¹c sÜ) qu¶n lý gi¸o dôc ĐÒ tµi/LuËn văn th¹c sÜ ph¶i ®­îc trình bµy mét c¸ch râ rµng, m¹ch l¹c, ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ kh«ng ®­îc tÈy xãa. ThuËt ngữ trong luËn văn ph¶i ®­îc dïng chÝnh x¸c vµ thèng nhÊt.ĐÒ tµi/ LuËn văn Th¹c sÜ dµy kho¶ng 80-100 trang, khæ giÊy A4 (in mét mÆt) kh«ng kÓ hình vÏ, b¶ng biÓu, ®å thÞ vµ phô lôc. иnh m¸y b»ng Unicode- Times New Roman, cì chữ 13, d·n dßng 1,5 (24-26 dßng/trang), lÒ tr¸i 3,5 cm, lÒ ph¶i 2cm, lÒ trªn 3cm vµ lÒ d­íi 3,5 cm, ®¸nh sè trang ë giữa cña lÒ d­íi. B¶n photocopy kh«ng ®­îc lÖch dßng. Dïng mét kiÓu ph«ng chữ cho toµn ®Ò tµi/luËn văn.Sau khi sửa chữa hoµn chØnh, ®Ò tµi/luËn văn ®­îc ®ãng bìa cøng, khæ 21 x 29,7 cm, chữ nhò. Chữ nhò ë g¸y b¾t ®Çu tõ lÒ trªn h­íng xuèng lÒ d­íi.3.1.2. ViÖc trÝch dÉn tµi liÖuViÖc trÝch dÉn tµi liÖu ph¶i theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3.1.3. ViÖc lËp danh môc tµi liÖu tham kh¶oDanh môc Tµi liÖu tham kh¶o ph¶i xÕp theo quy ®Þnh sau ®©y: - Tµi liÖu cã tªn t¸c gi¶ thì ph¶i lÊy chữ c¸i ®Çu cña tªn t¸c gi¶ lµm căn cø.- Tµi liÖu kh«ng cã tªn t¸c gi¶ nhưng cã c¬ quan ph¸t hµnh tµi liÖu thì lÊy chữ c¸i ®Çu cña c¬ quan ph¸t hµnh tµi liÖu lµm căn cø. - Tµi liÖu kh«ng cã tªn t¸c gi¶, kh«ng cã c¬ quan ph¸t hµnh tµi liÖu thì lÊy chữ c¸i ®Çu cña tªn tµi liÖu lµm căn cø.VÝ dô: 1. NguyÔn Như Êt (2004), Gi¸o dôc kh«ng chÝnh quy, gi¸o dôc phi chÝnh quy vµ tù häc trong ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ XHH, B¸o Gi¸o dôc vµ Thêi ®¹i chñ nhËt, sè 1.2. Ban Tuyªn gi¸o TØnh uû NghÖ An (2007), Những bøc th­, bµi viÕt, bµi nãi chuyÖn cña B¸c Hå víi quª h­¬ng NghÖ An, NXB NghÖ An.3. ĐÆng Quèc B¶o (2004), Gi¸o dôc ViÖt Nam hướng tíi tương lai - vÊn ®Ò vµ gi¶i ph¸p, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi.4. Dù b¸o thÕ kØ XXI (2000), B¶n dÞch tõ tiÕng Trung Quèc cña Xu©n Du vµ c¸c dÞch gi¶ kh¸c, NXB Thèng kª, Hµ Néi. 3.1.4. ViÖc lËp phô lôc nghiªn cøuPhụ lục nghiên cứu bao gồm các mẫu phiếu điều tra, các biểu bảng, các tài liệu nghiên cứu bổ sung để làm rõ thêm các nội dung của đề tài. Tuy không nằm trong nội dung chính của đề tài nhưng phụ lục nghiên cứu giúp người đọc nắm được các công cụ mà tác giả dùng để thu thập số liệu; cách thức xử lý số liệu thống kê cũng như các biểu bảng trung gian để đi đến các biểu bảng cuối cùng được trình bày trong đề tài. Vì thế, khi lập phụ lục nghiên cứu, cần chú ý lựa chọn, sắp xếp các thông tin một cách hệ thống, khoa học.3.3.1. Mục đích đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học quản lý giáo dụcViÖc ®¸nh gi¸ đề tài nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục ph¶i nh»m c¸c môc ®Ých sau ®©y:- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi;- Đúc rút những bµi häc kinh nghiÖm trong c«ng t¸c d¹y häc - gi¸o dôc, qu¶n lý gi¸o dôc vµ nghiªn cøu khoa häc;- N©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc vµ qu¶n lý gi¸o dôc ë c¸c c¬ së gi¸o dôc. 3.3.2. Cách tổ chức đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học quản lý giáo dụci) Ph­¬ng ph¸p héi ®ångPh­¬ng ph¸p nµy ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau:- Thµnh lËp héi ®ång nghiÖm thu (hoÆc héi ®ång ®¸nh gi¸)Héi ®ång nghiÖm thu, ®¸nh gi¸ ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn thµnh lËp, cã tõ 5,7,9,11 thµnh viªn, tïy theo cÊp ®Ò tµi, tïy theo chuyªn ngµnh vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ. Đèi víi b¶o vÖ luËn văn th¹c sÜ, héi ®ång cã 5 thµnh viªn. Những ng­êi trong héi ®ång ph¶i am hiÓu chuyªn m«n, cã năng lùc vµ phÈm chÊt trung thùc, kh¸ch quan. Héi ®ång bao gåm: Chñ tÞch héi ®ång, th­ ký héi ®ång, 2 ph¶n biÖn, cßn l¹i lµ c¸c ñy viªn héi ®ång. - Ho¹t ®éng cña héi ®ång: Sau khi cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp, héi ®ång ®­îc tiÕp xóc trùc tiÕp víi toµn văn c«ng trình khoa häc/luËn văn hoÆc b¶n tãm t¾t cña c«ng trình/luËn văn. Chñ tÞch héi ®ång vµ c¸c ph¶n biÖn ph¶i ®äc toµn văn c«ng trình. C¸c ph¶n biÖn viÕt nhËn xÐt cïng c¸c c©u hái chÊt vÊn. C¸c thµnh viªn kh¸c ®äc b¶n tãm t¾t c«ng trình khoa häc/luËn văn. Vµo mét ngµy Ên ®Þnh, héi ®ång nhãm häp ®Ó nghe chñ nhiÖm ®Ò tµi/t¸c gi¶ luËn văn trình bµy tãm t¾t kÕt qu¶ nghiªn cøu, nghe c¸c ph¶n biÖn nhËn xÐt, c¸c ý kiÕn chÊt vÊn t¸c gi¶. Héi ®ång häp riªng ®Ó ®Ó th¶o luËn vµ bá phiÕu ®¸nh gi¸, sau ®ã c«ng bè kÕt qu¶ kiÓm phiÕu. 3.3.2. Cách tổ chức đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học quản lý giáo dụcii) Ph­¬ng ph¸p thö nghiÖm kÕt qu¶ nghiªn cøu trong thùc tiÔnĐ©y lµ ph­¬ng ph¸p tèi ­u nhÊt ®Ó kh¼ng ®Þnh kÕt qu¶ nghiªn cøu mét c¸ch kh¸ch quan kh«ng. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c ®Ò tµi trong lÜnh vùc khoa häc qu¶n lý, ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nµy Ýt ®­îc sö dông h¬n, ngoµi c¸c ®Ò tµi øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_phuong_phap_nghien_cuu_khoa_hoc_quan_ly_giao_duc.ppt
Tài liệu liên quan