Bài giảng Tài chính doanh nghiệp căn bản - Chương 6: Định giá trái phiếu - Hà Minh Phước

1.Khái niệm và đặc điểm trái phiếu

2. Phân loại trái phiếu

3. Định giá trái phiếu

4. Lợi suất đáo hạn trái phiếu

 

ppt30 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 21/07/2021 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Tài chính doanh nghiệp căn bản - Chương 6: Định giá trái phiếu - Hà Minh Phước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU1.Khái niệm và đặc điểm trái phiếu2. Phân loại trái phiếu3. Định giá trái phiếu4. Lợi suất đáo hạn trái phiếuNỘI DUNG CHÍNHKhái niệm về trái phiếuTrái phiếu là một hợp đồng dài hạn mà tổ chức phát hành (vay tiền)cam kết sẽ trả lãi định kỳ và vốn gốc vào ngày đáo hạn cho nhà đầu tư1.Khái niệm và đặc điểm trái phiếu1.Khái niệm và đặc điểm trái phiếuMênh giá trái phiếu là giá trị danh nghĩa, là giá trị mà tổ chức phát hành cam kết trả cho nhà đầu tư vào ngày đáo hạnLãi suất trái phiếu là lãi suất người mua được hưởngLợi suất đáo hạn là tỷ suất lợi nhuận đạt được của nhà đầu tư từ khi nắm giử trái phiếu đến khi đáo hạn2. Phân loại trái phiếuTrái phiếuTrái phiếu chính phủTrái phiếu không có kỳ hạnTrái phiếu có kỳ hạnTrái phiếu được hưởng lãi định kỳTrái phiếu không được hưởng lãi định kỳTrái phiếu công tyTrái phiếu không chuyển đổiTrái phiếu có thể chuyển đổiTrái phiếu có điều khoản mua lạiPhân biệt trái phiếu và cổ phiếuPHAÂN BIEÄT TRAÙI PHIEÁU VAØ COÅ PHIEÁUTrái phiếu – chứng nhận nợChứng khoán nợHưởng lãi suất cố địnhCó thời hạn hoàn vốn (trừ trái phiếu vĩnh cửu)Trái chủ không được quyền bầu cửĐược thụ trái trước cổ phiếuCông ty bị phá sản nếu không trả được nợ và lãiCổ phiếu – chứng nhận đầu tưChứng khoán vốnHưởng cổ tức không cố địnhKhông có thời hạn hoàn vốnCổ đông có quyền bầu cử Được chia cổ tức và nhận tài sản thanh lý sau trái chủCông ty không bị phá sản nếu không trả được cổ tức3. Định giá trái phiếuNguyeân taéc chung khi ñònh giaù Giaù traùi phieáu baèng hieän giaù doøng tieàn teä thu nhaäp töø traùi phieáuQUY TRÌNH ĐịNH GIÁ TRÁI PHIếUBöôùc 1: Öôùc löôïng doøng tieàn teä thu nhaäp kyø voïngBöôùc 2: Öôùc löôïng suaát chieát khaáu = Laõi suaát khoâng ruûi ro + Phaàn gia taêng do ruûi roBöôùc 3: Tính hieän giaù doøng tieàn teä thu nhaäp theo suaát chieát khaáu vöøa öôùc löôïngCác yếu tố của một trái phiếu Tổ chức phát hànhThời hạnMệnh giáLãi suất của trái phiếu (coupon rate)Cách thức trả lãiKhông trả lãi định kỳTrả lãi định kỳHàng năm Nửa nămĐịnh giá trái phiếu vô hạnTrái phiếu vô hạn (perpetual bond) – trái phiếu không bao giờ đáo hạnGiả sử bạn mua trái phiếu hưởng lãi hàng năm 80$ trong thời gian vô hạn. Bạn đòi hỏi lợi nhuận đầu tư là 14%. Giá trái phiếu này sẽ là: V = CF/rd = 80/0,14 = 571,43$ 3. Định giá trái phiếuTrái phiếu phổ thông là loại trái phiếu cơ bản: có lãi suất gốc, lãi trả vào cuối mỗi năm, và có thời hạn nhất định.12-103. Định giá trái phiếuĐịnh giá trái phiếu có kỳ hạnĐịnh giá trái phiếu có kỳ hạnĐịnh giá trái phiếu có kỳ hạn được hưởng lãi Giả sử trái phiếu có mệnh giá 1000$ được hưởng lãi suất 10%/năm trong thời hạn 9 năm và nhà đầu tư đòi hỏi lợi nhuận 12%, giá trái phiếu này: 3. Định giá trái phiếuĐịnh giá trái phiếu có kỳ hạn không được hưởng lãi định kỳ Giả sử trái phiếu có mệnh giá 1000$ không được hưởng lãi, có thời hạn 10 năm và nhà đầu tư đòi hỏi lợi nhuận 12%, giá trái phiếu này:3. Định giá trái phiếuĐịnh giá trái phiếu có kỳ hạn(1)((22))((33))NNhhaaâânn n vvôôùùii 2CChhiiaa I cchhoo 2Chia rd cho 2Thöôøng tieàn laõi traùi phieáu ñöôïc traû vaøo cuoái moãi naêm, nhöng vaãn toàn taïi nhöõng traùi phieáu traû laõi moãi naêm 2 laàn.Caàn phaûi ñieàu chænh:3. Định giá trái phiếuĐịNH GIÁ TRÁI PHIếU TRả LÃI BÁN NIÊNĐịNH GIÁ TRÁI PHIếU TRả LÃI BÁN NIÊNCông thức định giáVí dụ minh hoạ: Kho bạc phát hành trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng, kỳ hạn 5 năm, trả lãi bán niên với lãi suất 10% và nhà đầu tư đòi hỏi lợi nhuận 12% khi mua trái phiếu này. 3. Định giá trái phiếuLÔÏI SUAÁT ÑAÀU TÖ TRAÙI PHIEÁULôïi suaát ñaàu tö luùc traùi phieáu ñaùo haïn (YTM)Biết V, CF, M, và n giải phương trình này ta được YTMLợi suất đầu tư lúc trái phiếu được thu hồi (YTC)Biết V, I, PC, và n giải phương trình này ta được YTCTheo phương pháp nội suy, việc xác định tỷ suất doanh lợi nội bộ của dự án thực hiện theo các bước sau:Bước 1: Chọn một lãi suất YTM1, sao cho với lãi suất này tính được giá trị trái phiếu V1 sao cho (V1>V0) .Bước 2: Tiếp tục chọn một lãi suất YTM2, sao cho với lãi suất này tìm được giá trị trái phiếu V2 sao cho (V2 rc rd giá trái phiếu bằng mệnh giáLãi suất thị trường giá trái phiếu cao hơn mệnh giáLãi suất thị trường > lãi suất trái phiếu => giá trái phiếu thấp hơn mệnh giáLãi suất thị trường gia tăng => giá trái phiếu giảmLãi suất thị trường giảm => giá trái phiếu tăngGiá trái phiếu mệnh giá khi t nPHAÂN TÍCH RUÛI RO KHI ÑAÀU TÖ TRAÙI PHIEÁURuûi ro tín duïng – ruûi ro phaùt sinh do ngöôøi phaùt haønh khoâng traû ñöôïc nôïRuûi ro thay ñoåi laõi suaát – ruûi ro phaùt sinh khi laõi suaát taêng => giaù traùi phieáu giaûmLaõi suaát thò tröôøngGiaù trò traùi phieáuTraùi phieáu 1 naêmTraùi phieáu 14 naêm5%1095,241989,86101045,451368,33151000,001000,0020958,33769,4725920,00617,59PHAÂN TÍCH RUÛI RO KHI ÑAÀU TÖ TRAÙI PHIEÁU % thay ñoåi giaù traùi phieáuÑoä co giaõn giaù traùi phieáu, e = % thay ñoåi laõi suaát Traùi phieáu 1 naêm: e = [(1095,24 – 1000)/1000]/[(5 – 15)/15] = 9,524%/ - 66,667% = - 0,14Traùi phieáu 14 naêm: e = [(1989,86 – 1000)/1000]/[(5 – 15)/15] = 98,986%/ - 66,667% = - 1,48Keát luaän: Hai traùi phieáu höôûng cuøng möùc laõi suaát, traùi phieáu naøo coù thôøi haïn daøi hôn seõ coù möùc ñoä bieán ñoäng giaù theo laõi suaát lôùn hôn = > ruûi ro hôn.QUAN HEÄ GIÖÕA GIAÙ TRAÙI PHIEÁU VAØ LAÕI SUAÁT THÒ TRÖÔØNGGiaù traùi phieáuLaõi suaát thò tröôøngMeänh giaùLS traùi phieáu, 8% Traùi phieáu 5 naêm, 8%Traùi phieáu 15 naêm, 8%Traùi phieáu baùn döôùi meänh giaùTraùi phieáu baùn treân meänh giaùTraùi phieáu baùn ôû meänh giaùBài tập Định giá Cổ phiếu và Trái phiếuBài 1: Công ty A phát hành cổ phiếu thường tăng đều. Năm tới tiền lời chia cho mỗi cp là 4.500đ. Phần chia lời từ lợi nhuận tăng đều mỗi năm 5%. Hỏi giá cp của Cty là bao nhiêu nếu cổ đông yêu cầu tỷ suất lãi là 14%.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_tai_chinh_doanh_nghiep_can_ban_chuong_6_dinh_gia_t.ppt