Bài giảng thuốc lợi niệu - Trần Thanh Tùng

Thuốc lợi tiểu có tác dụng làm tăng sự đào thải muối và nước ở thận, làm người uống thuốc đi tiểu nhiều hơn. Nếu dùng thuốc lợi tiểu không đúng có thể dẫn đến nhiều rối loạn trong cơ thể, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Mặc dù thuốc lợi tiểu được dùng chủ yếu để chống ứ nước trong cơ thể, nhưng thầy thuốc sẽ căn cứ vào bệnh, tình trạng từng người mà có chỉ định thích hợp. Thuốc lợi tiểu thường được bác sĩ dùng điều trị bệnh tăng huyết áp và kiểm soát triệu chứng phù do các bệnh suy tim, xơ gan, suy thận. Theo quy chế kê đơn, thuốc lợi tiểu thuộc nhóm chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Người bệnh không nên đơn giản chỉ biết đến tính chống phù mà tự ý dùng, quên mất các tác dụng phụ khác, đó là chưa kể cần phải biết phù là do nguyên nhân gì.

Một trường hợp khác là ông N.D.Đ. - 60 tuổi, nhà ở Q.11, TP.HCM - gần đây bỗng thấy hai chân sưng húp. Ông không đi khám bệnh mà nghe lời bạn bè mua thuốc lợi tiểu uống. Mấy ngày đầu chân có bớt sưng nhưng sau đâu vẫn hoàn đấy. Tuy nhiên, ông vẫn cố uống thêm một thời gian nữa cho đến khi bị chuột rút và tay co quắp mới đi khám bệnh. Kết quả thử máu cho thấy nguyên nhân gây chuột rút và co quắp tay của ông là do hạ canxi máu - tác dụng phụ do thuốc lợi tiểu gây ra. Còn nguyên nhân gây phù chân là do suy van tĩnh mạch hai chân.

pdf16 trang | Chia sẻ: hungpv | Lượt xem: 1647 | Lượt tải: 2download
Nội dung tài liệu Bài giảng thuốc lợi niệu - Trần Thanh Tùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1                       ! "# $ % & ' # ' ()*+* ),- . /* 0 *1    2    2 3 45 6 *% ' #7 ( / 89/:9;  5 / 9; 4 ) ? / 9/<9;  " !  " ' #7 @:/@@; A  B(  C0 * 0 *D ' E F 0G  Vùng v Vùng tu Bao Bowman ng góp ng ln xang ln gn Quai Henle Cu thn  H #$   %& '" & ( ) *+ I  J K 0 L 4 ##   ,- %& '" I % ' & 0 I M % ' & 0 ..*' ,  /'" L N # J "   3      Manitol ng ln gn ng ln xa ng góp 012 3 411,1 * ,5 6 ,7 - + 2,81 3    #$$ ( ) *+ 9carbonic anhydrase)       ! " #" $ % & #$   %& ' 4       I O ,P ,CH '       !  5 (,P J ' 0Q 7J )  ,E F % (<) % R J <% & → + ,P SO ( R   H 0D ),- .*?  / TU '*0 ! "#  #7 V ) & +*  )*+ R S W    #$$( ) *+ 9carbonic anhydrase) /   XY$ Z[& 5  \ ] J KC ,P WI O  KC   ^ 0S B X* "# 0S _ BCW 5#$$ ( ) *+ 9carbonic anhydrase) :*; <=" ,J ' 0Q  C*` %S  ' a 7 ( / I _ '7Y0  0S _ 5[ / b$  Y0 4' c D 0S _ ^[ :* ; <=" / , 4! ,>?1@ ' A 4! ,> B CD E4 & ,- >'*&c ' 7 ,P  ' #7   5   # %  D ' 4' ,- > MW / d\ & C Y EC 0'*0e "#  M f [ #$$ ( ) *+ 9carbonic anhydrase) :A)" / e 0CH ' 0 0! V g / h +'( i *' * O %5* M Ae" C  0j j J 0 &c +D R X 0 &  \  F f $ ' S → EC %$W ' (& )"* + , 6#$   %& '" I O ,P   B 83 L 4 ##   ,- %& '" I % ' & 0 I M % ' & 0 ..*' ,  /'" L N # J "   #$#  B 83 hk ' ()C0 K 0 YC7 K 0[* TC K 0*1 #$  F % ' 7      83 G )A1 ,5   %1F /2 !"  / I # l O > J m 0 f $ 75 ' 0Q 0O ,P / I' 0Q  D \ O ,P a \ ( ( ) CH ,' E4 , $& I $*JW / A   " f EC 7 O j  % + %H V D W          / I i  & <,/ &  f 3 , ,F ,K / I  =/<9; 3 45 6 f 3 ,  , AL J I' 0Q  ' M a 0&  - I K 0 EC D), '4 0' \ ( I  " D n ' 0Q DB & 7 & /0  L O D & B D0    D / +M    f M EC  e 0'* / I ' #7   5 &  "W /  (  "# 0 4 6 f ,,b  hW 8#$#  B 83 :A)" / o D % / I 0 ' / U f bIb Yp \ [ / ASO *M 0 D7 / )D C '7 %O :*; <=" qj 0' Cf E I C '7(0j %\ 5 U 7 7 / I  M p Cf E 0e 0r % i W #$   %& '" I O ,P I  J I K 0 &M  N ##   ,- %& '" I % ' & 0 I M % ' & 0 ..*' ,  /'" L N # J "   9#$.M  ONP #$  F % ' / )  J J ' 0Q  E,W / s SZ(%D 7c B ' f 4 ) - hk ' ( t 0 YL "[*uC * v 0 #$.M  ONP #$  F % ' :' 3Q R S ) ,' 3Q " / ,\  (O \ %k &6 CH B <*<+ & >,/ %D 7c  B ' f 4 ) →   *,/ & +W M  N )A1 ,5 T + #  $ $ !"      10 #$.M  ONP #$  F % ' :' 3Q R S ) ,' 3Q " / ,\  f (m 0 & 0 J ' 0Q O ,P &c M O J m 0W / L   )* 7)  H Z C %w &c ' 0Q O ,P %_ j D W %), NF"  x4 x  .9;   H 3 45 6 *& 4'  ' #7 B 4 ) → J H J $ \ ' 0Q \ '  T / I  , & T 9 83U %& '   ( ) * +& , G ,1 6 ,7 9 VN ,1 WU 012 3 D41,83 %ông dùng thuc MX 9 Y/ U 11 :*; <=" qj 0' Cf E I C '7(0j %\ 5 U 7 7 ,#7 O(\ 7j U *7j 7w #7* C '7* ' #7* $ %$  Y0' 0Q ? [W #$.M  ONP :' 3Q / 1 " T i *$ l* g M f *D C '70# y %  I '* %a ' hEC D ,y T '(D S7 *O  ,> I6 3ZD [ \\\*J H EC %  0 EC oL  $ 0S U %U O WU f 0j j J P  C 0W ,' ' 0Q 7Q '(oLI)*oLO 6 * D5*1 #$   %& '" I O ,P I  J I K 0 L 4 ##   ,- %& '" I % ' & 0 I M % ' & 0 ..*' ,  /'" L N # J "   12 *' B , J < /' I6 31C,21 J / < /' I6 31C,21 ##  ,- % ' J *S )" O ' #7  F \  %w "# +*%k a   *  "# )W J [ =,>"  ] I B4 / @ <7 " I' 0Q  C f C0j 4 4 &  D +' s Z0Q( 7N \C1A zTC K 0 = I <=9 * g 0j <& f { CW   - . / Manitol ng ln gn ng ln xa ng góp 012 3 411,1 * ,5 6 ,7 - + 2,81 3    13 ##$ < /' I6 31C,21 411,1 9+ 3,1U / ,J # l 5 0 f  #7 & 7  ] / I' 0Q  7Q $ & 0 / Aj EJH EC'0Q 7Q  ( ECO &l * V ECO 6M & D  CW ### / < /' I6 31C,21 ,22 / +M % ' & 0 / ,\ (L  *,/ 0 Z # B  " & J7 & Wbk a   "# )*+W + 13 / I' 0Q  & V + D \ I / , J ' 0Q f  5 14 #$   %& '" I O ,P I  J I K 0 L 4 ##   ,- %& '" I % ' & 0 I M % ' & 0 ..*' ,  /'" L N # J "   .W.W<W  ,^ ,E T  % 0j g # :>E,_ ,^ ,E / b 3 ! 045 6 / b #7 J D 4 6 / )5 M J DZ 0 | b 0j &  %H C %w k %$  C \ * 3 5 6 *0S 6 W :*; <= +M 0j % ' O 7j / q %' Z w* # \ / I '7! 3 / I  ' a 7 e %$ %H  # %$W 15 + ` +G` +G` + 32D DC2 *,21 `1C4132C,2C2 a , / & / I %a C / I ^ 7 0 / I D & ..#B ], ,' (I7C *,m *I ..#B ], ,' (I7C *,m *I :*S ),'3Q ,7" / I  '  7' / I ' 46 / I  & ,/  6 I' 0Q  D)*a ' 0Q b :'3Q 4Q" / +Z Z 5  EC k k *J BW,J H 6 } / vk M * M *%0D 0C 16 Diuretics

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfEbookSo1.ComThuoc loi nieu Y3 PDF 2slice mot trang.pdf
Tài liệu liên quan