Báo cáo Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình mô phỏng sử dụng thiết bị svc và tcsc để điều khiển nâng cao ổn định hệ thống điện

Trên cớ sở nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý làm việc và vai trò của thiết bị SVC và TCSC, đề

tài tập trung xây dựng 2 phần mềm : mô phỏng sử dụng SVC để điều khiển nâng cao ổn định điện

áp cho hệ thông điện và mô phỏng sử dụng TCSC để điều khiển nâng cao ổn định động cho hệ

thống điện.

ABSTRACT

pdf7 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1037 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Báo cáo Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình mô phỏng sử dụng thiết bị svc và tcsc để điều khiển nâng cao ổn định hệ thống điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 113 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ SVC VÀ TCSC ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN RESEACHING TO CONSTRUCT IMITATAED PROGRAM USING SVC AND TCSC TO CONTROL AND INCREASE STABILITY OF POWER SYSTEM SVTH: Lê Hồng Lâm Lớp 05DHT, Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa GVHD: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa TÓM TẮT Trên cớ sở nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý làm việc và vai trò của thiết bị SVC và TCSC, đề tài tập trung xây dựng 2 phần mềm: mô phỏng sử dụng SVC để điều khiển nâng cao ổn định điện áp cho hệ thông điện và mô phỏng sử dụng TCSC để điều khiển nâng cao ổn định động cho hệ thống điện. ABSTRACT Based on the research structure, working principles and the role of SVC and TCSC device, subject will focus on building two softwares: simulation control using SVC to improve voltage stability for power system and simulation using TCSC to increase stability control for power system. 1. Đặt vấn đề HTĐ. 2. Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình mô phỏng hoạt động của SVC: 2.1. Giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của SVC: S (Static VAR Compensator). SVC : TCR ( XK K. LF BL  như sau: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 114               2sin 12 1 L V ILF (1) BL(α)=              2sin 12 1 1 L (2) TSR(Thyristo thyristor. TSC thyristor. maxmin QQQ  : Khi 0min  QQ n. Khi max0 QQ  . 2.2. Xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động của SVC: 2.2.1. Giới thiệu sơ đồ ứng dụng: 0, X0, B0, L 1,P0, Q0. TCR TSR TSC Control 1 XK 00 jQP  SVC LBXR ,,, 000 2U Control 1U 2 Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 115 2: 2.2.2. Sơ đồ thuật toán: 3). :  .  2 .  ĐK SVC:  .  Tăng Qb: b   .  : . 2.2.3. : - 4): (1)Nhập số liệu: Có 2 cách nhập: + Nhập trực tiếp + Nhập gián tiếp (2)Tự động cân bằng điện áp khi thông số hệ thống thay đổi. END Thay đổi thông số đường dây Số liệu QSVC = 0 Hiển thị thông số lên chương trình ĐK SVC     STOP Đ Đ Đ S S S Tăng Qb Đ S Hình 3: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 116 (4)Đi 3. Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình mô phỏng hoạt động của TCSC: 3.1. Giới thiệu và nguyên lý hoạt động của TCSC: 5: LS S. [2]: ) 1 ( 1 L C Z td     (3) Theo (5) khi LS maxmin LLL  Ztd minmax tdtd ZLZ  3.2. Vai trò của TCSC: TCSC [1]:  Sin XX UU P TCSCđd   21 (5) TCSC TCSCdd gh XX UU P   21 Hình 4: Hình 5 Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 117 2 1. . 3.3. Xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động của TCSC: 3.3.1. Giới thiệu sơ đồ ứng dụng: 0, X0, B0, L1, L2 1, P0, Q0. 3.3.2. Sơ đồ thuật toán: :  : .  2 .  : theo R0,X0,B0,L1,L2.  : theo P0, t ,  .  : .  1: 1.  : .  . )3(N )3(N 00 jQP  1000 ,,, LBXR 2000 ,,, LBXR 1U 2U Hình 6 : a) đường đặc tính không có TCSC b) đường đặc tính có TCSC Hình 7: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 118 3.3.3. : - : (1)Nhập số liệu (2)Khảo sát ổn định động của hệ thống (3)Tự động điều chỉnh TCSC theo độ ổn định cho trước. (4)Tính hệ số dự trữ của hệ thống 4. Kết quả đạt đƣợc:  Nghiên cứu vai trò và hoạt độ SVC-TCSC”.   . Đ Đ S S : )(21 Sin X UU P  1 1 2 Đ TCSC XTCSC=XTCS X STOP Đ Đ S S 8 Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Series Editor: Professor A.T.Johns, DrA Ter – Gazarian, D.F. Warne, Flexible AC Tranmission System, IEE POWER AND ENERGY SERIES 30. [2] PGS.TS Lã Văn Út, Phân tích và điểu khiển ổn định hệ thống điện, Nhà xuất bản khoa học kĩ thuật, Hà Nội, 2001

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiencuuxaydungchuongtri.pdf
Tài liệu liên quan