Đề cương học phần Quản lí giáo dục mầm non

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: QUẢN LÍ GIÁO DỤC MẦM NON Mã số: CQL 302

2. Số ĐVHT: 3

3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3.

4. Phân bố thời gian:

- Lý thuyết : 39 tiết

- Thực hành : 03 tiết

- Kiểm tra : 03

5. Điều kiện tiên quyết: Dạy sau các phân môn các học phần Tâm lí, giáo dục học, phát

triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN

6. Mục tiêu của học phần:

pdf5 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 1535 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Đề cương học phần Quản lí giáo dục mầm non, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG CĐSP KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC MẦM NON ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: QUẢN LÍ GIÁO DỤC MẦM NON Mã số: CQL 302 2. Số ĐVHT: 3 3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3. 4. Phân bố thời gian: - Lý thuyết : 39 tiết - Thực hành : 03 tiết - Kiểm tra : 03 5. Điều kiện tiên quyết: Dạy sau các phân môn các học phần Tâm lí, giáo dục học, phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 6. Mục tiêu của học phần: 6.1 Kiến thức: - Nêu được một số khái niệm cơ bản về quản lý, quản lí giáo dục, quản lí trường mầm non; xác định được mục tiêu, chức năng, các nguyên tắc, phương pháp, quá trình, hình thức và thông tin trong quản lí giáo dục; - Trình bày được những thông tin về trường mầm non; nhắc lại những thông tin về GVMN và công tác quản lí nhóm, lớp trong trường mầm non; - Lập kế hoạch giáo dục cho nhóm, lớp trẻ mầm non; thiết kế phiếu trưng cầu ý kiến về QLGD 6.2 Kỹ năng: - Vận dụng được kiến thức lí luận cơ bản về QLGDMN giải thích và xử lí tình huống trong học tập và công tác ở cơ sở; - Lập kế hoạch giáo dục cho trẻ mầm non; thiết kế được phiếu trưng cầu ý kiến về QLGD. 6.3 Thái độ: Qua tiết giảng hình thành được ý thức tự học, tự nghiên cứu của SV; yêu thích môn học mình đã lựa chọn, luôn có tinh thần thái độ tích cực học tập, tìm tòi, nghiên cứu cách tổ chức và hoạt động quản lí trong trường mầm non để từ đó có tinh thần trách nhiệm trong học tập. 7. Mô tả vắn tắt học phần QLGDMN là một học phần chuyên ngành giáo dục mầm non cung cấp cho SV một số kiến thức cơ bản về quản lí trong GDMN bao gồm những khái niệm cơ bản, mục tiêu, chức năng, phương pháp, quá trình, các nguyên tắc, hình thức và thông tin trong QLGD, những thông tin về quản lí trường mầm non, GVMN và công tác quản lí nhóm lớp trong trường mầm non. Những kiến thức trên giúp SV vận dụng vào việc xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm/lớp mầm non. 8. Nhiệm vụ của sinh viên: - Dự lớp đủ ít nhất 80% số tiết của học phần - Tham gia đầy đủ (100%) các giờ thực hành - Làm đủ 3 bài kiểm tra thường xuyên,1bài thi giữa học phần và dự thi kết thúc học phần - Chuẩn bị đầy đủ bảng cimili (giấy rôki), phấn, viết, đồ dùng học tập 9. Tài liệu học tập 9.1. Sách, giáo trình chính Q1. Phạm Thị Châu, Giáo trình quản lí giáo dục mầm non, NXB Giáo dục, 2008 (có tại thư viện trường CĐSP Kon Tum) 9.2. Sách, giáo trình tham khảo Q2. Bộ Giáo dục và đào tạo, Vụ Giáo dục Mầm non, Một số văn bản về công tác quản lí giáo dục mầm non qua các thời kì, NXB Giáo dục, 2008. Q3. Chiến lược phát triển GD&ĐT2011-2020, Nhà xuất bản Giáo dục hà Nội (Có tại thư viện trường CĐSP Kon Tum ). Q4. Đặng Quốc bảo, bùi Việt Phú, Một số góc nhìn về phát triển và quản lí giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013 (Có tại Giảng viên Nguyễn Thị Thu Hà ). Q5. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (2009), luật Giáo dục 2005, sửa đổi và bổ sung 2009, NXB Chính trị Quốc gia- Hà Nội (Có tại thư viện trường CĐSP Kon Tum ) . 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: + Dự lớp ít nhất 80% số tiết học phần + Thực hành: 100% + Kiểm tra: 3 bài, hình thức- tự luận, thời gian - 45phút + Thi kết thúc học phần: 1 bài, hình thức- tự luận, thời gian - 90phút 11. Thang điểm: 10 12. Nội dung chi tiết học phần Thời gian Nội dung Số tiết Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Tuần 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QLGD I. Một số khái niệm cơ bản về quản lí và quản lí giáo dục 1. Khái niệm chung về quản lí 2. Khái niệm quản lí giáo dục II. Mục tiêu quản lí giáo dục 1. Khái niệm mục tiêu QLGD 2. Hệ thống mục tiêu QLGD III. Chức năng quản lí giáo dục 1. Khái niệm chức năng quản lí 2. Phân loại chức năng QLGD IV. Nguyên tắc quản lí giáo dục 1. Khái niệm nguyên tắc quản lí 2. Hệ thống các nguyên tắc QLGD (11) 1 1 1 2 (01) Tuần 2 V. Phương pháp quản lí giáo dục 1. Khái niệm phương pháp QLGD 2. Các phương pháp QLGD VI. Quá trình quản lí giáo dục 1. Khái niệm quá trình quản lí 2. Các giai đoạn của quá trình QLGD VII. Hình thức quản lí giáo dục 1. Ban hành các mệnh lệnh, quyết định quản lí 2. Hình thức hội nghị 3. Sử dụng các phương tiện kỹ thuật để điều hành bộ máy VIII. Thông tin trong QLGD 1. Khái niệm chung về thông tin và thông tin quản lí 2. Các hình thức thông tin trong QLGD 3. Các yêu cầu thông tin trong QLGD 4. Các bước khai thác, xử lí thông tin trong QLGD 5. Đánh giá sử dụng thông tin trong QLGD Kiểm tra 2 1 1 2 1 Tuần 3 Chương 2: QUẢN LÍ TRƯỜNG MẦM NON I. Khái quát chung về trường MN 1. Vị trí trường mầm non 2. Nhiệm vụ, quyền của trường MN 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của trường mầm non 4. Các loại hình trường lớp MN II. Cán bộ quản lí trường MN 1. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng 2. Yêu cầu đối với cán bộ quản lí trường mầm non III. Nghiệp vụ quản lí trường MN 1. Lập kế hoạch trong trường MN (18) 2 2 2 (02) (01) Tuần 4 III. Nghiệp vụ QL trường MN (tt) 2. Quản lí số lượng trẻ trong trường MN 3. Quản lí các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ 4. Quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên 5. Quản lí tài chính và cơ sở vật chất trong trường MN 1 2 1 2 Tuần 5 6. Quản lí công tác hành chính trong trường mầm non 7. Trường mầm non với công tác xã hội hóa giáo dục III. Nghiệp vụ QL trường MN (tt) 8. Kiểm tra nội bộ trường mầm non 9. Tổ chức khoa học lao động quản lí trong trường MN 1 2 2 1 Tuần 6 Kiểm tra Chương 3: GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÍ NHÓM, LỚP TRONG TRƯỜNG MẦM NON I. Người giáo viên mầm non 1. Đặc điểm lao động sư phạm của giáo viên mầm non 2. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của GVMN 3. Yêu cầu đối với người giáo viên mầm non II. Công tác quản lí nhóm, lớp của GVMN 1. Tìm hiểu, nắm vững đặc điểm của trẻ (10) 2 1 2 (01) 1 (01) Tuần 7 II. Công tác quản lí nhóm, lớp của GVMN (tt) 2. Xây dựng kế hoạch của nhóm, lớp 3. Quản lí trẻ trong nhóm, lớp 4. Đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 5. Đánh giá sự phát triển của trẻ 6. Quản lí cơ sở vật chất của nhóm, lớp 2 1 1 1 1 Tuần 8 II. Công tác quản lí nhóm, lớp của giáo viên mầm non (tt) 7. Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa giáo viên với gia đình trẻ Kiểm tra 1 1 1 Số tiết thực dạy 39 03 03 Số tiết quy đổi 45 Kon Tum, ngày 7 tháng 12 năm 2016 Trưởng bộ môn Người lập Nguyễn Thị Anh Đài Nguyễn Thị Thu Hà DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU SỞ GD & ĐT KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC MẦM NON ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : QUẢN LÍ GIÁO DỤC MẦM NON Mã học phần : CQL 302 2. Số ĐVHT : 03 3. Trình độ : dành cho sinh viên năm thứ 3 4. Người lập : Nguyễn Thị Thu Hà Kon Tum, 12/2016

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_cuong_hoc_phan_quan_li_giao_duc_mam_non.pdf
Tài liệu liên quan