Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề môn Lý thuyết chuyên môn nghề Quản trị CSDL - Mã đề thi QTCSDL - TH37

a. Tạo cơ sở dữ liệu theo lược đồ mô tả trên.

b. Tạo các ràng buộc sau đây:

- NămXB <=năm hiện hành, NgàyMượn<=NgàyTrả và Ngày Trả<=ngày hiện hành.

- SốDT gồm các dạng sau đây: 090xxxxxxx; 091xxxxxxx; 096xxxxxxx;

- MãThẻDG có độ dài lớn hơn 5 và 2 ký tự đầu bắt buộc là chữ cái.

c. HSSV tự xác định dữ liệu và thực hiện nhập vào mỗi bảng ít nhất 10 dòng

pdf8 trang | Chia sẻ: tieuaka001 | Lượt xem: 556 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề môn Lý thuyết chuyên môn nghề Quản trị CSDL - Mã đề thi QTCSDL - TH37, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ II (2008 - 2011) NGHỀ: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: QTCSDL - TH37 DANH SÁCH CHUYÊN GIA NGHỀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ LIỆU STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC KÝ TÊN 1. Trần Trung Tấn Chuyên gia trưởng Trường CĐN Công nghiệp HP 2. Trần Thị Thu Thủy Chuyên gia Trường CĐN Công nghiệp HP 3. Nguyễn Văn Thản Chuyên gia Trường CĐ CN Nam Định 4. Vũ Ngọc Hưng Chuyên gia Trường CĐN Bắc Giang 5. Chu Văn Lương Chuyên gia Trường CĐN Bắc Giang 6. Trương Văn Hòa Chuyên gia Trường CĐN Đà Nẵng 7. Nguyễn Thị Giang Chuyên gia Trường CĐN TNDT TN Hải phòng 6- 2011 NGHỀ: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Thời gian: 8 giờ (Không kể thời gian giao đề thi) NỘI DUNG ĐỀ THI Phần A: Thiết kế cơ sở dữ liệu và cài đặt Điểm đạt(15 điểm) Phần B: Thực hiện việc truy vấn dữ liệu theo yêu cầu Điểm đạt (10 điểm) Phần C: Xây dựng hàm, thủ tục, Trigger Điểm đạt(15 điểm) Phần D: Thực hiện Backup và Restore Điểm đạt (10 điểm) Phần E:Lập trình khai thác cơ sở dữ liệu Điểm đạt(20 điểm) Phần D: Tự chọn Điểm đạt(30 điểm) Tổng cộng: (100 điểm) Ghi chú: CHO MỘT LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU QLTV NHƯ SAU: ThẻĐộcGiả(MãThẻDG, HọTênDG, GiớiTính, NgàySinh, Địachỉ, SốDT) Sách(MãSách, TênSách, NămXB, NhàXB, TênTácGiả, SốLượng) Phiếumượn(MãPhiếu, NgàyMượn, MãSách, MãThẻDG, NgàyTrả) Các field gạch dưới là khoá chính. Sử dụng SQL server (hoặc một hệ quản trị cở sở dữ liệu khác) thực hiện: Phần A: Điểm đạt(15 điểm) a. Tạo cơ sở dữ liệu theo lược đồ mô tả trên. b. Tạo các ràng buộc sau đây: - NămXB <=năm hiện hành, NgàyMượn<=NgàyTrả và Ngày Trả<=ngày hiện hành. - SốDT gồm các dạng sau đây: 090xxxxxxx; 091xxxxxxx; 096xxxxxxx; - MãThẻDG có độ dài lớn hơn 5 và 2 ký tự đầu bắt buộc là chữ cái. c. HSSV tự xác định dữ liệu và thực hiện nhập vào mỗi bảng ít nhất 10 dòng Phần B: Điểm đạt(10 điểm) THỰC HIỆN VIỆC TRUY VẤN DỮ LIỆU THEO YÊU CẦU SAU: a. Liệt kê những độc giả là “Nữ” có tuổi dưới 30. b. Liệt kê tên sách có chữ “Tin học” xuất bản sau 2019. c. Liệt kê tên tất cả độc giả đã mượn sách của tác giả “Nguyễn Văn An” và nhà xuất bản “Thống kê”. d. Chuyển đổi họ tên của độc giả thành chữ in hoa trong bảng ThẻĐộcGiả. e. Cập nhật lại địa chỉ của các độc giả ở “Hà Tây” thành “Hà Nội”. f. Xoá tất cả sách đã xuất bản quá 20 năm. g. Liệt kê các sách có cùng tác giả với cuốn “Lập trình căn bản”. Phần C: Điểm đạt(15 điểm) XÂY DỰNG CÁC HÀM, THỦ TỤC VÀ TRIGGER: a. Viết thủ tục NhapSach sử dụng cho việc nhập dữ liệu cho bảng SÁCH. b. Viết hàm TKSách (thống kê theo nhà xuất bản) dùng cho việc đếm có bao nhiêu cuốn do được nhà xuất bản X xuất bản. (X là tham số của hàm, là tên nhà xuất bản). c. Tạo một trigger tự động tính số lượng sách trên bảng Sách mỗi khi có sự thay dữ liệu trên các bảng có liên quan như thêm, xoá xảy ra. PhầnD: Điểm đạt(10 điểm) THỰC HIỆN BACKUP VÀ RESTORE TẠI D:\BACKUP: a. Sao lưu 2 file dữ liệu *.mdf và *.ldf b. Sao lưu cơ sở dữ liệu thành file backup c. Xuất dữ liệu bảng đầu tiên ra file định dạng excel. d. Lập lịch sao lưu tự động vào lúc 16h hằng ngày. e. Restore dữ liệu từ file đã backup trước đó ở câu 4b. PhầnE: Điểm đạt(20 điểm) Sinh viên tự chọn ngôn ngữ lập trình, viết chương trình khai thác cơ sở dữ liệu đã tạo dựng ở mục I. Yêu cầu: a. Thiết kế giao diện. b. Kết nối đến cơ sở dữ liệu. c. Hiển thị dữ liệu của các bảng trong cơ sở dữ liệu lên các đối tượng hiển thị. (có thể hiển thị dữ liệu lên đối tượng DataGridView, TreeView, ...) d. Thực hiện các chức năng: Chèn thêm bản ghi, xóa, cập nhật, tìm kiếm, thống kê. PhầnF: Điểm đạt(30 điểm) Phần này do từng Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi. Tổng cộng: (100 điểm) ..........Ngày.........tháng........năm...... DUYỆT HỘI ĐỒNG TN TIỂU BAN RA ĐỀ I. TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP Thiết bị thực hành STT Tên Thiết bị Thông số thiết bị Ghi chú 1. Bộ máy tính CPU 2.0 GHz, RAM 1GB, DVD, HDD 80GB, 2. Phần mềm Visual studio.NET; SQL S erver ; Microsoft Office Vật liệu thực hành 1. 2. 3. II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: CÁC TIÊU CHÍ CHẤM KẾT QUẢ ĐIỂM TỐI ĐA PHẦN A THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC SAU: 15 điểm 1 Tạo được CSDL, đảm bảo đúng yêu cầu 5 2 Tạo được và đúng 03 ràng buộc như yêu cầu 5 3 Nhập đúng và đủ dữ liệu tối thiểu theo yêu cầu 5 PHẦN B THỰC HIỆN TRUY VẤN DỮ LIỆU 10 điểm 1 Thực hiện truy vấn theo đúng yêu cầu 2 2 Thực hiện truy vấn theo đúng yêu cầu 2 3 Thực hiện truy vấn theo đúng yêu cầu 2 4 Chuyển đổi được, đúng như yêu cầu 1 5 Cập nhật đúng. 1 6 Xoá được dữ liệu theo yêu cầu 1 7 Sử dụng được dạng truy vấn lồng nhau, kết quả đúng. 1 PHẦN C XÂY DỰNG CÁC HÀM, THỦ TỤC, TRIGGER 15 điểm 1 Xây dựng được thủ tục, đáp ứng được yêu cầu. 5 2 Xây dựng được hàm, đáp ứng được yêu cấu. 5 3 Xây dựng được trigger, đáp ứng được yêu cầu 5 PHẦN D THỰC HIỆN SAO LƯU VÀ BACKUP 10 1 Sao lưu được 2 file dữ liệu *.mdf và *.ldf 2 2 Sao lưu cơ sở dữ liệu thành file backup 2 3 Xuất dữ liệu ra file định dạng excel. 2 4 Lập lịch sao lưu tự động hằng ngày vào lúc 16h. 2 5 Restore dữ liệu từ file đã backup trước đó ở câu 4B 2 PHẦN E LẬP TRÌNH KHAI THÁC CSDL 20 điểm 1 Thiết kế giao diện đẹp, khoa học, đáp ứng yêu cầu. 5 2 Kết nối đến cơ sở dữ liệu 5 3 Truy xuất được dữ liệu, hiển thị được dữ liệu 5 4 Thực hiện chức năng: Insert, Delete, Update, tìm kiếm, thống kê được và cho kết quả đúng 5 PHẦN F 30 THỜI GIAN 1. Đúng thời gian 0 2. Chậm dưới 15 phút so với thời gian làm bài -10 TỔNG SỐ ĐIỂM 100 Qui đổi tổng số điểm về thang điểm 10 : (bằng chữ : ) ..........Ngày.........tháng........năm...... DUYỆT HỘI ĐỒNG TN TIỂU BAN RA ĐỀ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfqtcsdl_th37_1121.pdf