Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học hiện nay – Thực trạng và giải pháp

Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đang phát triển như vũ bão

đã tác động đến mọi mặt đời sống toàn cầu. Bên cạnh những cơ hội thúc đẩy phát triển

cũng đang đặt ra không ít những thách thức đối với các nước đang phát triển. Trong

giáo dục đại học ở Việt Nam, do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường đã và

đang làm cho một bộ phận sinh viên ảnh hưởng tiêu cực về tư tưởng chính trị, đạo đức,

lối sống. Vì vậy, để phát triển bền vững cần tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị,

đạo đức nhằm trang bị cho sinh viên lập trường tư tưởng chính trị, sống theo đúng

chuẩn mực đạo đức, truyền thống văn hóa dân tộc.

pdf7 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 13/05/2022 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học hiện nay – Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải -466- GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Lê Thị Thúy1* 1 Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội *Email: thuy.dhgtvt@gmail.com Tóm tắt. Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đang phát triển như vũ bão đã tác động đến mọi mặt đời sống toàn cầu. Bên cạnh những cơ hội thúc đẩy phát triển cũng đang đặt ra không ít những thách thức đối với các nước đang phát triển. Trong giáo dục đại học ở Việt Nam, do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường đã và đang làm cho một bộ phận sinh viên ảnh hưởng tiêu cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vì vậy, để phát triển bền vững cần tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nhằm trang bị cho sinh viên lập trường tư tưởng chính trị, sống theo đúng chuẩn mực đạo đức, truyền thống văn hóa dân tộc. Từ khóa: Giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức, trường đại học, truyền thống văn hóa dân tộc 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Kết luận số 94 – KL/TW ngày 28 tháng 03 năm 2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, đã nhận định “Đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm tạo bước tiến mới, có kết quả, chất lượng cao hơn, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội”[1]. Từ nhận định của Ban Bí thư và từ thực tế cuộc sống, chúng ta có thể khẳng định rằng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần hết sức chú trọng. Tuy nhiên, nhiều năm lại đây việc giảng dạy các môn học này bên cạnh những thành tựu đạt được thì cũng đang bộc lộ những bất cập đáng kể. Để quá trình dạy và học môn học này thu được những kết quả như mong muốn, chúng ta cần có cái nhìn toàn diện hơn từ nhiều góc độ cả phía người dạy, người học và nội dung chương trình, thời gian dành cho môn học, để từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp, khắc phục hạn chế, phát huy thành tựu trong dạy và học môn học này. 2. NỘI DUNG 2.1 Vị trí, vai trò của giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải -467- Giáo dục nhà trường, nhất là giáo dục ở bậc cao đẳng, đại học, là đào tạo con người cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất nước. Bên cạnh việc đào tạo sinh viên theo từng lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu, đào tạo kỹ năng nghề để sau khi ra trường họ có thể hoạt động theo lĩnh vực chuyên môn đã được đào tạo; thì việc giáo dục lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, cho sinh viên là một công việc không thể xem nhẹ. Trang bị lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức ở các trường đại học hiện nay với một khối lượng kiến thức rất rộng, được chắt lọc, kết tinh ở những môn: Triết học Mác – Lê nim, Kinh tế chính trị Mác – Lê nin, Chủ nghĩa xã hôi khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vừa mang tính khoa học, vừa mang tính giai cấp, có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc giáo dục rèn luyện lập trường tư tưởng, tu dưỡng đạo đức cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên. Để giáo dục đào tạo sinh viên trở thành những người hữu ích, có đạo đức, có nhân cách, có bản lĩnh, không lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống thì cần sự cộng hưởng của rất nhiều môn học, nhưng các môn lý luận chính trị đóng một vai trò không nhỏ. Bởi, giảng dạy các môn lý luận chính trị, nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, nâng cao đạo đức cách mạng cho sinh viên, nhằm thống nhất ý chí, tư tưởng, phẩm chất cách mạng và năng lực hoạt động thực tiễn cho sinh viên, hướng dẫn sinh viên vận dụng những hiểu biết ấy vào thực tiễn cuộc sống để phục vụ tốt hơn cho công cuộc xây dựng CNXH, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đảng ta tổ chức trường học lý luận cho cán bộ để nâng cao trình độ lý luận của Đảng ta đặng để giải quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế, để Đảng ta có thể làm tốt hơn công tác của mình, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ cách mạng của mình” [2]. 2.2 Thực trạng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học hiện nay Về ưu điểm: Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên, từ lâu trong các trường đại học, giáo dục lý luận chính trị, đạo đức đã được tiến hành thường xuyên trong khuôn khổ chương trình và cũng đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Chúng ta đã đào tạo ra nhiều thế hệ sinh viên có đức, có tài góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của đất nước. Những năm gần đây, do tác động của xu thế hội nhập quốc tế, vấn đề đạo đức và giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho học sinh, sinh viên được bàn đến khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên các diễn đàn về giáo dục. Có nhiều hội nghị, hội thảo đã được tổ chức, với mục đích nhìn nhận, xem xét để đưa ra những đánh giá xác thực về thực trạng lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức của sinh viên hiện nay và mong muốn đề ra những giải pháp có tính khả thi về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Ở một số trường đại học, giáo dục đạo đức đã thực sự được coi trọng hơn, môn Đạo đức học trở thành một trong những môn học bắt buộc trong chương trình. Có giáo trình riêng. Giáo viên là những người được đào tạo đúng chuyên ngành, tâm huyết với nghề, thực sự là tấm gương cho sinh viên noi theo. Các hoạt động Đoàn, Hội, cũng Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải -468- thường nhấn mạnh đến những giá trị đạo đức, hướng tới giáo dục đạo đức cho sinh viên. Quá trình giáo dục đạo đức cho sinh viên đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều sinh viên khi được hỏi về sự yêu thích của bản thân đối với môn Đạo đức học thì trả lời “môn học thực sự có ý nghĩa, đem lại nhiều giá trị của cuộc sống, giúp sinh viên thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân với gia đình, cộng đồng và dân tộc”. Sinh viên tự tích cực, chú động rèn luyện trau dồi đạo đức. Về hạn chế: Nhìn chung công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức ở nước ta đang còn nhiều bất cập, chưa thực sự đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của chiến lược xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Quá trình giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay không phải ở đâu, khi nào cũng thu được những kết quả tốt đẹp như trên, mà bên cạnh đó cũng bộc lộ nhiều hạn chế như sau: Thứ nhất, một số trường chỉ chú trọng luyện tài mà chưa thực sự chú trọng đến rèn đức cho sinh viên, thậm chí trong chương trình học không có môn Đạo đức học. Một thực tế cho thấy, quá trình đức dục ở các bậc học như Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông được thực hiện khá tốt thông qua các môn học, đặc biệt ở môn Đạo đức, môn Giáo dục công dân. Nhưng lên các bậc học như trung cấp, cao đẳng, đại học thì quá trình giáo dục đạo đức đôi khi được hiểu là chỉ được lồng ghép nhau thông qua các môn Lý luận chính trị và một số môn học, hoặc người học tự lĩnh hội, tự giáo dục. Trong khi đó, vì tính đặc thù của một số môn học khó lồng ghép, vì nội dung môn học quá nhiều, thời gian quá eo hẹp, hoặc vì nhiều lý do khác mà giáo viên chưa thật quan tâm, thậm chí quên mất nhiệm vụ lồng ghép để giáo dục đạo đức cho người học trong quá trình truyền thụ kiến thức. Thứ hai, một số trường có chú ý nhưng kết quả chưa cao, giáo dục đạo đức chỉ được lồng ghép trong các môn học, hoặc với một môn học riêng nhưng số tiết rất ít ỏi ở môn học tự chọn và giáo viên dạy môn này không được đào tạo chuyên ngành chỉ là kiêm nhiệm nên không truyền tải được vào người học hết những giá trị của môn học. Thứ ba, một số trường có quan tâm đến giáo dục đạo đức cho sinh viên, trong chương trình học có môn Đạo đức học, có giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành, nhưng phương pháp giảng dạy chưa thực sự lôi cuốn, thu hút người học, chưa “chạm tới trái tim người học”, và đôi khi chính những người đi giáo dục đạo đức lại chưa thực sự là tấm gương đạo đức cho sinh viên noi theo, điều này cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình giáo dục đạo đức. Thứ tư, nội dung và phương pháp giáo dục đôi khi mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn cuộc sống khó nhớ, khó hiểu, khó vận dụng. Và kết quả thu được của quá trình giáo dục đạo đức là không cao. Thứ năm, hoạt động Đoàn, Hội gắn với nội dung giáo dục đạo đức chưa thường xuyên, liên tục đôi khi chỉ mang tính hình thức, phong trào. Thứ sáu, bản thân một số sinh viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc cần phải trang bị tư tưởng chính trị, đạo đức trong quá trình học tập và trong cuộc sống nên chưa tích cực, tự giác, tự nỗ lực vươn lên để rèn luyện, tu dưỡng hoàn thiện bản thân. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải -469- Với đặc thù các môn học trang bị lập trường tư tưởng chính trị thường có tính trừu tượng, tính khái quát cao, đã làm cho sinh viên khi bắt đầu tiếp cận học tập thì kiến thức về lý luận chính trị thường còn non nớt, lúng túng trong việc tìm phương pháp học phù hợp. 2.3 Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học hiện nay Theo chúng tôi, để quá trình giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên trong các trường đại học hiện nay đạt được hiệu quả cao thì cần chú ý đến nhiều yếu tố, trong đó có 4 yếu tố quan trọng là; về các cấp quản lý thiết kế khung chương trình, người đi giáo dục, người được giáo dục. 2.3.1. Về phía các cấp quản lý Cần nghiên cứu thật kỹ tầm quan trọng của việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp để thiết kế nội dung trong khung chương trình giảng dạy đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp phù hợp. Về nội dung: Cần có sự đổi mới về nội dung, phải gắn với thực tiễn, phải mang hơi thở của cuộc sống, gắn với những vấn đề thời sự của đất nước, của thế giới, hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ nhằm khơi dậy giá trị nhân văn trong người học, đánh thức được tính người trong con người. Nội dung giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức phải giúp sinh viên thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của những tư tưởng chính trị của Đảng và các giá trị đạo đức trong đời sống. Giáo dục cho sinh viên những giá trị truyền thống của dân tộc như: truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết, truyền thống nhân ái, nhân nghĩa. Giáo dục cho sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho thanh niên, như: Giáo dục lý tưởng sống trung với nước, hiếu với dân: thực hiện lý tưởng sống dâng hiến, phát huy truyền thống dân tộc. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh Người đã nêu rõ: “Trước hết phải yêu Tổ quốc, yêu nhân dân. Phải có tinh thần dân tộc vững chắc và tinh thần quốc tế đúng đắn. Phải yêu và trọng lao động. Phải giữ gìn kỷ luật. Phải bảo vệ của công. Phải quan tâm đến đời sống nhân dân. Phải chú ý đến tình hình thế giới vì nước ta là một bộ phận của thế giới” [6]. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã làm cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào? Giáo dục ý chí phấn đấu không ngừng; Giáo dục đạo đức cần, kiệm, liêm, chính: thanh niên cần phải chống tâm lý tự tư tự lợi, chỉ lo lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay. Chống lười biếng xa xỉ, chống cách sinh hoạt uỷ mị. Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang. Giáo dục kỹ năng, phong cách và phương pháp làm việc khoa học: sống đoàn kết và hoà đồng với mọi người xung quanh, tôn trọng giúp đỡ đồng nghiệp và các cá nhân trong tập thể. Ngoài ra, cũng cần giáo dục cho sinh viên những nội dung tư tưởng chính trị, đạo đức trong điều kiện hiện đại hoá xã hội, như: Kiên định tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải -470- Đảng, thực hiện đúng các chính sách pháp luật của nhà nước. Giữ vững đạo đức nghề nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường, Đạo đức trong sự phát triển của khoa học công nghệ, Đạo đức môi trường. 2.3.2. Về phía giảng viên Bác Hồ từng căn dặn: “Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng” [3]. Đối với một giáo viên, trong quá trình giáo dục cũng cần phải là người được giáo dục. “Tình hình thế giới và trong nước luôn biến đổi, công việc của chúng ta nhiều và mới, kỹ thuật của thế giới ngày càng tiến bộ, nhưng sự hiểu biết của chúng ta có hạn. Muốn tiến bộ kịp sự biến đổi vô cùng tận thì chúng ta phải nghiên cứu học tập” [4]. Bác căn dặn: “Về cách học phải lấy tự học làm cốt” [5]. R. Roysingh – một chuyên gia giáo dục của UNESCO từng khẳng định: “Chất lượng của một nền giáo dục không vượt quá tầm chất lượng những giáo viên làm việc cho nó”. Trong bối cảnh phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học và công nghệ, khối lượng kiến thức không ngừng tăng lên theo cấp số nhân, những cách tiếp cận cũ cũng như sự chậm trễ trong chuyển đổi sẽ không thể đem lại kết quả như mong muốn, thậm chí là rào cản cho quá trình hội nhập vào khu vực và thế giới. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nếu không muốn để mình lạc hậu, để không trở thành người tụt hậu trong lĩnh vực chuyên môn của mình, không đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp, không muốn đứng yên tại chỗ thì mỗi giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị phải tự ý thức được việc nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, rèn giũa phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong điều kiện hiện nay. Sự vận động, phát triển của thực tiễn, sự đổi mới của nội dung dạy học tất yếu đòi hỏi mỗi giáo viên phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu, để nâng cao năng lực của bản thân, đáp ứng yêu cầu của xã hội. “Nhà giáo cần cập nhật kiến thức bằng cách tự học, tự nghiên cứu để nâng cao học vấn. Nghệ thuật sư phạm là kết quả chắt lọc tinh tuý của quá trình lao động sư phạm sáng tạo của bản thân, là kết quả của việc tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học” [6]. Người thầy - người đi giáo dục luôn phải xác định rõ rằng trong quá trình giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức để đạt hiệu quả thì cần có sự phối hợp của nhiều tổ chức và cá nhân trong gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Tuy nhiên, người người thầy có một vai trò vô cùng to lớn. Khổng Tử đã từng nói: người thầy không chỉ dạy chữ cho trò mà còn dạy trò bằng toàn bộ nhân cách của mình. Người học trò không chỉ học chữ ở thầy mà còn học cả cách sống, cách đối nhân xử thế của thầy. Tài năng, đức độ của người thầy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến niềm tin, lý tưởng trong sự hoàn thiện nhân cách người học. Bởi vậy, họ phải là những người không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng sống, là tấm gương sáng cho sinh viên noi theo. Có thể nói, để quá trình giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức đạt Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải -471- hiệu quả cao, thì phẩm chất đạo đức nhà giáo của mỗi giảng viên có vai trò rất lớn. Bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lương tâm nghề nghiệp của nhà giáo phải được hết sức chú ý để cho mỗi giảng viên xứng đáng là một nhà giáo trong vai trò: “Dùng nhân cách để giáo dục nhân cách”. Từ xưa đến nay, người thầy thực sự là người thầy phải là những người có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức gương mẫu, luôn làm việc với cái “tâm” và hướng vào cái “thiện”, phải là người hướng đạo trên đường đời. Người thầy phải là nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà đạo đức có lòng tin và sự can đảm của một quan tòa để phân xử cái thiện, cái ác ở trong mình để bồi dưỡng lý tưởng, niềm tin khoa học và đạo đức cho sinh viên. Về phương pháp giảng dạy: có lẽ đây là vấn đề được bàn đến khá nhiều. Bởi giáo viên có năng lực, nội dung tốt, nhưng phương pháp không phù hợp thì kết quả thu được không cao. Phương pháp là cách thức, là con đường để đưa nội dung đến với người học, giúp người học dễ nắm bắt được nội dung bài học một cách có hiệu quả. Phương pháp giáo dục tưởng chính trị, đạo đức cần đạt tới là hướng người học tự giác, tích cực, chủ động chiếm lĩnh tri thức chứ không phải nhồi nhét lý thuyết suông. Có thể đặt ra các tình huống có vấn đề trước một hiện tượng xa rời lý tưởng chính trị, một hành động thiếu đạo đức để người học suy nghĩ; và có thể thông qua các câu chuyện, các tấm gương đạo đức để dẫn dắt sinh viên đưa ra những suy nghĩ của mình về nhân vật và về bản thân, rút ra những lý tưởng chính trị và những giá trị đạo đức để hướng tới. Thông qua những hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, những buổi sinh hoạt chuyên đề, như tiếp lửa truyền thống, về nguồn, nối vòng tay lớn để giáo dục đạo đức cho sinh viên một cách trực tiếp nhất và có hiệu quả. Bên cạnh đó, dù là sinh viên đại học, nhưng vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức để đạt hiệu quả. 2.3.3. Về phía sinh viên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng; Học tập chủ nghĩa Mác – Lênin là học tập tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình; là học tập những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn ở nước ta. Học để làm, cho nên lý luận phải đi đôi với thực tiễn. Vì vậy, mỗi sinh viên (người dược giáo dục) phải tự nhận thấy việc học tập tư tưởng chính trị và rèn luyện đạo đức, tu dưỡng nhân cách là việc làm không thể thiếu đối với mỗi người, đặc biệt đối với sinh viên – những thanh niên trí thức, thì lại càng cần thiết. Mỗi sinh viên phải thực sự thấy vị trí, vai trò quan trọng của giáo dục đạo đức trong sự tồn tại và phát triển nhân cách của mình. Phải thấy được bên cạnh luyện tài thì rèn đức sẽ giúp họ trở thành những con người phát triển toàn diện. Như Bác Hồ đã từng khẳng định, “có tài mà không có đức thì vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Mỗi sinh viên phải có tinh thần tự giác, tích cực chủ động, sáng tạo trong quá trình giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức để biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. Bởi giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức không thể có hiệu quả nếu chỉ chú trọng nhồi nhét những lý thuyết từ sách vở mà người học không tự giác tham gia một cách chủ động. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải -472- Sinh viên (người được giáo dục), mỗi sinh viên phải tự nhận thấy việc học tập tưởng chính trị và rèn luyện đạo đức, tu dưỡng nhân cách là việc làm không thể thiếu đối với mỗi người, đặc biệt đối với sinh viên – những thanh niên trí thức, thì lại càng cần thiết. Mỗi sinh viên phải thực sự thấy vị trí, vai trò quan trọng của giáo dục đạo đức trong sự tồn tại và phát triển của mỗi người. Phải thấy được bên cạnh luyện tài thì rèn đạo đức sẽ giúp họ trở thành những con người phát triển toàn diện. Như Bác Hồ đã từng khẳng định, “có tài mà không có đức thì vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Mỗi sinh viên phải có tinh thần tự giác, tích cực chủ động, sáng tạo trong quá trình giáo dục tư tưởng, đạo đức để biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. Bởi giáo dục đạo đức không thể có hiệu quả nếu chỉ chú trọng nhồi nhét những lý thuyết từ sách vở mà người học không tự giác tham gia một cách chủ động. 3. KẾT LUẬN Ngày nay, để giáo dục Việt Nam tham gia vào hội nhập toàn cầu, sánh vai được với các nước trên thế giới, hòa nhập mà không hòa tan; để tạo ra được một lớp người có khát vọng mãnh liệt xây dựng đất nước giàu mạnh, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh của thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại như văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra, thì cần phải chú ý nhiều hơn nữa đến giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức. Giáo dục tưởng chính trị và đạo đức có vai trò rất quan trọng trong giáo dục toàn diện con người. Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức là cả một quá trình, để quá trình đó đạt kết quả tốt thì cần sự chung tay, góp sức của cả giáo viên, sinh viên, các nhà quản lý, các tổ chức Đoàn, Hội và của toàn xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. ĐCSVN, BCHTW kết luận số 94 – KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập Lý luận chính trị trong hệ thống quốc dân. Tr1. [2]. HCM (1995) toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, tr492 [3]. HCM (1995) toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, tr92 [4]. HCM (1996) toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, tr392 [5]. HCM (1995) toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, tr273 [6]. PGS. TS. Phạm Viết Vượng (2008) Giáo dục học, Nxb ĐHPS, tr105

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_duc_tu_tuong_chinh_tri_dao_duc_trong_cac_truong_dai_hoc.pdf
Tài liệu liên quan