Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình vận động của các sự vật luôn là mooyj lực lượng không thể kiểm soát được và dường như đã trở thành một sức mạnh đe dọa tới sức khỏe, tính mạng con người, của cải vật chất trên toàn phạm vi xã hội.

pdf20 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1500 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H p đ ng b o hi m trách nhi m dânợ ồ ả ể ệ sự Bài vi t đ c gi g i – Tác gi xin đ c n danhế ộ ả ử ả ượ ẩ ThoLaw xin chân thành c m n s đóng góp, chia s c a các b n. M i bài vi t cácả ơ ự ẻ ủ ạ ọ ế b n có th ti p t c chia s quan hòm thạ ể ế ụ ẻ ư ductholaw@gmail.com Các r i ro ti m n trong quá trình v n đ ng c a các s v t luôn là m t l c l ngủ ề ẩ ậ ộ ủ ự ậ ộ ự ượ không th ki m soát đ c và d ng nh đã tr thành m t s c m nh đe do t i s cể ể ượ ườ ư ở ộ ứ ạ ạ ớ ứ kho , tính m ng con ng i, c a c i v t ch t trên ph m vi toàn xã h i. Khi các r iẻ ạ ườ ủ ả ậ ấ ạ ộ ủ ro x y ra th ng kéo theo nh ng t n th t không l ng và đ l i h u qu lâu dài,ả ườ ữ ổ ấ ườ ể ạ ậ ả nh h ng sâu s c đ n đ i s ng c a con ng i, đ n m t c ng đ ng dân c , th mả ưở ắ ế ờ ố ủ ườ ế ộ ộ ồ ư ậ chí đ n c m t xã h i. Các r i ro có th x y ra do nhi u nguyên nhân khác nhauế ả ộ ộ ủ ể ả ề nh ng b t lu n là nguyên nhân nào đ u gây ra m t h u qu là làm cho ng i g pư ấ ậ ề ộ ậ ả ườ ặ r i ro lâm vào tình tr ng khó khăn trong đ i s ng, trong m t s tr ng h p t hủ ạ ờ ố ộ ố ườ ợ ự ọ không th kh c ph c đ c. Trong các tr ng h p này, n u ng i g p r i ro đãể ắ ụ ượ ườ ợ ế ườ ặ ủ tham gia b o hi m và r i ro mà h g p đã đ c b o hi m, thì b ng ngu n v n c aả ể ủ ọ ặ ượ ả ể ằ ồ ố ủ mình, công ty b o hi m th c hi n vi c chi tr ti n b o hi m m t cách k p th i. Tả ể ự ệ ệ ả ề ả ể ộ ị ờ ừ đó ng i g p r i ro trong tr ng h p này s d dàng v t qua đ c khó khăn doườ ặ ủ ườ ợ ẽ ễ ượ ượ r i ro đã mang đ n.ủ ế I. Khái quát chung v h p đ ng b oề ợ ồ ả hi m.ể Đ kh c ph c m t ph n thi t h i do nh ngể ắ ụ ộ ầ ệ ạ ữ r i ro x y ra đ i v i tính m ng, tài s n,ủ ả ố ớ ạ ả trách nhi m dân s , Nhà n c khuy n khíchệ ự ướ ế cá nhân và các t ch c tham gia b o hi m.ổ ứ ả ể B o hi m là m t hình th c kh c ph c thi tả ể ộ ứ ắ ụ ệ h i cho cá nhân, t ch c khi g p nh ng sạ ổ ứ ặ ữ ự ki n r i ro gây thi t h i đ n tính m ng, s cệ ủ ệ ạ ế ạ ứ kho , tài s n c a mình. Khi có r i ro x y ra,ẻ ả ủ ủ ả ng i tham gia b o hi m đ c t ch c b oườ ả ể ượ ổ ứ ả hi m b i th ng thi t h i nh m kh c ph cể ồ ườ ệ ạ ằ ắ ụ h u qu x y ra. M c đ b i th ng baoậ ả ả ứ ộ ồ ườ nhiêu ph thu c vào h p đ ng b o hi m màụ ộ ợ ồ ả ể các bên tho thu n.ả ậ Theo quy đ nh t i Đi u 567 BLDS, h pị ạ ề ợ đ ng b o hi m là s tho thu n gi a cácồ ả ể ự ả ậ ữ bên, theo đó bên mua b o hi m ph i đóngả ể ả phí b o hi m, còn bên b o hi m ph i trả ể ả ể ả ả m t kho n ti n b o hi m cho bên đ c b oộ ả ề ả ể ượ ả hi m khi x y ra s ki n b o hi m. Nhể ả ự ệ ả ể ư v y có th hi u h p đ ng b o hi m là vi cậ ể ể ợ ồ ả ể ệ t ch c b o hi m cam k t b o đ m b iổ ứ ả ể ế ả ả ồ th ng m t s ti n nh t đ nh cho cá nhân,ườ ộ ố ề ấ ị t ch c khi s ki n b o hi m x y ra và cóổ ứ ự ệ ả ể ả gây thi t h i cho đ i t ng đ c b o hi mệ ạ ố ượ ượ ả ể Www.ThoLaw.Wordpress.Com 1 trong m t th i gian nh t đ nh, còn bên muaộ ờ ấ ị b o hi m ph i đóng m t kho n ti n nh tả ể ả ộ ả ề ấ đ nh g i là phí b o hi m.ị ọ ả ể H p đ ng b o hi m là h p đ ng có đ n bù.ợ ồ ả ể ợ ồ ề Ho t đ ng b o hi m là hành vi kinh doanhạ ộ ả ể c a các doanh nghi p b o hi m. Vì v y,ủ ệ ả ể ậ mu n đ c b o hi m v tài s n thì các chố ượ ả ể ề ả ủ th ph i mua phí b o hi m theo tho thu nể ả ả ể ả ậ ho c do pháp lu t quy đ nh.ặ ậ ị H p đ ng b o hi m là h p đ ng song v .ợ ồ ả ể ợ ồ ụ Doanh nghi p b o hi m có quy n yêu c uệ ả ể ề ầ bên mua b o hi m ph i thông báo tình tr ngả ể ả ạ c a đ i t ng b o hi m…có nghĩa v trủ ố ượ ả ể ụ ả ti n b o hi m khi x y ra s ki n b o hi m.ề ả ể ả ự ệ ả ể Bên mua b o hi m có nghĩa v đóng phíả ể ụ b o hi m và có quy n yêu c u bên b oả ể ề ầ ả hi m tr ti n b o hi m theo tho thu nể ả ề ả ể ả ậ ho c do pháp lu t quy đ nh.ặ ậ ị H p đ ng b o hi m là h p đ ng vì l i íchợ ồ ả ể ợ ồ ợ c a ng i th ba. Tr ng h p bên mua b oủ ườ ứ ườ ợ ả hi m có ch đ nh ng i th h ng là ng iể ỉ ị ườ ụ ưở ườ th ba, khi x y ra s ki n b o hi m, bênứ ả ự ệ ả ể b o hi m chi tr cho ng i th ba đ c xácả ể ả ườ ứ ượ đ nh. Ho c bên mua b o hi m không ph iị ặ ả ể ả b o hi m cho mình mà b o hi m cho ng iả ể ả ể ườ th ba. Ví d : cha m mua b o hi m tínhứ ụ ẹ ả ể m ng, s c kho cho con là h c sinh ti uạ ứ ẻ ọ ể h c.ọ Đ i t ng b o hi m có th là con ng i, tàiố ượ ả ể ể ườ s n, trách nhi m dân s hay các đ i t ngả ệ ự ố ượ khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Con ng iị ủ ậ ườ là đ i t ng b o hi m đ c hi u là tínhố ượ ả ể ượ ể m ng, s c kho c a cá nhân b t n th t doạ ứ ẻ ủ ị ổ ấ s ki n r i ro…Tài s n b o hi m là tài s nự ệ ủ ả ả ể ả c a cá nhân, pháp nhân và các ch th khácủ ủ ể đ c bên b o hi m b i th ng thi t h i doượ ả ể ồ ườ ệ ạ các s ki n b o hi m x y ra. Trách nhi mự ệ ả ể ả ệ dân s là đ i t ng b o hi m đ c hi u làự ố ượ ả ể ượ ể bên b o hi m ph i th c hi n vi c b iả ể ả ự ệ ệ ồ th ng thay cho ch các ph ng ti n giaoườ ủ ươ ệ thông v n t i…trong ph m vi s ti n đ cậ ả ạ ố ề ượ b o hi m do tho thu n ho c do pháp lu tả ể ả ậ ặ ậ quy đ nh khi s ki n b o hi m x y ra.ị ự ệ ả ể ả Vi c tham gia b o hi m c a các bên ph iệ ả ể ủ ả đ c th c hi n b ng h p đ ng. H p đ ngượ ự ệ ằ ợ ồ ợ ồ b o hi m ph i đ c l p thành văn b n.ả ể ả ượ ậ ả Gi y yêu c u b o hi m có ch kí c a bênấ ầ ả ể ữ ủ mua b o hi m là m t b ph n không thả ể ộ ộ ậ ể tách r i c a h p đ ng b o hi m. Gi yờ ủ ợ ồ ả ể ấ ch ng nh n b o hi m ho c đ n b o hi mứ ậ ả ể ặ ơ ả ể là b ng ch ng c a vi c giao k t h p đ ngằ ứ ủ ệ ế ợ ồ b o hi m.ả ể Căn c vào đ i t ng b o hi m, h p đ ngứ ố ượ ả ể ợ ồ b o hi m có th đ c phân chia thành cácả ể ể ượ lo i sau: H p đ ng b o hi m con ng i,ạ ợ ồ ả ể ườ h p đ ng b o hi m tài s n và h p đ ngợ ồ ả ể ả ợ ồ b o hi m trách nhi m dân s .ả ể ệ ự II. H p đ ng b o hi m trách nhi m dânợ ồ ả ể ệ s .ự 1. Lý lu n chung v h p đ ng b o hi mậ ề ợ ồ ả ể trách nhi m dân s .ệ ự Www.ThoLaw.Wordpress.Com 2 1.1. Khái ni mệ H p đ ng b o hi m trách nhi m dân s làợ ồ ả ể ệ ự h p đ ng v b o hi m trách nhi m dân sợ ồ ề ả ể ệ ự hay chính là s tho thu n b ng văn b nự ả ậ ằ ả gi a bên b o hi m (doanh nghi p b oữ ả ể ệ ả hi m) v i bên tham gia b o hi m (t ch c,ể ớ ả ể ổ ứ cá nhân), theo đó doanh nghi p b o hi mệ ả ể cam k t s th c hi n trách nhi m b iế ẽ ự ệ ệ ồ th ng thi t h i đ i v i ng i th ba thayườ ệ ạ ố ớ ườ ứ cho bên đ c b o hi m n u s ki n b oượ ả ể ế ự ệ ả hi m x y ra trong th i h n có hi u l c c aể ả ờ ạ ệ ự ủ h p đ ng, còn bên tham gia b o hi m cóợ ồ ả ể nghĩa v đóng phí b o hi m.ụ ả ể H p đ ng b o hi m trách nhi m dân sợ ồ ả ể ệ ự mang nh ng đ c đi m chung c a h p đ ngữ ặ ể ủ ợ ồ b o hi m, đ ng th i có nh ng đ c tr ngả ể ồ ờ ữ ặ ư riêng. 1.2. Đ c tr ng c a h p đ ng b o hi mặ ư ủ ợ ồ ả ể trách nhi m dân s .ệ ự Đ i t ng trong h p đ ng b o hi m tráchố ượ ợ ồ ả ể nhi m dân s là trách nhi m v b i th ngệ ự ệ ề ồ ườ thi t h i, là lo i b o hi m không th xácệ ạ ạ ả ể ể đ nh đ c giá tr đ i t ng b o hi m t iị ượ ị ố ượ ả ể ạ th i đi m giao k t h p đ ng. “ Đ i t ngờ ể ế ợ ồ ố ượ c a h p đ ng b o hi m trách nhi m dân sủ ợ ồ ả ể ệ ự là trách nhi m dân s c a ng i tham giaệ ự ủ ườ b o hi m đ i v i bên th ba theo quy đ nhả ể ố ớ ứ ị c a pháp lu t ”. (Đi u 52 Lu t kinh doanhủ ậ ề ậ b o hi m). Khác v i h p đ ng b o hi m tàiả ể ớ ợ ồ ả ể s n có đ i t ng là tài s n c th , h pả ố ượ ả ụ ể ợ đ ng b o hi m con ng i là b o hi m đ iồ ả ể ườ ả ể ố v i m t ng i c th ; đ i t ng c a h pớ ộ ườ ụ ể ố ượ ủ ợ đ ng b o hi m trách nhi m dân s là tráchồ ả ể ệ ự nhi m b i th ng thi t h i c a ng i thamệ ồ ườ ệ ạ ủ ườ gia b o hi m đ i v i bên th ba. Đó là thi tả ể ố ớ ứ ệ h i có th x y ra trong t ng lai, trongạ ể ả ươ ph m vi, gi i h n b o hi m và thu c tráchạ ớ ạ ả ể ộ nhi m b i th ng c a bên tham gia b oệ ồ ườ ủ ả hi m. Trách nhi m b i th ng thi t h iể ệ ồ ườ ệ ạ mang tính tr u t ng chúng ta không nhìnừ ượ th y, không c m nh n đ c b ng các giácấ ả ậ ượ ằ quan và th c t chúng không t n t i hi nự ế ồ ạ ệ h u trong không gian t i th i đi m giao k tữ ạ ờ ể ế h p đ ng. Ch khi nào ng i tham gia b oợ ồ ỉ ườ ả hi m gây thi t h i cho ng i khác và ph iể ệ ạ ườ ả b i th ng thì m i xác đ nh đ c tráchồ ườ ớ ị ượ nhi m b i th ng thi t h i là bao nhiêu.ệ ồ ườ ệ ạ Th ng đ i v i các h p đ ng b o hi m tàiườ ố ớ ợ ồ ả ể s n ta có th xác đ nh đ c m c t n th t t iả ể ị ượ ứ ổ ấ ố đa c a tài s n khi giao k t h p đ ng, cònủ ả ế ợ ồ v i các h p đ ng b o hi m trách nhi m dânớ ợ ồ ả ể ệ s thì không th xác đ nh đ c trách nhi mự ể ị ượ ệ b i th ng thi t h i t i đa là bao nhiêu.ồ ườ ệ ạ ố M c trách nhi m b i th ng đ c xác đ nhứ ệ ồ ườ ượ ị theo tho thu n c a các bên và các quy đ nhả ậ ủ ị c a pháp lu t, trên c s m c đ l i c aủ ậ ơ ở ứ ộ ỗ ủ ng i gây thi t h i và thi t h i th c t c aườ ệ ạ ệ ạ ự ế ủ ng i th ba. Trách nhi m b i th ng thi tườ ứ ệ ồ ườ ệ h i phát sinh khi có các đi ki n sau: có hànhạ ệ vi gây thi t h i c a ng i tham gia b oệ ạ ủ ườ ả hi m đ i v i ng i th ba; có l i c aể ố ớ ườ ứ ỗ ủ ng i gây thi t h i; có thi t h i th c t đ iườ ệ ạ ệ ạ ự ế ố v i bên th ba; thi t h i x y ra là k t quớ ứ ệ ạ ả ế ả t t y u c a hành vi gây thi t h i và ng cấ ế ủ ệ ạ ượ Www.ThoLaw.Wordpress.Com 3 l i hành vi là nguyên nhân tr c ti p gây raạ ự ế thi t h i.ệ ạ Trong h p đ ng b o hi m trách nhi m dânợ ồ ả ể ệ s l i c a ng i tham gia b o hi m khiự ỗ ủ ườ ả ể th c hi n hành vi gây thi t h i là căn c đự ệ ệ ạ ứ ể xác đ nh trách nhi m b i th ng c a ng iị ệ ồ ườ ủ ườ tham gia b o hi m, đ ng th i cũng là căn cả ể ồ ờ ứ đ xác đ nh trách nhi m c a doanh nghi pể ị ệ ủ ệ b o hi m. Trên th c t l i trong tráchả ể ự ế ỗ nhi m dân s là l i suy đoán, nên ng i gâyệ ự ỗ ườ thi t h i b suy đoán là có l i khi th c hi nệ ạ ị ỗ ự ệ hành vi gây thi t h i, tr tr ng h p hệ ạ ừ ườ ợ ọ ch ng minh đ c thi t h i x y ra trongứ ượ ệ ạ ả tr ng h p phòng v chính đáng, tình thườ ợ ệ ế c p thi t, s ki n b t ng ho c hoàn toànấ ế ự ệ ấ ờ ặ do l i c a bên b thi t h i. Căn c vào m cỗ ủ ị ệ ạ ứ ứ đ l i đ xác đ nh ng i gây thi t h i ph iộ ỗ ể ị ườ ệ ạ ả b i th ng toàn b , m t ph n ho c liên đ iồ ườ ộ ộ ầ ặ ớ b i th ng, t đó doanh nghi p b o hi mồ ườ ừ ệ ả ể xác đ nh trách nhi m b i th ng c a mình.ị ệ ồ ườ ủ Doanh nghi p b o hi m ch ph i th c hi nệ ả ể ỉ ả ự ệ nghĩa v b o hi m khi có yêu c u b iụ ả ể ầ ồ th ng c a ng i th ba.ườ ủ ườ ứ N u đã phát sinh trách nhi m b i th ngế ệ ồ ườ thi t h i nh ng ng i th ba không đòiệ ạ ư ườ ứ ng i tham gia b o hi m ph i b i th ng,ườ ả ể ả ồ ườ thì doanh nghi p b o hi m cũng không ph iệ ả ể ả ch u trách nhi m đ i v i ng i tham giaị ệ ố ớ ườ b o hi m. Vi c b i th ng thi t h i có thả ể ệ ồ ườ ệ ạ ể là b i th ng thi t h i ngoài h p đ ng,ồ ườ ệ ạ ợ ồ cũng có th là b i th ng thi t h i theo h pể ồ ườ ệ ạ ợ đ ng. Đ i v i vi c b i th ng thi t h iồ ố ớ ệ ồ ườ ệ ạ ngoài h p đ ng thì ng i th ba có th làợ ồ ườ ứ ể b t kì t ch c ho c cá nhân nào b thi t h i.ấ ổ ứ ặ ị ệ ạ Còn b i th ng thi t h i theo h p đ ng thìồ ườ ệ ạ ợ ồ ng i th ba đ c xác đ nh c th là ng iườ ứ ượ ị ụ ể ườ có m t quan h h p đ ng đ i v i ng iộ ệ ợ ồ ố ớ ườ tham gia b o hi m và b thi t h i t h pả ể ị ệ ạ ừ ợ đ ng đó do hành vi c a ng i tham gia b oồ ủ ườ ả hi m gây ra. H p đ ng b o hi m ch t n t iể ợ ồ ả ể ỉ ồ ạ gi a ng i tham gia b o hi m và doanhữ ườ ả ể nghi p b o hi m, ng i th ba không cóệ ả ể ườ ứ quy n tr c ti p yêu c u doanh nghi p trề ự ế ầ ệ ả ti n b i th ng, tr tr ng h p pháp lu tề ồ ườ ừ ườ ợ ậ có quy đ nh khác. N u pháp lu t không cóị ế ậ quy đ nh khác thì ng i th ba ch có quy nị ườ ứ ỉ ề đòi b i th ng đ i v i ng i tham gia b oồ ườ ố ớ ườ ả hi m, trên c s đó doanh nghi p b o hi mể ơ ở ệ ả ể tr ti n b i th ng cho ng i tham gia b oả ề ồ ườ ườ ả hi m và trách nhi m b i th ng cho ng iể ệ ồ ườ ườ th ba thu c v ng i tham gia b o hi m,ứ ộ ề ườ ả ể doanh nghi p b o hi m và ng i tham giaệ ả ể ườ b o hi m có th tho thu n v vi c doanhả ể ể ả ậ ề ệ nghi p b o hi m s b i th ng tr c ti pệ ả ể ẽ ồ ườ ự ế cho ng i th ba b thi t h i. Trong m t sườ ứ ị ệ ạ ộ ố tr ng h p, đ đ m b o quy n và l i íchườ ợ ể ả ả ề ợ h p pháp c a ng i b thi t h i; kh c ph cợ ủ ườ ị ệ ạ ắ ụ k p th i thi t h i v t ch t góp ph n bình nị ờ ệ ạ ậ ấ ầ ổ tài chính đ i v i ng i b thi t h i, phápố ớ ườ ị ệ ạ lu t quy đ nh ng i th ba có th tr c ti pậ ị ườ ứ ể ự ế khi u n i đ n doanh nghi p b o hi m đế ạ ế ệ ả ể ể yêu c u b i th ng.ầ ồ ườ Trong h p đ ng b o hi m trách nhi m dânợ ồ ả ể ệ s có th gi i h n trách nhi m b o hi mự ể ớ ạ ệ ả ể ho c không gi i h n trách nhi m b o hi m.ặ ớ ạ ệ ả ể Www.ThoLaw.Wordpress.Com 4 Đ đ m b o l i ích kinh doanh c a doanhể ả ả ợ ủ nghi p b o hi m, đ ng th i nâng cao ý th cệ ả ể ồ ờ ứ c a ng i tham gia b o hi m, các danhủ ườ ả ể nghi p b o hi m th ng đ a ra các gi iệ ả ể ườ ư ớ h n trách nhi m xác đ nh m c b i th ngạ ệ ị ứ ồ ườ t i đa c a doanh nghi p b o hi m đ i v iố ủ ệ ả ể ố ớ nh ng h p đ ng b o hi m trách nhi m dânữ ợ ồ ả ể ệ s c th . Khi gây thi t h i, m c tráchự ụ ể ệ ạ ứ nhi m b i th ng c a ng i tham gia b oệ ồ ườ ủ ườ ả hi m có th là r t l n, song m c tráchể ể ấ ớ ứ nhi m b o hi m c a doanh nghi p b oệ ả ể ủ ệ ả hi m ch trong ph m vi s ti n b o hi mể ỉ ạ ố ề ả ể mà các bên đã tho thu n. Trong b o hi mả ậ ả ể trách nhi m dân s có m t s nghi p vệ ự ộ ố ệ ụ b o hi m không xác đ nh s ti n b o hi mả ể ị ố ề ả ể mà trách nhi m dân s phát sinh bao nhiêuệ ự doanh nghi p b o hi m s b i th ng b yệ ả ể ẽ ồ ườ ấ nhiêu. Tr ng h p này s ti n b o hi mườ ợ ố ề ả ể đ c hi u là toàn b thi t h i x y ra. Đi uượ ể ộ ệ ạ ả ề kho n s ti n b o hi m đ c đ t ra nh mả ố ề ả ể ượ ặ ằ m c đích gi i h n ph m vi trách nhi m c aụ ớ ạ ạ ệ ủ doanh nghi p b o hi m, đ đ m b o kinhệ ả ể ể ả ả doanh có lãi thì doanh nghi p b o hi m ph iệ ả ể ả tính toán đ gi i h n ph m vi trách nhi mể ớ ạ ạ ệ c a mình trong h p đ ng b o hi m tráchủ ợ ồ ả ể nhi m dân s c th . Đ i v i m t sệ ự ụ ể ố ớ ộ ố tr ng h p ngo i l , khi doanh nghi p b oườ ợ ạ ệ ệ ả hi m ký h p đ ng v i ng i tham gia b oể ợ ồ ớ ườ ả hi m, trong h p đ ng không xác đ nh sể ợ ồ ị ố ti n b o hi m c th thì khi r i ro x y raề ả ể ụ ể ủ ả doanh nghi p b o hi m có nghĩa v b oệ ả ể ụ ả hi m đ i v i toàn b thi t h i.ể ố ớ ộ ệ ạ 1.3. Phân lo i h p đ ng b o hi m tráchạ ợ ồ ả ể nhi m dân s .ệ ự Căn c vào tính ý chí c a ch th tham giaứ ủ ủ ể h p đ ng b o hi m thì b o hi m tráchợ ồ ả ể ả ể nhi m dân s đ c chia thành hai lo i làệ ự ượ ạ h p đ ng b o hi m trách nhi m dân s b tợ ồ ả ể ệ ự ắ bu c và h p đ ng b o hi m trách nhi mộ ợ ồ ả ể ệ dân s t nguy n.ự ự ệ Căn c vào ngu n g c phát sinh tráchứ ồ ố nhi m, b o hi m trách nhi m dân s chiaệ ả ể ệ ự thành hai lo i là h p đ ng b o hi m tráchạ ợ ồ ả ể nhi m dân s phát sinh theo h p đ ng vàệ ự ợ ồ h p đ ng b o hi m trách nhi m dân s phátợ ồ ả ể ệ ự sinh ngoài h p đ ng.ợ ồ Căn c vào đ i t ng b o hi m c th , h pứ ố ượ ả ể ụ ể ợ đ ng b o hi m trách nhi m dân s chiaồ ả ể ệ ự thành các lo i là: b o hi m trách nhi m dânạ ả ể ệ s c a ch xe c gi i, b o hi m tráchự ủ ủ ơ ớ ả ể nhi m dân s c a ch tàu, b o hi m tráchệ ự ủ ủ ả ể nhi m c a ch đóng tàu, b o hi m tráchệ ủ ủ ả ể nhi m ngh nghi p, b o hi m trách nhi mệ ề ệ ả ể ệ dân s c a ng i v n chuy n hàng khôngự ủ ườ ậ ể đ i v i hành khách, b o hi m trách nhi mố ớ ả ể ệ công c ng, b o hi m trách nhi m s nộ ả ể ệ ả ph m, b o hi m trách nhi m dân s c aẩ ả ể ệ ự ủ ch s d ng lao đ ng đ i v i ng i laoủ ử ụ ộ ố ớ ườ đ ng, b o hi m trách nhi m c a ch nuôiộ ả ể ệ ủ ủ chó, các lo i b o hi m trách nhi m khác.ạ ả ể ệ 1.4. Vai trò c a b o hi m trách nhi mủ ả ể ệ dân s .ự Www.ThoLaw.Wordpress.Com 5 R i ro khách quan luôn ti m n trong đ iủ ề ẩ ờ s ng xã h i hàng ngày. Th c t các r i roố ộ ự ế ủ này có th do r t nhi u nguyên nhân và h uể ấ ề ậ qu c a nó ngày càng không th ki m soátả ủ ể ể đ c. Ngoài nh ng r i ro do thiên tai mangượ ữ ủ t i còn có nh ng r i ro do chính hành vi c aớ ữ ủ ủ con ng i gây ra thi t h i v v t ch t, tinhườ ệ ạ ề ậ ấ th n cho ng i khác. Pháp lu t quy đ nh:ầ ườ ậ ị v n, tài s n, các quy n và l i ích h p phápố ả ề ợ ợ c a công dân đ c nhà n c b o h ; b t kìủ ượ ướ ả ộ ấ t ch c, cá nhân nào gây thi t h i cho ng iổ ứ ệ ạ ườ khác thì ph i có trách nhi m b i th ngả ệ ồ ườ nh ng thi t h i mà mình đã gây ra. Cùng v iữ ệ ạ ớ s phát tri n c a n n kinh t , các ph ngự ể ủ ề ế ươ ti n tham gia giao thông ngày càng nhi uệ ề trong khi h th ng đ ng xá c a Vi t Namệ ố ườ ủ ệ không đáp ng đ c tiêu chu n an toàn kĩứ ượ ẩ thu t, khoa h c, cũng nh nhu c u xã h i; ýậ ọ ư ầ ộ th c ch p hành lu t l giao thông c a ng iứ ấ ậ ệ ủ ườ dân còn kém. Do v y không tránh kh i sậ ỏ ự gia tăng không ng ng các v tai n n giaoừ ụ ạ thông, kéo theo các v ki n đòi b i th ngụ ệ ồ ườ c a n n nhân ho c gia đình h đ i v iủ ạ ặ ọ ố ớ ng i gây thi t h i. Có tai n n, có ki n đòiườ ệ ạ ạ ệ b i th ng, r i xác đ nh đ c m c b iồ ườ ồ ị ượ ứ ồ th ng thì v n đ đ t ra l i là th c t vi cườ ấ ề ặ ạ ự ế ệ b i th ng đ c ti n hành nh th nào?ồ ườ ượ ế ư ế M t v n đ kéo theo là xã h i còn ph i đ iộ ấ ề ộ ả ố m t v i tình tr ng b i th ng cho n n nhânặ ớ ạ ồ ườ ạ trong các v tai n n giao thông. Có r t nhi uụ ạ ấ ề tr ng h p n n nhân không nh n đ c ti nườ ợ ạ ậ ượ ề b i th ng t nh ng ng i gây ra tai n n,ồ ườ ừ ữ ườ ạ th m chí trong nh ng tr ng h p ng i gâyậ ữ ườ ợ ườ ra tai n n đ c xác đ nh rõ ràng. Lý do r tạ ượ ị ấ đ n gi n là ng i gây ra tai n n không cóơ ả ườ ạ đ ngu n tài chính t i thi u đ th c hi nủ ồ ố ể ể ự ệ nghĩa v lu t đ nh đ i v i n n nhân. Trênụ ậ ị ố ớ ạ th c t , không ph i tr ng h p nào ng iự ế ả ườ ợ ườ không may b tai n n cũng đ c đ n bù, b iị ạ ượ ề ồ th ng nhanh chóng đúng nh theo lu tườ ư ậ đ nh, và ng i gây tai n n không ph i lúcị ườ ạ ả nào cũng s n sàng th c hi n đ y đ nghĩaẵ ự ệ ầ ủ v và trách nhi m tài chính c a mình đ iụ ệ ủ ố v i nh ng thi t h i c a ng i b n n doớ ữ ệ ạ ủ ườ ị ạ mình gây ra khi đi u ki n tài chính không đề ệ ủ đ đáp ng. Tuy nhiên n u ch chi c xe đóể ứ ế ủ ế đã tham gia mua b o hi m b t bu c thì m iả ể ắ ộ ọ vi c s đ c gi i quy t thu n l i h n choệ ẽ ượ ả ế ậ ợ ơ c đôi bên. Doanh nghi p b o hi m s thayả ệ ả ể ẽ m t ch xe đ n bù cho n n nhân n u đ cặ ủ ề ạ ế ượ yêu c u ho c trong tr ng h p ch xe đãầ ặ ườ ợ ủ đ n bù cho n n nhân thì doanh nghi p b oề ạ ệ ả hi m s tr l i s ti n đã b i th ng choể ẽ ả ạ ố ề ồ ườ ch xe, đ m b o kh năng tài chính c a h .ủ ả ả ả ủ ọ Thi t h i x y ra có th là r t l n, nó v tệ ạ ả ể ấ ớ ượ quá kh năng tài chính c a ng i có tráchả ủ ườ nhi m, đ ng th i nh h ng không nhệ ồ ờ ả ưở ỏ đ n đ i s ng c a ng i có trách nhi m b iế ờ ố ủ ườ ệ ồ th ng và ng i b thi t h i. B o hi mườ ườ ị ệ ạ ả ể trách nhi m dân s là m t c ch ch c ch nệ ự ộ ơ ế ắ ắ đ kh c ph c đi u đó. Nhi u khi ng i gâyể ắ ụ ề ề ườ thi t h i không đ kh năng tài chính đệ ạ ủ ả ể th c hi n nghĩa v b i th ng, nên đ i v iự ệ ụ ồ ườ ố ớ ng i gây ra thi t h i b o hi m tráchườ ệ ạ ả ể nhi m dân s là m t c ch đ m b o tráchệ ự ộ ơ ế ả ả nhi m b i th ng c a h khi h gây raệ ồ ườ ủ ọ ọ thi t h i cho ng i khác. Đ i v i ng i bệ ạ ườ ố ớ ườ ị Www.ThoLaw.Wordpress.Com 6 thi t h i b o hi m trách nhi m dân s t oệ ạ ả ể ệ ự ạ cho h m t tâm lý yên tâm khi nh ng thi tọ ộ ữ ệ h i c a h đ c m t doanh nghi p b oạ ủ ọ ượ ộ ệ ả hi m đ ng ra b i th ng thay cho ng iể ứ ồ ườ ườ tham gia b o hi m. V phía doanh nghi pả ể ề ệ b o hi m h có quy n thu phí b o hi m tả ể ọ ề ả ể ừ khách hàng song không ph i lúc nào h cũngả ọ ph i đ ng ra b i th ng thay cho kháchả ứ ồ ườ hàng. B o hi m trách nhi m dân s ra đ iả ể ệ ự ờ đóng vai trò chia s gánh n ng r i ro v tàiẻ ặ ủ ề chính cho ng i có hành vi gây thi t h i;ườ ệ ạ kh c ph c k p th i thi t h i v v t ch tắ ụ ị ờ ệ ạ ề ậ ấ c a bên th ba b thi t h i; góp ph n bìnhủ ứ ị ệ ạ ầ n đ i s ng v t ch t c a các ch th trongổ ờ ố ậ ấ ủ ủ ể xã h i.ộ 2. H p đ ng b o hi m trách nhi m dânợ ồ ả ể ệ s theo quy đ nh c a pháp lu t.ự ị ủ ậ 2.1. Ch th c a h p đ ng b o hi mủ ể ủ ợ ồ ả ể trách nhi m dân s .ệ ự Ch th tham gia h p đ ng b o hi m g m:ủ ể ợ ồ ả ể ồ Bên nh n b o hi m (bên bán b o hi m) vàậ ả ể ả ể bên tham gia b o hi m (bên mua b o hi m).ả ể ả ể Bên nh n b o hi m.ậ ả ể Bên nh n b o hi m là bên đã nh n phí b oậ ả ể ậ ả hi m c a ng i tham gia b o hi m và camể ủ ườ ả ể k t nh n r i ro b o hi m v phía mình.ế ậ ủ ả ể ề Theo quy đ nh c a pháp lu t v kinh doanhị ủ ậ ề b o hi m thì bên nh n b o hi m ch có thả ể ậ ả ể ỉ ể là m t t ch c có t cách pháp nhân vàộ ổ ứ ư đ c phép ho t đ ng kinh doanh b o hi m,ượ ạ ộ ả ể đ c g i là doanh nghi p b o hi m.ượ ọ ệ ả ể Bên tham gia b o hi m.ả ể Bên tham gia b o hi m là bên đã n p choả ể ộ bên nh n b o hi m m t kho n ti n là phíậ ả ể ộ ả ề b o hi m. Khác v i bên nh n b o hi m,ả ể ớ ậ ả ể bên tham gia b o hi m là b t kỳ t ch c, cáả ể ấ ổ ứ nhân nào khi có nhu c u b o hi m v m tầ ả ể ề ộ đ i t ng b o hi m nh t đ nh ho c trongố ượ ả ể ấ ị ặ tr ng h p pháp lu t bu c ph i tham giaườ ợ ậ ộ ả b o hi m v m t trách nhi m dân s nh tả ể ề ộ ệ ự ấ đ nh. N u bên tham gia b o hi m là cá nhânị ế ả ể thì ph i có đ năng l c hành vi dân s . Năngả ủ ự ự l c hành vi dân s là kh năng t có c aự ự ả ự ủ ch th trong vi c th c hi n ki m soát vàủ ể ệ ự ệ ể làm ch hành vi c a mình. Ch th tham giaủ ủ ủ ể h p đ ng b o hi m bao g m: cá nhân, phápợ ồ ả ể ồ nhân, t h p tác, h gia đình…ổ ợ ộ 2.2. Hình th c c a h p đ ng b o hi mứ ủ ợ ồ ả ể trách nhi m dân s .ệ ự Theo quy đ nh c a pháp lu t thì h p đ ngị ủ ậ ợ ồ b o hi m ph i đ c l p thành văn b n, vănả ể ả ượ ậ ả b n h p đ ng b o hi m đ c th hi nả ợ ồ ả ể ượ ể ệ d i nhi u d ng khác nhau. H p đ ng b oướ ề ạ ợ ồ ả hi m trách nhi m dân s là m t trong baể ệ ự ộ lo i h p đ ng b o hi m, do đó cũng tuânạ ợ ồ ả ể theo các quy đ nh pháp lu t v hình th cị ậ ề ứ h p đ ng. Hi n nay, đa ph n các h p đ ngợ ồ ệ ầ ợ ồ b o hi m đ c th hi n d i hai d ng làả ể ượ ể ệ ướ ạ gi y ch ng nh n b o hi m và đ n b oấ ứ ậ ả ể ơ ả hi m.ể Www.ThoLaw.Wordpress.Com 7 Gi y ch ng nh n b o hi m.ấ ứ ậ ả ể Trong tr ng h p mà vi c tham gia b oườ ợ ệ ả hi m là b t bu c theo quy đ nh c a phápể ắ ộ ị ủ lu t thì ng i tham gia b o hi m th ngậ ườ ả ể ườ ph i ch ng minh v i ng i th ba r ng hả ứ ớ ườ ứ ằ ọ đã tham gia b o hi m và h p đ ng đó đangả ể ợ ồ có hi u l c pháp lu t . Nghĩa là h luôn ph iệ ự ậ ọ ả mang theo bên mình m t b ng ch ng ch ngộ ằ ứ ứ minh h p đ ng b o hi m đang có hi u l c.ợ ồ ả ể ệ ự Vì v y hình th c c a h p đ ng b o hi mậ ứ ủ ợ ồ ả ể này th ng đ c thi t k d i d ng gi yườ ượ ế ế ướ ạ ấ ch ng nh n b o hi m.ứ ậ ả ể Ví d : Khi đi u khi n xe c gi i n u khôngụ ề ể ơ ớ ế có b ng ch ng v h p đ ng b o hi m tráchằ ứ ề ợ ồ ả ể nhi m dân s c a ch xe c gi i đ xu tệ ự ủ ủ ơ ớ ể ấ trình tr c c quan nhà n c có th mướ ơ ướ ẩ quy n thì vi c cho xe đó l u hành là viề ệ ư ph m.ạ Đ n b o hi m.ơ ả ể Đ n b o hi m th ng là hình th c c a h pơ ả ể ườ ứ ủ ợ đ ng b o hi m t nguy n, có th có cácồ ả ể ự ệ ể d ng khác nhau và th ng bao g m nhi uạ ườ ồ ề trang. Các thông tin ghi trên đ n chi ti t, cơ ế ụ th t t c các v n đ liên quan đ n h pể ấ ả ấ ề ế ợ đ ng b o hi m: tên, đ a ch c a ch doanhồ ả ể ị ỉ ủ ủ nghi p b o hi m; bên mua b o hi m; đ iệ ả ể ả ể ố t ng b o hi m; s ti n b o hi m; ph m viượ ả ể ố ề ả ể ạ b o hi m; đi u ki n b o hi m; đi u kho nả ể ề ệ ả ể ề ả lo i tr trách nhi m b o hi m; th i h nạ ừ ệ ả ể ờ ạ b o hi m; m c phí và ph ng th c tr ti nả ể ứ ươ ứ ả ề b o hi m ho c b i th ng; gi i quy t tranhả ể ặ ồ ườ ả ế ch p. Đ n b o hi m th ng kèm theo cácấ ơ ả ể ườ ph l c đ chi ti t hoá các thông tin đ cụ ụ ể ế ặ đi m c a t ng khách hàng c th , đ ng th iể ủ ừ ụ ể ồ ờ gi i thích thu t ng trong đ n b o hi m.ả ậ ữ ơ ả ể N i dung đ n b o hi m g m ph n m đ u;ộ ơ ả ể ồ ầ ở ầ ph n quy đ nh v các đi u kho n chính;ầ ị ề ề ả ph n quy đ nh v các đi u kho n lo i tr ;ầ ị ề ề ả ạ ừ ph n quy đ nh v các đi u ki n; ch ký, ghiầ ị ề ề ệ ữ rõ h tên c a ng i đ i di n cho doanhọ ủ ườ ạ ệ nghi p b o hi m.ệ ả ể 2.3. Đ i t ng c a h p đ ng b o hi mố ượ ủ ợ ồ ả ể trách nhi m dân s .ệ ự Đ i t ng c a h p đ ng b o hi m tráchố ượ ủ ợ ồ ả ể nhi m dân s hi u theo nghĩa chung nh t làệ ự ể ấ trách nhi m b i th ng thi t h i c a ng iệ ồ ườ ệ ạ ủ ườ tham gia b o hi m. Đi u b t bu c đ i v iả ể ề ắ ộ ố ớ m t ng i trong trách nhi m b i th ngộ ườ ệ ồ ườ thi t h i là vi c ng i đó ph i b ng tài s nệ ạ ệ ườ ả ằ ả c a mình gánh ch u vi c bù đ p nh ng thi tủ ị ệ ắ ữ ệ h i v v t ch t và t n th t tinh th n doạ ề ậ ấ ổ ấ ầ hành vi c a mình gây ra cho ng i khác.ủ ườ M t ng i ch ph i ch u trách nhi m b iộ ườ ỉ ả ị ệ ồ th ng thi t h i khi có đ b n y u t :ườ ệ ạ ủ ố ế ố Có hành vi gây thi t h i trái pháp lu t.ệ ạ ậ Hành vi gây thi t h i trái pháp lu t là nh ngệ ạ ậ ữ hành vi xâm ph m t i tài s n, s c kho , tínhạ ớ ả ứ ẻ m ng, danh d , nhân ph m, uy tín, quy n vàạ ự ẩ ề l i ích h p pháp c a các ch th khác đ cợ ợ ủ ủ ể ượ th c hi n k

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhop_dong_bao_hiem_trach_nhiem_dan_su_567.pdf