Kế toán kiểm toán - Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương

Mục đích: Làm căn cứ để trả lương cho NLĐ phù hợp với tiền công và quan hệ cung cầu lao động trên thị trường, được thực hiện theo các bước sau:

 1/ Xác định chỉ tiêu kế hoạch SXKD để XD đơn giá TL.

 - Căn cứ vào tính chất, đặc điểm SXKD Cty lựa chọn các chỉ tiêu kế hoạch ( doanh thu, lợi nhuận ( P), sản phẩm, nộp ngân sách nhà nước . .

 - Có 4 phương pháp xây dựng ĐGTL như sau.

 - ĐGTL tính trên danh thu

 - ĐGTL tính trên Tổng doanh thu trừ tổng chi phí ( chưa có tiền lương)

 

ppt13 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 1104 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Kế toán kiểm toán - Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG Mục đích: Làm căn cứ để trả lương cho NLĐ phù hợp với tiền công và quan hệ cung cầu lao động trên thị trường, được thực hiện theo các bước sau: 1/ Xác định chỉ tiêu kế hoạch SXKD để XD đơn giá TL. - Căn cứ vào tính chất, đặc điểm SXKD Cty lựa chọn các chỉ tiêu kế hoạch ( doanh thu, lợi nhuận ( P), sản phẩm, nộp ngân sách nhà nước . . - Có 4 phương pháp xây dựng ĐGTL như sau. - ĐGTL tính trên danh thu - ĐGTL tính trên Tổng doanh thu trừ tổng chi phí ( chưa có tiền lương) - ĐGTL tính trên lợi nhuận - ĐGTL tính trên Tổng sản phẩm tiêu thụ ( kể cả sản phẩm quy đổi). 2. Xác định các thông số để xây dựng ĐGTL. a/ Mức lao động tổng hợp cho đơn vị SP (TSP) hoặc lao động định biên (Lđb) . b/ Mức lương tối thiểu của Cty lựa chọn để xây dựng ĐGTL. TLmincty = TLmin x ( 1 + Kđc) Trong đó: + TLmincty: Mức lương tối thiểu của Cty lực chọn + TLmin: Mức lương tối thiểu vùng. + Kđc: Hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu vùng do CTy lựa chọn ( tối đa không quá 2 lần), nhưng phải đảm bảo nguyên tắc sau: ++ Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của luật thuế và các văn bản hướng dẫn. ++ Mức tăng ( theo tỷ lệ %) tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng ( theo tỷ lệ %) năng suất lao động bình quân. ++ Phải có lợi nhận ( P) . P kế hoạch không thấp hơn so với P thực hiện của năm trước liền kề. c/ Hệ số lương theo cấp bậc công việc bình quân (Hcb). Hệ số lương theo cấp bậc công việc bình quân (Hcb) để xây dựng ĐGTL được xác định trên cơ sở cấp bậc công việc bình quân của công nhân, nhân viên trực tiếp SXKD và hệ số lương bình quân của lao động gián tiếp. d/ Hệ số phụ cấp bình quân tính trong đơn giá TL (Hpc). Hệ số phụ cấp bình quân tính trong đơn giá TL (Hpc) gồm: phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp lưu động, phụ cấp chức vụ. đ/ TL tính thêm khi làm việc vào ban đêm (Vttlđ) được tính bằng ( 30%) TL làm việc vào ban ngày. 3. Xây dựng đơn giá tiền lương: Có 4 phương pháp xây dựng ĐGTL, Cty lực chọn phương pháp sao cho phù hợp với điều kiện SXKD của Cty. a/ ĐGTL tính trên tổng doanh thu: Tổng quỹ lương KHVđg= Tổng doanh thu kế hoạchTính theo công thức sau: [ Lđb x TLmincty x( Hcb + Hpc) ] x 12 tháng + VttlđVđg= ∑Tkh Tổng quỹ lương = [ Lđb x TLmincty x( Hcb + Hpc) ] x 12 tháng +Vttlđ Trong đó: + Vđg: ĐGTL tính trên tổng doanh thu ( tính bằng tỷ lệ % hoặc đ/1.000đ doanh thu) +Lđb, TLmincty, Hcb, Hpc, Vđt, Vttlđ: được xác định như trên. + ∑Tkh: Tổng doanh thu kế họach. b/ ĐGTL tính trên tổng doanh thu (-) tổng chi phí ( chưa có tiền lương) Tổng quỹ lương KHVđg= Tổng DT (-) tổng chi phí ( chưa có tiền lương) Trong đó: +Tổng quỹ lương: Cách tính như trên +Tổng DT (-) tổng chi phí ( chưa có tiền lương) = Lợi nhuận + lương c/ ĐGTL tính trên lợi nhuận ( p). Tổng quỹ lương KHVđg= Lợi nhuận KH +Tổng quỹ lương KH: Cách tính như trên + Lợi nhuận KH: Lợi nhuận KH: (Pkh) = Tổng DT (-) tổng chi phí ( có cả tiền lương) đ/ ĐGTL tính trên đơn vị sản phẩm. Vđg = Vgiờ x Tsp Trong đó: + Vđg: ĐGTL tính trên đơn vị sản phẩm, kể cả SP quy đổi tiêu thụ ( đơn vị tính đồng/ đơn vị SP). + Vgiờ: Tiền lương giờ để tính ĐGTL, được tính bằng tiền lương tháng bình quân kế hoạch chia cho 26 ngày ( hoặc 22 ngày) chia cho 8 giờ. + Tsp: Mức lao động tổng hợp cho đơn vị SP ( tính bằng giờ người/ đơn vị SP). E/ Đăng ký ĐGTL: Sau khi xây dựng ĐGTL theo các phương pháp trên, trước khi thực hiện, Cty phải đăng ký với đại diện chủ sở hữu ( nay là đăng ký với phòng Lao động-TBXH các huyện, thị xã và TP nơi trụ sở chính đóng quân của Cty), phòng Lao động- TBXH các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xem xét nếu các đơn vị xây dựng ĐGTL có sai xót không đúng theo chế độ quy định thì có ý kiến đề nghị các đơn vị chỉnh sửa cho đúng với quy định của nhà nước. 4. Xác định quỹ tiền lương kế hoạch. Được tính theo công thức ∑Vkh = Vkhđg + VkhcđTrong đó: +∑Vkh : Tổng quỹ lương kế hoạch năm của Cty. + Vkhđg: Tổng quỹ lương kế hoạch theo đơn giá tiền lương. +Vkhcđ: Tổng quỹ lương kế hoạch theo chế độ ( không tính trong đơn giá tiền lương). * Vkhđg và Vkhđc được xác định như sau: a/ Quỹ tiền lương kế hoạch tính theo đơn giá: Vkhđg = Vđg x Csxkh Trong đó: + Vkhđg : Quỹ tiền lương kế hoạch tính theo đơn giá +Vđg: Đơn giá tiền lương +Csxkh : Tổng doanh thu hoặc tổng chi phí ( chưa có tiền lương) hoặc P hoặc tổng sản phẩm ( kể cả sản phẩm quy đổi) tiêu thụ. b/ Quỹ tiền lương kế hoạch theo chế độ (không tính trong đơn giá) Vkhcđ = Vpc + Vbs Trong đó: + Vkhcđ :Tổng quỹ lương kế hoạch theo chế độ ( không tính trong đơn giá tiền lương). + Vpc : Các khoản phụ cấp lương và các chế độ khác ( nếu có) không được tính trong đơn giá tiền lương, bao gồm: phụ cấp thợ lặn, phụ cấp đi biển, chế độ an toàn hàng không, thưởng vận hành an toàn ngành điện. + Vbs: Tiền lương của những ngày nghỉ có hương lương ( nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ lễ, tết, nghỉ theo chế độ lao động nữ). chỉ áp dụng đối với Cty xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptphuong_phap_xay_dung_don_gia_tien_luong_7465.ppt