Luận văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư 5000 dân

Nướ c thá i sinh hoạ t là nướ cđượ c thả i bỏ saukhi sử dụ ng cho cá cmụ c đích sinh hoạ t

củ a cộ ng đồ ng: tắ m, giặ t giũ ,tẩ y rử a, vệ sinh cá nhâ n, Chú ng thườ ng đượ c thaỉ ra từ

cá c că n hộ , cơ quan, trườ ng họ c, bệ nh việ n, chợ , và cá c cô ng trình cô ng cộ ng khá c.

Lượ ng nướ c thả i sinh hoạ t củ a mộ t khu dâ n cư phụ thuộ c và o dâ n số , và o tiê u chuẩ n

cấ p nướ cvà đặ cđiể m củ ahệ thố ng thoá t nướ c. Tiê u chuẩ n cấ p nướ c sinh hoạ t cho mộ t

khu dâ n cư phụ thuộ cvà o khả nă ng cung cấ p nướ c củ a cá cnhàmá y nướ chay cá c trạ m

cấ p nướ c hiệ n có . Cá c trung tâm đô thị thườ ng có tiê u chuẩ n cấ p nướ c cao hơn so vớ i

cá c vù ng ngoạ i thà nh và nô ng thô n, do đó lượ ng nướ c thả i sinh hoạ t tính trê n mộ t đầ u

ngườ i cũ ng có sự khá cbiệ t giữ a thà nh thịvà nô ng thô n. Nướ c thả i sinh hoạ t ở cá c trung

tâm đô thị thườ ng thoá t bằ ng hệ thố ng thoá t nướ c dẫ n ra cá c sô ng rạ ch, cò n cá c vù ng

ngoạ i thà nh và nô ng thô n do khô ng có hệ thố ng thoá t nướ c nê n nướ c thả i thườ ng đượ c

tiê u thoá t tự nhiê n và o cá c ao hồ hoặ c thoá t bằ ngbiệ n phá p tự thấm.

pdf25 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 709 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Luận văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư 5000 dân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDo an xlntsh 5000 dan.pdf
  • dwgBAN VE MAT CAT THEO NUOC.dwg
  • dwgban ve muong oxy hoa.dwg
  • dwgBAN VE SO DO MAT BANG.dwg
  • pdfBia LVTN.pdf