Mô hình & thiết kế bài giảng, giáo án điện tử & elearning

1. Thế nào là bài giảng, giáo án điện tử & elearning

2. Mô hình Slide Show và trình diễn bài giảng điện tử

3. Làm việc với âm thanh, video

4. Các công cụ tương tác và Animation trên Slide

5. Công cụ capture hình ảnh, âm thanh, video từ màn

hình. Công cụ thu âm trực tiếp.

6. Công cụ thiết kế, biên soạn, điều chỉnh Video.

7. Thiết kế bài giảng elearning bằng Adobe Presenter.

8. Giới thiệu trang Tiểu học, THCS, THPT trên Cùng

học. Liên kết các bài luyện từ Cùng học vào Slide.

9. Thiết kế nhanh video từ Youtube.

10. Thiết lập trang bài giảng video riêng trên Youtube

pdf302 trang | Chia sẻ: tieuaka001 | Lượt xem: 470 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Mô hình & thiết kế bài giảng, giáo án điện tử & elearning, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Slide sang dạng HTML để sau đó có thể dùng Online hoặc Offline. • Chú ý: Toàn bộ hệ thống âm thanh, video, animation có sẵn trong PowerPoint không có tác dụng khi xuất dữ liệu ra HTML. Trình diễn Presentation Nội dung Slide Show Thanh điều khiển SideBar - Thanh mục lục nội dung Chú ý quan trọng • Trước khi thực hiện các tính năng tích hợp của Adobe Presenter, các GV cần hoàn thiện vài giảng trên PowerPoint. Chú ý: không dùng âm thanh, video, animation và tương tác trên slide. • Cần chuẩn bị trước các lời thoại, video, âm thanh và nội dung các câu hỏi kiểm tra kiến thức sẵn sàng đưa vào bài giảng bằng Adobe Presenter. Các bước thực hiện: 1. Cài đặt hệ thống (Set Preferences) 2. Bổ sung lời thoại (audio) 3. Bổ sung video / Capture video 4. Tạo các Quiz - đề kiểm tra trắc nghiệm nhanh. 5. Cài đặt các lựa chọn (Presentation Setting) 6. Đưa bài giảng ra HTML (Publish) 7. Thực hiện, chạy bài giảng đã xuất. Cài đặt hệ thống Nhập Audio (âm thanh) Nhập Video Khởi tạo đề kiểm tra Quiz Cài đặt lựa chọn Xuất bài giảng ra HTML Publish Presentation 1. Cài đặt hệ thống Tại bước này cần thiết lập thông tin tác giả của bài giảng bao gồm Họ tên, ảnh đại diện, email, Website riêng, ... 2. Thu âm, bổ sung lời thoại • Có 2 cách bổ sung âm thanh:  Thu âm trực tiếp lời thoại từ phần mềm.  Chèn (import) các file âm thanh đã thu âm bên ngoài và nhúng vào bài giảng. • Âm thanh thu âm trực tiếp có thể được gắn với 1 Slide hoặc để mở gắn với nhiều Slide. • Chèn file âm thanh chỉ có thể gắn với 1 Slide. Thu âm trực tiếp lời thoại (record audio) Hộp hội thoại thu âm trực tiếp lời thuyết minh ngay trên Slide. Có thể thực hiện bài thuyết minh theo từng Slide hoặc cho nhiều Slide. Chèn Audio File (import) Để chèn File Audio có sẵn thực hiện các bước sau: 1. Lựa chọn Slide bắt đầu chèn File âm thanh. 2. Tìm File âm thanh có trên máy tính để chèn. Tích hợp animation với âm thanh • Toàn bộ hệ thống âm thanh, video, animation có sẵn trong PowerPoint không có tác dụng khi xuất dữ liệu ra HTML. • Tuy nhiên có 1 tính năng quan trọng sau: đồng bộ âm thanh trên Slide với 1 hệ thống Animation đơn giản. Cụ thể như sau:  Nếu hệ thống Animation trên Slide là dãy các animation đơn giản dạng Click-Start thì có thể thực hiện tích hợp đồng bộ với hệ thống Animation này.  Trong khi thu âm trực tiếp, GV thực hiện các thao tác click chuột để kích hoạt animation trong khi vẫn đang trình bày. Đồng bộ Animation trên Slide Animation 1 Animation 2 Animation 3 • Hệ thống Custom Animation trên Slide bắt buộc phải là 1 dãy Animation tuần tự được thực hiện bởi click chuột Cách xử lý đồng bộ âm thanh với Animation • Thu âm trực tiếp  Trong quá trình thu âm, click nút Next Animation để đồng bộ với animation tương ứng. • Import âm thanh từ File  Chèn file âm thanh (import audio).  Thực hiện lệnh Sync Audio.  Trong cửa sổ hộp thoại nháy nút Change Timings. Sau đó click nút Next Animation để đồng bộ với animation tương ứng 3. Bổ sung Video • Bổ sung Video từ bên ngoài • Capture Video trực tiếp • Mỗi video chỉ được phép gắn với 1 Slide. • Có 2 cách gắn: – Slide Video. Gắn trực tiếp lên Slide. Video chính là nội dung của Slide (có thể điều chỉnh kích thước. – Sidebar Video. Gắn vào Sidebar bên cạnh để xem đồng thời với nội dung Slide. Bổ sung Video Cửa sổ chèn Video từ File trên máy tính. Lựa chọn Slide sẽ chèn Video và kiểu thể hiện trên Slide khi trình diễn. Slide Video: video chèn trực tiếp lên Slide. Sidebar Video: video hiển thị ở cột bên cạnh. Capture Video • Cửa sổ Capture video trực tiếp từ camera máy tính. 4. Khởi tạo Quiz - đề kiểm tra • Người dùng có thể khởi tạo 1 hay nhiều đề kiểm tra (Quiz) và nhúng vào bài giảng tại các vị trí khác nhau. • Mỗi Quiz sẽ có thể bao gồm một hay nhiều nhóm câu hỏi (Group). • Mỗi Nhóm sẽ bao gồm 1 hay nhiều câu hỏi. • Mỗi Đề kiểm tra, mỗi Nhóm, mỗi Câu hỏi đều có các tham số, thuộc tính và nội dung khác nhau. Quản trị Quiz • Toàn bộ hệ thống Quiz trong bài giảng được quản trị bằng chức năng Quiz Manager. • Trong 1 bài giảng được phép tạo 1 hay nhiều Quiz. Tất cả các Quiz này có chung các thuộc tính, cần cài đặt và thay đổi các thông số này trước khi tạo Quiz cụ thể. • Mỗi Quiz được đặt vào 1 slide định trước. • Mỗi Quiz có qui định đối với người học sẽ phải thực hiện đề kiểm tra này như thế nào. Quiz Vị trí các Slide của Quiz được chèn vào Slide chèn Quiz Phân loại câu hỏi • Phần mềm cho phép tạo nhiều câu hỏi cho mỗi Quiz. Mỗi câu hỏi thuộc 1 trong các kiểu sau:  Câu hỏi trắc nghiệm Đúng / Sai.  Câu hỏi trắc nghiệm tổng quát.  Câu hỏi điền khuyết.  Câu hỏi cặp đôi.  Câu hỏi điền đáp án trực tiếp. Các thông số chung của Quiz Màn hình Quiz Manager / Default Labels Cài đặt các cụm từ tiếng Việt thay thế tiếng Anh của các nút điều khiển bài kiểm tra trắc nghiệm. Các thông số chung của Quiz Màn hình Quiz Manager / Appearance Cài đặt thông số font và kiểu chữ thể hiện câu hỏi, trả lời, nút lệnh, thông báo. Giao diện chính của chức năng Quiz Manager. Từ giao diện này sẽ tạo ra các đề kiểm tra (quiz) cụ thể, tạo nhóm và tạo câu hỏi cụ thể cho các nhóm hoặc quiz. 4 loại Quiz: 1. Optional. Có thể bỏ qua. 2. Required. Bắt buộc làm bài. 3. Pass Required. Bắt buộc đạt yêu cầu. 4. Answer All. Bắt buộc làm tất cả các câu hỏi. Các lựa chọn này cài đặt chức năng cho phép hoán vị thứ tự các câu hỏi và hoán vị các đáp án của từng câu hỏi khi thể hiện trên bài kiểm tra. Thông báo khi làm xong 1 quiz Cách thể hiện kết quả Quiz Result Messages Thông tin tổng kết Quiz: Bạn làm đúng câu này. Bạn chưa làm xong câu này Đáp án của bạn: Đáp án đúng là: Question Review Messages Điều kiện để đạt yêu cầu bài kiểm tra Điều khiển thực hiện tiếp theo khi đạt hoặc không đạt bài kiểm tra Thông tin Nhóm câu hỏi (Group) 1. Trắc nghiệm 2. Đúng / Sai 3. Điền khuyết 4. Trả lời nhanh 5. Cặp đôi 6. CH lấy ý kiến đánh giá Phân loại câu hỏi Cửa sổ nhập nội dung câu hỏi Trắc nghiệm Cửa sổ nhập nội dung câu hỏi Đúng / Sai Cửa sổ nhập nội dung câu hỏi Điền khuyết Cửa sổ nhập nội dung câu hỏi Trả lời nhanh Cửa sổ nhập nội dung câu hỏi Góp ý Cửa sổ nhập thuộc tính, thông tin thêm của câu hỏi dạng 1-5 Cửa sổ nhập thuộc tính, thông tin thêm của câu hỏi dạng 6 Chú ý • Muốn chèn hình ảnh vào các câu hỏi thì khi tạo xong câu hỏi, chèn ảnh trực tiếp lên Slide chứa câu hỏi, sau đó xuất lại ra HTML. 5. Đặt các lựa chọn Các thông số trình diễn bài giảng: Tên bài giảng, các tham số điều khiển trình diễn mặc định. Cài đặt các mẫu thể hiện (Themes) được chọn sẵn hoặc có thể chỉnh sửa theo ý muốn. 6. Xuất dữ liệu ra HTML. Publish Presentations Bấm nút này để thực hiện việc xuất ra HTML 7. Thực hiện, chạy bài giảng Thanh điều khiển trình diễn Part 4 Thiết lập kênh Video riêng trên Youtube Vai trò của Youtube • Youtube là kênh video online lớn nhất thế giới hiện nay và hoàn toàn miễn phí. • Hầu hết các hãng truyền thông lớn đều có nhiều kênh riêng trên Youtube. • Bất cứ ai có tài khoản Google đều có thể thiết lập các kênh video riêng trên Youtube. • Khuyến khích mỗi GV thiết lập 1 kênh truyền thông riêng của mình. Trang riêng cá nhân trên Youtube https://www.youtube.com/habuiviet Người dùng có thể làm được gì trên trang riêng Youtube? • Lưu trữ các Video do cá nhân tạo ra và upload lên trang riêng Youtube của mình. • Tạo ra các Album video yêu thích riêng của mình, nguồn lấy từ video trên Youtube. • Đăng ký nhận để xem video từ các Kênh video cá nhân khác (subscription). • Khởi tạo video của riêng mình trực tiếp từ Youtube, lấy từ nguồn tài nguyên Youtube. Khởi tạo Video trên Youtube Giao diện tạo, chỉnh Video Timeline Nguồn tư liệu Video đích Nguồn clips chính đã upload Tìm kiếm thêm các nguồn khác trên Youtube Nguồn ảnh (từ PC hoặc các Virtual Drive Nguồn âm thanh, nhạc Các hiệu ứng transition Thông tin chi tiết cho từng ảnh hoặc clips Bổ sung Slide tiêu đề Dịch vụ kiểm tra trực tuyến iCloudTest trên Cùng học iCloudTest: Kiểm tra trực tuyến Mô hình iCloudTest • Exam - kỳ thi là khái niệm chính, trung tâm nhất của iCloudTest. • Exam là 1 đối tượng thông tin dùng để quản trị 1 kỳ thi, kiểm tra trực tuyến với 1 môn học, 1 đề thi. • Giáo viên sẽ tạo ra Kỳ thi (Exam), HS sẽ tiến hành làm bài kiểm tra theo từng Exam). • Toàn bộ hệ thống được quản trị và lưu kết quả trên Internet. EXAM Tổ chức thi, kiểm tra Tiến hành kiểm tra trực tiếp Tự động chấm, lưu kết quả Mô hình người dùng iCloudTest Mô hình người dùng iCloudTest EXAM User / Giáo viên Giáo viên Học sinh iCloudTest for Teacher Nếu bạn là Giáo viên, bạn đang có nhiều lớp học trên các địa bàn khác nhau, bạn có thể dùng iCloudTest để tổ chức các đợt kiểm tra trực tuyến cho tất cả mà không cần đến lớp, chỉ ngồi tại chỗ và điều khiển từ xa. Các tính năng chính của iCloudTest (1) • Tính năng chính: cho phép các nhà trường, giáo viên, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các đợt thi, kiểm tra kiến thức trực tuyến. Toàn bộ quá trình thực hiện, kiểm tra trực tuyến, lấy kết quả đều được tiến hành trên mạng Internet. Các tính năng chính của iCloudTest (2) • Người sử dụng: Người sử dụng dịch vụ iCloudTest trên Cùng học:  USER: người dùng là GV truy cập, sử dụng iCloudTest thông qua trang phần mềm trực tuyến Cùng học. Các tính năng chính của iCloudTest (3) • Exam: Người sử dụng dịch vụ iCloudTest sẽ khởi tạo ra các kỳ thi, kiểm tra được gọi là Exam. • Mỗi Exam là 1 kỳ thi, kiểm tra chính thức trong nhà trường. iCloudTest sẽ giúp các nhà trường tổ chức, thiết kế, theo dõi, thực hiện trọn vẹn 1 kỳ thi từ đầu đến cuối. • Mỗi Exam sẽ chỉ bao gồm 1 bài thi duy nhất. Các tính năng chính của iCloudTest (4) • Thực hiện bài kiểm tra trực tuyến: đến giờ qui định, HS sẽ tiến hành làm bài kiểm tra trực tuyến theo qui định của Exam tương ứng. • HS vào trang Cùng học và tiến hành lệnh Kiểm tra trực tuyến (không cần đăng nhập). • HS làm bài kiểm tra xong tắt máy tính ra về. Kết quả làm bài được lưu trên iCloudTest. Học sinh có thể xem lại kết quả bài làm của mình và các bạn khác. Các tính năng chính của iCloudTest (5) • Kết quả làm bài: toàn bộ kết quả bài thi của từng HS sẽ được lưu trữ đầy đủ theo từng Exam. • Kết quả sẽ bao gồm tổng điểm số, kết quả làm từng câu của đề kiểm tra, thời gian làm bài. • Kết quả sẽ được người quản trị kỳ thi sử dụng vào các mục đích của mình. Các tính năng chính của iCloudTest (6) • Khi một kỳ thi kết thúc, kết quả được lưu lại thì Kỳ thi sẽ tự động chuyển sang trạng thái ĐÓNG. Khi đó người quản trị sẽ tiếp tục khởi tạo và làm việc với các Exam khác. Mô hình Exam trong iCloudTest Exam: Kỳ thi, kỳ kiểm tra iCloudTest Exam • Exam - kỳ thi là khái niệm chính, trung tâm nhất của iCloudTest. • Exam là 1 đối tượng thông tin dùng để quản trị 1 kỳ thi, kiểm tra trực tuyến với 1 môn học, 1 đề thi. EXAM Khái niệm Exam • Vài thông số của Exam (kỳ thi).  Mỗi Exam là 1 kỳ thi với 1 đề kiểm tra kiến thức.  Exam qui định chặt chẽ: thời gian thi, danh sách thí sinh thi, số lần được thi, thời gian làm bài kiểm tra.  Đề kiểm tra (đề thi) được nhập và lưu trữ trên đám mây.  Sử dụng mật khẩu và thông tin SBD thí sinh để đảm bảo bí mật và an toàn cho cuộc thi.  Thí sinh thi xong, kết quả được lưu trữ đầy đủ trên hệ thống. EXAM Mô hình Exam • Mã, tên kỳ thi, tên môn thi, ngày khởi tạo, ngày kết thúc, mô tả ngắn. • Mật khẩu truy cập kỳ thi. • Kiểu, mô hình thí sinh (Mở / Đóng).  Mở: không cần nhập DS thí sinh trước. • Qui định thời gian (Mở / Chặt chẽ).  Mở: không qui định thời gian thi.  Chặt: qui định chính xác giờ thi (1, 2, 3). • Thông tin đề kiểm tra, quản lý đề kiểm tra (mở / chặt). • Thông tin giáo viên quản trị. iCloudTest Manager EXAM Start Day End Day Qui trình làm việc với iCloudTest trên Cùng học Dịch iCloudTest cho GV trên Cùng học 3 nút lệnh này trên Cùng học là các lệnh chính của dịch vụ iCloudTest đã nhúng vào trang phần mềm Cùng học. • Các GV nếu đang sử dụng Cùng học sẽ tự động được sử dụng dịch vụ iCloudTest mức T trên Cùng học. 1 2 3 4 5 6 Khởi tạo kỳ thi (exam) Nhập thông số kỳ thi Nhập DS thí sinh Thí sinh tiến hành kiểm tra trực tuyến Xem và kết xuất kết quả thi 6 bước làm việc với iCloudTest Tạo đề thi, kiểm tra Nút chức năng iCloudTest trên Cùng học Giáo viên sử dụng nút này để làm việc và quản lý hệ thống Exam của iCloudTest. Học sinh dùng nút này để tiến hành làm bài kiểm tra. HS không cần có tài khoản Cùng học. Học sinh dùng nút này để xem kết quả bài kiểm tra của mình và các bạn. Áp dụng iCloudTest trên thực tế • Đối với Giáo viên (thực hiện trên Cùng học):  Tổ chức các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra chất lượng môn học cho lớp chính thức.  Tổ chức các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra chất lượng cho các lớp dạy thêm.  Tổ chức thi, kiểm tra, khảo sát cho các lớp học Online, lớp học từ xa. Công cụ tạo đề kiểm tra trên Cùng học iQB.net trên Cùng học Các công cụ khai thác iQB.net trên Cùng học Tạo đề kiểm tra Kiểm tra kiến thức Sinh đề kiểm tra nhanh Ôn luyện trực tuyến iQB.net trên Cùng học 27 Ngân hàng câu hỏi Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Địa 6-12 4 Ngân hàng câu hỏi luyện thi Lý, Hóa, Sinh Anh Toàn bộ các User đã đăng ký tài khoản trên CÙNG HỌC sẽ được quyền khai thác iQB.net iQB.net Database 1. Kiểm tra nhanh 2. Kiểm tra kiến thức 3. Ôn luyện trực tuyến 4. Kiểm tra chính thức Khởi tạo tự động một số kiểu đề kiểm tra nhanh theo các chủ đề kiến thức được chọn trước. Khởi tạo tự động đề kiểm tra nhanh theo các chủ đề kiến thức, số câu hỏi và thời gian được chọn trước. Khởi tạo tự động bài ôn luyện theo các chủ đề kiến thức, làm từng câu hỏi và xem được đáp án. Khởi tạo các bài kiểm tra chính thức theo các mẫu đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, học kỳ. Kết quả làm bài được lưu lại để theo dõi, đánh giá. iQB.net 8.0 5. Tạo đề kiểm tra mở Công cụ khởi tạo đề kiểm tra tổng quát (trắc nghiệm và tự luận) từ CSDL trên iQB.net, thông qua Sơ đồ Test. Tạo xong cho phép chỉnh, sửa và in ra giấy. Công cụ tạo đề kiểm tra mở • Mỗi Công cụ thao tác trên 1 CSDL ngân hàng câu hỏi. • Chức năng chính: sinh tự động đề kiểm tra theo Sơ đồ Test:  C1: thông qua các Mẫu đề kiểm tra.  C2: thông qua Ma trận kiến thức. • Cho phép nhập, sửa trực tiếp Sơ đồ Test. • Sinh xong đề kiểm tra cho phép xem lại và chỉnh sửa tại chỗ trước khi in và lưu lại. Truy cập: Home  Nhóm  Ngân hàng câu hỏi  Đề kiểm tra Thiết lập giao diện riêng cho mỗi GV trên Cùng học Giao diện riêng của người dùng • Giao diện riêng của người dùng (User Defined View) là tính năng rất đặc biệt của Cùng học. • Chức năng này cho phép người dùng tạo ra 1 trang Home (trang chủ chính) của riêng mình để lưu trữ các phần mềm riêng của mình. • Sau khi tạo giao diện riêng, người dùng vẫn có quyền sử dụng trang Home hệ thống. Giao diện riêng của người dùng • Trên giao diện riêng của User có thể:  Thiết lập Home Page của mình: hệ thống hay riêng.  Có sử dụng System interface hay không.  Thiết lập các TAB thông tin theo mô hình 2 cấp thông tin: TAB / SubTab, tương tự như mô hình các trang chính của Cùng học. Hình ảnh 1 trang riêng Câu hỏi & Trả lời Thực hiện bài tập lớn • Các GV, nhóm GV trình bày bài giảng của mình (bằng PowerPoint hoặc Video). • Đánh giá theo 5 mức:  Xuất sắc  Rất tốt  Tốt  Đạt yêu cầu  Cần cố gắng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthiet_ke_bai_giang_2016_221.pdf
Tài liệu liên quan