Nhận diện hành vi thao túng lợi nhuận trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết thông qua kết quả kiểm toán

(Bản scan)

Thao tổng lợi nhuận là hành vĩ của nhà quản lý doanh nghiệp nhằm trinh bay sai lệch thông tin lợi nhuận trên báo cáo tài chính cua doanh nghiệp. Một trong những cơ sở nhận điện hành vị thao tăng lợi nhuận là ý kiến kiểm toán của kiểm toán viên độc lập đối với báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Căn cứ vào ý kiến kiểm toán và sự chênh lệch số liệu trên báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán, người sử dụng thông tin có thể nhận biết hành vi thao tăng lợi nhuận trên báo cáo tài chính. Nghiên cứu này quan sát thực tế nhằm nhận điện hành vi thao túng lợi nhuận trên báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam trong thời kỳ từ năm 2015 đen và 019 dựa trên kết quả kiểm toán. Kết quả chỉ ra rằng có dấu hiệu của hai vị tham tăng lợi nhuận trên các báo cáo tài chinh nhận được ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phấn, và các báo cáo tài chính có chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán. Từ khóa: Báo cáo tài chính, chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán, thao túng lợi nhuận, ý kiến kiểm toán.pdf9 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 25/05/2022 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Nhận diện hành vi thao túng lợi nhuận trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết thông qua kết quả kiểm toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhan_dien_hanh_vi_thao_tung_loi_nhuan_tren_bao_cao_tai_chinh.pdf