Nội dung môn tài chính tiền tệ -Chương 2: tỷ suất lợi nhuận và rủi ro

Tỷ suất sinh lời kỳ vọng thị trường

Rm = Rf + phần bù rủi ro

-Tỷ suất sinh lời của từng chứng

khoán

Re = Rf + ß(Rm – Rf)

pdf14 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1172 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Nội dung môn tài chính tiền tệ -Chương 2: tỷ suất lợi nhuận và rủi ro, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
01/12/2010 1Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất LN và rủi ro Chương 2: TỶ SUẤT LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO 2.1. TỶ SUẤT LỢI NHUẬN 2.2. LÃI SUẤT 2.3. RỦI RO 2.4 CÁC LOẠI RỦI RO 01/12/2010 2Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất LN và rủi ro 1. TỶ SUẤT LỢI NHUẬN - Tỷ suất sinh lời kỳ vọng thị trường Rm = Rf + phần bù rủi ro - Tỷ suất sinh lời của từng chứng khoán Re = Rf + ß(Rm – Rf) 01/12/2010 3Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất LN và rủi ro 2. LÃI SUẤT - Lãi là kết quả tài chính cuối cùng của quá trình đầu tư - Lãi suất thể hiện mối quan hệ giữa lãi trong một đơn vị thời gian với vốn gốc trong thời gian đó - Lãi suất là suất thu lợi của vốn trong một đơn vị thời gian Lãi trong 1 đơn vị thời gian LS = --------------------------x100% Vốn gốc trong thời gian đó 01/12/2010 4Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất LN và rủi ro CÁC LOẠI LÃI SUẤT  Lãi suất phát biểu: LS được công bố hay niêm yết  Lãi suất hiệu lực: LS thực tế sau khi đã điều chỉnh LS phát biểu theo số lần ghép lãi.  Lãi suất chiết khấu: LS được sử dụng để xác định hiện giá của một số tiền dự kiến trong tương lai  Lãi suất thực: LS phản ánh sức mua thực tế từ thu nhập tiền lãi danh nghĩa trừ đi yếu tố lạm phát. 01/12/2010 5Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất LN và rủi ro CÁCH TÍNH LÃI  Lãi đơn: Lãi tính trên số tiền gốc vay  Lãi kép: Lãi tính trên số tiền gốc vay và số tiền lãi trước đó nhập vào gốc  Lãi có thể ghép năm, bán năm, quý, tháng, ngày. Và khi số lần ghép lãi lớn đến vô cùng thì gọi là lãi liên tục. 01/12/2010 6Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất LN và rủi ro XÁC ĐỊNH LS HiỆU DỤNG  Re = (1 + r/m1)m2 - 1  Re: LS hiệu dụng  r: LS phát biểu (LS công bố)  m1: Số thời đoạn ghép lãi trong thường đoạn phát biểu LS  m2: Số thời đoạn ghép lãi trong thời đoạn tính LS hiệu dụng. 01/12/2010 7Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất LN và rủi ro Ví dụ Tính LS hiệu dụng của một khoản vay với LS 10%/năm a. Ghép lãi bán năm b. Ghép lãi hàng quý c. Ghép lãi hàng tháng d. Ghép lãi mỗi ngày 01/12/2010 8Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất LN và rủi ro a. Ghép lãi bán năm  Re = (1 + 10%/2)2 - 1= 10,25% b. Ghép lãi hàng quý  Re = (1 + 10%/4)4 - 1= 10,38% 01/12/2010 9Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất LN và rủi ro c. Ghép lãi hàng tháng  Re = (1 + 10%/12)12 - 1= 10,47% d. Ghép lãi mỗi ngày  Re = (1 + 10%/365)365 - 1= 10,52% 01/12/2010 10Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất LN và rủi ro CHUYỂN LS HD THEO TỪNG THỜI ĐOẠN  r2 = (1 + r1)m - 1  r1: LS HD có thời đoạn ngắn  r2: LS HD có thời đoạn dài hơn  m: Số thời đoạn ngắn trong thời đoạn dài 01/12/2010 11Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất LN và rủi ro Tính LS hiệu dụng của một khoản vay với LS 10%/năm. Ghép lãi hàng tháng a. LS HD 6 tháng  Re = (1 + 10%/12)6 - 1=  LS HD một quý  Re = (1 + 10%/12)3 - 1= a. LS HD một tháng  Re = (1 + 10%/12)1 - 1= 01/12/2010 12Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất LN và rủi ro Một khoản vay với LS 6%/6 tháng. Hỏi LS HD 1 năm?  r2 = (1 + 0,06)2 - 1 = 12,36% 01/12/2010 13Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất LN và rủi ro 3. RỦI RO - Rủi ro là sự không chắc chắn hay một tình trạng bất ổn; - Tình trạng không chắc chắn có thể đoán được xác suất xảy ra ->rủi ro - Tình trạng không chắc chắn nào chưa từng xảy ra và không thể đoán được ->bất trắc 01/12/2010 14Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất LN và rủi ro 4. CÁC LOẠI RỦI RO - Rủi ro kinh doanh: là tính khả biến hay không chắc chắn về EBIT của doanh nghiệp - Rủi ro tài chính: chỉ tính khả biến tăng thêm của thu nhập mỗi cổ phần và xác suất mất khả năng chi trả xảy ra khi một DN sử dụng các nguồn tài trợ có chi phí tài chính cố định, như nợ và CPUĐ trong cấu trúc vốn của mình - Rủi ro hệ thống - Rủi ro không hệ thống

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdau_tu_tai_chinh_chuong_2.pdf
Tài liệu liên quan