Tác động của chính sách giãn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu tiến hành nhằm đánh giá những tác động của chính sách giãn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp từ nhiều nguồn khác nhau nhưng chủ yếu trích lọc từ dữ liệu của Chi cục Thuế thị xã Từ Sơn; số liệu sơ cấp được thu thập bằng phiếu điều tra phỏng vấn trực tiếp 310 mẫu năm 2013 bao gồm DNNVV và cán bộ Thuế. Phương pháp giả định so sánh được sử dụng để đánh giá sự tác động của chính sách. Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chính sách giãn thuế, giảm thuế đã tác động tới nguồn lực của doanh nghiệp như khả năng cung ứng vốn của các DNNVV; số lượng lao động; thu nhập của người lao động; số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản, tạm ngừng hoạt động và chỉ số hàng tồn kho. Bên cạnh đó, chính sách cũng có những tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh; kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh

pdf10 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 10/05/2022 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tác động của chính sách giãn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. 3.3.3. Tác động tới hiệu quâ sân xuçt kinh doanh cûa các DNNVV Thuø TNDN là loäi thuø trĖc thu, đi÷u tiøt trĖc tiøp vào thu nhêp chĀu thuø và là loäi thuø đánh giá hiûu quâ sân xuçt kinh doanh cĎa doanh nghiûp. Các chþ sĈ đánh giá hiûu quâ kinh doanh cĎa các DNNVV trön đĀa bàn thĀ xã sau khi áp dĐng chýnh sách cĂ xu hđęng tëng, giâm khĆng đ÷u qua các nëm. CĐ thù: nëm 2011 là nëm đæu tiön thĖc hiûn chýnh sách giâm thuø nhđng trong nëm này tğ suçt lĜi nhuên đät đđĜc lęn nhçt. Nëm 2012, tğ suçt lĜi nhuên chi phý và và tğ suçt lĜi nhuên vĈn giâm læn lđĜt là 4,39% và 1,01% so vęi nëm 2011. Sang nëm 2013, tğ suçt này cĂ dçu hiûu tëng trĚ läi. Nëm 2012 tğ suçt lĜi nhuên lao đċng tëng 1,78% so vęi nëm 2011 và giâm 1,28% so vęi nëm 2013. Đðc biût, các chþ sĈ này đ÷u cĂ sĖ gia tëng so vęi khi khĆng thĖc hiûn chýnh sách, cao nhçt là tğ suçt lĜi nhuên chi phý và lĜi nhuên vĈn tëng 0,19% và 0,08% vào nëm 2011. Đi÷u này chēng tă, khi chýnh sách giâm thuø TNDN cĎa Chýnh phĎ đøn đđĜc vęi các DNNVV đã gičp các DN tëng ngućn vĈn phĐc vĐ cho quá trünh sân xuçt và khuyøn khých, hĊ trĜ ngđĘi lao đċng làm cho ngđĘi lao đċng hëng say hėn trong cĆng viûc, hoàn thành tĈt cĆng viûc đđĜc giao; gĂp phæn gia tëng tğ suçt lĜi nhuên lao đċng và tğ suçt lĜi nhuên vĈn chĎ sĚ hĕu. Bâng 6. Ý kiến cûa DN về thăc hiện chính sách giãn thuế, giâm thuế TNDN tác động tĆi số lao động và thu nhêp cûa họ trong các DNNVV trên đða bàn thð xã Tÿ SĄn (ĐVT: %) Chỉ tiêu Tăng Ổn định Giảm 1. Số lao động trong các DNNVV sau khi thực thi chính sách 0 5,7 94,3 2. Thu nhập của người lao động trong các DNNVV sau khi thực thi chính sách 5,8 82,4 11,8 Nguồn: Số liệu điều tra, 2014 Tác động của chính sách giãn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 271 Bâng 7. So sánh giĂa có và không thăc hiện chính sách giâm thuế tác động tĆi hiệu quâ SXKD cûa các DNNVV trên đða bàn thð xã Tÿ SĄn qua 03 nëm 2011 - 2013 (ĐVT: %) Chỉ tiêu Không thực hiện Thực hiện So sánh giữa có và không thực hiện Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 1. Tỷ suất lợi nhuận chi phí 17,06 12,74 13,76 17,25 12,86 13,89 - 0,19 - 0,12 - 0,13 Đồ gỗ mỹ nghệ 15,68 15,80 15,72 15,83 15,92 15,86 - 0,15 - 0,12 - 0,14 Sắt thép và luyện kim 20,66 15,73 18,03 20,89 15,88 18,21 - 0,23 - 0,15 - 0,18 Dệt may 15,61 14,72 14,95 15,78 14,86 15,11 - 0,17 - 0,14 - 0,16 Thương mại dịch vụ 14,45 9,51 12,31 14,61 9,61 12,45 - 0,16 - 0,10 - 0,14 Khác 13,92 8,97 9,22 14,06 9,06 9,32 - 0,14 - 0,09 - 0,10 2. Tỷ suất lợi nhuận lao động 3,21 4,98 3,71 3,25 5,03 3,75 - 0,04 - 0,05 - 0,04 Đồ gỗ mỹ nghệ 2,20 4,58 3,55 2,22 4,61 3,59 - 0,02 - 0,03 - 0,04 Sắt thép và luyện kim 4,30 10,93 8,94 4,35 11,03 9,03 - 0,05 - 0,10 - 0,09 Dệt may 1,29 1,41 1,33 1,31 1,43 1,34 - 0,02 - 0,02 - 0,01 Thương mại dịch vụ 4,96 5,85 5,27 5,02 5,91 5,32 - 0,06 - 0,06 - 0,05 Khác 5,17 5,32 5,26 5,22 5,37 5,33 - 0,05 - 0,05 - 0,07 3. Tỷ suất lợi nhuận vốn 7,57 6,58 6,89 7,65 6,64 6,97 - 0,08 - 0,06 - 0,08 Đồ gỗ mỹ nghệ 8,76 7,21 7,71 8,84 7,27 7,78 - 0,08 - 0,06 - 0,07 Sắt thép và luyện kim 7,40 5,51 6,36 7,48 5,56 6,44 - 0,08 - 0,05 - 0,08 Dệt may 8,77 7,80 8,65 8,86 7,88 8,77 - 0,09 - 0,08 - 0,12 Thương mại dịch vụ 7,40 8,15 8,02 7,49 8,24 8,10 - 0,09 - 0,09 - 0,08 Khác 6,12 6,66 6,54 6,18 6,72 6,61 - 0,06 - 0,06 - 0,07 Nguồn: Số liệu tính toán, 2014 Các chþ sĈ thù hiûn hiûu quâ kinh doanh cĎa các DNNVV khi thĖc hiûn chýnh sách giãn thuø đã phæn nào mĆ tâ đđĜc nhĕng tác đċng tých cĖc do chýnh sách mang läi, các DNNVV đät tğ suçt lĜi nhuên chi phý và tğ suçt lĜi nhuên vĈn chĎ sĚ hĕu lęn nhçt là 17,25% và 7,65%. Trong các lÿnh vĖc mà DNNVV hoät đċng, tğ suçt lĜi nhuên chi phý và tğ suçt lĜi nhuên vĈn đ÷u cĂ xu hđęng tëng, giâm khĆng đ÷u qua các nëm, nëm 2012 giâm và nëm 2013 tëng trĚ läi do cĂ sĖ phĐc hći cĎa n÷n kinh tø và các thĀ trđĘng trąng điùm mà DN cung cçp hàng. ĐĈi vęi tğ suçt lĜi nhuên lao đċng ngđĜc läi, tëng mänh nëm 2012 và giâm nëm 2013. DN sân xuçt sít thòp và luyûn kim đättğ suçt lĜi nhuên chi phý lęn nhçt vào nëm 2011 (20,89%) và tğ suçt lĜi nhuên lao đċng lęn nhçt nëm 2013 (11,03%). ĐĈi vęi tğ suçt lĜi nhuên vĈn, DN dût may và DN sân xuçt đć gĊ mĠ nghû cĂ tğ suçt lęn nhçt. 3.3.4. Một số tác động tiêu cực Nghiön cēu nhên thçy Chýnh phĎ đđa ra giâi pháp “gia hän thĘi hän nċp thuø TNDN cho DNNVV” là giâi pháp trđęc mít cĂ thù gičp DN cĂ vĈn đù SXKD nhđng trong dài hän nøu DNSXKD khĆng cĂ hiûu quâ hoðc mĆi trđĘng kinh doanh khĆng đđĜc câi thiûn thü sô đèy DN vào tünh träng nĜ đąng ti÷n thuø kòo dài. Vì thuø đđĜc giãn thĘi hän 01 nëm, đøn khi høt thĘi hän 1 nëm sau, DN vĒa phâi nċp thuø gia hän vĒa phâi nċp thuø phát sinh trong quĞ đĂ, DN gðp rçt nhi÷u khĂ khën v÷ tài chýnh. Vũ Thị Hằng Nga, Trần Hữu Cường, Trần Hoàng Long 272 Bâng 8. So sánh giĂa có và không thăc hiện chính sách giãn thuế TNDN tác động tĆi hiệu quâ SXKD cûa các DNNVV trên đða bàn thð xã Tÿ SĄn qua 03 nëm 2011 – 2013 (ĐVT: %) Chỉ tiêu Không thực hiện Thực hiện So sánh giữa có và không thực hiện Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 1. Tỷ suất lợi nhuận chi phí 16,94 12,65 13,64 17,25 12,86 13,89 - 0,31 - 0,21 - 0,25 Đồ gỗ mỹ nghệ 15,59 15,71 15,61 15,83 15,92 15,86 - 0,24 - 0,21 - 0,25 Sắt thép và luyện kim 20,49 15,62 17,85 20,89 15,88 18,21 - 0,40 - 0,26 - 0,36 Dệt may 15,49 14,62 14,09 15,78 14,86 15,11 - 0,29 - 0,24 - 1,02 Thương mại dịch vụ 14,34 9,44 12,24 14,61 9,61 12,45 - 0,27 - 0,17 - 0,21 Khác 13,81 8,91 9,16 14,06 9,06 9,32 - 0,25 - 0,15 - 0,16 2. Tỷ suất lợi nhuận lao động 3,19 4,94 3,68 3,25 5,03 3,75 - 0,06 - 0,09 - 0,07 Đồ gỗ mỹ nghệ 2,19 4,55 3,53 2,22 4,61 3,59 - 0,03 - 0,06 - 0,06 Sắt thép và luyện kim 4,27 10,85 8,86 4,35 11,03 9,03 - 0,08 - 0,18 - 0,17 Dệt may 1,28 1,40 1,32 1,31 1,43 1,34 - 0,03 - 0,03 - 0,02 Thương mại dịch vụ 4,93 5,80 5,23 5,02 5,91 5,32 - 0,09 - 0,11 - 0,09 Khác 5,13 5,29 5,24 5,22 5,37 5,33 - 0,09 - 0,08 - 0,09 3. Tỷ suất lợi nhuận vốn 7,51 6,54 6,85 7,65 6,64 6,97 - 0,14 - 0,10 - 0,12 Đồ gỗ mỹ nghệ 8,71 7,17 7,66 8,84 7,27 7,78 - 0,13 - 0,10 - 0,12 Sắt thép và luyện kim 7,34 5,47 6,32 7,48 5,56 6,44 - 0,14 - 0,09 - 0,12 Dệt may 8,70 7,75 8,61 8,86 7,88 8,77 - 0,16 - 0,13 - 0,16 Thương mại dịch vụ 7,35 8,09 7,96 7,49 8,24 8,10 - 0,14 - 0,15 - 0,14 Khác 6,07 6,61 6,49 6,18 6,72 6,61 - 0,11 - 0,11 - 0,12 Nguồn: Số liệu tính toán, 2014 Thuø TNDN cĂ nhi÷u quy đĀnh khuyøn khých, hĊ trĜ thĆng qua chø đċ miún giâm thĆng thđĘng áp dĐng đĈi vęi các DN męi thành lêp hoðc DN đđĜc hđĚng đu đãi đæu tđ, nhđng đćng thĘi cďng dČng biûn pháp giãn thuø, giâm thuø TNDN cho các DNNVV nhđ hiûn nay. Đi÷u đĂ dén đøn tünh träng phēc täp, chćng chòo giĕa chø đċ miún giâm và chø đċ đu đãi bìng thuø suçt. Quy đĀnh nhđ vêy vĒa gåy khĂ khën cho viûc các DNNVV áp dĐng vĒa làm giâm hiûu quâ thu ngån sách Nhà nđęc. Nhi÷u DNNVV đã lĜi dĐng sĈ ti÷n thuø cĂ đđĜc tĒ chýnh sách gia hän thuø, giâm thuø TNDN sĔ dĐng vào mĐc đých khác nhđ đæu tđ tài chýnh, đæu tđ bçt đċng sân... mà khĆng dČng đù tháo gě khĂ khën trong SXKD cho DN. ĐĈi vęi nhi÷u DNNVV đang đēng bön bĘ vĖc giâi thù, phá sân và täm ngĒng hoät đċng thü chính sách gia hän thuø, giâm thuø TNDN khĆng cān cĂ Ğ nghÿa vü DN khĆng cān vĈn đù hoät đċng SXKD, hàng tćn kho lęn, nĜ xçu nhi÷u. 4. KẾT LUẬN Trong tünh hünh kinh tø chung hiûn nay, giâi pháp giãn thuø, giâm thuø TNDN cho DNNVV là mċt trong nhĕng hĊ trĜ thiøt thĖc đđĜc DN cďng nhđ các ngành chēc nëng trön câ nđęc nĂi chung và trön đĀa bàn thĀ xã TĒ Sėn nĂi riöng đćng tünh, hđĚng ēng. Trong sĈ các DN đang hoät đċng trön đĀa bàn thĀ xã thü sĈ lđĜng DNNVV chiøm hėn 70%, chĎ yøu hoät đċng trong các lÿnh vĖc nhđ sân xuçt đć gĊ mĠ nghû, sân xuçt sít thòp và luyûn kim, thđėng mäi dĀch vĐ... Chính sách này gičp tëng ngućn lĖc các DN trön đĀa bàn thĀ xã nhđ ngućn cung v÷ vĈn, đâm bâo đĘi sĈng cho ngđĘi lao đċng thĆng qua viûc ĉn đĀnh Tác động của chính sách giãn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 273 và tëng thu nhêp; câi thiûn hiûu quâ SXKD cĎa DNNVV thĆng qua viûc đánh giá mċt sĈ tiöu chý nhđ tğ suçt lĜi nhuên chi phý, tğ suçt lĜi nhuên lao đċng và tğ suçt lĜi nhuên vĈn chĎ sĚ hĕu đ÷u tëng so vęi khi khĆng thĖc hiûn chýnh sách. Bên cänh đĂ, cė quan Thuø cæn phĈi hĜp vęi các DN đù hän chø nhĕng ânh hđĚng tiöu cĖc do chýnh sách mang läi nhđ tünh träng nĜ đąng thuø, chýnh sách chćng chòo dú gåy hiùu nhæm hoðc gåy khĂ khën trong quá trünh thĖc hiûn cĎa các DN, hän chø viûc sĔ dĐng sai mĐc đých ti÷n thuø cĎa các DN. TÀI LIỆU THAM KHÂO Bộ Tài chính (2013). Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và một số quy định hƣớng dẫn thi hành. Tạp chí Thuế. Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội. Chi cục Thuế thị xã Từ Sơn (2009-2014). Dự toán giao thu ngân sách Nhà nƣớc hàng năm. Chi cục Thuế thị xã Từ Sơn (2010-2013). Báo cáo tổng kết công tác thuế hàng năm. Chi cục Thuế thị xã Từ Sơn (2013-2014). Báo cáo về việc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 18. Trần Hoàng Long (2013). Nghiên cứu ảnh hƣởng của chính sách giãn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đến kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Đỗ Đức Minh, Nguyễn Việt Cƣờng (2005). Giáo trình lý thuyết thuế. Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bắc Ninh (2011). Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015. Trích dẫn 16/07/2013 tại:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftac_dong_cua_chinh_sach_gian_thue_va_giam_thue_thu_nhap_doan.pdf