Hội nhập với các chuẩn mực kế toán công quốc tế: Khái quát chuẩn mực và định hướng hoàn thiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Việt Nam đang trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ , toàn diện, sâu sắc nền kinh tế vận

hành theo cơ chế thị trường , mở cửa và hội nhập .Trong nền kinh tế đó, dù là kế toán của chủ

thể là Nhà nước hay doanh nghiệp cũng phải tuân thủ những nguyên tắc chung , thể lệ chung

về kế toán, để đảm bảo có được một hệ thống thông tin đầy đủ và đáng tin cậy để quản lý vĩ

mô nền kinh tế và quản lý ở từng đơn vị . Hiện nay, Việt Nam đã ban hành các chế độ kế toán

trong đơn vị công khác nhau nhưng lại chưa có Chuẩn mực kế toán công làm tham chiếu thực

hiện công tác kế toán. Chính vì điều đó, để phù hợp với cơ chế quản lý tài chính công và ph ục

vụ trong cả lĩnh vực đào tạo cho chuyên ngành này, kế toán công cần phải có sự đổi mới nhất

định. Trong điều kiện toàn cầu hóa khu vực và thế giới hiện nay , kế toán công phải càng gần

với các thông lệ kế toán mang tính chất quốc tế , điều này đòi hỏi cần thiết phải tiếp cận với

Chuẩn mực kế toán công quốc tế để làm cơ sở ban hành Chuẩn mực kế toán công tại Việt

Nam.

pdf9 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 24/05/2022 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Hội nhập với các chuẩn mực kế toán công quốc tế: Khái quát chuẩn mực và định hướng hoàn thiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
235 HỘI NHẬP VỚI CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG QUỐC TẾ: KHÁI QUÁT CHUẨN MỰC VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP INTERNATIONAL PUBLIC ACCOUNTING STANDARDS INTEGRATION: AN OVERVIEW OF STANDARDS AND ORIENTATION FOR PERFECTING ADMINISTRATIVE ACCOUNTING ThS. Nguyễn Thị Nhinh Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Việt Nam đang trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ , toàn diện , sâu sắc nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường , mở cửa và hội nhập .Trong nền kinh tế đó , dù là kế toán của chủ thể là Nhà nước hay doanh nghiệp cũng phải tuân thủ những nguyên tắc chung , thể lệ chung về kế toán , để đảm bảo có được một hệ thống thông tin đầy đủ và đáng tin cậy để quản lý vĩ mô nền kinh tế và quản lý ở từng đơn vị . Hiện nay, Việt Nam đã ban hành các chế độ kế toán trong đơn vị công khác nhau nhưng lại chưa có Chuẩn mực kế toán công làm tham chiếu thực hiện công tác kế toán. Chính vì điều đó, để phù hợp với cơ chế quản lý tài chính công và ph ục vụ trong cả lĩnh vực đào tạo cho chuyên ngành này, kế toán công cần phải có sự đổi mới nhất định. Trong điều kiện toàn cầu hóa khu vực và thế giới hiện nay , kế toán công phải càng gần với các thông lệ kế toán mang tính chất quốc tế , điều này đòi hỏi cần thiết phải tiếp cận với Chuẩn mực kế toán công quốc tế để làm cơ sở ban hành Chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam. Đứng trước cả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng cao đã đặt kế toán Việt Nam đứng trước yêu cầu phải đẩy nhanh tiến trình hòa hợp với các Chuẩn mực và thông lệ kế toán quốc tế. Tháng 12/2015 Vụ chế độ kế toán và kiểm toán đã trình bày Dự án hỗ trợ triển khai các Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS) tại Việt Nam để phục vụ mục đích soát xét, thảo luận và góp ý trong lĩnh vực kế toán công. Trong đó, 14 chuẩn mực kế toán công quốc tế đã được lựa chọn để rà soát và áp dụng, các nhóm làm việc bao gồm các thành viên từ nhiều cơ quan thuộc Bộ tài chính, chuyên gia tư vấn OTA đã tìm hiểu về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Quyết định 19/2006/QĐ - BTC và đặc thù lĩnh vực kế toán công của Việt Nam. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu qua việc sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp các dữ liệu thứ cấp để đề cập đến những nội dung cơ bản về Chuẩn mực kế toán công quốc tế, sự khác biệt cơ bản giữa Quyết định 19 với IPSAS và định hướng hoàn thiện Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trên cơ sở tiếp cận với IPSAS. 236 Từ khóa: hội nhập, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Abstract Vietnam is radically innovating as its economy is shifting toward market mechanism and globalization. In the new era of international economic integration, whether it is State accounting or corporate accounting, there are general principles and accounting rules to ensure an adequate and reliable system of information to manage each business unit and the macro economy. Currently, Vietnam has issued accounting regulations in different units but has yet got a public accounting standard. Therefore, changes must be made in order for public accounting to suit the financial management mechanism and the field’s training curriculum. Due to globalization, public accounting needs to be as similar to international accounting practices as possible. This requires access to international accounting standards as the basis of accounting standards in Vietnam. Globalization prompts Vietnam’s accounting to speed up the process of unifying its practices and standards. In December 2015, the Accounting and Auditing Department presented a project to support the implementation of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) in Vietnam so as to review, discuss and comment on the public accounting sector.14 standards of which were selected to review and apply by members from the Ministry of Finance, OTA consultants. They conducted researches about administrative accounting according to Decision 19/2006/QĐ – BTC and the characteristics of Vietnam’s accounting field. This paper presents the research results through analyzing and summarizing up secondary data, thereby showing the basic content of the international accounting standards and the fundamental difference between decision No.19 and IPSAS, as well as perfecting administrative accounting basing on IPSAS. Key words: integration, accounting standards, administrative accounting 237 1.Đặt vấn đề Kế toán đơn vị sự nghiệp là một bộ phận của Kế toán công trong hệ thống kế toán Việt Nam được áp dụng cho các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước , các đơn vị sự nghiệp không sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước , các quỹ tài chính của Nhà nước . Đây được xem là thành phần cơ bản và không thể thiếu của nền kinh tế và cuộc sống xã hội . Thông qua các đơn vị này , chính phủ sẽ chịu trách nhiệm và phân phối hàng hóa , dịch vụ công cho xã hội . Các đơn vị công sẽ vận hành tùy thuộc vào chính sách Nhà nước , tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức kinh tế chính trị xã hội , các chính sách công.phù hợp với điều kiện của Việt Nam . Các đơn vị này hướng đến sự phát triển của kinh tế , sự phát triển của vùng , lãnh thổ ; đào tạo việc làm cho nhân công ; không vì mục đích lợi nhuận và bảo vệ một số rủ i ro cơ bản trong quá trình hoạt động được Nhà nước và chính phủ đảm bảo . Trong khu vực của các đơn vị công, các nguồn kinh phí công phải được dùng đúng mục đích , có hiệu quả để cho chính phủ có được thông tin đánh giá sự hữu hiệu với các chính sách ban hành , tạo sự bình ổn cho xã hội . Thực hiện được điều này , cần có sự hài hòa trong việc quản trị tài chính và công tác kế toán khu vực công ; đảm bảo sự chặt chẽ và bễn vững trong cá c giai đoạn “ Lập kế hoạch và dự toán ngân sách – Thực hiện ngân sách – Ghi chép kế toán và lập báo cáo – Kiểm toán”. Đối với Kế toán Hành chính sự nghiệp áp dụng ở các đơn vị hành chính s ự nghiệp hoạt động bằng kinh phí ngâ n sách Nhà nước và các qu ỹ khác. Các đơn vị này thực hiện kế toán dồn tích chưa đầy đủ . Kế toán hành chính sự nghiệp thực hiện theo QĐ 19/2006/QĐ- BTC về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ; Thông tư 185/2010/TT-BTC về Hướng dẫn sửa đổi , bổ sung Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo QĐ số 19/2006 của Bộ tài chính. Cùng các văn bản, hướng dẫn các phần hành kế toán sự nghiệp như Quyết định 32/2008/QĐ – BTC về việc ban hành chế độ quản lý , tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước , đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước; Thông tư 164/2011/TT-BTC quy định quản lý thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ..Quyết định 19 đưa ra những quy định về Chứng từ kế toán, Hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp ghi chép, sổ sách kế toán, chế độ báo cáo tài chính. 1. Những nội dung cơ bản về Chuẩn mực kế toán công quốc tế Hiện nay đ ã có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ vận dụng , chấp nhận Chuẩn mực kế toán công quốc tế (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS) trong quá trình hỗ trợ thông tin tài chính cho các nước đó , mặc dù cho hệ thống kinh tế và chính trị có những điểm khác nhau như thế nào thì các nước cũng đang cố gắng tạo ra những điều kiện để có thể hòa hợp giữa chuẩn mực quốc gia hiện hành với IPSAS . IPSAS được xem là một hệ thống chuẩn mực có độ tin cậy cao đối với các nhà làm luật , các nhà làm chính sách công cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán ; đồng thời làm cơ sở nền tảng cho chính phủ các quốc gia, các tổ chức theo điều kiện, kinh tế xã hội đó. IPSAS được ban hành bởi cơ quan IPSASB (Ủy ban chuẩn mực kế toán công quốc tế ) được thành lập vào tháng 11 năm 2004 nhằm xây dựng và công bố các chuẩn mực kế toán công quốc tế trong phạm vi và quyền hạn của mình . Tiền thân của tổ chức này là Ủy ban khu vực công (Public Sector Committee – PSC) trực thuộc Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC). PSC có nhiệm vụ theo dõi các vấn đề liên quan đến tài chính và kiểm toán trong khu vực công. Vào cuối n ăm 1996, PSC đã giới thiệu một chương trình về hệ thống các chuẩn mực 238 để tập trung xây dựng Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS) nhằm hỗ trợ các đơn vị công trực thuộc cấp địa phương và cấp trung ương trong việc lập BCTC . Giai đoạn đầu của chương trình này tập trung vào việc xây dựng IPSAS dựa trên các Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và những yêu cầu của IAS có thể áp dụng cho khu vực công . Mục tiêu là thực hiện 4 công việc cơ bản , đó là : (i) phát triển các quy tắc thực hành , lập BCTC cho các đơn vị thuộc khu vực công; (ii) thiết lập một bộ phận các chuẩn mực chung cho khu vực công ; (iii) soạn thảo một chuẩn mực trên cơ sở kế toán tiền mặt ; (iv) thành lập văn bản hướng dẫn cho các đơn vị chuyển đổi từ kế toán trên cơ sở tiền sang kế toán trên cơ sở dồn tích. IPSASB tập trung chủ yếu vào các nhu cầu về kế toán và báo cáo tài chính của chính phủ, chính quyền địa phương , các cơ quan chính phủ và những đơn vị mà các cơ quan này phục vụ . IPSASB đã ban hành và hoàn thiện những hướng dẫn chuẩn tiến hành các dự án nghiên cứu , đào tạo , khuyến khích việc trao đổi thông tin giữa các kế toán viên và những người làm việc trong khu vực công hoặc các khu vực khác có liên quan . Trước đây , các quốc gia nói chung áp dụng những hướng dẫn , chuẩn mực khác nhau trong việc ghi chép hệ thống kế toán của mình đã tạo ra sự không nhất quán và việc ghi nhận các nghiệp vụ hay lập các báo cáo cũng có những điểm không đồng bộ . Chính vì vậy , IPSASB tin rằng việc áp dụng IPSAS cùng với việc công bố tính tuân thủ theo những quy định của chuẩn mực đó sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng các BCTC mục đích chung do các đơn vị trong lĩnh vực công thực hiện; có thể so sánh dữ liệu giữa các quốc gia và điều đó sẽ giúp đưa thông tin đánh giá tốt hơn về quyết định phân bổ nguồ n lực của chính phủ , nhờ đó tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm kế toán. IPSASB ban hành các IPSAS liên quan đến việc BCTC trên cơ sở kế toán tiền mặt và cơ sở kế toán dồn tích . Tổ chức này cũng ban hành những văn b ản tham khảo , hướng dẫn chuyển đổi BCTC áp dụng phương pháp kế toán tiền mặt sang BCTC áp dụng phương pháp kế toán dồn tích , kinh nghiệm lập BCTC của các cơ quan chính quyền các nước , giải quyết những vấn đề cụ thể về lậ p BCTC trong khu vực công ; đưa ra các quy định liên quan đến việc ghi nhận , đánh giá trình bày và công bố các giao dịch và sự kiện trong các BCTC mục đích chung. IPSAS là một bộ các chuẩn mực kế toán phát triển , chất lượng và mang tính độc lập . Nội dung của IPSAS được soạn thảo dựa trên cơ sở nội dung của IAS và IFRS (Chuẩn mực về lập BCTC quốc tế ). Một số chuẩn mực trong hệ thống IPSAS thì không có đối ứng với hệ thống IAS hoặc IFRS và có một số chuẩn mực khác thì mang tính chất đặc thù riêng trong khu vực công. Cho đến thời điểm hiện nay (tính đến hết tháng 12/2013), IPSASB đã ban hành tổng cộng 32 chuẩn mực kế toán trên cơ sở dồn tích , ngoài ra còn 1 chuẩn mực hướng dẫn kế toán theo cơ sở tiền mặt. Có thể chia thành 3 nhóm sau: Nhóm 1: Chuẩn mực liên quan đến tài sản IPSAS Tên của chuẩn mực IAS tương đương IPSAS 7 Kế toán các khoản đầu tư vào đơn vị liên kết IAS 28 IPSAS 8 BCTC đối với các khoản lợi ích từ hoạt động liên doanh IAS 31 IPSAS 12 Hàng tồn kho IAS 2 IPSAS 13 Thuê tài sản IAS 17 IPSAS 16 Bất động sản đầu tư IAS 40 IPSAS 17 Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị IAS 16 239 IPSAS 31 Tài sản vô hình IAS 38 Nhóm 2: Các chuẩn mực kế toán về thu nhập, chi phí và các CMKTC khác IPSAS 4 Ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá hối đoái IAS 21 IPSAS 5 Chi phí đi vay IAS 23 IPSAS 9 Doanh thu từ các giao dịch trao đổi IAS 18 IPSAS 11 Hợp đồng xây dựng IAS 11 IPSAS 15 Công cụ tài chính: Trình bày và thuyết minh IAS 32 IPSAS 19 Các khoản dự phòng IAS 37 IPSAS 21 Tổn thất của tài sản không tạo tiền IAS 36 IPSAS 23 Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi Không có IPSAS 25 Quyền lợi của người lao động IAS 19 IPSAS 26 Tổn thất tài sản tạo tiền IAS 36 IPSAS 27 Nông nghiệp IAS 41 IPSAS 28 Công cụ tài chính – Trình bày IAS 32 IPSAS 29 Công cụ tài chính – Ghi nhận và đánh giá/Xác định giá trị IAS 39 IPSAS 30 Công cụ tài chính công khai IFRS 7 IPSAS 32 Cam kết tuân thủ các dịch vụ công Không có Nhóm 3: Các chuẩn mực về BCTC IPSAS 1 Trình bày BCTC IAS 1 IPSAS 2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ IAS 7 IPSAS 3 Thặng dư hoặc thâm hụt thuần trong kỳ , các sai sót cơ bản và những thay đổi trong chính sách kế toán IAS 8 IPSAS 6 BCTC hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào các đơn vị bị kiểm soát IAS 27 IPSAS 10 BCTC trong nền kinh tế siêu lạm phát IAS 29 IPSAS 14 Các sự kiện phát sinh sau ngày BCTC IAS 10 IPSAS 18 Báo cáo bộ phận IAS 14 IPSAS 20 Thông tin về các bên liên quan IAS 24 IPSAS 22 Công khai thông tin tài chính về khu vực nhà nước Không có IPSAS 24 Trình bày thông tin ngân sách trong các BCTC Không có IPSAS (Cash - basic) BCTC trên cơ sở kế toán tiền Không có 2. Tổng quan về những khác biệt giữa Chuẩn mực kế toán công quốc tế và Quyết định 19/2006/QĐ – BTC Điểm khác biệt Quyết định 19 IPSAS Cơ sở kế toán Không xác định rõ cơ sở kế toán được áp dụng bởi các đơn vị hành chính sự nghiệp Xác định rõ cơ sở kế toán dồn tích được áp dụng trong lập và trình bày báo cáo tài chính 240 Cấu trúc báo cáo Hỗ trợ lập các báo cáo: - Bảng cân đối số phát sinh - Các báo cáo quyết toán ngân sách Hỗ trợ việc lập các báo cáo tài chính: - Báo cáo tình hình tài chính (Bảng cân đối kế toán) - Báo cáo kết quả hoạt động - Báo cáo về những thay đổi tài sản ròng - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm những chính sách kế toán chủ yếu và các giải pháp, thuyết minh khác. Ghi nhận doanh thu Doanh thu được ghi nhận như sự tăng lên trong tài sản ròng, được bù trừ với chi phí tại thời điểm cuối kỳ kế toán Doanh thu được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, bất kể đã thu được tiền hay chưa. Tất cả doanh thu từ các giao dịch trao đổi phát sinh trong một kỳ kế toán phải được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động để phục vụ việc tính toán thặng dư (thâm hụt) trong kỳ. Tất cả doanh thu phải được kết chuyển vào thặng dư (hoặc thâm hụt) lũy kế tại thời điểm cuối kỳ kế toán Kế toán Tài sản cố định và chi phí khấu hao - Tài sản cố định được ghi nhận theo Nguyên giá trừ khấu hao lũy kế. Không ghi nhận tổn thất đối với tài sản cố định; - Tài sản cố định được điều chuyển giữa các đơn vị sẽ được đơn vị nhận tài sản ghi sổ giống như đơn vị ban đầu (nguyên giá và khấu hao lũy kế); - Tài sản cố định có thể được đánh giá lại theo quyết định của Nhà nước, mặc dù đơn vị đang áp dụng mô hình nguyên giá. - Kế toán khấu hao không nhất quán giữa các loại tài sản: + Đối với tài sản được hình thành từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước: Cuối mỗi kỳ kế toán, đơn vị tính toán số khấu hao trong kỳ, sau đó ghi bút toán Nợ Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ (466)/Có khấu hao lũy kế (214) thay vì ghi nhận chi phí khấu hao. + Đối với tài sản được hình thành từ nguồn kinh phí không phải ngân sách Nhà nước: - Tài sản cố định được ghi sổ theo nguyên giá trừ khấu hao lũy kế và lỗ tổn thất lũy kế (nếu có). - Tài sản cố định được tiếp nhận thông qua giao dịch không trao đổi phải được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày tiếp nhận. - Nếu đã áp dụng mô hình Nguyên giá thì tài sản cố định sẽ không được đánh giá lại. - Kế toán chi phí khấu hao phải nhất quán, bất kể tài sản được hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước hay không phải ngân sách Nhà nước. Theo đó, Chi phí khấu hao được ghi nhận là chi phí trong kỳ và được phản ánh trên Báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị. Cuỗi mỗi kỳ kế toán, chi phí khấu hao trong kỳ kế toán được kết chuyển vào thặng dư hoặc thâm hụt lũy kế của đơn vị. 241 Cuối mỗi kỳ kế toán, đơn vị tính toán số khấu hao trong kỳ, sau đó ghi nhận là chi phí trên Báo cáo kết quả hoạt động. Tài sản ròng/Vốn chủ sở hữu Nhiều bút toán kế toán ban đầu được ghi nhận thẳng vào các tài khoản tài sản ròng/Vốn chủ sở hữu ngay trong kỳ kế toán, bao gồm các nghiệp vụ sau: Ghi nhận doanh thu, ghi nhận tài sản và hạch toán khấu hao. Tài sản ròng là giá trị lợi ích còn lại trong tài sản của một đơn vị sau khi đã trừ hết các khoản nợ phải trả của đơn vị đó. 3. Định hướng hoàn thiện Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Quyết định 19 với Chuẩn mực kế toán công quốc tế Chúng ta đã có thời gian hội nhập dài trong vòng 20 năm qua và đã đạt được trên nhiều mặt: sự phát triển dịch vụ kế toán kiểm toán, hệ thống pháp lý, các tổ chức nghề nghiệp ra đời, các tổ chức quốc tế vào Việt Nam đã ủng hộ Việt Nam hoàn thiện hệ thống Chuẩn mực. Thông qua các tài liệu Dự án hỗ trợ triển khai Các chuẩn mực kế toán công quốc tế tại Việt Nam cho thấy các tổ chức quốc tế đã soạn thảo để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển tiếp từ Quyết định 19 sang chế độ báo cáo tài chính dồn tích về mẫu báo cáo tài chính, Danh mục tài khoản, hướng dẫn lập báo cáo tài chính, hướng dẫn hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp tại Việt Nam. Xuất phát từ những điểm khác biệt trong phân tích trên, một số định hướng có thể được đưa ra như sau: Thứ nhất: Xác định tầm quan trọng của việc thiết lập cơ sở kế toán Quyết định 19 không đề cập đến cơ sở kế toán mà đơn vị hành chính sự nghiệp cần áp dụng. Trong thực tế, các đơn vị hành chính sự nghiệp Việt Nam hay dùng phương pháp kế toán tiền mặt, có thể do các đơn vị hành chính sự nghiệp lập báo cáo tài chính và phải nộp báo cáo cho các cơ quan quản lý trong kỳ, các cơ quan quản lý muốn lập kế hoạch duyệt cấp phát vốn cho đơn vị của kỳ sau sẽ xem xét báo cáo và có thể yêu cầu các đơn vị phải trình những chênh lệch giữa vốn ngân sách đã cấp và tiến độ thực hiện. Việc yêu cầu thuyết minh cho những chênh lệch này có thể ảnh hưởng không hay đến kế hoạch được cấp phát vốn trong những kỳ sắp tới. Phương pháp kế toán tiền mặt đơn giản hóa cho các đơn vị báo cáo nhưng mặt tiêu cực là có xu hướng phổ biến tác phong quản lý hành chính mà ở đó xem nặng “hình thức hơn bản chất của nghiệp vụ phát sinh” Để phù hợp với xu hướng hội nhập, IPSAS được áp dụng để quy định các thức trình bày báo cáo tài chính, hướng dẫn cấu trúc báo cáo tài chính, những yêu cầu tối thiểu về nội dung của báo cáo tài chính được lập trên cơ sở dồn tích. Thứ hai: Triền khai IPSAS làm chỉ dẫn trong suốt quá trình xây dựng để thiết lập hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp Việc triển khai các nội dung IPSAS phù hợp với Quyết định 19 trong thời gian yêu cầu phải xây dựng phù hợp về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và hệ thống báo cáo kế toán càng chi tiết càng tốt. Trong Dự án triển khai IPSAS tại Việt Nam, Vụ chế độ kế toán đã đưa ra đề xuất Danh mục tài khoản bao gồm 9 loại tài khoản (so với Quyết định 19 là 6 loại tài khoản) bao gồm các tài khoản tương đồng như đối với kế toán doanh nghiệp nhằm 242 không phân biệt cho các thành phần kinh tế khác nhau. Đồng thời, xác định việc đưa IPSAS vào hoàn thiện Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp nhằm tạo ra báo cáo tài chính tốt trên cơ sở dồn tích mà các báo cáo này hữu ích và phù hợp với người sử dụng chúng. Tự thân việc kế toán công công khai minh bạch và rõ ràng không dẫn đến việc quản lý tài chính công tốt nhưng đó là một yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính công. Kế toán tốt sẽ dẫn đến báo cáo tốt và cung cấp những thông tin cần thiết cho việc ra quyết định, điều này lại dẫn đến việc sử dụng các nguồn lực của xã hội một cách tốt hơn. Thứ ba: Thay thế các nội dung chưa phù hợp bằng các phương pháp kế toán khác phù hợp Việc triển khai IPSAS tại các đơn vị hành chính sự nghiệp cũng đáp ứng yêu cầu của Luật kế toán sửa đổi. Việc đưa được ra những chuẩn mực nào được lựa chọn cùng với những giải pháp kế toán thay thế cho những nội dung chưa thể áp dụng ngay lập tức cũng sẽ phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của những đối tượng có lợi ích liên quan bên trong và bên ngoài khu vực công của Việt Nam. Thứ tư: Việc đưa IPSAS vào hội nhập cần sự kết hợp xem xét, thăm dò ý kiến từ nhiều phía Để đưa được IPSAS hoàn thiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp không từ một phía các cơ quan Nhà nước, mà cần có ý kiến góp ý của các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực công, các giảng viên giảng dạy chuyên ngành, người làm thực tế công tác kế toán hành chính sự nghiệp. Khi đó, việc nhận định được những vấn đề cần thiết ngay đưa vào áp dụng hay việc chưa thay thế được mà phải đổi sang phương pháp kế toán khác sẽ rõ hơn, giúp việc đưa IPSAS vào hoàn thiện trong thời gian sớm. KẾT LUẬN Hội nhập và đưa IPSAS vào hoàn thiện chế độ kế toán sự nghiệp là một vấn đề quan trọng và là sự thay đổi lớn trong cuộc đổi mới kế toán công. Bài viết trình bày những vấn đề khái quát nhất về IPSAS, cho thấy sự khác biệt giữa IPSAS và Quyết định 19 chính là thách thức lớn cho việc hoàn thiện. Đồng thời, đưa ra những định hướng cơ bản để thấy được việc sớm đưa IPSAS áp dụng nhằm hoàn thiện Chế độ kế toán đơn vị sự nghiệp theo Quyết định 19. TÀI LIỆU THAM KHẢO Kế toán tốt Báo cáo tốt Thông tin cần thiết Ra quyết định tốt hơn Sử dụng nguồn lực xã hội tốt hơn 243 1. Hệ thống Chuẩn mực kế toán công quốc tế (Tài liệu tham khảo), Vụ chế độ kế toán và kiểm toán – Bộ tài chính, tháng 08/2013. 2. Tài liệu Hội thảo “ Thời cơ, thách thức và lộ trình hội nhập của kế toán kiểm toán Việt Nam”, ACCA, Tháng 12/2015. 3. Tài liệu Hội thảo “Định hướng hoàn thiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” tháng 12/2015. 4. Hội thảo về Hệ thống chuẩn mực kế toán công quố c tế và lộ trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam, Bộ tài chính, tháng 12/2011. 5. Phạm Quang Huy , Hoàn thiện hệ thống kế toán thu , chi ngân sách Nhà nước tại Việt Nam, LATS 2014. 6. nghiep-a-chuan-muc-ke-toan-cong-quoc-te-khoang-cach-va-nhung-viec-can-lam.html 7. khac-biet-voi-chuan-muc-quoc-te-ve-ke-toan-cong.html 8. Hội thảo Khoa học quốc tế , Hội nhập hợp tác và cạnh tranh , Trường Đại học Thương Mại, tháng 12/2011.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhoi_nhap_voi_cac_chuan_muc_ke_toan_cong_quoc_te_khai_quat_ch.pdf