Tiêu chuẩn an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới đường bộ

Đối tượng áp dụng là các loại phương tiện cơ giới đường bộ sau đây:

Ô tô con, ô tô con chuyên dùng, ô tô khách, ô tô tải, ô tô kéo moóc hoặc kéo sơ mi rơ moóc, ô tô

chuyên dùng (Ô tô cần cẩu, ô tô chở nhựa đường nóng lỏng, ô tô cứu thương, ô tô thang, ô tô chở

chất lỏng, ô tô chở bê tông tươi, ô tô đầu kéo, ô tô tải tự đổ .) các loại rơ moóc và sơ mi rơ moóc

(nửa rơ moóc). Các loại phương tiện ba bánh gắn động cơ có hai bánh đồng trục (các loại xe lam,

xích lô máy .).

pdf8 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 2021 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tiêu chuẩn an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới đường bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé giao th«ng vËn t¶i 22-TCN 224 : 2000 Tiªu chuÈn an toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng cña ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé Hµ Néi - 2000 1Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam Bé giao th«ng vËn t¶i Tiªu chuÈn an toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng cña ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé 22-TCN 224 -2000 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Ph¹m vi ®èi t­îng ¸p dông: 1.1.1. §èi t­îng ¸p dông lµ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé sau ®©y: ¤ t« con, « t« con chuyªn dïng, « t« kh¸ch, « t« t¶i, « t« kÐo moãc hoÆc kÐo s¬ mi r¬ moãc, « t« chuyªn dïng (¤ t« cÇn cÈu, « t« chë nhùa ®­êng nãng láng, « t« cøu th­¬ng, « t« thang, « t« chë chÊt láng, « t« chë bª t«ng t­¬i, « t« ®Çu kÐo, « t« t¶i tù ®æ ...) c¸c lo¹i r¬ moãc vµ s¬ mi r¬ moãc (nöa r¬ moãc). C¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn ba b¸nh g¾n ®éng c¬ cã hai b¸nh ®ång trôc (c¸c lo¹i xe lam, xÝch l« m¸y ...). 1.1.2. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc kiÓm tra an toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng, kiÓm tra chøng nhËn chÊt l­îng cña c¸c ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé nãi trªn theo ®Þnh kú hoÆc khi ®ang tham gia giao th«ng trªn ®­¬ng bé, ®­êng ®« thÞ. 1.1.3. Lµm c¨n cø kü thuËt cho c¸c chñ ph­¬ng tiÖn vµ ng­êi l¸i thùc hiÖn ®Çy ®ñ yªu cÇu vÒ b¶o d­ìng, söa ch÷a ®Ó ph­¬ng tiÖn lu«n lu«n ®¹t tiªu chuÈn an toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng khi tham gia giao th«ng. 1.1.4. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé dïng vµo môc ®Ých b¶o vÖ an ninh vµ môc ®Ých qu©n sù cña Bé C«ng an, Bé Quèc phßng (trõ c¸c ph­¬ng tiÖn sö dông vµo ho¹t ®éng kinh tÕ do Bé C«ng an ®¨ng ký vµ cÊp biÓn sè). 2. Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn an toµn kü thuËt cña ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé. 2.1. Tæng qu¸t: 2.1.1. BiÓn sè ®¨ng ký: §ñ sè l­îng, ®óng qui c¸ch, râ nÐt, kh«ng nøt gÉy, l¾p chÆt, ®óng vÞ trÝ 2.1.2. Sè ®éng c¬, sè khung: §óng ký hiÖu vµ ch÷ sè ghi trong giÊy chøng nhËn ®¨ng ký cña ph­¬ng tiÖn. 2.1.3. H×nh d¸ng, bè trÝ chung, kÝch th­íc giíi h¹n: - H×nh d¸ng vµ bè trÝ chung: §óng vµo hå s¬ kü thuËt - KÝch th­íc giíi h¹n kh«ng v­ît qu¸ qui ®Þnh cho phÐp. 2.1.4. Th©n vá, buång l¸i, thïng hµng: - Th©n vá, buång l¸i, thïng hµng: Kh«ng ®­îc thñng r¸ch vµ ph¶i l¾p ghÐp ch¾c ch¾n víi khung xe. Khung x­¬ng kh«ng cã vÕt nøt. 2- DÇm ngang vµ dÇm däc: §Çy ®ñ, ®óng quy c¸ch. C¸c dÇm b»ng kim lo¹i kh«ng biÕn d¹ng, nøt, gØ thñng; c¸c dÇm b»ng gç kh«ng môc vì, gÉy. - Cöa xe ph¶i ®ãng më nhÑ nhµng, kh«ng tù më. - C¸c c¬ cÊu kho¸ (Cabin, thïng hµng, khoang hµnh lý ...): Kho¸, më nhÑ nhµng; kh«ng tù më. - Ch¾n bïn: ®Çy ®ñ, ®óng quy c¸ch, l¾p ghÐp ch¾c ch¾n, kh«ng thñng r¸ch. - Mµu s¬n vµ chÊt l­îng s¬n: §óng mÇu ghi trong giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph­¬ng tiÖn, kh«ng bong trãc, long lë. - Tay vÞn, cét chèng: ®Çy ®ñ, ®óng quy c¸ch, l¾p ghÐp ch¾c ch¾n. - Gi¸ ®Ó hµng, khoang hµnh lý: §Çy ®ñ ®óng quy c¸ch, l¾p ghÐp ch¾c ch¾n. 2.1.5. Khung xe: Kh«ng cã vÕt nøt, kh«ng mät gØ, kh«ng cong vªnh ë møc nhËn biÕt ®­îc râ rÖt b»ng m¾t. 2.1.6. Mãc kÐo: Kh«ng r¹n nøt, kh«ng biÕn d¹ng. Cãc vµ chèt h·m kh«ng ®­îc tù më. XÝch hoÆc c¸p b¶o hiÓm (NÕu cã) ph¶i ch¾c ch¾n. 2.1.7. Khíp nèi cña « t« ®Çu kÐo vµ chèt kÐo cña s¬ mi r¬ moãc: - Khíp nèi (yªn ngùa) cña « t« ®Çu kÐo: C¸c gèi ®ì kh«ng cã vÕt nøt, thanh h·m kh«ng mßn vÑt, c¬ cÊu kho¸ vµ më chèt kÐo lµm viÖc tèt. - Chèt kÐo cña s¬ mi r¬ moãc kh«ng cong vªnh; kh«ng ®­îc biÕn d¹ng, r¹n nøt, mßn vÑt. 2.1.8. Chèt h·m container: Ph¶i ho¹t ®éng tèt, kh«ng tù më, kh«ng mßn vÑt. 2.1.9. KÝnh xe: Lµ lo¹i kÝnh an toµn, ®óng quy c¸ch, kh«ng r¹n nøt. KÝnh chøn giã phÝa tr­íc ph¶i trong suèt. 2.1.10. G¹t n­íc, phun n­íc röa kÝnh: §ñ sè l­îng theo hå s¬ kü thuËt, l¾p ghÐp ®óng, ho¹t ®éng tèt. DiÖn tÝch quÐt cña g¹t n­íc kh«ng nhá h¬n hai phÇn ba diÖn tÝch kÝnh ch¾n giã phÝa tr­íc. 2.1.11. G­¬ng quan s¸t phÝa sau: §Çy ®ñ, ®óng qui c¸ch, kh«ng cã vÕt nøt, cho h×nh ¶nh râ rµng, Ýt nhÊt quan s¸t ®­îc chiÒu réng 4m cho mçi g­¬ng ë vÞ trÝ c¸ch g­¬ng 20m vÒ phÝa sau. 2.1.12. GhÕ ng­êi l¸i vµ ghÕ hµnh kh¸ch: §Çy ®ñ, ®óng quy c¸ch, l¾p ®Æt ®óng vÞ trÝ, l¾p ghÐp ch¾c ch¾n, cã kÝch th­íc ®¹t tiªu chuÈn hiÖn hµnh. C¬ cÊu ®iÒu chØnh ghÕ (NÕu cã) ph¶i ho¹t ®éng tèt. 2.1.13. §éng c¬ vµ c¸c hÖ thèng liªn quan ®Õn ®éng c¬: - §éng c¬ ph¶i ho¹t ®éng æn ®Þnh ë chÕ ®é vßng quay kh«ng t¶i nhá nhÊt, kh«ng cã tiÕng gâ l¹. - ChÊt láng kh«ng rß rØ thµnh giät. C¸c hÖ thèng l¾p ghÐp ®óng vµ ch¾c ch¾n. - BÇu gi¶m ©m vµ ®­êng èng dÉn khÝ th¶i ph¶i kÝn. - D©y cu roa ®óng chñng lo¹i, l¾p ghÐp ®óng. - Thïng nhiªn liÖu l¾p ®óng, ch¾c ch¾n, n¾p ph¶i kÝn. 2.1.14. C¸c tæng thµnh cöa hÖ thèng truyÒn lùc: - §óng víi hå s¬ kü thuËt l¾p ghÐp ®óng, ®ñ c¸c chi tiÕt kÑp chÆt vµ phßng láng, kh«ng rß rØ chÊt láng vµ chÊt khÝ. 3- Ly hîp: §ãng nhÑ nhµng, c¾t døt kho¸t. Bµn ®¹p ly hîp ph¶i cã hµnh tr×nh tù do. - Hép sè: Kh«ng nh¶y sè, kh«ng biÕn d¹ng, kh«ng nøt. - Trôc c¸c ®¨ng kh«ng biÕn d¹ng, kh«ng nøt. §é r¬ cña then hoa vµ c¸c trôc ch÷ thËp n»m trong giíi h¹n cho phÐp. - CÇu xe: Kh«ng biÕn d¹ng, kh«ng nøt. 2.1.15. B¸nh xe: - C¸c chi tiÕt kÑp chÆt vµ phßng láng ®Çy ®ñ, ®óng quy c¸ch. - Vµnh, ®Üa, vßng h·m: §óng kiÓu lo¹i, kh«ng biÕn d¹ng, kh«ng r¹n nøt, kh«ng cong vªnh, kh«ng cã biÓu hiÖn h­ háng. Vßng h·m ph¶i khÝt vµo vµnh b¸nh xe. - Moay ¬: Quay tr¬n, kh«ng bã kÑt, kh«ng cã ®é r¬ däc trôc vµ h­íng kÝnh. - Lèp: §óng cì, ®ñ sè l­îng, ®ñ ¸p suÊt, kh«ng phång rép, kh«ng nøt vì tíi líp sîi mµnh. - Lèp cña b¸nh xe dÉn h­íng: Líp cña b¸nh dÉn h­íng ph¶i cïng lo¹i, kh«ng sö dông lèp ®¾p, chiÒu cao hoa lèp ph¶i ®ång ®Òu vµ cã trÞ sè nh­ sau: TT Lo¹i xe ChiÒu cao hoa lèp (mm) 1 ¤ t« con ®Õn 09 chç (kÓ c¶ ng­êi l¸i), « t« con chuyªn dïng Kh«ng nhá h¬n 1,6 2 ¤ t« kh¸ch trªn 09 chç (kÓ c¶ ng­êi l¸i) Kh«ng nhá h¬n 2,0 3 ¤ t« t¶i, « t« chuyªn dïng Kh«ng nhá h¬n 1,0 2.1.16. HÖ thèng treo: §Çy ®ñ, ®óng hå s¬ kü thuËt, l¾p ghÐp ®óng vµ ch¾c ch¾n, kh«ng nøt gÉy, kh«ng rß rØ dÇu vµ khÝ nÐn, ®¶m b¶o c©n b»ng th©n xe. 2.2. HÖ thèng l¸i: - §iÒu khiÓn l¸i nhÑ nhµng. - C¸c chi tiÕt ®­îc b«i tr¬n theo quy ®Þnh. 2.2.1. V« l¨ng l¸i: §óng kiÓu lo¹i, kh«ng nøt vì, b¾t chÆt vµ trôc l¸i. 2.2.2. Trôc l¸i: §óng kiÓu lo¹i, l¾p ghÐp ®óng vµ ch¾c ch¾n, kh«ng r¬ däc trôc vµ r¬ ngang. 2.2.3. C¬ cÊu l¸i: §óng kiÓu lo¹i kh«ng cã biÓu hiÖn ch¶y dÇu (ChÊt láng ch¶y thµnh giät), l¾p ghÐp ®óng vµ ch¾c ch¾n, ®ñ chi tiÕt kÑp chÆt vµ phßng láng. 2.2.4. Thanh vµ ®ßn dÉn ®éng l¸i: Kh«ng biÕn d¹ng, kh«ng cã vÕt nøt, ®ñ c¸c chi tiÕt kÑp chÆt vµ phßng láng, l¾p ghÐp ®óng vµ ch¾c ch¾n. 2.2.5. C¸c khíp cÇu vµ khíp chuyÓn h­íng: L¾p ghÐp ®óng vµ ch¾c ch¾n, ®ñ chi tiÕt phßng láng, kh«ng r¬, kh«ng cã tiÕng kªu khi l¾c v« l¨ng l¸i, kh«ng cã vÕt nøt. Vá bäc ch¾n bôi kh«ng ®­îc thñng r¸ch. 42.2.6. Ngâng quay l¸i: Kh«ng biÕn d¹ng, kh«ng cã vÕt nøt, kh«ng r¬ gi÷a b¹c vµ trôc, kh«ng r¬ khíp cÇu. L¾p ghÐp ®óng vµ ch¾c ch¾n. 2.2.7. §é r¬ gãc cña v« l¨ng l¸i kh«ng lín h¬n: - 10° ®èi víi « t« con (kÓ c¶ « t« con chuyªn dïng), « t« kh¸ch ®Õn 12 chç (kÓ c¶ ng­êi l¸i), « t« cã t¶i träng ®Õn 1.500 kG. - 20° ®èi víi « t« kh¸ch trªn 12 chç (kÓ c¶ ng­êi l¸i). - 25° ®èi víi « t« cã t¶i träng trªn 1.500 kG. - Giíi h¹n ®é r¬ gãc v« l¨ng l¸i cña c¸c lo¹i « t« chuyªn dïng t­¬ng øng víi giíi h¹n cña « t« c¬ së. 2.2.8. HÖ trî lùc l¸i: L¾p ghÐp ®óng vµ ch¾c ch¾n, ®¶m b¶o ho¹t ®éng b×nh th­êng, kh«ng cã biÓu hiÖn ch¶y dÇu (chÊt láng ch¶y thµnh giät), kh«ng cã sù rß rØ khÝ nÐn, kh«ng ®­îc cã sù kh¸c biÖt lín gi÷a lùc l¸i tr¸i vµ lùc l¸i ph¶i. D©y cu roa trî lùc l¸i kh«ng ®­îc trïng láng hoÆc h­ háng. 2.2.9. §é tr­ît ngang cña b¸nh xe dÉn h­íng: Cµng l¸i c©n ®èi, kh«ng cã vÕt nøt, kh«ng biÕn d¹ng, ®iÒu khiÓn l¸i nhÑ nhµng; Cµng l¸i ph¶i ®­îc b¾t chÆt víi trôc l¸i. Gi¶m chÊn cña cµng l¸i ho¹t ®éng tèt. Trôc l¸i kh«ng cã ®é r¬ däc trôc vµ ®é r¬ h­íng kÝnh. 2.3. HÖ thèng phanh: 2.3.1. C¸c côm, chi tiÕt ®óng hå s¬ kü thuËt, l¾p ghÐp ®óng vµ ch¾n ch¾n. §Çy ®ñ c¸c chi tiÕt kÑp chÆt vµ phßng láng. 2.3.2. Kh«ng ®­îc rß rØ dÇu phanh hoÆc khÝ nÐn trong hÖ thèng, c¸c èng dÉn dÇu hoÆc khÝ kh«ng ®­îc r¹n nøt. 2.3.3. DÉn ®éng c¬ khÝ cña phanh chÝnh vµ phanh dõng xe: Linh ho¹t, nhÑ nhµng, kh«ng biÕn d¹ng, r¹n nøt, ho¹t ®éng tèt. Bµn ®¹p phanh ph¶i cã hµnh tr×nh tù do. 2.3.4. §èi víi hÖ thèng phanh dÉn ®éng khÝ nÐn (phanh h¬i) : ¸p suÊt cña hÖ thèng phanh h¬i ph¶i ®¹t ¸p suÊt quy ®Þnh theo tµi liÖu kü thuËt. B×nh chøa khÝ nÐn ®ñ sè l­îng theo hå s¬ kü thuËt, kh«ng r¹n nøt. C¸c van ®Çy ®ñ. 2.3.5. HiÖu qu¶ cña phanh chÝnh vµ phanh dõng xe: HiÖu qu¶ phanh chÝnh khi thö trªn ®­êng: - Thö trªn mÆt ®­êng bª t«ng nhùa hoÆc bª t«ng xi m¨ng b»ng ph¼ng vµ kh«, hÖ sè b¸m ϕ kh«ng nhá h¬n 0,6. - HiÖu qu¶ phanh ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng mét trong hai chØ tiªu qu·ng ®­êng phanh Sp (m) hoÆc gia tèc chËm dÇn lín nhÊt khi phanh Jp max (m/s 2) víi ChÕ ®é thö ph­¬ng tiÖn kh«ng t¶i ë tèc ®é 30Km/h vµ ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: 5Ph©n nhãm Qu·ng ®­êng phanh Sp (m) Gia tèc phanh Jp max (m/s 2) Nhãm 1: ¤ t« con, kÓ c¶ « t« con chuyªn dïng ®Õn 09 chç (kÓ c¶ ng­êi l¸i) Kh«ng lín h¬n 7,2 Kh«ng nhá h¬n 5,8 Nhãm 2: ¤ t« t¶i cã träng l­îng toµn bé kh«ng lín h¬n 8.000 kG, « t« kh¸ch trªn 09 chç ngåi (kÓ c¶ ng­êi l¸i) cã tæng chiÒu dµi kh«ng lín h¬n 7,5m: Kh«ng lín h¬n 9,5 Kh«ng nhá h¬n 5,0 Nhãm 3: ¤ t« hoÆc ®oµn « t« cã träng l­îng toµn bé lín h¬n 8.000 kG, « t« kh¸ch trªn 09 chç ngåi (kÓ c¶ ng­êi l¸i) cã tæng chiÒu dµi lín h¬n 7,5m Kh«ng lín h¬n 11,0 Kh«ng nhá h¬n 4,2 Nhãm 4: M« t« ba b¸nh, xe lam vµ xÝch l« m¸y Kh«ng lín h¬n 8,2 - Khi phanh, quÜ ®¹o chuyÓn ®éng cña ph­¬ng tiÖn kh«ng lÖch qu¸ 8° so víi ph­¬ng chuyÓn ®éng ban ®Çu vµ kh«ng lÖch khái hµnh lang 3,50m. HiÖu qu¶ phanh chÝnh khi thö trªn b¨ng thö: - ChÕ ®é thö: Ph­¬ng tiÖn kh«ng t¶i - Tæng lùc phanh kh«ng nhá h¬n 50% träng l­îng ph­¬ng tiÖn kh«ng t¶i Go ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i xe. - Sai lÖch lùc phanh trªn mét trôc (gi÷a b¸nh bªn ph¶i vµ bªn tr¸i): KSL = (PF lín - PF nhá). 100 % / PF lín KSL kh«ng ®­îc lín h¬n 25%. Phanh dõng xe (®iÒu khiÓn b»ng tay hoÆc ch©n): - ChÕ ®é thö: Ph­¬ng tiÖn kh«ng t¶i - Dõng ®­îc ë ®é dèc 20% ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i xe khi thö trªn dèc hoÆc tæng lùc phanh PFt kh«ng nhá h¬n 16% träng l­îng ph­¬ng tiÖn kh«ng t¶i Go khi thö trªn b¨ng thö. 2.4. HÖ thèng chiÕu s¸ng, tÝn hiÖu: - §ång bé, ®ñ sè l­îng, l¾p ghÐp ®óng vµ ch¾c ch¾n, kh«ng nøt vì. 2.4.1. §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc: - §ñ d¶i s¸ng xa vµ gÇn; - C­êng ®é s¸ng cña mét ®Ìn chiÕu xa (Pha) kh«ng nhá h¬n 10.000 cd, quan s¸t b»ng m¾t nhËn thÊy ¸nh s¸ng tr¾ng. - Tia ph¶n chiÕu ngoµi biªn phÝa trªn vµ phÝa d­íi chïm s¸ng theo mÆt ph¼ng däc t¹o thµnh gãc ®èi víi ®­êng t©m cña chïm tia kh«ng nhá h¬n 3° (cho phÐp chuyÓn ®æi x¸c ®Þnh theo ®¬n vÞ chiÒu dµi), hoÆc d¶i s¸ng xa (pha) kh«ng nhá h¬n 100m víi chiÒu réng 4m, d¶i s¸ng gÇn kh«ng nhá h¬n 50m. 62.4.2. C¸c ®Ìn tÝn hiÖu: §ång bé, ®ñ sè l­îng, ®óng vÞ trÝ, l¾p ghÐp ch¾c ch¾n. - Khi kiÓm tra b»ng thiÕt bÞ, tiªu chuÈn nh­ sau: Lo¹i ®Ìn VÞ trÝ MÇu C­êng ®é s¸ng (cd) Tr­íc Vµng 80 ®Õn 700§Ìn tÝn hiÖu xin ®­êng Sau Vµng 40 ®Õn 400 Tr­íc Tr¾ng 2 ®Õn 60§Ìn tÝn hiÖu kÝch th­íc Sau §á 1 ®Õn 12 §Ìn tÝn hiÖu phanh Sau §á 20 ®Õn 100 §Ìn soi biÓn sè Sau Tr¾ng 2 ®Õn 60 - Khi quan s¸t b»ng m¾t: Ph¶i nhËn biÕt ®­îc tÝn hiÖu râ rµng ë kho¶ng c¸ch 20m ®èi víi ®Ìn phanh, ®Ìn xin ®­êng vµ 10m ®èi víi ®Ìn tÝn hiÖu kÝch th­íc, ®Ìn soi biÓn sè trong ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng ban ngµy. - §èi víi ®Ìn xin ®­êng: + TÇn sè nh¸y tõ 60 ®Õn 120 lÇn/phót. + Thêi gian khëi ®éng tõ lóc bËt c«ng t¾c ®Õn khi ®Ìn s¸ng kh«ng qu¸ 3 gi©y. 2.4.4. Cßi ®iÖn: - ¢m l­îng ®o ë kho¶ng c¸ch 2m tÝnh tõ ®Çu xe, cao 1,2m kh«ng nhá h¬n 65 dB (A), kh«ng lín h¬n 115 dB (A). - ¤ t« kÐo moãc hoÆc « t« s¬ mi r¬ moãc ph¶i ®ñ hai cßi cã tÇn sè ©m thanh kh¸c nhau. 2.4.5. Sai sè ®ång hå tèc ®é: kh«ng lín h¬n 10% khi kiÓm tra trªn b¨ng thö ë tèc ®é 40 Km/h. 3. Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn b¶o vÖ m«i tr­êng cña ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé. Ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé ph¶i b¶o ®¶m c¸c tiªu chuÈn vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng theo quyÕt ®Þnh sè 1397/1999 Q§-BGTVT ngµy 11 th¸ng 06 n¨m 1999 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn tØa vÒ viÖc "C«ng bè ®èi t­îng vµ møc b¾t buéc ¸p dông 2 Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i tr­êng ®èi víi c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé". 74. Chu kú kiÓm ®Þnh kü thuËt ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé quy ®Þnh nh­ sau: Chu kú (th¸ng)Lo¹i ph­¬ng tiÖn Chu kú ®Çu Chu kú ®Þnh kú ¤ t« t¶i (chë hµng ho¸): - Xe nhËp khÈu ch­a qua sö dông; Xe s¶n xuÊt, l¾p r¸p t¹i ViÖt Nam. 24 12 - Xe ho¸n c¶i, c¶i t¹o 12 06 ¤ t« con (kÓ c¶ « t« con chuyªn dïng) ®Õn 09 chç (kÓ c¶ ng­êi l¸i): - Xe nhËp khÈu ch­a qua sö dông; Xe s¶n xuÊt, l¾p r¸p t¹i ViÖt Nam: + Cã kinh doanh vËn t¶i 24 12 + Kh«ng kinh doanh vËn t¶i 30 18 - Xe ho¸n c¶i, c¶i t¹o + Cã kinh doanh vËn t¶i 18 06 + Kh«ng kinh doanh vËn t¶i 24 12 ¤ t« kh¸ch trªn 09 chç (kÓ c¶ ng­êi l¸i): - Xe nhËp khÈu ch­a qua sö dông; Xe s¶n xuÊt, l¾p r¸p t¹i ViÖt Nam: + Cã kinh doanh vËn t¶i 18 06 + Kh«ng kinh doanh vËn t¶i 24 12 - Xe ho¸n c¶i, c¶i t¹o + Cã kinh doanh vËn t¶i 12 06 + Kh«ng kinh doanh vËn t¶i 18 12 ph­¬ng tiÖn ba b¸nh cã ®éng c¬: - Xe nhËp khÈu ch­a qua sö dông; Xe s¶n xuÊt, l¾p r¸p t¹i ViÖt Nam: + Cã kinh doanh vËn t¶i 24 12 + Kh«ng kinh doanh vËn t¶i 30 24 - Xe ho¸n c¶i, c¶i t¹o + Cã kinh doanh vËn t¶i 18 06 + Kh«ng kinh doanh vËn t¶i 24 12 TÊt c¶ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn ®· s¶n xuÊt h¬n 7 n¨m 06 Chu kú ®Çu ¸p dông ®èi víi ph­¬ng tiÖn míi 100% ; Ph­¬ng tiÖn ho¸n c¶i, c¶i t¹o cã sö dông tæng thµnh ®· qua sö dông vµ ph­¬ng tiÖn ®· qua sö dông chØ ¸p dông chu kú kiÓm ®Þnh ®Þnh kú.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf22_tcn_224_2000_1003.pdf