Tổng hợp đề thi Phương pháp tính (có đáp án)

Câu 1: (2điểm)

Bằng phương pháp dây cung tìm nghiệm dương gần đúng phương trình:

f(x) = x4 - 2x - 4 = 0

biết khoảng cách ly nghiệm là: (1; 1,7), với sai số không quá 10^-2

pdf6 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 5233 | Lượt tải: 3download
Nội dung tài liệu Tổng hợp đề thi Phương pháp tính (có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Upload by wWw.kenhdaihoc.com - Kênh Thông Tin - Học Tập - Gải Trí Cho HS-SV Tröôøng Ñaïi hoïc ........................ THI HEÁT MOÂN Phöông phaùp tính – Thôøi gian: 90 phuùt (Khoâng keå giao ñeà) (Daønh cho caùc lôùp ........................ – Naêm hoïc 2007 – 2008) Ñeà soá 1 Caâu 1: (3 ñieåm) Baèng phöông phaùp chia ñoâi tìm nghieäm gaàn ñuùng phöông trình sau vôùi sai soá khoâng quaù -310 : 012xf(x) 34  xx Caâu 2: (2 ñieåm) Cho haøm soá f(x) thoaû maõn xi 0 1 2 4 f(xi) 4 3 -2 0 Tìm haøm noäi suy Lagraêng cuûa f(x). Tính f(5). Caâu 3: (2 ñieåm) Cho haøm  xfy döôùi daïng baûng sau: x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 y 12,3 11,1 7,2 4,1 6,3 8,8 9,2 10,8 13,1 Tính tích phaân:  8 0 )( dxxfI theo coâng thöùc hình thang vaø coâng thöùc Simson. Caâu 4: (3 ñieåm) Giaûi heä phöông trình baèng phöông phaùp laëp Gauss –Siedel         20408,004,0 915,0309,0 808,024,04 321 321 321 xxx xxx xxx (Thí sinh ñöôïc söû duïng maùy tính boû tuùi) Upload by wWw.kenhdaihoc.com - Kênh Thông Tin - Học Tập - Gải Trí Cho HS-SV Tröôøng Ñaïi hoïc ........................ ÑAÙP AÙN VAØ THANG ÑIEÅM Moân: PHÖÔNG PHAÙP TÍNH - ........................– Naêm hoïc 2007 – 2008 Ñeà soá 1 Caâu Lôøi giaûi Ñieåm 1 2 3 -Taùch nghieäm: Phöông trình coù moät nghieäm  1;0x - Chính xaùc hoaù nghieäm: f(0)=-1; f(1)=1. Baûng keát quaû: n an bn        2 nn baf 0 0 1 f(0,5)=-1,19 1 0,5 1 f(0,75)=-0,59 2 0,75 1 f(0,875)=0,05 3 0,75 0,875 f(0,8125)=-0,304 4 0,8125 0,875 f(0,8438)=-0,135 5 0,8438 0,875 f(0,8594)=0,043 6 0,8594 0,875 f(0,867)=0,001 Vaäy 867,0x . W(x)=x(x-1)(x-2)(x-4)                       24 2 13 3 8 4 4213 xxx xxxxxL   14 2  xxx . f(5) =(5-4)(25-5-1) =1.19 =19. Tính tích phaân I theo coâng thöùc hình thang:  1,138,10.22,9.28,8.23,6.21,4.22,7.21,11.23,12 2 1 )( 8 0    dxxfI 2,70 Tính tích phaân I theo coâng thöùc coâng thöùc Simson.  8 0 )( dxxfI  8 0 )( dxxfI 0,5 0,5 2,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 Upload by wWw.kenhdaihoc.com - Kênh Thông Tin - Học Tập - Gải Trí Cho HS-SV 4  1,138,10.42,9.28,8.43,6.21,4.42,7.21,11.43,12 3 1  0,70 . Töø heä phöông trình ñaõ cho ta suy ra:         502,001,0 305,003,0 202,006,0 213 312 321 xxx xxx xxx Ta coù: x = Bx + g, vôùi:             0 0,02 01,0 0,05 0 03,0 0,02 0,06- 0 B ,            5 3 2 g . Ñeå kieåm tra ñieàu kieän hoäi tuï ta tính: 08,002,006,00 3 1 1  j jb ; 08,005,0003,0 3 1 2  j jb ; 03,0002,001,0 3 1 3  j jb . 108,0}03,0;08,0;08,0{ 3 1   MaxbMax j ij i thoaû maõn ñieàu kieän hoäi tuï. Aùp duïng phöông phaùp Gauss - Siedel Choïn  0;0;00 x  ta coù baûng keát quaû sau: ix  x1 x2 x3 1x  2 3 5 2x  1,92 3,19 5,04 3x  1,9094 3,1944 5,0446 4x  1,90923 3,19495 5,04485 Vaäy nghieäm cuûa heä phöông trình: x1=1,90923; x2=3,19495; x3=5,04485. 0,5 0,5 0,5 1,0 Upload by wWw.kenhdaihoc.com - Kênh Thông Tin - Học Tập - Gải Trí Cho HS-SV Tröôøng Ñaïi hoïc ............ THI HEÁT MOÂN Phöông phaùp tính – Thôøi gian: 90 phuùt (Khoâng keå giao ñeà) (Daønh cho caùc ..............– Naêm hoïc 2007 – 2008) Ñeà soá 2 Caâu 1: (3 ñieåm) Baèng phöông phaùp chia ñoâi tìm nghieäm gaàn ñuùng phöông trình sau vôùi sai soá khoâng quaù -310 : 01xf(x) 3  x Caâu 2: (2 ñieåm) Cho haøm soá f(x) thoaû maõn xi 0 1 2 4 f(xi) 8 6 -4 0 Tìm haøm noäi suy Lagraêng cuûa f(x). Tính f(5). Caâu 3: (2 ñieåm) Cho haøm  xfy döôùi daïng baûng sau: x 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 y 1 1,1 1 2,1 1 3,1 1 4,1 1 5,1 1 6,1 1 7,1 1 8,1 1 9,1 1 2 1 Tính tích phaân:  1 0 )( dxxfI theo coâng thöùc hình thang vaø coâng thöùc Simson. Caâu 4: (3 ñieåm) Giaûi heä phöông trình sau baèng phöông phaùp laëp Gauss –Siedel         361022 25102 1510 321 321 321 xxx xxx xxx (Thí sinh ñöôïc söû duïng maùy tính boû tuùi) Upload by wWw.kenhdaihoc.com - Kênh Thông Tin - Học Tập - Gải Trí Cho HS-SV Tröôøng Ñaïi hoïc ........................ ÑAÙP AÙN VAØ THANG ÑIEÅM Moân: PHÖÔNG PHAÙP TÍNH - ........................– Naêm hoïc 2007 – 2008 Ñeà soá 2 Caâu Lôøi giaûi Ñieåm 1 2 3 -Taùch nghieäm: Phöông trình coù moät nghieäm  2;1x - Chính xaùc hoaù nghieäm: f(1)=-10. Baûng keát quaû: n an bn        2 nn baf 0 1 2 f(1,5)=0,875 1 1 1,5 f(1,25)=-0,297 2 1,25 1,5 f(1,375)=0,225 3 1,25 1,375 f(1,313)=-0,052 4 1,313 1,375 f(1,344)=0,084 5 1,313 1,344 f(1,329)=0,016 6 1,313 1,329 f(1,321)=-0,016 7 1,321 1,329 f(1,325)=0,001 Vaäy 325,1x . W(x)=x(x-1)(x-2)(x-4)                       24 4 13 6 8 8 4213 xxx xxxxxL   142 2  xxx . f(5) =2(5-4)(25-5-1) =2.1.19 =38. Tính tích phaân I theo coâng thöùc hình thang:                2 1 9,1 1 8,1 1 7,1 1 6,1 1 5,1 1 4,1 1 3,1 1 2,1 1 1,1 1 21 2 1,0 )( 1 0 dxxfI 694,0 . Tính tích phaân I theo coâng thöùc coâng thöùc Simson.  1 0 )( dxxfI 0,5 0,5 2,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 Upload by wWw.kenhdaihoc.com - Kênh Thông Tin - Học Tập - Gải Trí Cho HS-SV 4                          9,1 1 7,1 1 5,1 1 3,1 1 1,1 1 4 8,1 1 6,1 1 4,1 1 2,1 1 2 2 1 1 3 1,0 693,0 . Töø heä phöông trình ñaõ cho ta suy ra:         6,32,02,0 5,21,02,0 5,11,01,0 213 312 321 xxx xxx xxx Ta coù: x = Bx + g, vôùi:             0 0,2- 2,0 0,1- 0 2,0 0,1- 0,1- 0 B ,            6,3 5,2 5,1 g . Ñeå kieåm tra ñieàu kieän hoäi tuï ta tính: 2,01,01,00 3 1 1  j jb ; 3,01,002,0 3 1 2  j jb ; 4,002,02,0 3 1 3  j jb . 14,0}4,0;3,0;2,0{ 3 1   MaxbMax j ij i thoaû maõn ñieàu kieän hoäi tuï. Aùp duïng phöông phaùp Gauss - Siedel Choïn  0;0;00 x  ta coù baûng keát quaû sau: ix  x1 x2 x3 1x  1,5 2,5 3,6 2x  0,89 1,84 2,8 3x  1,036 2,042 3,054 4x  0,990 1,987 2,984 5x  1,003 2,004 3,005 6x  0,999 1,999 2,999 7x  1,000 2,000 3,000 8x  1,000 2,000 3,000 Vaäy nghieäm cuûa heä phöông trình: x1=1,000; x2=2,000; x3=3,000. 0,5 0,5 0,5 1,0

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfDETHI PHUONG PHAP TINH 07-08.pdf
 • pdfDETHI PHUONG PHAP TINH 08-09.pdf
 • pdfDETHI PHUONG PHAP TINH 09-10.pdf
 • pdfDETHI PHUONG PHAP TINH CĐ 07A,B_07-08_.pdf
 • pdfDETHI PHUONG PHAP TINH ĐH _10-11_.pdf
 • pdfDETHI PHUONG PHAP TINH ĐH 09 _09-10_.pdf
 • pdfDETHI PHUONG PHAP TINH ĐH08A,B_08-09_.pdf
 • pdfDETHI PHUONG PHAP TINH ĐH09 _09-10_.pdf
 • pdfDETHI PHUONG PHAP TINH ĐH09_09-10_.pdf
 • pdfDETHI PHUONG PHAP TINH ĐH09AB_09-10_.pdf
 • pdfDETHI PHUONG PHAP TINH ĐH10AB _10-11_.pdf