Xử trí cấp cứu chấn thương mắt

Khám, phát hiện được các tổn thương nhãn

cầu và bộ phận phụ thuộc.

 Đánh giá mức độ tổn thương.

pdf21 trang | Chia sẻ: tieuaka001 | Lượt xem: 649 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Xử trí cấp cứu chấn thương mắt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XỬ TRÍ CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG MẮT BsCKII: Lê Công Lĩnh Bệnh viện Quận Thủ Đức MỤC TIÊU  Khám, phát hiện được các tổn thương nhãn cầu và bộ phận phụ thuộc.  Đánh giá mức độ tổn thương.  Xử trí cấp cứu ban đầu. ĐẠI CƯƠNG  Là một trong những nguyên nhân gây mù hàng đầu tại nước ta.  Là cấp cứu hàng đầu của nhãn khoa.  Khám phát hiện và xử trí ban đầu tốt là yếu tố quyết định việc bảo tồn và thị lực về sau. PHÂN LOẠI: rách NC VT xuyên Ngoại vật nội nhãn Chấn thương đụng giập Rách phiến Rách kết mạc, chợt giác mạc Ngọai vật gíac mạc Chấn thương NC Chấn thương NC kín Chấn thương NC hở Vỡ NC VT xuyên thấu 5  Kết mạc: xuất huyết, rách kết mạc. o Lâm sàng: • Cộm xốn nếu rách KM. • Không giảm thị lực. o Xử trí: • Trấn an bệnh nhân. • Kháng sinh phòng ngừa : Tobramycin 0.3%. • Thuốc tan máu bầm.  RÁCH PHIẾN 6 o Lâm sàng: • Đau nhức, cộm, chảy nước mắt. • Giảm thị lực. • Tróc biểu mô → fluo(+) o Xử trí: • Kháng sinh nhỏ mắt. • Giảm đau  Chợt giác mạc:  RÁCH PHIẾN - Ngoại vật giác mạc:  Lâm sàng: o Đau, cộm, chảy nước mắt. o Thị lực giảm. o Kết mạc cương tụ rìa. o Dị vật giác mạc, rìa. • Nông: bề mặt GM. • Sâu: nhu mô GM.  RÁCH PHIẾN Dị vật Vòng rỉ sét  Xử trí: o Nhỏ tê. o Lấy hết dị vật và vòng rỉ sắt. o Nhỏ kháng sinh. o Uống giảm đau. o Tra pomade kháng sinh, băng ép 24-48h. o Chống chỉ định: thuốc nhỏ có corticoid. Lấy dị vật bằng kim 9 o Vỡ rách mạch máu của thể mi/ mống mắt. o Đau nhức, nhìn mờ. o Kết mạc cương tụ. o Giác mạc phù o Máu tiền phòng. o Nhãn áp: có thể tăng. o Các tổn thương phối hợp.  CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP  Xuất huyết tiền phòng: Xuất huyết tiền phòng 10  Biến chứng: o Tăng áp thứ phát. o Thấm máu GM. o Dính mống. o Teo thần kinh thị  CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP  Xuất huyết tiền phòng: Tăng áp/Thấm máu GM  Ít: (vệt,1/3 tiền phòng), sớm ngày thứ 2-3, máu lõang: o Nằm nghỉ,uống nhiều nước. o Liệt thể mi (atropin). o Kháng sinh, kháng viêm nhỏ tại chổ. o Thuốc tan máu : alphachymotrypsin. o Theo dõi chảy máu tái phát: thường xảy ra vào ngày thứ 3-5 sau chấn thương.  CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP  Xuất huyết tiền phòng: o Điều trị nội trú: TD NA, thấm máu GM. o Thuốc nhỏ và uống giống XHTP ít o Hạ nhãn áp: timolol 0.5% o Corticoid tòan thân tại chỗ: prepnisolone 40mg/ngày/5-7 ngày o Sau 7 ngày máu không tan rửa tiền phòng.  Xuất huyết tiền phòng:  Nhiều:  CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP 13 o Thò löïc: giaûm, song thò. o Rung moáng. o Dòch kính tieàn phoøng. o T3: tieàn phoøng hoaëc PLT. o Xöû trí:  T3 tiền phoøng → hạ NA → mổ cấp cứu.  T3 PLT mổ chương trình.  CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP  Lệch thủy tinh thể: Lệch T3 CHAÁN THÖÔNG NHAÕN CAÀU HÔÛ  Veát thöông xuyeân choät, xuyeân thaáu, dò vaät noäi nhaõn.  Keøm thoùat toå chöùc noäi nhaõn.  Tạõo ñöôøng thoâng thöông cho vi khuaån xaâm nhaäp. Thủng GM CHAÁN THÖÔNG NHAÕN CAÀU HÔÛ CHAÁN THÖÔNG NHAÕN CAÀU HÔÛ  LAÂM SAØNG o Beänh söû: thôøi gian, cô cheá, vaät gaây chaán thuông o Ñaùnh giaù toøan thaân vaø toån thöông cô quan phoái hôïp. o Khaùm mắt toan diện a: đau nhöùc, kích thích maét, giaûm thò löïc, nhaõn aùp. CHAÁN THÖÔNG NHAÕN CAÀU HÔÛ o PXAS. o Đöôøng vaøo: treân GM, CM. o Thuûy dòch. o Đoä saâu tieàn phoøng. o Moáng maét, T3, Pha leâ theå. o Thoùat toå chöùc noäi nhaõn. CHAÁN THÖÔNG NHAÕN CAÀU HÔÛ  LAÂM SAØNG  Siêu âm: o Đánh giá bán phần sau. o Xác định dị vật, vị trí dị vật. o Đáng giá tình trạng vỡ cũng mạc, bong –rách võng mạc. o Đánh giá môi trường trong suốt, khoang PLT.  CẬN LAÂM SAØNG CHAÁN THÖÔNG NHAÕN CAÀU HÔÛ  Chụp cắt lớp điện toán: o Tìm dấu hiệu vỡ NC hở (biến dạng thành NC, hơi trong NC), dị vật nội nhãn tìm vị trí dị vật o Tìm xem có vỡ thành hốc mắt đi kèm. CHAÁN THÖÔNG NHAÕN CAÀU HÔÛ  CẬN LAÂM SAØNG  XÖÛ TRÍ BAN ÑAÀU:  Khaùng sinh döï phoøng toøan thaân, taïi choã.  Giaûm ñau.  Haïn cheá thaêm khaùm, röûa maét.  Phoøng uống van.  Baêng maét vaø chuyeån tuyeán treân.  Điều trị theo từng trường hợp cụ thể. CHAÁN THÖÔNG NHAÕN CAÀU HÔÛ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxtrcpcuchnthngmt_170724050808_87.pdf
Tài liệu liên quan