Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 3 - Chương 3: Tổ chức Báo cáo kế toán và cung cấp thông tin kế toán - Nguyễn Quốc Trung

Sau khi kết thúc chương, SV có thể:

− Phân loại được hệ thống báo cáo kế toán

− Nắm bắt nội dung và cách thức tổ chức hệ thống

báo cáo kế toán

− Tiếp cận với một số mẫu báo cáo kế toán

pdf9 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 3 - Chương 3: Tổ chức Báo cáo kế toán và cung cấp thông tin kế toán - Nguyễn Quốc Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa Hệ thống thông tin kế toán Học Phần GV. Nguyễn Quốc Trung Tổ chức báo cáo kế toán và cung cấp thông tin kế toán Chương 3 2 Sau khi kết thúc chương, SV có thể: − Phân loại được hệ thống báo cáo kế toán − Nắm bắt nội dung và cách thức tổ chức hệ thống báo cáo kế toán − Tiếp cận với một số mẫu báo cáo kế toán Mục tiêu chương 3 2• Mục đích và yêu cầu của tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa • Các nhân tố chi phối đến tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa • Nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa • Tổ chức đánh giá hệ thống Nội dung 4 Nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa Tổ chức bộ máy kế toán Tổ chức đánh giá, lựa chọn phần mềm kế toán Tổ chức sử dụng phần mềm Xây dựng chính sách kế toán áp dụng cho DN Tổ chức hệ thống báo cáo - cung cấp thông tin kế toán 5 2.2 Tổ chức hệ thống báo cáo và cung cấp thông tin kế toán Xây dựng chính sách kế toán áp dụng cho DN Tổ chức hệ thống báo cáo - cung cấp thông tin kế toán 6 3• Ý nghĩa − Trình bày các nội dung thông tin từ hệ thống thông tin kế toán − Hỗ trợ quá trình ra quyết định của người sử dụng − Giúp người tổ chức xây dựng hệ thống kế toán định hướng công việc 2.2 Tổ chức hệ thống báo cáo và cung cấp thông tin kế toán 7 • Căn cứ tổ chức hệ thống báo cáo − Quy định của chế độ kế toán − Yêu cầu thông tin của DN • Phương thức cung cấp − Bằng văn bản − Trên màn hình − Kết hợp cả hai phương thức trên 2.2 Tổ chức hệ thống báo cáo và cung cấp thông tin kế toán 8 •Phân loại 2.2 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Báo cáo quản lý Báo cáo tài chính Báo cáo phân tích Bảng kê Báo cáo các đối tượng, nguồn lực Báo cáo hoạt động Báo cáo tình trạngDanh mục Báo cáo 9 42.2.1 Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính Nguyên tắc lập Phân loại Mục đích 10 • Cơ sở xây dựng − Đặc điểm và quy mô hoạt động của DN − Yêu cầu thông tin của DN − Yêu cầu quản lý của nhà quản trị − Trình độ của các nhà quản lý • Vai trò − Tạo ra giá trị gia tăng cho hệ thống kế toán 2.2.2 Báo cáo quản lý 11 Báo cáo quản lý Báo cáo phân tích Bảng kê Báo cáo các đối tượng, nguồn lực Báo cáo hoạt động Báo cáo tình trạng Danh mục • Phân loại 2.2.2 Báo cáo quản lý 12 5• Báo cáo hoạt động − Cung cấp các thông tin tổng hợp về việc thực hiện, đánh giá và phân tích các hoạt động  hỗ trợ nhà quản trị đánh giá và quản lý quá trình thực hiện cũng như xử lý các hoạt động của quá trình sản xuất kinh doanh ở DN trong một thời kỳ − Gồm các bảng kê và báo cáo phân tích hoạt động 2.2.2.1 Báo cáo hoạt động 13 • Báo cáo các đối tượng, nguồn lực − Cung cấp thông tin, tình trạng và khả năng của các đối tượng, nguồn lực tham gia vào quá trình thực hiện các hoạt động  hỗ trợ người sử dụng trong việc xử lý, xét duyệt khả năng thực hiện các hoạt động − Gồm danh mục và báo cáo tình trạng các đối tượng, nguồn lực 2.2.2.2 Báo cáo các đối tượng, nguồn lực 14 • Công việc cần thực hiện − Phân nhóm các báo cáo thành báo cáo tài chính và báo cáo quản lý − Phân nhóm các báo cáo quản lý theo từng chu trình kinh doanh − Xác định các hoạt động trong chu trình − Xác định các đối tượng, nguồn lực liên quan đến việc thực hiện các hoạt động này 2.2.3 Tổ chức thiết kế hệ thống báo cáo 15 6• Công việc cần thực hiện − Xác định tên báo cáo hoạt động • Căn cứ vào từng hoạt động để xác định tên bảng kê, mỗi hoạt động là một bảng kê • Xác định tên các báo cáo phân tích cho từng hoạt động theo từng loại đối tượng, loại nguồn lực và nội dung quản lý có liên quan 2.2.3 Tổ chức thiết kế hệ thống báo cáo 16 • Công việc cần thực hiện − Xác định tên báo cáo các đối tượng, nguồn lực • Căn cứ vào các đối tượng, nguồn lực để xác định tên báo cáo danh mục tương ứng, mỗi đối tượng, nguồn lực là một danh mục • Căn cứ vào đặc điểm quản lý của đối tượng, nguồn lực để xác định tên báo cáo tình trạng cho từng đối tượng, nguồn lực − Tổng hợp các báo cáo tài chính và báo cáo quản lý 2.2.3 Tổ chức thiết kế hệ thống báo cáo 17 • Trình bày Báo cáo Nội dung Cách thức lập Thời gian lập Hình thức cung cấp Bộ phận lập Bộ phận sử dụng Mẫu tham chiếu A. Báo cáo tài chính B. Báo cáo quản lý 1. Chu trình doanh thu a. Báo cáo hoạt động Các bảng kê Các báo cáo phân tích b. Báo cáo các đối tượng, nguồn lực 2.2.3 Tổ chức thiết kế hệ thống báo cáo 18 7• Trình bày − Xác định tên báo cáo, mô tả chi tiết các nội dung trên báo cáo − Xác định thời gian và đối tượng cung cấp báo cáo − Xác định đối tượng sử dụng thông tin từ báo cáo − Xác định phương thức cung cấp thông tin − Phác thảo, minh họa các mẫu báo cáo − Xác định phương pháp xử lý và lập báo cáo 2.2.3 Tổ chức thiết kế hệ thống báo cáo 19 • Xác định nội dung cho từng báo cáo − Tiêu đề: tiêu đề của đơn vị, tên báo cáo − Nội dung chính • BCTC: Nội dung theo luật định • Các bảng kê hoạt động: Thời gian, số chứng từ của hoạt động, các nội dung thu thập về hoạt động 2.2.3 Tổ chức thiết kế hệ thống báo cáo 20 • Xác định nội dung cho từng báo cáo − Nội dung chính • Các báo cáo phân tích hoạt động: Liệt kê nội dung thực hiện của từng hoạt động theo các nội dung phân tích • Các danh mục: Liệt kê các nội dung mô tả, nội dung quản lý về các nguồn lực, đối tượng • Các báo cáo tình trạng: số lượng, giá trị tồn kho, tiền tồn, số dư nợ, 2.2.3 Tổ chức thiết kế hệ thống báo cáo 21 8• Xác định thời gian cung cấp báo cáo − BCTC: Thời gian theo luật định − Các báo cáo hoạt động: Thời gian cung cấp là định kỳ − Các báo cáo nguồn lực, đối tượng: Thời gian cung cấp là tại thời điểm diễn ra hoạt động theo yêu cầu quản lý. 2.2.3 Tổ chức thiết kế hệ thống báo cáo 22 • Xác định đối tượng thực hiện báo cáo − Đối tượng nào theo dõi, ghi nhận nội dung của hoạt động nào thì lập báo cáo cho hoạt động đó − Đối tượng nào theo dõi, quản lý các đối tượng nguồn lực nào thì lập các báo cáo đối tượng, nguồn lực đó 2.2.3 Tổ chức thiết kế hệ thống báo cáo 23 • Xác định đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo − BCTC cung cấp cho các đối tượng bên ngoài − Các báo cáo hoạt động cần thiết cho các đối tượng cần thông tin tổng hợp và phân tích thực hiện các hoạt động − Các báo cáo đối tượng, nguồn lực cần thiết cho các đối tượng tác nghiệp các hoạt động, xử lý và phê duyệt nội dung hoạt động 2.2.3 Tổ chức thiết kế hệ thống báo cáo 24 9• Xác định phương thức cung cấp thông tin − Bằng văn bản − Trên màn hình − Kết hợp cả hai phương thức trên 2.2.3 Tổ chức thiết kế hệ thống báo cáo 25 • Nhận xét ĐTKT, ĐTQLCT Hệ thống chứng từ Hệ thống tài khoản Hệ thống báo cáo kế toán Yêu cầu thông tin Hệ thống thông tin kế toán 2.2.3 Tổ chức thiết kế hệ thống báo cáo 26 27

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_he_thong_thong_tin_ke_toan_3_chuong_3_to_chuc_bao.pdf