Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 3 - Chương 5: Tổ chức đánh giá, lựa chọn và sử dụng phần mềm kế toán - Nguyễn Quốc Trung

Sau khi kết thúc chương, SV có thể:

− Nắm bắt các tiêu chí quan trọng khi đánh giá,

lựa chọn phần mềm kế toán

− Nắm bắt quy trình đánh giá, lựa chọn phần mềm

kế toán

− Nắm bắt quy trình tổ chức sử dụng phần mềm

kế toán

− Biết cách sử dụng phần mềm kế toán

pdf7 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 369 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 3 - Chương 5: Tổ chức đánh giá, lựa chọn và sử dụng phần mềm kế toán - Nguyễn Quốc Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa Hệ thống thông tin kế toán Học Phần GV. Nguyễn Quốc Trung Tổ chức đánh giá, lựa chọn và sử dụng phần mềm kế toán Chương 5 2 Sau khi kết thúc chương, SV có thể: − Nắm bắt các tiêu chí quan trọng khi đánh giá, lựa chọn phần mềm kế toán − Nắm bắt quy trình đánh giá, lựa chọn phần mềm kế toán − Nắm bắt quy trình tổ chức sử dụng phần mềm kế toán − Biết cách sử dụng phần mềm kế toán Mục tiêu chương 3 2• Mục đích và yêu cầu của tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa • Các nhân tố chi phối đến tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa • Nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa • Tổ chức đánh giá hệ thống Nội dung 4 Tổ chức bộ máy kế toán Tổ chức đánh giá, lựa chọn phần mềm kế toán Tổ chức sử dụng phần mềm Xây dựng chính sách kế toán áp dụng cho DN Tổ chức hệ thống báo cáo - cung cấp thông tin kế toán 2.4 Tổ chức đánh giá, lựa chọn và sử dụng phần mềm kế toán 5 Đánh giá Lựa chọn Phần mềm kế toán 1 2 Tổ chức sử dụng 4 Đặc điểm chung 3 2.4 Tổ chức đánh giá, lựa chọn và sử dụng phần mềm kế toán 6 32.4.1 Tổ chức đánh giá phần mềm kế toán • Việt Nam ⁻ Tự viết / Thuê viết ⁻ Thương phẩm • Nước ngoài • Ưu điểm • Nhược điểm • ERP Phần mềm kế toán Title in here Việt Nam Title in ERP Title in ere Nước ngoài 7 • Tiêu chuẩn đánh giá phần mềm kế toán Mức độ đáp ứng yêu cầu người dùng Tính linh hoạt Tính kiểm soát Chi phí Tính phổ biến và tính ổn định 2.4.1 Tổ chức đánh giá phần mềm kế toán 8 • Phương pháp đánh giá phần mềm kế toán: Thử nghiệm phần mềm − Chuẩn bị mẫu thử − Tiến hành thử nghiệm − Đánh giá 2.4.1 Tổ chức đánh giá phần mềm kế toán 9 4• Quy trình đánh giá phần mềm kế toán Xác định yêu cầu Thu thập các PMKT KhôngĐáp ứng yêu cầu? Gửi yêu cầu cho NCC Đánh giá Có Có thể thay đổi? Tự phát triển PMKT Lựa chọn Không Có 2.4.1 Tổ chức đánh giá phần mềm kế toán 10 • Quy trình lựa chọn phần mềm kế toán 2.4.2 Tổ chức lựa chọn phần mềm kế toán • Yêu cầu bắt buộc • Yêu cầu mong muốn Xác định yêu cầu lựa chọn • Khảo sát phần mềm của DN cùng ngành Thu thập phần mềm • Phân nhóm kết quả khảo sát  xử lý Xác định khả năng đáp ứng • PP định tính • PP định lượng Lựa chọn phần mềm 11 • Quy trình lựa chọn phần mềm kế toán − Phương pháp định tính • Căn cứ vào ý kiến đánh giá và mức độ thỏa mãn đối với các tiêu chí đặt ra để lựa chọn − Phương pháp định lượng • Đánh giá và cho điểm từng tiêu chí lựa chọn trong từng phần mềm • Lựa chọn phần mềm có tổng số điểm cao nhất 2.4.2 Tổ chức lựa chọn phần mềm kế toán 12 5• Đặc điểm về ghi nhận dữ liệu • Đặc điểm về xử lý • Đặc điểm về tổ chức lưu trữ dữ liệu • Đặc điểm về thông tin cung cấp 2.4.3 Đặc điểm chung của phần mềm kế toán 13 • Sơ đồ hoạt động của phần mềm 2.4.3 Đặc điểm chung của phần mềm kế toán Sự kiện của quá trình SXKD Chứng từ Nhập liệu Nhập liệu các hoạt động liên quan Các tập tin lưu trữ dữ liệu Cập nhật, truy xuất thông tin theo yêu cầu Thông tin theo yêu cầu Các đối tượng, nguồn lực sử dụng Khai báo 14 • Các thành phần cơ bản của một phần mềm kế toán Danh mục tài khoản Danh mục các đối tượng quản lý chi tiết Chức năng nhập liệu Chức năng khai báo số dư Chức năng tìm kiếm dữ liệu Hệ thống báo cáo Chức năng đóng, mở phần mềm Thành phần khai báo thông tin, chính sách kế toán chung 2.4.3 Đặc điểm chung của phần mềm kế toán 15 62.4.4 Tổ chức sử dụng phần mềm kế toán Tìm hiểu yêu cầu về cấu hình và cách thức cài đặt Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của phần mềm Tìm hiểu cách thức khởi tạo dữ liệu phần mềm Nhập số dư đầu kỳ Tìm hiểu khai báo ban đầu 16 Tìm hiểu tổ chức khai báo màn hình nhập liệu Nhập liệu nghiệp vụ kinh tế phát sinh Tìm hiểu tổ chức phân quyền truy cập Khai thác thông tin kế toán Công việc cuối kỳ 2.4.4 Tổ chức sử dụng phần mềm kế toán 17 • Mục đích và yêu cầu của tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa • Các nhân tố chi phối đến tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa • Nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa • Tổ chức đánh giá hệ thống Nội dung 18 7• Đánh giá mức độ an toàn, bảo mật, kiểm soát của hệ thống • Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin • Đánh giá hiệu quả của hệ thống • Đánh giá các khả năng thay đổi trong môi trường kinh doanh  lập kế hoạch thay đổi hệ thống Tổ chức đánh giá hệ thống 19 20

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_he_thong_thong_tin_ke_toan_3_chuong_5_to_chuc_danh.pdf