Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 3: Tổ chức hệ thống hóa thông tin kế toán - Nguyễn Hữu Cường

Khái niệm và ý nghĩa

Hệ thống hóa thông tin nghiệp vụ

là việc xử lý và ghi nhận các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo

từng loại đối tượng nhằm cung cấp

thông tin kế toán theo những yêu

cầu nhất định quản lý doanh

nghiệp

pdf58 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 3: Tổ chức hệ thống hóa thông tin kế toán - Nguyễn Hữu Cường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sổ theo hình thức Nhật kí – Sổ Cái Kiểm tra số liệu 36 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Nhật kí chung Trình tự ghi sổ Chứng từ kế toán Các sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ Nhật kí đặc biệt Sổ Nhật kí chung Sổ Cái Bảng cân đối tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính : Ghi hằng ngày : Ghi định kỳ : Đối chiếu, kiểm tra 37 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Nhật kí chung Mẫu sổ 38 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Nhật kí chung Mẫu sổ 39 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Nhật kí chung Mẫu sổ 40 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Nhật kí chung Mẫu sổ 41 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Nhật kí chung Mẫu sổ 42 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Nhật kí chung Mẫu sổ 43 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Nhật kí chung Mẫu sổ 44 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Nhật kí chung Mẫu sổ 45 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Nhật kí chung Mẫu sổ 46 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Nhật kí chung Mẫu sổ 47 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Nhật kí chung Kiểm tra số liệu 48 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ Trình tự ghi sổ Chứng từ gốc Các sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Sổ Cái Bảng cân đối tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính : Ghi hằng ngày : Ghi định kì : Đối chiếu Bảng tổng hợp chứng từ gốc 49 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ Mẫu sổ 50 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ Mẫu sổ 51 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ Mẫu sổ 52 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ Mẫu sổ 53 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ Mẫu sổ 54 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tổ chức sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ Kiểm tra số liệu 55 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Câu hỏi ôn tập 1. Trình bày khái niệm và phân tích ý nghĩa của tổ chức hệ thống hoá thông tin. 2. Phân tích các nguyên tắc của tổ chức hệ thống hoá thông tin. 3. Trình bày khái niệm, công dụng và phân loại sổ kế toán. 4. Trình bày vắn tắt các quy định về mở sổ, ghi sổ và khoá sổ kế toán. 5. Trình bày trường hợp vận dụng, kỹ thuật sửa sai của các phương pháp sửa sai và cho ví dụ minh hoạ. 6. Phân tích ưu, nhược điểm và điều kiện vận dụng của các hình thức kế toán. 56 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. Tài liệu tham khảo Bộ tài chính, “Chế độ kế toán doanh nghiệp” (Quyển 1, 2), Nxb Tài chính, 2006 và các văn bản khác của Bộ Tài chính. Nguyễn Thế Hưng, “Hệ thống thông tin kế toán”, Nxb Thống Kê, 2006. PGS-TS. Đoàn Xuân Tiên, “Giáo trình tổ chức công tác kế toán”, Nxb Thống Kê, 2006 PGS, TS. Ngô Thế Chi, TS Nguyễn Đình Đỗ “Xây dựng mô hình phòng thực hành kế toán doanh nghiệp” (Đề tài nghiên cứu khoa học), Học viện tài chính, 2001 TS. Trần Đình Khôi Nguyên (Chủ biên), “Nguyên lí kế toán”, Nxb Giáo Dục, 2007 57 PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. All rights reserved. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author. The EndChương 3 58

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_he_thong_thong_tin_ke_toan_chuong_3_to_chuc_he_tho.pdf
Tài liệu liên quan