Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng - Lương Huỳnh Anh Thư

Hiểu được nội dung cơ bản

về kết quả xác định

kinh doanh và phân

phối lợi nhuận tại

ngân hàng.

hàng

Hiểu được nguyên tắc kế

toán áp dụng đối với kết

quả kinh doanh và phân

phối lợi nhuận tại ngân

.

Ứng dụng các phương pháp kế toán kết quả kinh doanh và

phân phối lợi nhuận tại ngân hàng.

pdf11 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 23/05/2022 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng - Lương Huỳnh Anh Thư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
17/04/2020 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Giảng viên: ThS. Lương Huỳnh Anh Thư CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN VỀ KẾT QUẢ NGÂN HÀNG 17/04/2020 2 MỤC TIÊU CHƯƠNG 7 Hiểu được nội dung cơ bản về kết quả xác định kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại ngân hàng. hàng Hiểu được nguyên tắc kế toán áp dụng đối với kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại ngân . Ứng dụng các phương pháp kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại ngân hàng. Khái quát gồm 3 nội dung: 1.Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận. 2.Nguyên tắc kế toán áp dụng. 3.Phương pháp kế toán 17/04/2020 3 1.Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận.. 1.2.Các khoản chi phí của ngân hàng. 1.1.Các khoản thu nhập của ngân hàng. 1.3.Kết quả kinh doanh ngân hàng. 1.4.Phân phối lợi nhuận. 2.Nguyên tắc kế toán và điều kiện ghi nhận thu nhập, chi phí I AM JAYDEN SMITH I am here because I love to give presentations. You can find me at @username 2.1.Nguyên tắc kế toán 2.2.Điều kiện ghi nhận thu nhập và chi phí NH 17/04/2020 4 3.Phương pháp kế toán 3.2.Phương pháp kế toán 3.1.Tài khoản sử dụng 3.3.Kế toán phân phối lợi nhuận ngân hàng “Thu nhập của ngân hàng là doanh thu từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của ngân hàng. 1.1.Các khoản thu nhập của ngân hàng. Thu nhập của ngân hàng gồm:  Thu nhập từ hoạt động kinh doanh:  Thu nhập khác. 17/04/2020 5 1.2.Các khoản chi phí của ngân hàng. Chi phí hoạt động kinh doanh:  Chi trả lãi tiền gửi, tiền vay,  Chi về kinh doanh ngoại tệ,  Chi về mua bán trái phiếu,  Chi phí nộp thuế,  Chi chênh lệch tỷ giá,  Chi phí khác:  Chi nhượng bán thanh lý tài sản,  Chi cho việc thu hồi nợ đã xóa..  Chi tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế.  1.3.Kết quả kinh doanh ngân hàng.  Lợi nhuận ngân hàng = tổng thu nhập- tổng chi phí  Lợi nhuận thực hiện trong kỳ kế toán là kết quả kinh doanh của NH bao gồm lợi nhuận hoạt động nghiệp vụ và lợi nhuận các hoạt động kinh doanh khác. 17/04/2020 6 2.Điều kiện tổ chức thanh toán giữa các ngân hàng ○ Điều kiện về pháp chế. ○ Điều kiện về kỹ thuật. ○ Điều kiện về vốn. 1.4.Phân phối lợi nhuận. 17/04/2020 7 Phân phối lợi nhuận đối với TCTD là công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sỡ hữu 1.4.Phân phối lợi nhuận. Phân phối lợi nhuận đối với các TCTD khác, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. 2.1.Nguyên tắc kế toán Thời điểm và nội dung ghi nhận thu nhập, chi phí được thực hiện dựa trên chuẩn mực kế toán: ghi nhân doanh thu, các nguyên tắc phù hợp, thận trọng Các TK thu nhập phản ánh tất cả các khoản thu nhập trong kỳ kế toán ngân hàng. 17/04/2020 8 2.1.Nguyên tắc kế toán Các TK chi phí phản ảnh tất cả các chi phí trong kỳ kế toán. Cuối kỳ chuyển số dư nợ tài khoản sang tài khoản lợi nhuận năm nay và không có số dư Cuối kỳ kế toán khi lập BCTC, các khoản phát sinh từ giao dịch nội bộ (thu lãi tiền gửi, chi trả lãi tiền gửi, cho vay nội bộ) 2.1.Nguyên tắc kế toán Kết quả kinh doanh ngân hàng được phản ánh trên tài khoản Lợi nhuận sau thuế TNDN hoặc lỗ hoạt động kinh doanh Ngân hàng không chia lợi nhuận hoặc cổ tức trên phần lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính của các khoản mục có gốc ngoại tệ 17/04/2020 9 “ ‐ Điều kiện ghi nhận thu nhập : Các khoản thu nhập bao gồm:  Hoạt động tín dụng  Hoạt động kinh doanh  Dịch vụ ngân hàng  Thu nhập khác 2.2.Điều kiện ghi nhận thu nhập và chi phí NH Đối với chi phí Là các khoản chi phát sinh trong kỳ cho: 1.Hoạt động kinh doanh 2.Hoạt động khác 17/04/2020 10 3.Phương pháp kế toán 3.1.Tài khoản sử dụng 3.1.1.Tài khoản thu nhập 3.1.2.Tài khoản chi phí 3.1.3.Tài khoản lợi nhuận 3.1.4.Tài khoản có liên quan đến TNDN và tài khoản khác 3.2.Phương pháp kế toán 3.1.Kế toán về thu nhập, chi phí của ngân hàng 3.2.Kế toán kết quả kinh doanh 17/04/2020 11 3.3. Kế toán phân phối lợi nhuận ngân hàng 3.3.1.Kế toán nộp thuế TNDN (tại Hội sở chính NHTM) 3.3.2.Kế toán trích lập các quỹ và chia lợi tức cho cổ đông

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_ngan_hang_chuong_7_ke_toan_ve_ket_qua_ngan.pdf