Bài giảng Nghiên cứu khoa học bậc nghiên cứu sinh Tiến sỹ hệ thống thông tin - Chương 0: Tại sao nghiên cứu sinh và môn học? - Hà Quang Thụy

“Có lần, một người bạn cho tôi một cuốn sách nhằm chỉ dẫn cho tôi

về bản chất của khoa học. Phản ứng ngay tức thì của tôi là không

cần một cuốn sách như vậy, vì ở thời điểm đó, tôi đã được vào biên

chế, được đề bạt Phó giáo sư với một hồ sơ có tiểu sử công bố tốt,

và hứa hẹn có thêm nhiều ấn phẩm. Rõ ràng, tôi nghĩ rằng tôi đã

biết khoa học là gì.

Tôi đã không thể sai hơn. Nhận ra được điều đó không phải vì mọi

nỗ lực trước đây của tôi là nhầm lẫn, sai sót, và thành công chỉ đến

tình cờ, mà đúng hơn là việc tìm hiểu về các nguyên lý cơ bản

của khoa học làm sáng tỏ các yếu tố cơ bản chi phối công việc

của một nhà khoa học. nghiên cứu học thuật tương xứng với

bậc tiến sĩ được mô tả như là việc “nghiên cứu khoa học" theo một

"phương pháp khoa học“.”

pdf58 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 18/05/2022 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Nghiên cứu khoa học bậc nghiên cứu sinh Tiến sỹ hệ thống thông tin - Chương 0: Tại sao nghiên cứu sinh và môn học? - Hà Quang Thụy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ation Systems 44 ⚫ Phần II Quản lý nghiên cứu ▪ 3 Quá trình nghiên cứu ❖ 3.1 Câu hỏi nghiên cứu ❖ 3.2 Thiết kế nghiên cứu ❖ 3.3 Phương pháp luận nghiên cứu ❖ 3.4 Vai trò của tài liệu trong quá trình nghiên cứu ❖ 3.5 Đọc thêm ▪ 4 Tạo lý thuyết ❖ 4.1 Cái gì là lý thuyết ❖ 4.2 Các loại lý thuyết ❖ 4.3 Quá trình tạo lý thuyết ❖ 4.4 Đọc thêm ▪ 5 Các phương pháp nghiên cứu ❖ 5.1 Các phương pháp định lượng ❖ 5.2 Các phương pháp định tính ❖ 5.3 Các phương pháp kết hợp và các phương pháp thiết kế khoa học ❖ 5.4 Đọc thêm Scientific Research in Information Systems 45 ⚫ Phần III Công bố kết quả nghiên cứu ▪ 6 Viết bài báo nghiên cứu HTTT ❖ 6.1 Chiến lược: Quá trình công bố; Các quyết định công bố then chốt; Đồng tác giả; Vòng đời trước gửi bài ❖ 6.2 Các cấu trúc và các nội dung: Giới thiệu; Nền tảng; Mô hình nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Các kết quả; Thảo luận; Các công trình nghiên cứu liên quan; Kết luận; Tóm tắt ❖ 6.3 Các trình bày phản biện và chỉnh sửa: Hiểu nội dung phản biện; Quản lý chỉnh sửa ❖ 6.4 Đọc thêm ▪ 7 Quan tâm đạo đức nghiên cứu ❖ 7.1 Vai trò đạo đức nghiên cứu ❖ 7.2 Các vấn đề đạo đức trong quản lý nghiên cứu ❖ 7.3 Vấn đề đạo đức trong công bố nghiên cứu ❖ 7.4 Đọc thêm ▪ 8 Thay cho lời kết Introduction to IS Research as a Science 46 ⚫ Môn học trên trang web Hiệp hội HTTT thế giới ▪ Author ❖Jan Recker ▪ Learning outcomes ❖ The purpose of this course is to develop IS research skills and learn how to write good research articles. We recommend teaching an introductory course to IS Research based on the textbook Recker, J. Scientific Research in Information Systems: A Beginner's Guide Springer, Berlin, Germany, 2012 ▪ Basic Principles of IS Research ❖ Learning outcomes: (1) Understand their motivation, ambitions and rationale for undertaking a PhD program in Information Systems (2) Appreciate and reflect on basic principles of scientific inquiry (3) Understand types of knowledge contributions (4) Distinguish relevant concepts in Information Systems research Introduction to IS Research as a Science (2) 47 ⚫ Môn học trên trang web Hiệp hội HTTT thế giới ▪ Conducting IS Research ❖ Learning outcomes: (1) Design and frame research questions (2) Plan and evaluate research designs appropriate to the research questions (3) Understand building blocks of theory and the theorizing process (4) Choose an appropriate research methodology (5) Develop a basic understanding of different research methods ▪ Publishing IS Research ❖ Learning outcomes: (1) Understand the stages of the publication processes in academic journals (2) Learn about the craft of structuring and writing scientific papers (3) Understand strategies to manage reviews and revisions (4) Appreciate ethical responsibility, accountability, liability and due process in research conduct, collaboration and co- authoring . Scientific Research Methodologies &Techniques ▪ Luis M. Camarinha-Matos. Scientific Research Methodologies and Techniques (2021) ▪ Môn học Tiến sỹ “Scientific Research Methodologies and Techniques”: https://sites.google.com/a/uninova.pt/cam/teaching/srmt ▪ Homepage: https://sites.google.com/a/uninova.pt/cam/home ▪ New University of Lisbon: Faculty of Sciences and Technology, Department of Electrical Engineering, Robotics and Computer Integrated Manufacturing Group, Full Professor ▪ Uninova Institute: CTS (Center of Technology and Systems) Director, CODIS: Collaborative Networks and Distributed Industrial Systems group Coordinator ▪ https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004870718: 323 documents, h-index: 31 ▪ https://dblp.uni-trier.de/pid/17/2825.html (1986- = J45 + C186 + E38) ▪ 48 Scientific Research Methodologies &Techniques 49 https://sites.google.com/a/uninova.pt/cam/teaching/srmt Design Research in Information Systems 50 ⚫ Alan R. Hevner ▪ Alan Hevner (ahevner@usf.edu) is an eminent scholar and professor in the Information Systems and Decision Sciences Department in the College of Business at the University of South Florida ▪ https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004500718: 157 documents, h-index: 24 ▪ https://dblp.uni-trier.de/pid/71/1004.html: J74, C57, p3 (1978-) ⚫ Samir Chatterjee ▪ Samir Chatterjee (samir.chatterjee@cgu.edu) is a professor in the School of Information Systems & Technology and Founding Director of the Network Convergence Laboratory at Claremont Graduate University, California. ▪ https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7402749544: 87 documents, h-index: 17 ▪ https://dblp.uni-trier.de/pid/47/68.html: J29, C62, e2 (1992-) Design Research in Information Systems 51 ⚫ Các chương (18) ▪ Introduction to Design Science Research ▪ Design Science Research in Information Systems ▪ Design Science Research Frameworks ▪ On Design Theory ▪ Twelve Theses on Design Science Research in Information Systems ▪ Science of Design for Software-Intensive Systems ▪ People and Design ▪ Software Design: Past and Present ▪ Evaluation ▪ The Use of Focus Groups in Design Science Research ▪ Design and Creativity ▪ A Design Language for Knowledge Management Systems (KMS) ▪ On Integrating Action Research and Design Research ▪ Design Science in the Management Disciplines ▪ Design Science Research in Information Systems: A Critical Realist Approach ▪ Design of Emerging Digital Services: A Taxonomy ▪ Disseminating Design Science Research ▪ Design Science Research: Looking to the Future PLoS Professional Development 52 https://collections.plos.org/collection/ten-simple-rules/: hàng trăm bài viết One thousand simple rules Số bài viết về “10 quy tắc đơn giản” 53 https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1006670 Ten Lessons I wish I had been Taught ▪ Gian-Carlo Rota (1997). Ten Lessons I wish I had been Taught. Association of Alumni and Alumnae of MIT April 1997. ▪ Mười bài học tôi ước là đã được dạy (MIT, ngày 20 tháng tư năm 1996 nhân dịp Rotafest) lessons.html . ▪ Ngoài ra, “Mười bài học của một giảng viên MIT” (10 Lessons of an MIT Education, by Gian-Carlo Rota ▪ Gian-Carlo Rota (April 27, 1932 – April 18, 1999, known as Juan Carlos Rota to Spanish-speakers) was an Italian-born American mathematician and philosopher, Professor/Mathematician who spent most of his career at MIT. 54 4. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC ▪ Mục tiêu kiến thức: Cung cấp cho NCS ▪ Các kiến thức về các yếu tố, các khái niệm và các thách thức cốt lõi (bao gồm các thách thức đạo đức) của hành trình nghiên cứu khoa học bậc Tiến sỹ cũng như nhận thức và hành vi về động lực nghiên cứu, phương thức nghiên cứu, việc lý thuyết hoá, lập kế hoạch nghiên cứu và công bố kết quả ▪ Một vài kinh nghiệm Nghiên cứu Tiến sỹ và viết luận án ▪ Mục tiêu kỹ năng ▪ Tăng cường cho nghiên cứu sinh kỹ năng phân tích công trình nghiên cứu đã có, đặt vấn đề nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu, công bố kết quả, cộng tác nghiên cứu và các kỹ năng khác cho quá trình học suốt đời của một nhà nghiên cứu trình độ Tiến sỹ. ▪ Biên soạn luận án Tiến sỹ 55 NỘI DUNG MÔN HỌC ▪ Phần A. Khái quát chung và Sử dụng -Text biên tập tài liệu ▪ Khái quát chung ▪ Sử dụng -Text biên tập tài liệu ▪ Chương 1. Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học ▪ Một số khái niệm cơ bản ▪ Một số bài học khởi đầu nghiên cứu sinh Tiến sỹ ▪ Chương 2. Tiến hành nghiên cứu ▪ Lý thuyết hóa ▪ Phương pháp nghiên cứu ▪ Một số bài học trong tiến hành nghiên cứu ▪ Chương 3. Công bố kết quả nghiên cứu ▪ Chiến lược công bố kết quả ▪ Cấu trúc và nội dung bài báo ▪ Một số bài học trong công bố kết quá ▪ Chương 4. Luận án TS ▪ Yêu cầu luận án ▪ Một số mẫu cấu trúc ▪ Chương 5. Đạo đức trong NCKH ▪ Vai trò của đạo đức trong nghiên cứu khoa học ▪ Đạo đức trong tiến hành nghiên cứu ▪ Đạo đức trong công bố kết quả nghiên cứu ▪ Đạo đức trong cộng tác nghiên cứu 56 5. TỔ CHỨC DẠY-HỌC ▪ Giảng viên: PGS. TS. Trương Ninh Thuận, PGS.TS. Hà Quang Thụy ▪ Kiểm tra thường xuyên, định kỳ: Trọng số: 0,4 ❖ Hình thức sản phẩm: (i) NCS báo cáo nghiên cứu được biên soạn bằng TEX (mỗi NCS một chương) từ tài liệu gồm 9 chương (2-10) Vinayak Bairagi, Mousami V. Munot. Research Methodology: A Practical And Scientific Approach. CRC Press, 2019 (ii) trao đổi trên lớp về nghiên cứu khoa học, bản chất và nội dung của hành trình nghiên cứu bậc TS, ❖Tiêu chí đánh giá: Năng lực đọc, phân tích tài liệu, kỹ năng biên soạn tài liệu KH bằng TEX và tính chuyên cần. 57 KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ ▪ Kiểm tra cuối kỳ: Trọng số: 0,6 ❖Nội dung công việc: NCS khảo sát một luận án Tiến sỹ trên thế giới cùng nhóm chủ đề với đề tài NCS, liên hệ tới nội dung và tiến độ NC của mình ❖Yêu cầu về tác giả luận án: + Công bố quốc tế Scopus/DBLP của tác giả luận án: Trước khi bảo vệ luận án  5 công bố Trung bình mỗi năm sau khi bảo vệ luận án  2 công bố + Thời hạn bảo vệ luận án:  5 năm thời điểm môn học ❖Hình thức sản phẩm: Báo cáo NCKH gồm ba phần: (i) khái quát nghiên cứu trên thế giới về chủ đề luận án TS; (ii) phân tích nội dung một luận án TS trên thế giới; (iii) liên hệ tiến độ thực hiện luận án Tiến sỹ tới thời điểm hiện thời ( 6 tháng)/hoặc đề cương nghiên cứu sinh (NCS mới). ❖Tiêu chí đánh giá: Năng lực khảo sát tài liệu, xác định vấn đề nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, các tiếp cận và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu được tham chiếu nội dung môn học về nghiên cứu khoa học. 58

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_nghien_cuu_khoa_hoc_bac_nghien_cuu_sinh_tien_sy_he.pdf
Tài liệu liên quan