Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - Bài 3: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn

C = giá quyền chọn mua hiện tại

π = lợi nhuận của chiến lược

ST = giá cổ phiếu khi đáo hạn quyền chọn

X = giá thực hiện

T = thời gian đến khi đáo hạn, dưới dạng phân số theo năm.

S0 = giá cổ phiếu hiện tại

P = giá quyền chọn bán hiện tại

pdf40 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - Bài 3: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baøi 3: Caùc chieán löôïc phoøng ngöøa ruûi ro baèng quyeàn choïn QUAÛN TRÒ RUÛI RO TAØI CHÍNH www.themegallery.com THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM = lợi nhuận của chiến lượcπ = giá cổ phiếu khi đáo hạn quyền chọnST = giá thực hiệnX = thời gian đến khi đáo hạn, dưới dạng phân số theo năm.T = giá cổ phiếu hiện tạiS0 = giá quyền chọn bán hiện tạiP = giá quyền chọn mua hiện tạiC www.themegallery.com Các ký hiệu sau biểu diễn số quyền chọn mua, quyền chọn bán hoặc cổ phiếu: = số cổ phiếuNS = số quyền chọn bánNP = số quyền chọn muaNC THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM www.themegallery.com Phương trình lợi nhuận Nếu NC > (<) 0, nhà đầu tư đang mua (bán) N quyền chọn mua. Nếu NP > (<) 0, nhà đầu tư đang mua (bán) N quyền chọn bán. Nếu NS > (<) 0, nhà đầu tư đang mua (bán) N cổ phiếu. THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM Số dương (+) tượng trưng cho vị thế mua và số âm (-) tượng trưng cho vị thế bán www.themegallery.com Phương trình lợi nhuận – quyền chọn mua C]X)SMax(0,[Nπ TC −−= Người mua một quyền chọn mua, NC = 1, có lợi nhuận là CX)SMax(0,π T −−= CX)SMax(0,π T +−−= Người bán một quyền chọn mua, NC = – 1, lợi nhuận là THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM www.themegallery.com Phương trình lợi nhuận – quyền chọn bán P])SX[Max(0,Nπ TP −−= P)SXMax(0,π T −−= P)SXMax(0,π T +−−= Đối với người mua một quyền chọn bán, NP = 1, Đối với người bán một quyền chọn bán, NP = –1, THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM www.themegallery.com Phương trình lợi nhuận – cổ phiếu )S(SNπ 0TS −= Đối với người mua một cổ phiếu, NS = 1, lợi nhuận là π = ST – S0 Đối với người bán một cổ phiếu, NS = –1, lợi nhuận là π = – ST + S0 THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM www.themegallery.com Các thời gian nắm giữ khác nhau Ba điểm thời gian T1, T2, và T. Lợi nhuận từ vị thế quyền chọn mua, nếu vị thế được đóng vào thời điểm T1 trước khi đáo hạn và khi giá cổ phiếu ST1 là: C]X),TT,[C(SNπ 1TC 1 −−= THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM www.themegallery.com Các giả định • Cổ phiếu không trả cổ tức. • Không có thuế và chi phí giao dịch. THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM www.themegallery.com THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM www.themegallery.com CAÙC GIAO DÒCH COÅ PHIEÁU Mua cổ phiếu www.themegallery.com Bán khống cổ phiếu Phương trình lợi nhuận là )S(SNπ 0TS −= với NS < 0. CAÙC GIAO DÒCH COÅ PHIEÁU www.themegallery.com GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Mua quyền chọn mua www.themegallery.com GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Mua quyền chọn mua Lợi nhuận từ việc mua quyền chọn mua là C]X)S[Max(0,Nπ TC −−= với NC > 0. nếu ST ≤ Xπ = – C nếu ST > Xπ = ST – X – C www.themegallery.com GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Mua quyền chọn mua Giá cổ phiếu hòa vốn, *TS 0CXSπ *T =−−= = X + C*TS www.themegallery.com GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Lựa chọn giá thực hiện www.themegallery.com GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Lựa chọn thời gian sở hữu www.themegallery.com GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Lựa chọn thời gian sở hữu Thời gian sở hữu ngắn nhất cung cấp lợi nhuận cao hơn ứng với tất cả các mức giá cổ phiếu khi đáo hạn. Quyền chọn mua được nắm giữ lâu hơn, giá trị thời gian mất đi càng nhiều. Câu hỏi đặt ra: để tối đa hóa lợi nhuận, người ta nên nắm giữ quyền chọn với thời gian ngắn nhất có thể được??? www.themegallery.com GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Bán quyền chọn mua • Một nhà kinh doanh quyền chọn thực hiện bán một quyền chọn mua mà không đồng thời sở hữu cổ phiếu được gọi là bán một quyền chọn mua không được phòng ngừa. • Lý do là vì vị thế này là một chiến lược có rủi ro cao, với khả năng bị lỗ không giới hạn. • Người bán quyền chọn mua không được phòng ngừa có trách nhiệm bán cổ phiếu mà hiện tại không sở hữu cho người mua quyền chọn mua theo yêu cầu. www.themegallery.com GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Bán quyền chọn mua www.themegallery.com GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Bán quyền chọn mua Lợi nhuận của người bán là: C]X)S[Max(0,Nπ TC −−= với NC<0 nếu ST > Xπ = – ST + X + C nếu ST ≤ Xπ = C www.themegallery.com GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN BAÙN Mua quyền chọn bán • Mua quyền chọn bán là một chiến lược dành cho thị trường giá xuống. • Lợi nhuận bị giới hạn nhưng vẫn có thể rất lớn. • Lợi nhuận từ việc một quyền chọn bán được thể hiện trong phương trình: P])SX[Max(0,Nπ TP −−= với NP > 0 www.themegallery.com GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN BAÙN Mua quyền chọn bán www.themegallery.com GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN BAÙN Lựa chọn giá thực hiện www.themegallery.com GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN BAÙN Lựa chọn giá thực hiện • Lựa chọn giá thực hiện của quyền chọn bán sẽ dựa trên rủi ro mà người kinh doanh quyền chọn sẵn sàng chấp nhận. • Nhà kinh doanh quyền chọn có xu hướng tấn công nhiều hơn sẽ lựa chọn mức lợi nhuận tiềm năng tối đa và chọn quyền chọn có giá thực hiện cao nhất. • Nhà kinh doanh quyền chọn bảo thủ hơn sẽ chọn quyền chọn có giá thực hiện thấp hơn để giới hạn mức lỗ tiềm năng. www.themegallery.com GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN BAÙN Lựa chọn thời gian sở hữu www.themegallery.com GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN BAÙN Mua quyền chọn bán www.themegallery.com TOÙM TAÉT CAÙC VÒ THEÁ www.themegallery.com TOÙM TAÉT CAÙC VÒ THEÁ www.themegallery.com TOÙM TAÉT CAÙC VÒ THEÁ www.themegallery.com QUYEÀN CHOÏN MUA ÑÖÔÏC PHOØNG NGÖØA Vị thế nắm giữ: • Bán một quyền chọn mua • Mua một cổ phiếu Phương trình lợi nhuận tổng quát: C]X)S[Max(0,N)S(SN TC0TS −−+−=π với NS > 0, NC < 0 và NS = − NC www.themegallery.com QUYEÀN CHOÏN MUA ÑÖÔÏC PHOØNG NGÖØA Xét trường hợp NS = 1, NC = −1 CX]SMax[0,SS T0T +−−−=π CSSπ 0T +−= CSX 0 +−=π Nếu quyền chọn kiệt giá OTM (nếu ST ≤ X ) Nếu quyền chọn cao giá ITM (nếu ST > X ) Giá hòa vốn: CSS 0 * T −= www.themegallery.com QUYEÀN CHOÏN MUA ÑÖÔÏC PHOØNG NGÖØA 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 (1.000) (2.000) (3.000)) (4.000) (5.000) (6.000) 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 Giá cổ phiếu khi đáo hạn AOL tháng 6 giá thực hiện 125; C=$13,50; S0=$125,9375 Lợi nhuận tối đa = $1.256,25 Điểm hòa vốn tại $112,4375 Lỗ tối đa = $11.243,75 Mua cổ phiếu www.themegallery.com QUYEÀN CHOÏN BAÙN BAÛO VEÄ Vị thế nắm giữ: • Mua một cổ phiếu • Mua một quyền chọn bán Phương trình lợi nhuận tổng quát: P])SX[Max(0,N)S(SNπ TP0TS −−+−= www.themegallery.com Xét trường hợp NS = 1, Np = 1 Nếu quyền chọn kiệt giá OTM (nếu ST ≥ X ) Nếu quyền chọn cao giá ITM (nếu ST < X ) Giá hòa vốn: QUYEÀN CHOÏN BAÙN BAÛO VEÄ PSSπ 0T −−= PSXPSXSSπ 0T0T −−=−−+−= 0 * T SPS += www.themegallery.com QUYEÀN CHOÏN BAÙN BAÛO VEÄ 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 (1.000) (2.000) (3.000) (4.000) (5.000) (6.000) 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 Giá cổ phiếu khi đáo hạn AOL tháng 6 giá thực hiện 125; P=$11,50; S0=$125,9375 Lợi nhuận tối đa = không xác định Điểm hòa vốn tại $137,4375 Lỗ tối đa = $1.243,75 Mua cổ phiếu www.themegallery.com Các quyền chọn mua và quyền chọn bán tổng hợp Tr 0 cXeSCP −+−= ƒ Quyền chọn bán = mua quyền chọn mua, bán khống cổ phiếu, mua trái phiếu phi rủi ro. ƒ Đây là một ví dụ về quyền chọn bán tổng hợp. ƒ Quyền chọn mua và quyền chọn bán lai tạp có thể được xây dựng từ các quyền chọn và cổ phiếu. www.themegallery.com Một số chiến lược nâng cao ™Straddle ™Spread ™Calendar spread ™Diagonal ™Butterfly www.themegallery.com www.themegallery.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_quan_tri_rui_ro_tai_chinh_bai_3_cac_chien_luoc_pho.pdf