Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 7: Tiêu chí quyết định đầu tư dự án và quyết định vốn ngân sách

Giá trị hiện tại ròng (NPV)

 Tiêu chí đầu tư khác

 Hoàn vốn

 Tỷ số khả năng sinh lợi (PI)

 Tỷ số hạch toán lợi nhuận (ARR)

 Tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR)

 Các dự án cùng có độc quyền

 Phân phối vốn

pdf25 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 11/05/2022 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 7: Tiêu chí quyết định đầu tư dự án và quyết định vốn ngân sách, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10/8/2013 1 Chương 7 1  Giá trị hiện tại ròng (NPV)  Tiêu chí đầu tư khác  Hoàn vốn  Tỷ số khả năng sinh lợi (PI)  Tỷ số hạch toán lợi nhuận (ARR)  Tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR)  Các dự án cùng có độc quyền  Phân phối vốn 2 3 4. Các tiêu chuẩn đánh giá dự án 4.1. Hiện giá ròng (NPV) Net Present Value – Giá trị hiện tại của dòng tiền trừ chi phí đầu tư ban đầu.  Example Bạn đầu tư $50 today & receive $60 sau đó. Giá trị tăng thêm của khoản đầu tư? Initial Investment Added Value $50 $10 A: Profit = - $50 + $60 = $10 Coâng thöùc : NPV = PVCF - PVdt = -Co + PVCF 10/8/2013 2 4 4. Các tiêu chuẩn đánh giá dự án NPV = PV - required investment NPV C C r t t   0 1( ) NPV C C r C r C r t t        0 1 1 2 21 1 1( ) ( ) ... ( ) Co: đầu tư ban đầu C1...Ct: dòng tiền ròng t: tuổi thọ của dự án 5 Quaù trình tính toaùn cho phöông phaùp NPV ñöôïc tieán haønh theo caùc böôùc sau : Böôùc 1 : Choïn khoaûng thôøi gian thích hôïp ñeå phaân tích (thöôøng laø naêm). Böôùc 2 : Xaùc ñònh doøng tieàn thu vaø chi cuûa döï aùn Böôùc 3 : Döï tính tyû leä chieát khaáu. Laø tyû leä thu nhaäp maø nhaø ñaàu tö mong ñôïi khi ñaàu tö vaøo döï aùn. Noù ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo laõi suaát vay voán trung daøi haïn treân thò tröôøng, tyû leä laïm phaùt, möùc laõi mong muoán cuûa chuû sôû höõu vaø möùc ñoä ruûi ro cuûa döï aùn. Böôùc 4 : Tính giaù trò hieän taïi doøng tieàn roøng cuûa döï aùn Böôùc 5 : Aùp duïng coâng thöùc tính NPV vaø löïa choïn döï aùn theo nguyeân taéc : 6 Nguyeân taéc löïa choïn :  Tröôøng hôïp caùc döï aùn loaïi tröø nhau, döï aùn naøo coù NPVmax > 0 seõ ñöôïc choïn.  Tröôøng hôïp caùc döï aùn ñoäc laäp nhau : döï aùn naøo coù NPV > 0 ñeàu ñöôïc choïn, NPV < 0 loaïi. 10/8/2013 3 7 4. Các tiêu chuẩn đánh giá dự án  Với cùng một suất chiết khấu, dự án nào có NPV lớn thì dự án đó hiệu quả hơn Một dự án có NPV >0 có nghĩa là suất sinh lời > suất chiết khấu Một dự án có NPV = 0, suất sinh lời = suất chiết khấu Một dự án có NPV <0, suất sinh lời < suất chiết khấu 8 4. Các tiêu chuẩn đánh giá dự án Ưu điểm của tiêu chuẩn NPV Có tính đến thời giá của tiền tệ  Xem xét toàn bộ dòng tiền của dự án  Đơn giản và có tính chất cộng; NPV (A+B) = NPV (A) + NPV (B)  Có thể so sánh giữa các dự án có quy mô khác nhau Nhược điểm của tiêu chuẩn NPV Khó khăn trong việc xác định suất chiết khấu 9 Ví duï 1 : Coâng ty Kinh Ñoâ ñang xem xeùt ñeán ñaàu tö moät daây chuyeàn saûn xuaát baùnh mì môùi. Theo taøi lieäu döï baùo cuûa caùc boä phaän lieân quan ñeán döï aùn nhö sau :  Giaù trò aùy moùc thieát bò : 1.500.000.000ñoàng  Giaù trò taän duïng khi thanh lyù thieát bò : 180.000.000ñoàng  Doanh thu baùn haøng moãi naêm (töø naêm thöù 3 trôû ñi) : 800.000.000ñoàng  Chi phí hoaït ñoäng moãi naêm (chöa tính khaáu hao) : 250.000.000ñoàng  Döï aùn naøy coù thôøi gian hoaït ñoäng laø 5 naêm, 2 naêm ñaàu doanh thi chæ ñaït 650.000.000ñoàng. Nhu caàu voán löu ñoäng taêng theâm 100.000.000 ñoàng vaø ñöôïc thu hoài ñuû khi döï aùn heát haïn ñaàu tö. Thueá suaát thueá TNDN laø 28%, coâng ty ñöôïc giaûm 50% thueá TNDN hai naêm ñaàu. Xaùc ñònh doøng tieàn cuûa döï aùn treân bieát raèng coâng ty tính khaáu hao TSCÑ theo phöông phaùp ñöôøng thaúng.  Vôùi laõi suaát chieát khaáu 12%/naêm. Xaùc ñònh NPV döï aùn. 10/8/2013 4 10 Giaûi : Soá tieàn khaáu hao moãi naêm = 1.500/5 = 300 trieäu ñoàng Doøng tieàn cuûa döï aùn ñöôïc tính vaø taäp hôïp nhö sau : 11 ñvt : trieäu ñoàng Naêm 0 1 2 3 4 5 Voán ñaàu tö mua MMTB (1,500) Voán löu ñoäng (100) Doanh thu 650 650 800 800 800 Chi phí chöa tính khaáu hao 250 250 250 250 250 Khaáu hao TSCÑ 300 300 300 300 300 Thu thanh lyù thieát bò 180 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 100 100 250 250 430 Thueá TNDN 28% 14 14 70 70 120,4 Lôïi nhuaän sau thueá 86 86 180 180 309,6 Thu hoài voán löu ñoäng 100 Doøng tieàn roøng CF (1,600) 386 386 480 480 709,6 12 ñoàng71,101)12,01( 6,709 )12,01( 480 )12,01( 480 )12,01( 386 12,01 386600.1 5432 trieäuNPV  10/8/2013 5 13 Ví duï 2: Coù 2 döï aùn H vaø K ñöôïc cho ôû baûng sau : vôùi laõi suaát chieát khaáu 20%. Haõy tính NPV vaø ta neân löïa choïn döï aùn naøo ? taïi sao ? ñvt : trieäu ñoàng 14 ñvt : trieäu ñoàng Naêm 0 1 2 3 4 5 6 7 Döï aùn H Voán ñaàu tö 400 400 Thu nhaäp 340 360 300 300 220 200 Döï aùn K Voán ñaàu tö 300 500 Thu nhaäp 290 320 380 380 224 15 Ví dụ 3 Năm 0 1 2 3 Tổng Doanh thu bằng tiền 1000 1000 1000 3000 Chi phí bằng tiền 500 500 500 1500 Mua tài sản -900 -900 Dòng tiền ròng trước thuế -900 500 500 500 600 Nộp thuế 60 60 60 180 Dòng tiền ròng sau thuế -900 440 440 440 420 NPV @ 8% 10/8/2013 6 16 Ví dụ 4 Năm 0 1 2 3 Tổng Doanh thu bằng tiền 1000 1000 1000 3000 Chi phí bằng tiền 500 500 500 1500 Khấu hao 300 300 300 900 Lợi nhuận trước thuế 200 200 200 600 Nộp thuế 60 60 60 1800 Lợi nhuận sau thuế 140 140 140 420 CF 440 440 440 1020 NPV @ 8% Ví dụ 5: Bạn có cơ hội để mua một tòa nhà văn phòng. Bạn có một người thuê xếp hàng mà sẽ tạo ra 16.000 $ mỗi năm trong lưu chuyển tiền tệ trong ba năm. Vào cuối của ba năm bạn dự đoán bán tòa nhà với $ 450.000. Bao nhiêu tiền bạn sẽ sẵn sàng trả cho các tòa nhà? 17 Ví dụ 6 - tiếp theo Nếu tòa nhà đang được chào bán với giá $ 350,000, bạn sẽ mua tòa nhà và giá trị gia tăng tạo ra bởi mua và quản lý tòa nhà của bạn là bao nhiêu? 18 10/8/2013 7 19 NPV Profile Year Cash flow 0 – $275 1 100 2 100 3 100 4 100 Discount rate 2% 6% 10% 14% 18% 120 100 80 60 40 20 Net present value 0 – 20 – 40 22% IRR 20 4. Các tiêu chuẩn đánh giá dự án 4.2. Suất sinh lời nội bộ (IRR) Internal Rate of Return (IRR) Suất chiết khấu tại đó NPV = 0. Rate of Return Rule - Đầu tư vào bất kỳ dự án nào mà có IRR> chi phí cơ hội NPV = ∑ NCF (1+IRR) t = 0     01...11 221  nno i CF i CF i CFCFNPV 21 Caùc böôùc tính IRR nhö sau : Böôùc 1 : Xaùc ñònh doøng tieàn thu, doøng tieàn chi cuûa döï aùn Böôùc 2 : Choïn 2 laõi suaát chieát khaáu baát kyø sao cho : I1 töông öùng vôùi NPV1 > 0 I2 töông öùng vôùi NPV2 <0 Böôùc 3 : Xaùc ñònh IRR vaø so saùnh vôùi tyû leä chieát khaáu cuûa döï aùn. 10/8/2013 8 22 Nguyeân taéc löïa choïn :  Tröôøng hôïp caùc döï aùn ñaàu tö ñoäc laäp nhau, döï aùn naøo coù IRR > tyû leä chieát khaáu cuûa döï aùn seõ ñöôïc choïn, ngöôïc laïi bò loaïi.  Tröôøng hôïp caùc döï aùn loaïi tröø nhau, loaïi döï aùn naøo coù IRRmax seõ ñöôïc choïn. 23 Ví duï : Laáy soá lieäu ví duï 1. Haõy tính IRR cuûa döï aùn ? Choïn laõi suaát : i1 = 14% suy ra : NPV1 = 12,34 i2 = 15% suy ra : NPV2 = -29,63 Suy ra Ta thaáy IRR = 14,29% > 12% do ñoù keát luaän döï aùn khaû thi neân ñöôïc choïn. 24 Example—IRR Initial investment = –$200 Year Cash flow 1 $ 50 2 100 3 150 n Find the IRR such that NPV = 0 50 100 150 0 = –200 + + + (1+IRR)1 (1+IRR)2 (1+IRR)3 50 100 150 200 = + + (1+IRR)1 (1+IRR)2 (1+IRR)3 10/8/2013 9 25 Trial and Error Discount rates NPV 0% $100 5% 68 10% 41 15% 18 20% –2 IRR is just under 20%—about 19.44% Example—IRR Ví dụ Bạn có thể mua một tòa nhà với giá $ 350,000. Đầu tư sẽ tạo ra $ 16,000 trong lưu chuyển tiền tệ (tức là cho thuê) trong ba năm đầu tiên. Vào cuối của ba năm bạn sẽ bán tòa nhà với giá $ 450.000. IRR trên đầu tư này là bao nhiêu? 26 27 Calculating IRR by using a spreadsheet Year Cash Flow Formula 0 (350,000.00) IRR = 12.96% =IRR(B3:B7) 1 16,000.00 2 16,000.00 3 466,000.00 10/8/2013 10 28 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 0 5 10 15 20 25 30 35 Discount rate (%) N P V (, 00 0s ) IRR=12.96% 29 HP-10B EL-733A BAII Plus -350,000 CFj -350,000 CFi CF 16,000 CFj 16,000 CFi 2nd {CLR Work} 16,000 CFj 16,000 CFi -350,000 ENTER 466,000 CFj 466,000 CFi 16,000 ENTER {IRR/YR} IRR 16,000 ENTER 466,000 ENTER IRR CPT All produce IRR=12.96 Using financial calculators to calculate IRR Ví dụ Bạn có hai đề xuất để lựa chọn giữa đề nghị ban đầu có một dòng tiền khác với đề nghị sửa đổi. Sử dụng IRR, bạn thích cái nào? 30 %29.14 0)1( 400350 1   IRR IRR NPV %96.12 0)1( 466 )1( 16 )1( 16350 321   IRR IRRIRRIRR NPV 10/8/2013 11 31 Ví dụ Bạn có hai đề xuất để lựa chọn giữa đề nghị ban đầu có một dòng tiền khác với đề nghị sửa đổi. Sử dụng IRR, bạn thích cái nào? Project C0 C1 C2 C3 IRR NPV@7% Initial Proposal -350 400 14.29% 24,000$ Revised Proposal -350 16 16 466 12.96% 59,000$ 32 50 40 30 20 10 0 -10 -20 Revised proposal Initial proposal IRR= 12.96% IRR= 12.26% IRR= 14.29% N P V $ , 1 ,0 00 s Discount rate, % 33 Cạm bẩy 1 - Có cùng độc quyền dự án  IRR thỉnh thoảng bỏ qua tầm quan trọng của dự án  Hai dự án nêu trên minh họa cho vấn đề đó. Cạm bẩy 2 – Cho vay hoặc đi vay?  Với một số lưu chuyển tiền tệ (như đã nêu dưới đây) NPV của dự án tăng lên khi giảm tỷ lệ tăng.  Điều này là trái với các mối quan hệ bình thường giữa NPV và tỷ lệ chiết khấu. Cam bẩy 3 – Nhiều tỷ lệ khấu trừ  Một số lưu chuyển tiền tệ có thể tạo ra NPV = 0 ở hai mức giảm giá khác nhau vì sự thay đổi đôi trong các dấu hiệu của dòng tiền. . 10/8/2013 12 34 Các tiêu chuẩn đánh giá dự án Ưu điểm của chỉ tiêu IRR  Có tính đến thời giá tiền tệ  Có thể tính IRR mà không cần biết suất chiết khấu  Tính đến toàn bộ dòng tiền Nhược điểm của chỉ tiêu IRR  Một dự án có thể có nhiều IRR khi dòng tiền của dự án đổi dấu nhiều lần, do đó không biết chọn IRR nào 35 4. Các tiêu chuẩn đánh giá dự án Là thời gian để dòng tiền tạo ra từ dự án đủ để bù đắp chi phí đầu tư ban đầu 4.3.1 Thời gian hoàn vốn không chiết khấu PBP = n + 4.3. Thời gian hoàn vốn (PBP) ∑ NCFt t=0 n FCFn+1 NCFt:dòng tiền ròng FCFt:dòng tiền tự do NCFt=CF+ ∑ FCFt  Thời gian hoàn vốn: Thời gian cần thiết cho đến khi dòng tiền thu hồi đầu tư ban đầu của dự án.  Thời gian hoàn vốn có chiết khấu.  Nguyên tắc hoàn vốn quy định rằng một dự án được chấp nhận nếu thời gian hoàn vốn của nó là ít hơn so với thời gian hoàn vốn yêu cầu. 36 10/8/2013 13 37 4. Các tiêu chuẩn đánh giá dự án 4.3.1 Thời gian hoàn vốn không chiết khấu (tt) n: Số năm để dòng tiền tích lũy của dự án < 0 Dòng tiền tích lũy của dự án sẽ > 0 khi đến năm n+1 Năm 0 1 2 3 4 NCF -500 200 200 200 250 PBP = 2 + = 2,5 năm -500 + 200 +200 200 Nếu thời gian hòan vốn yêu cầu là 3 năm thì dự án được chấp nhận 38 Ví duï 1 : Moät döï aùn coù voán ñaàu tö ban ñaàu laø 500.000.000ñ ñöôïc tieán haønh trong 5 naêm vaø coù doøng tieàn nhö sau : Naêm 0 1 2 3 4 5 FCF (500)150 200 300 250 100 Coäng doàn(NCF) 39 4. Các tiêu chuẩn đánh giá dự án 4.3.2 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu Năm 0 1 2 3 4 NCF -500 200 200 200 250 PV @ 12% -500 178,57 159,44 142,36 158,88 NCF 10/8/2013 14 40 Ví du 2: laõi suaát chieát khaáu laø 10%. Tính laïi doøng tieàn vaø thôøi gian hoaøn voán nhö sau Naêm 0 1 2 3 4 5 CF (500) 150 200 300 250 100 CF chieát khaáu(500) 136.4 165.3 225.4 170.8 62.1 Coäng doàn Du an K,H: PBPh, PBPk? Du an K,H ( r=20%) PBPk, PBPh? 41 42 4.4 Suất sinh lợi bình quân trên giá trị sổ sách Suất SLBQ Sổ sách = LN ròng bình quân GTSSách ròng bình quân LN ròng bình quân = Tổng LN sau thuế của các năm / số năm GTSS ròng bình quân = Tổng giá trị sổ sách ròng của các năm / số năm 10/8/2013 15 43 1 2 3 4 Doanh thu 1000 1300 1400 1400 Chi phí bằng tiền 600 850 900 900 Khấu hao 300 300 300 300 LN trước thuế 100 150 200 200 Thuế 30 45 60 60 LN sau thuế 70 105 140 140 LN ròng bình quân mỗi năm = (70 + 105 + 140 + 140) / 4 = 113,75 4.4 Suất sinh lợi bình quân trên giá trị sổ sách 44 4.4 Suất sinh lợi bình quân trên giá trị sổ sách 1 2 3 4 Giá trị đầu tư gộp 1200 1200 1200 1200 Khấu hao lũy kế 300 600 900 1200 Giá trị sổ sách ròng 900 600 300 0 GTSS ròng bình quân = (900 + 600 + 300 + 0)/ 4 = 450 Suất sinh lợi bình quân trên sổ sách = 113,75 / 450 = 25,28% 45 4.5. Chỉ số lợi nhuận PI Chỉ tiêu lợi nhuận là tỷ số giữa tổng hiện giá của lợi ích ròng chia cho tổng hiện giá của chi phí đầu tư ròng của dự án PI = ∑PV (lợi ích ròng) ∑PV (chi phí đầu tư ròng) PI = NPV / ICO + 1Hay NPV: Dòng tiền ròng ICO hay CF0: Tổng hiện giá đầu tư ròng Chấp nhận dự án nếu PI >= 1 Bác bỏ dự án nếu PI < 1 00 0 0 1 CF NPV CF NPVCF CF PVPI  10/8/2013 16 46 Năm 0 1 2 3 4 NPV -500 200 200 200 250 PV@12% -500 178,57 159,44 142,36 158,88 NPV = ? PI = ? 4.5. Chỉ số lợi nhuận PI 47 Năm 0 1 2 3 4 NPV -500 200 200 200 250 PV@12% -500 178,57 159,44 142,36 158,88 Tổng hiện giá lợi ích = 178,57 + 159,44 + 142,36 + 158,88 = 639,25 NPV = 139,25 PI = 639,25/500 = 1,28 hay PI = (139,25/500) + 1 = 1,28 4.5. Chỉ số lợi nhuận PI 48 Ví duï 11 : Laáy soá lieäu ví duï 1(NPV), tính chæ soá doanh lôïi cuûa döï aùn nhö sau : PI = 1 + 10/8/2013 17 49 Ví duï 12 : Coù 2 döï aùn H vaø K ñöôïc cho ôû baûng cuûa ví duï 2(NPV) : haõy duøng phöông phaùp chæ soá sinh lôøi ñeå thaåm ñònh caùc döï aùn K vaø H. Giaû söû giaù söû duïng voán trung bình cuûa doanh nghieäp laø 25%, 4.6. Tỷ suất sinh lời nội bộ ( MIRR) Định nghĩa: tỷ suất sinh lời nội bộ có hiệu chỉnh là tỷ suất sinh lợi làm cho hiện giá của dòng tiền chi ra cho đầu tư dự án bằng với hiện giá giá trị tới hạn của dòng tiền thu về từ dự án TV: giá trị tới hạn của dòng tiền thu về dự án OFt: dòng tiền chi cho dự án MIRR=[TV/PV(OFT)]1/n-1 Chỉ tiêu MIRR quyết định như sau: -MIRR > =tỷ suất sinh lời yêu cầu:chấp nhận -MIRR<tỷ suất sinh lời yêu cầu:từ chối Vi du 6:/350 Ap dung cho K va H ( r = 25%) H: PV= 720 ; TV= 3446,19; n=7 MIRR ? K: PV=700 ; TV=2625,758, n= 6 MIRR ? 51 10/8/2013 18  Tỷ số hạch toán lợi nhuận - Đầu tư vào bất kỳ dự án cung cấp một tỉ lệ lợi nhuận là cao hơn chi phí cơ hội của vốn. 52 Rate of Return = C - investment investment 1 53 Example: Pitfall 2 - Lending or Borrowing? D: is equivalent to lending at 50% E: is equivalent to borrowing at 50% -> Should use NPV in this case . Cashflow, Dollars Project C0 C1 IRR, % NPV at 10% D -100 150 50 $36.40 E 100 -150 50 -$36.40 54  Khi bạn cần phải lựa chọn giữa các dự án loại trừ lẫn nhau, quy tắc quyết định là đơn giản. Tính toán NPV của từng dự án, và, từ những tùy chọn mà có một NPV dương, chọn dự án có NPV cao nhất. 10/8/2013 19 55 Ví dụ Chọn một trong hai dự án dưới đây, dựa vào NPV cao nhất. Giả sử suất chiết khấu là 7% 3.87300300300700 5.118350350350800 3210   Slower Faster NPVCCCCSystem 56  Chi phí tương đương hàng năm - Dòng tiền mỗi với giá trị hiện tại giống như chi phí mua và vận hành máy. factorannuity flowscashofluepresent va =annuityannualEquivalent 57 Ví dụ Chi phí sau đây của hoạt động hai máy và chi phí 6% vốn, chọn máy chi phí thấp hơn sử dụng phương pháp duy trì hàng năm tương đương. Year Mach. 0 1 2 3 PV@6% E.A.A. F -15 -4 -4 -4 G -10 -6 -6 -25.69 -21.00 - 9.61 -11.45 10/8/2013 20 58 Giá trị hằng năm tương đương (EAV): Ví dụ Chọn một trong hai dự án sau đây, dựa trên "giá trị hàng năm tương đương" cao nhất (r=9%). 4.107.81.820 2.69.52.59.415 Project 43210   B A EAVNPVCCCCC 2.82 2.78 .87 1.10 59  Phân phối vốn - Hạn chế trên số tiền của quỹ để đầu tư.  Phân phối mềm - Hạn chế về nguồn kinh phí áp đặt bởi quản lý.  Phân phối cứng - Hạn chế về nguồn kinh phí áp đặt bởi không có các quỹ trên thị trường vốn.  Các chỉ tiêu lựa chọn dự án : PI,NPV,PBP 6. Lựa chọn dự án trong điều kiện giới hạn ngân sách Trình tự lựa chọn dự án Tính tóan chỉ số PI cho tất cả các dự án  Sắp xếp các dự án theo thứ tự PI từ cao đến thấp  Bắt đầu từ dự án có PI cao nhất Ngân sách vốn đầu tư không dùng hết : -tìm tổ hợp mới NPV lớn nhất -nới lỏng ràng buộc chấp nhận dự án sau cùng -vốn thừa đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn. Example Công ty A đang xem xét lựa chọn các dự án đầu tư trong điều kiện giới hạn ngân sách của công ty năm nay là $32.500 cho việc đầu tư vào các dự án 10/8/2013 21 Dự án ICO ($) IRR(%) NPV($) PI A 500 18 50 1.1 B 5.000 25 6.500 2.3 C 5.000 37 5.500 2.1 D 7.500 20 5.000 1.67 E 12.500 26 500 1.04 F 15.000 28 21.000 2.40 G 17.500 19 7.500 1.43 H 25.000 15 6.000 1.24 6. Lựa chọn dự án trong điều kiện giới hạn ngân sách 6. Lựa chọn dự án trong điều kiện giới hạn ngân sách 6. Lựa chọn dự án trong điều kiện giới hạn ngân sách Phương pháp Dự án được chấp nhận Giá trị gia tăng (NPV) PI F, B, C, D 38.000 NPV F,G 28.500 IRR C, F, E 27.000 63 7. Chi phí sử dụng vốn 7. Chi phí vốn trung bình có trọng số WACC = (1 –Tc) Rd + ReD V E V E: giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu D: Giá trị thị trường của nợ V = E + D Tc: Thuế suất Rd: chi phí sử dụng nợ Re: chi phí sử dụng vốn CSH 10/8/2013 22 Chi phí söû duïng voán bình quaân WACC (Weighted Average cost of capital) laø chi phí bình quaân gia quyeàn cuûa taát caû caùc nguoàn taøi trôï daøi haïn maø moät doanh nghieäp ñang söû duïng. Ví duï Theo caùc soá lieäu tính toaùn ôû treân cuûa coâng ty Panasonic ta coù tyû troïng vaø chi phí voán thaønh phaàn hieän taïi nhö sau: 64 Nguoàn taøi trôï daøi haïn Soá tieàn (trñ) Tyû troïng Chi phí söû duïng voán Nôï vay daøi haïn 240 40% 5,6% Coå phaàn öu ñaõi 60 10% 9% Coå phaàn thöôøng 200 50% 13% 600 100% 65 Vaäy chi phí söû duïng voán bình quaân cuûa coâng ty Panasonic laø: WACC = 40% x5,6% + 10% x 9% + 50% 13% = 9,6% Töø keát quaû treân cho thaáy chi phí söû duïng voán cuûa doanh nghieäp phuï thuoäc lôùn vaøo cô caáu taøi chính cuûa doanh nghieäp, cô caáu taøi chính thay ñoåi thì WACC cuõng seõ thay ñoåi theo maëc duø chi phí söû duïng cuûa caùc nguoàn taøi trôï thaønh phaàn khoâng ñoåi. 66 10/8/2013 23 Nội dung  Sử dụng NPV  Tính IRR  Lựa chọn dự án ĐÁNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Sử dụng NPV làm tiêu chuẩn đầu tư  Trường hợp dự án độc lập nhau Có 3 trường hơp có thể xảy ra  Nếu NPV >0 : Chấp thuận dự án  Nếu NPV < 0 : Loại b ỏ dự án  Nếu NPV = 0 : Tùy theo sự cần thiết của dự án đối với công ty mà ra quyết định Sử dụng NPV làm tiêu chuẩn đầu tư  Lựa chọn một trong số các dự án loại trừ nhau Chọn NPV cao nhất Ví dụ: Một DN muốn trang bị một dây chuyền sản xuất. Có hai lời đề nghị từ phía các nhà chế tạo. Nhà chế tạo A chào giá bán một dây chuyền sản xuất với giá 300 triệu đồng, dự tính dây chuyền này mang lai cho công ty khỏan thu nhập 72 tr mỗi năm, trong 6 năm. Nhà cung cấp B đưa ra giá bán dây chuyền của họ là 420 tr VND, thu nhập hàng năm từ dây chuyền là 103 tr VNĐ trong thời gian 6 năm. Chi phí sử dụng vốn là 10% 10/8/2013 24 Sử dụng NPV làm tiêu chuẩn đầu tư NPV (A) = -300 +72. PVFA(10%,6) = -300 + 72. 4,3553 = 13,582 tr VNĐ NPV(B) = - 420 + 103. PVFA (10%,6) = - 420 + 103 . 4,3553 = 28,596 tr VNĐ Dây chuyền B có NPV lớn hơn dây chuyền A và có giá trị dương nên chon dây chuyền B Tính IRR 2. Cách tính IRR Công ty A dự định mua một dây chuyền may công nghiệp với tổng giá trị chi phí ban đầu là 200.000 USD. Dự kiền mỗi năm công ty thu được 78.000 USDtừ dây chuyền này trong suốt 4 năm. Tính IRR của dự án. Đặt IR = r ta có - 200.000 + 78.000. PVFA (r,4) = 0 PVFA (r,4) = 2,5641 tra bảng PVFA (20%,4) = 2,5877 PVFA (22%,4) = 2,4936 Như vậy r nằm trong khoảng 20% - 22% Tính IRR Có thể tính được giá trị gần đúng của IRR theo công thức: IRR = r1 + NPV1(r2 – r1) NPV1 + NPV2 NPV1: tương ứng với tỷ lệ chiết khấu r1 = 20%, và có giá trị dương NPV2: Tương ứng với tỷ lệ chiết khấu 22% và có giá trị âm 10/8/2013 25 Tính IRR Năm Thu nhập R1 = 20% R2 = 22% Hệ số chiết khấu NPV1 Hệ số chiết khấu NPV2 0 -200.000 1,000 - 200.000 1,000 - 200.000 1 78.000 0,8333 64.997,4 0,8197 63.936,6 2 78.000 0,6944 54.163,2 0,6719 52.408,2 3 78.000 0,6787 45.138,6 0,5507 42.954,6 4 78.000 0,8432 37.619 0,4514 35.209,2 Cộng 1.918,6 - 5491,4 Tính IRR IRR = 0,20 + = 0,2051 1.918,6(0,22 – 0,20) 1.918,6 + 5.491,4 IRR = 20,50% Sử dụng IRR làm tiêu chuẩn đầu tư  Trường hợp dự án độc lập Nếu IRR > k : chấp thuận dự án Nếu IRR < k : Loại bỏ dự án Nếu IRR = k : có thể chấp thuận hay loại bỏ  Trường hợp các dự án loại trừ nhau Chọn dự án có IRR cao nhất. Tuy nhiên nếu IRR cao nhất nhỏ hơn tỷ lệ sinh lời cần thiết của dự án (k) thì không có dự án nào trong số đó được chấp nhận

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_tai_chinh_doanh_nghiep_bai_7_tieu_chi_quyet_dinh_d.pdf
Tài liệu liên quan