Bài giảng Thuế - Bài 7: Thuế thu nhập cá nhân - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Mục tiêu

vTrình bày được khái niệm thuế TNCN.

vTrình bày được 2 tác dụng của thuế

TNCN

vPhân biệt được cá nhân cư trú và cá nhân

không cư trú.

vLiệt kê được các khoản thu nhập chịu

thuế và không chịu thuế TNCN

vXác định được kỳ tính thuế đối với cá

nhân cư trú và không cư trú

pdf23 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 24/05/2022 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Thuế - Bài 7: Thuế thu nhập cá nhân - Nguyễn Thị Tuyết Trinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
á theo Biểu tính thuế rút gọn như sau Bậc Thu nhập tính thuế /tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp 1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 5% TNTT 2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 10% TNTT - 0,25 trđ 3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 15% TNTT - 0,75 trđ 4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 20% TNTT - 1,65 trđ 5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 25% TNTT - 3,25 trđ 6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 30 % TNTT - 5,85 trđ 7 Trên 80 trđ 35% 35% TNTT - 9,85 trđ Ông Minh (cá nhân cư trú, có hợp đồng lao động, không có người phụ thuộc) trong tháng 5/20XX có lương cơ bản 12.000.000đ, tiền thưởng chuyên cần 1.000.000đ, phụ cấp độc hại 2.000.000 đồng. Mức lương được trích BHXH, BHYT, BHTN là 12.000.000 đồng. Thuế thu nhập cá nhân ông Minh phải nộp là: cá nhân cư trú, có hợp đồng lao động, -Thu nhập chịu thuế = 12.000.000+1.000.000 = 13.000.000đ -các khoản giảm trừ: + bản thân ông Minh = 11.000.000đ. + các khoản bảo hiểm bắt buộc = 12.000.000 x10,5% =1.260.000 è Tổng Các khoản giảm trừ = 11.000.000+ 1.260.000 = 12.260.000đ - Thu nhập tính thuế = 13.000.000 – 12.260.000 = 740.000đ. èThuế TNCN phải nộp = 740.000 x 5% =37.000đ 6/9/2021 17 Làm LT3: trang 150 Câu 3: Ông A là người quốc tịch VN làm việc tại cty B . Ông A có các khoản thu nhập từ hợp đồng lao động như sau: Tiền lương cơ bản / tháng: 20,8trđ/ tháng Tiền thưởng : 2trđ/tháng Phục cấp cơm : 0,9trđ/tháng Ông A có đăng ký có người phụ thuộc Trich BH theo qui định , mức lương được trích 15tr Tính thu nhập chịu thuế của ông A số thuế TNCN phải nộp TNCT = 20.800.000 +2.000.000 + ( 900.000 - 730.000) =22.970.000 Các khoản GT = 11.000.000+4.400.000 + ( 15.000.000*10,5%) =16.975.000 TNTT = 22.970.000 -.16.975.000..=5.995.000 èThuế TNCN PN =( 5.000.000 x5%) + ( 995.000*10% =349.500 C2: è Thuế TNCN PN=( 5.995.000*10%) - 250.000= 349.500 Vd1: ( Tham khảo ) Một chuyên gia nước ngoài đến VN làm việc thuộc dạng cư trú tại VN. Chuyên gia này có các khoản thu nhập từ hợp đồng lao động như sau: Tiền lương : 40trđ/ tháng Tiền thưởng : 10trđ/tháng Tiền thuê xe hơi:20trđ/tháng Tiền thuê nhà : 20trđ/ tháng Không có người phụ thuộc Xác định thu nhập chịu thuế 6/9/2021 18 Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lđ trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh(chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch kèm theo) tại đơn vị. Tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu th của chuyên gia: Thu nhập chịu thuế của chuyên gia từ tiền thu nhà: = 15%*(40+10+20)= 10,5trd tổng thu nhập chịu thuế của chuyên gia: = 10,5+ 40+10+20=80,5trđ CÔNG THỨC TÍNH THUẾ b.Đối với cá nhân cư trú không ký HĐLĐ dài hạn: Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần trả thu nhập từ 2.000.000đ trở lên theo tỷ lệ 10% tổng thu nhập. CÔNG THỨC TÍNH THUẾ c. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ : Đối với cá nhân không cư trú: khấu trừ 20% 6/9/2021 19 7.2.2.Phương pháp tính thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh a.Đối với cá nhân cư trú b. Đối với cá nhân không cư trú 7.2.2.Phương pháp tính thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh a.Đối với cá nhân cư trú Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh Thu tính Thuế TNCN X tỷ lệ Thuế TNCN (%) Doanh thu tính thuế: + Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ . Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hoá đơn. Doanh thu tính thuế: + Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 6/9/2021 20 -Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân (%) Hoạt động Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân(%) Phân phối, cung cấp hàng hoá 0.5 Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 2 Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý sổ xố, đại lý bán hàng đa cấp 5 Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 1.5 Hoạt động kinh doanh khác 1 Ví dụ Anh A sửa chữa xe máy tại quận Thủ Đức, TP.HCM, có doanh thu khoán năm N là 150.000.000đ. Biết tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân trên doanh thu đối với ngành dịch vụ có gắn với hàng hóa là 1.5%. Thuế thu nhập cá nhân mà anh A phải nộp trong năm N là: TL: èThuế TNCN PN = 150.000.000*1.5% = 2.250.000đ b. ÑOÁI VÔÙI CAÙ NHAÂN KHOÂNG CÖ TRUÙ ÑOÁI VÔÙI THU NHAÄP TÖØ KINH DOANH: Doanh thu: toaøn boä soá tieàn phaùt sinh töø vieäc cung caáp haøng hoùa, dòch vuï bao goàm caû chi phí do beân mua haøng hoùa, dòch vuï traû thay cho caù nhaân khoâng cö truù maø khoâng ñöôïc hoaøn traû. Thueá suaát: quy ñònh ñoái vôùi töøng lónh vöïc, ngaønh ngheà saûn xuaát, kinh doanh nhö sau: - Hoaït ñoäng kinh doanh haøng hoùa: 1% - Hoaït ñoäng kinh doanh dòch vuï: 5% - Hoaït ñoäng saûn xuaát, xaây döïng, vaän taûi vaø hoaït ñoäng kinh doanh khaùc: 2% Thueá TNCN Phaûi noäp = Doanh thu SX, KD x Thueásuaát 7.2.9.Phương pháp tính thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng: a.Thu nhập tính thuế: b. thuế suất 6/9/2021 21 a.Thu nhập tính thuế: -THU NHAÄP TÖØ TRUÙNG THÖÔÛNG -THU NHAÄP TÖØ THÖØA KEÁ -THU NHAÄP TÖØ QUAØ TAËNG Thu nhaäp tính thueá: laø phaàn thu nhaäp vöôït treân 10 trieäu ñoàng maø ñoái töôïng noäp thueá nhaän ñöôïc theo töøng laàn truùng thöôûng hoaëc moãi laàn nhaän quaø taëng, thöøa keá. b. thuế suất -Thuế suất thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo biểu thuế toàn phần, cụ thể như sau: +Thu nhập từ trúng thưởng: 10% +Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng: 10% BIỂU THUẾ LŨY TOAØN PHẦN AÙP DUÏNG CHO CAÙ NHAÂN CÖ TRUÙ COÙ THU NHAÄP TÖØ 8 LOAÏI THU NHAÄP COØN LAÏI. Thu nhaäp tính thueá Thueá suaát (%) Thu nhaäp töø ñaàu tö voán 5 Thu nhaäp töø baûn quyeàn; nhöôïng quyeàn thöông maïi 5 Thu nhaäp töø truùng thöôûng 10 Thu nhaäp töø thöøa keá, quaø taëng 10 Thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng voán 5 Thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng chöùng khoaùn 0,1 Thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn 2 7.3.KHẤU TRỪ, KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 7.3.1.Khấu trừ thuế TNCN 7.3.2.Kê khai thuế đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công 7.3.3.Quyết toán thuế TNCN 7.3.4.Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế 6/9/2021 22 7.3.1.Khấu trừ thuế TNCN Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập 7.3.2.Kê khai thuế đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công vKê khai theo tháng: - Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên. vKê khai theo quý: - Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân dưới 50 triệu đồng. 7.3.3.Quyết toán thuế TNCN vĐối với cơ quan trả thu nhập chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: - Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền. Đối với các cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên: Cá nhân cư trú có thu nhập từ 2 nơi trở lên nếu nộp thiếu tiền thuế, có số thuế phải nộp thêm có trách nhiệm phải tự khai quyết toán thuế TNCN 6/9/2021 23 7.3.4.Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế vĐối với kê khai thuế tháng: thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế chậm nhất ngày 20 tháng sau. vĐối với kê khai thuế quý: thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế chậm nhất ngày 30 tháng đầu quý sau. vQuyết toán thuế TNCN: thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế chậm nhất ngày 90 sau khi kết thúc năm dương lịch.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_thue_bai_7_thue_thu_nhap_ca_nhan_nguyen_thi_tuyet.pdf