Báo cáo Thực trạng công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty nhựa Bách Hoá

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế đang phát triển, sự ra đời của hàng loạt các doanh nghiệp trẻ và đầy tiềm năng khiến cho sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Vì vậy muốn tồn tại và phát triển điều cốt yếu mỗi doanh nghiệp cần đạt được là sản phẩm sản xuất ra phải được sự chấp nhận của khách hàng cả về mặt chất lượng và giá cả. Để làm được điều này các doanh nghiệp một mặt cần phải tăng cường đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao nănng suất lao động và chất lượng sản phẩm, một mặt cần phải chú trọng công tác quản lý sản xuất, quản lý kinh tế đảm bảo sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. Yêu cầu này chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp quản lý chặt chẽ việc sử dụng lao động vật tư và tiền vốn , nghĩa là phải quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất nhằm mục đích tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Công ty nhựa Bách Hoá là một doanh nghiệp có quy mô vừa, công ty có một đội ngũ kế toán vững vàng cả về mặt lý luận và thực tế. Qua thời gian thực tập ở công ty, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán và tính giá thành tại công ty. Được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo hướng dẫn thực tập, cùng với sự giúp đỡ của các các bộ phòng kế toán tại Công ty nhựa bách hoá

 

doc51 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 853 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Báo cáo Thực trạng công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty nhựa Bách Hoá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời nói đầu Trong điều kiện nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế đang phát triển, sự ra đời của hàng loạt các doanh nghiệp trẻ và đầy tiềm năng khiến cho sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Vì vậy muốn tồn tại và phát triển điều cốt yếu mỗi doanh nghiệp cần đạt được là sản phẩm sản xuất ra phải được sự chấp nhận của khách hàng cả về mặt chất lượng và giá cả. Để làm được điều này các doanh nghiệp một mặt cần phải tăng cường đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao nănng suất lao động và chất lượng sản phẩm, một mặt cần phải chú trọng công tác quản lý sản xuất, quản lý kinh tế đảm bảo sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. Yêu cầu này chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp quản lý chặt chẽ việc sử dụng lao động vật tư và tiền vốn…, nghĩa là phải quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất nhằm mục đích tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Công ty nhựa Bách Hoá là một doanh nghiệp có quy mô vừa, công ty có một đội ngũ kế toán vững vàng cả về mặt lý luận và thực tế. Qua thời gian thực tập ở công ty, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán và tính giá thành tại công ty. Được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo hướng dẫn thực tập, cùng với sự giúp đỡ của các các bộ phòng kế toán tại Công ty nhựa bách hoá Phần I Một số vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm I. Chi phí sản xuất ở doanh nghiệp. 1. Chi phí sản xuất. Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất được hiểu là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Quá trình sử dụng các yếu tố cơ bản trong sản xuất cũng đồng thời là quá trình doanh nghiệp phải chi ra những chi phí sản xuất tương ứng. Tương ứng với việc sử dụng tài sản cố định là chi phí về khấu hao TSCĐ, tương ứng với việc sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu…là các chi phí về NVL, tương ứng với việc sử dụng lao động là chi phí tiền lương và các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ phải trả cho công nhân viên.Trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá và cơ chế hạch toán kinh doanh tất cả các chi phí trên đều được biểu hiện bằng tiền. Một doanh nghiệp sản xuất ngoài những hoạt động sản xuất ra sản phẩm dịch vụ hay lao vụ còn có những hoạt động kinh doanh và những hoạt động khác không mang tính chất sản xuất như hoạt động bán hàng, hoạt động quản lý…, tuy nhiên chỉ có những chi phí gắn liền với quá trình sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm mới được coi là chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp phát sinh trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động sản xuất cuả doanh nghiệp, nó gắn liền với các công việc triển khai nghiệp vụ ở từng vị trí sản xuất, từng sản phẩm và từng loại hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho quản lý và hạch toán kinh doanh chi phí sản xuất phải được tính toán tập hợp theo từng thời kỳ: hàng tháng, hàng quý, hàng năm và được tập hợp theo nơi phát sinh chi phí, theo đối tượng chịu chi phí. Chỉ những chi phí sản xuất mà doanh nghiệp phải bỏ ra trong kỳ mới được tính vào chi phí sản xuất trong kỳ. Việc phân loại chi phí sản xuất có tác dụng để kiểm tra và phân tích quá trình phát sinh chi phí và hình thành giá thành sản phẩm nhằm thúc đẩy mọi khả năng tiềm tàng hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình kinh doanh để thuận lợi cho công tác quản lý và hạch toán cần thiết phải phân loaị chi phí sản xuất, xuất phát từ các yêu cầu khác nhau của quản lý, chi phí sản xuất cũng được phân ra theo những tiêu thức khác nhau. Phân loại một cách đúng đắn các chi phí sản xuất còn có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao chất lượng kiểm tra và phân tích kinh tế. Tuỳ theo yêu cầu của quản lý và công tác hạch toán ta có các cách phân loại khác nhau: II. Phân loại chi phí sản xuất. 1. Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí. Theo cách phân loại này căn cứ vào tính chất nội dung kinh tế của chi phí sản xuất khác nhau để chia ra các yếu tố chi phí. Mỗi yếu tố chỉ bao gồm những chi phí có cùng nội dung kinh tế, không phân biệt chi phí đó phát sinh ở lĩnh vực nào, ở đâu và mục đích hoặc tác dụng của chi phí đó là như thế nào. Cách phân loại này có tác dụng trong việc quản lý chi phí sản xuất. Toàn bộ chi phí sản xuất trong kỳ được chia làm các yếu tố sau: Chi phí NVL. Chi phí nhiên liệu động lực sử dụng vào sản xuất. Chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương. Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ. Chi phí khấu hao TSCĐ. Chi phí dịch vụ mua ngoài. Chi phí bằng tiền khác. 2. Phân loại chi phí theo mục đích và công dụng của chi phí. Theo cách phân loại này căn cứ vào mục đích và công dụng của chi phí trong sản xuất để chia ra các khoản mục chi phí khác nhau. Mỗi khoản mục chi phí chỉ bao gồm những chi phí có cùng mục đích và công dụng không phân biệt chi phí đó có nội dung kinh tế như thế nào. Vì vậy cách phân loại này còn được gọi là phân loại chi phí theo khoản mục. Toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ được chia ra làm các khoản mục sau: Chi phí NVL trực tiếp: là toàn bộ NVL chính, phụ, Nhiên liệu… trực tiếp để sản xuất ra sản phẩm, lao vụ, dịch vụ. Chi phí nhân công trực tiếp: gồm tiền lương và các khoản trích theo lương như tiền ăn ca làm đêm, làm thêm giờ, BHXH, BHYT, KPCĐ… của công nhân trực tiếp sản xuất ra sản phẩm hoặc lao vụ, dịch vụ. Chi phí sản xuất chung: là những chi phí phát sinh trong phạm vi p-hân xưởng sản xuất (trừ hai khoản mục chi phí trực tiếp đã nêu ở trên) như chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ sản xuất… Việc phân loại chi phí theo mục đích và công dụng kinh tế có tác dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất theo định mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, làm tài liệu tham khảo để định mức chi phí sản xuất và lập kế hoạch giá thành sản phẩm cho kỳ sau. 3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm. Theo cách phân loại này chi phí sản xuất được chia ra làm 2 loại: Chi phí cố định: là chi phí không biến đổi về tổng số so với khối lượng công việc hoàn thành. Chi phí biến đổi: là những chi phí có sự thay đổi về tổng số, về tỷ lệ với khối lượng của sản phẩm sản xuất trong kỳ. Cách phân loại này có ý nghĩa quan trọng với công tác quản trị kinh doanh, phân tích điểm hoà vốn và phục vụ cho việc ra các quyết định quản lý một cách chính xác. 4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí. Chi phí trực tiếp: là những chi phí sản xuất quan hệ trực tiếp đến việc sản xuất ra một loại sản phẩm. Những chi phí này kế toán có thể căn cứ vào số liệu chứng từ kế toán để ghi trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí. Chi phí gián tiếp: là những chi phí sản xuất có liên quan đến việc sản xuất nhiều loại sản phẩm. Những chi phí này kế toán phải tiến hành phân bổ cho các đối tượng có liên quan theo tiêu thức phân bổ hợp lý. Cách phân loại này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định phương pháp kế toán tập hợp chi phí cho các đối tượng một cách đúng đắn hợp lý. Phần II Thực trạng công tác tập hợp chi phívà tính giá thành sản phẩm I.Tổng quan về công ty nhựa bách hoá tổng hợp 1.Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. Do có sự thay đổi nên đến tháng 7 năm 97 tổng công ty công ty nhựa bách hoá giải thể ,xí nghiệp nhựa công ty nhựa bách hoá sát nhập vào công ty rượu ,nước giải khát Thăng long thuộc sở thương mai Hà Nội nhưng vẫn hoạt động độc lập Tên gọi: Công ty nhựa bách hoá Trụ sở chính:181 lạc long quân –cầu giấy –hà nội. *Nhiệm vụ chính của công ty nhựa bách hoá Dùng nguyên vật liệu nhập ở ngoài về và theo yêu cầu của khách hàng để sản xuất các mặt hàng như áo ni lon, ví, túi và các mặt hàng phục vụ cho nhu caauf quốc phòng như tăng , túi tự sĩ, bóng tám không. Chính vì vậy mà các điều kiện sản xuất, các thông số kỹ thuật… Công ty phải tự tìm tòi kinh nghiệm trao đổi sản phẩm cùng loại với các doanh nghiệp trong ngành. Trong điều kiện như vậy công ty vừa sản xuất, vừa từng bước hoàn thiện các quy trình công nghệ, sắp xếp lao động hợp lý, đưa năng suất lao động không ngừng tăng lên. Công ty nhựa bách hoá là một doanh nghiệp quốc doanh trực thuộc tổng công ty nhựa (bộ nội thương cũ). Doanh nghiệp hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính có tư cách pháp nhân công ty được thành lập tháng 12 /1969, nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên môn hoá ngành nhựa. Qua 33 năm xây dựng và trưởng thành công ty đã phát triển lớn mạnh cả về cơ sở vật chất lẫn kỹ thuật, trình độ sản xuất, đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Quá trình hình thành và phát triển của công ty có thể chia làm ba giai đoạn: Giai đoạn hình thành công ty từ 1969 – 1973. Công ty ra đời trong hoàn cảnh khó khăn nên quy trình công nghệ lúc này còn thủ công và cũ kỹ lạc hậu. Nguồn nguyên liệu cung cấp lại không ổn định, làm cho nhà máy hoạt động không hiệu quả. Trong giai đoạn từ năm 1970 – 1973 xí nghiệp tiếp nhận dây chuyền xây dưng bể bơi cho nhu cầu cuộc sống của nhân dân và còn xuất khẩu ra nước ngoài với sản phẩm chủ yếu là túi xách tay mang lại xu thế hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định cho công ty. Giai đoạn hoạt động trong cơ chế bao cấp từ 1974 – 1988. Từ quy mô ban đầu rất nhỏ, vốn ít giá trị tổng sản lượng là158.570 đồng (giá năm 1970) với tổng 174 công nhân viên, trong đó có 114 công nhân sản xuất. Trong quá trình sản xuất nhà máy không ngừng đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường máy móc thiết bị lao động, vật tư, tiền vốn. Đến năm 1988 tổng mức vốn kinh doanh đã lên tới 5 tỷ đồng, giá trị sản lượng đạt 10 tỷ đồng (theo giá cố định năm 1970), nâng tổng số toàn bộ công nhân viên lên 1.079 người, trong đó có 986 công nhân sản xuất. Trong quá trình sản xuất xí nghiệp đã cải tiến dây chuyền sản xuất và từng bước nâng cao tình độ tay nghề của cán bộ công nhân viên, đáp ứng trong nước đảm bảo cho nhà máy phát triển sản xuất kinh doanh có lãi. Trong giai đoạn này nhà máy thực hiện kinh doanh theo cơ chế bao cấp, đầu vào đầu ra đều do nhà nước đảm nhận, doanh nghiệp chỉ lo sản xuất để hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, do đó tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tương đối ổn định và theo xu thế năm sau cao hơn năm trước, sản phẩm làm ra luôn được khách hàng ưa chuộng và tiêu thụ từ Bắc vào Nam. Các sản phẩm chủ yếu đạt mức tiêu thụ cao nhất như: túi năm 1988 tiêu thụ 3,608 triệu chiếc, ví 1,2 triệu chiếc, vải tăng 1,4 triệu m2. Dây chuyền sản xuất làm việc theo chế độ 3 ca. 1.3. Giai đoạn chuyển đổi cơ chế thị trường từ 1989 đến nay. Đây là giai đoạn nền kinh tế nước ta bắt đầu chuyển từ cơ chế tạp trung sang cơ chế thị trường với chính sách mở cửa của nền kinh tế thị trường trong nước xuất hiện những sản phẩm tương tự của nhà máy. Vì thế sản phẩm tiêu thụ của nhà máy bị thu hẹp đáng kể. Đứng trước tình hình đố công ty đã phải tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm của mình để cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Công ty đã từ bức tìm phương hướng , giải pháp hợp lý như nâng cao kỹ thuật, đa dạng hoá sản phẩm, tìm bạn hàng mới để ký hợp đông, tìm biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Ngoài ra công ty còn đầu tư hai dây chuyền may áo đi mưa và tăng với công suất thiết kế là 500.000 sản phẩm/năm. Ngày 28/8/1994 xí nghiệp đổi tên thành Công Ty công ty nhựa bách hoá theo giấy phép thành lập số 100151 ngày 23/8/1994 của uỷ ban kế hoạch nhà nước với chức năng hoạt động đa dạng hơn phù hợp với yêu cầu cụ thể của công ty và xu thế quản lý tất yếu hiện nay. Năm 1997 công ty tiếp tục đầu tư một dây chuyền may, thiết bị nhập toàn bộ của Nhật Bản với 150 máy may công nghiệp đã đi vào hoạt động năm 1998. Trong việc thực hiện chiến lược đa dạng hoá sản phẩm và chuyên môn hoá sản xuất công ty chủ động tìm các đối tác liên doanh, liên kết để sản xuất và tìm kiếm thị trường ( từ 1993) . Bước đầuđã tiêu thụ được 160 chiếc túi tử xĩ,bóng thám không trong đó xuất khẩu đực 600 chiếc ( số liệu 9 tháng đầu năm 2000) và dự tính trong những năm tới đây sẽ là mặt hàng chủ lực của công ty. Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây có xu hướng đi lên. Công ty đã duy trì tốc độ phát triển, tạo đủ công ăn việc làm cho đa số công nhân viên, phát huy năng lực, máy móc thiết bị, đầu tư đúng hướng tạo uy tín về chất lượng sản phẩm truyền thống trên thị trường, đảm bảo nâng cao không ngừng đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty. 2. Nhiệm vụ và phương hướng phát triển Hiện nay công ty nhựa bách hoá chuyên sản xuất các loại túi và áo mưa theo yêu cầu của khách hàng, những sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong cả nước. Vải chủ yếu nhập từ nhà máy Rạng Đông ngoài ra theo yêu cầu của khách hàng Vải bạt các loại: Với các kích cỡ, khổ vải, dày mỏng khác nhau được các khách hàng lựa chọn đặt trước. Hàng may: Chủ yếu may gia công cho nước ngoài như thị trường EU, ngoài ra công ty còn may xuất khẩu, bán trong nước và được phép kinh doanh một số loại vật tư cho ngành nhựa như nhập nhựa từ nước ngoài và bán cho các nhà máy 3. Qui trình sản xuất một số mặt hàng chủ yếu của công ty. Quy trình sản xuất của công ty là quy trình sản xuất phức tạp, kiểu xen kẽ liên tục, sản xuất với số lượng lớn. Qua tìm hiểu ta có được sơ đồ các quy trình sản xuất như sau: Dây chuyền sản xuất. Máy gián cao tần Nhà máy may Nhà máy cắt Nhập kho đóng gói Kiểm tra(kcs) Hoàn thiện sản phẩm In măn két 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường cũng như nhiều công ty khác, công ty nhựa bách hoá được quyền chủ động quyết định tổ chức bộ máy quản lý trong nội bộ để phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và hoạt động có hiệu quả. Hiện nay công ty đang tổ chức bộ máy quản lý theo kiểu trực tuyến chức năng. Theo cơ cấu tổ chức này, toàn bộ hoạt động của công ty đều chịu sự quản lý thống nhất của Giám đốc công ty. Với 962 cán bộ CNV, Công ty thường xuyên kiêm toàn bộ máy tổ chức quản lý, cho đến thời điểm này bộ máy quản lý của công ty được bố trí theo sơ đồ sau: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Giám Đốc Phó giám đốc Phòng kế toán Phòng tổ chức Phòng đoàn thể Phòng Marketing Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý : Giám đốc công ty: Là người chịu trách nhiệm trước nhà nước về toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty và là người chỉ huy cao nhất, điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty theo luật nhà nước ban hành. Phó giám đốc công ty: Là người giúp đỡ Giám đốc các mặt hoạt động được phân công và uỷ quyền trong việc ra quyết định. + Phó Giám đốc phụ trách phòng kế toán và thông qua kế toán để nắm được mọi hoạt động sản xuất kinh doanh , kế hoạch xuất nhập khẩu của công ty . Kế toán trưởng: Là người giúp Giám đốc thực hiện pháp lệnh kế toán trong công ty và các phòng ban khác. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: Phòng tổ chức + Chức năng: Tham mưu cho giám đốc về quản lý hành chính, quản trị (Tổ chức bộ máy quản lý và lao động tiền lương). + Nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện mô hình tổ chức công ty đào tạo, sắp xếp cán bộ công nhân viên, xây dựng quỹ tiền lương, định mức lao động, tổng hợp ban hành các quy chế quản lý sử dụng lao động, giải quyết chế độ lao động theo quy chế nhà nước, thực hiện các nghiệp vụ lẽ tân, nghiệp vụ quản trị. + Thư ký Giám đốc: Thực hiện các nghiệp vụ văn thư. Phòng Marketing: + Chức Năng: Xây dựng chiến lược sản phẩm của công ty, quản lý các hoạt động của công ty. + Nhiệm vụ: Tiếp nhận, phân tích các thông tin khoa học kinh tế mới, xây dựng quản lý các quy trình quy phạm tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, định mức kỹ thuật, tiến hành nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới, tổ chức quản lý đánh giá các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công ty, tổ chức kiểm tra, xác định trình độ tay nghề công nhân, quản lý hồ sơ kỹ thuật công ty. Phòng sản xuất kinh doanh: + Chức năng: Điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch xuất nhập khẩu của công ty, tổ chức tiêu thụ sản phẩm, quản lý cung ứng vật tư, bảo quản dự trữ vật tư. + Nhiệm vụ: Tổng hợp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch xuất nhập khẩu, chỉ đạo sản xuất, điều hoà hoạt động sản xuất kinh doanh, cân đối toàn công ty để đảm bảo tiến độ yêu cầu của khách hàng, thực hiện các nghiệp vụ cung ứng vật tư và quản lý kho, tổ chức thực hiện tiêu thụ sản phẩm, kiểm tra giám sát, xác nhận mức hoàn thành kế hoạch, quyết toán vật tư cấp phát và nhập kho đối với các phân xưởng, tổ chức sử dụng phương tiện vận tải với hiệu quả cao nhất. Phòng tài chính kế toán: + Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc về quản lý, huy động và sử dụng nguồn vốn của công ty đúng mục đích, đạt hiệu quả cao nhất, hạch toán bằng tiền mọi hoạt động của ty, giám sát tổ chức kiểm tra công tác kế toán ở các đơn vị trực thuộc công ty. + Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch tài chính, tổ chức thực hiện các nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, theo dõi giám sát thực hiện các hợp đồng kinh tế về mặt tài chính,theo dõi đôn đốc thu hồi các khoản nợ, quản lý nghiệp vụ hạch toán kế toán trong công ty, chủ trì công tác kiểm kê trong công ty theo định kỳ quy định, xây dựng quản lý và giám sát giá thành, giá bán sản phẩm. Ngoài ra trực thuộc công ty có 3 phân xưởng có quy trình công nghệ sản xuất riêng biệt. Cùng với hoạt động quản lý của các phòng ban chức năng, ở các phân xưởng còn có các quản đốc phân xưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của phân xưởng mình, bố trí từng đội sản xuất cho phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn của từng công nhân viên trong phân xưởng, thường xuyên giám sát và hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân. Tổ chức quản lý sản xuất ở công ty. Hiện nay, Công ty nhựa bách hoá Hà Nội có 3 phân xưởng : Phân xưởng sản xuất túi,ví ,phân xưởng may áo mưa,tăng, phân xưởng sản xuất bống thám khâu. Tuy có 3 phân xưởng nhưng sản xuất các mặt hàng hàng tương tự giống nhau nên * Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc phân xưởngphụ trách chung. Định kỳ đầu tuần các Giám đốc xí nghiệp họp giao ban cùng lãnh đạo công ty và các bộ phận phòng ban của công ty, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh. Thông qua mọi hoạt động của phân xưởng, Giám đốc công ty cùng các phòng chức năng chỉ đạo sản xuất xuống từng phân xưởng. II. đặc điểm công tác kế toán tại cty nhựa bách hoá hà nội 1.Tổ chức bộ máy kế toán. Công ty nhựa bách hoá Hà Nội là một đơn vị hoạt động chủ yếu là sản xuất ra các loại vải dân dụng, may gia công cho xuất khẩu và nội địa. Hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, tự trang trải tính toán mọi khoản chi phí để đạt lợi nhuận cao nhất. Về nghiệp vụ phòng kế toán tài chính chịu sự lãnh đạo của Giám đốc công ty, địa bàn hoạt động của công ty rất rộng nhưng không phân tán, vì vậy việc thu thập phân tích chứng từ kế toán và quyết toán qua phòng tài chính kế toán cũng phải chọn phương pháp phù hợp, đảm bảo tính tập trung kịp thời. Bộ phận kế toán của công ty hiện nay bao gồm 9 người, đứng đầu là kế toán trưởng kiêm trưởng phòng, sau đó là phó phòng, các nhân viên kế toán và thủ quỹ được thể hiện bằng sơ đồ sau: Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty Kế toán trưởng Phó phòng kế toán ( kiêm kế toán tổng hợp) Kế toán vật tư Thủ quỹ Kế toán tiền lương Kế toán CPSX và tính giá thành Kế toán thành phẩm, tiêu thụ Kế toán thanh toán Nhân viên kinh tế ở các xí nghiệp thành viên Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, để đảm bảo yêu cầu cho quản lý cũng như phù hợp với trình độ của cán bộ kế toán, bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức kế toán tập trung. Theo hình thức này thì toàn bộ công việc kế toán được thực hiện tập trung tại phòng tài chính kế toán. ở các phân xưởng, xí nghiệp trực thuộc không tổ chức bộ phận kế toán riêng biệt mà chỉ bố chí trí các nhân viên kinh tế làm nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra, công tác hạch toán một cách giản đơn để chuyển về phòng tài chính kế toán. Số lượng nhân viên bố trí ở mỗi phân xưởng, xí nghiệp tuỳ thuộc vào quy mô sản xuất và khối lượng công việc giao cho nhân viên kinh tế đảm nhiệm. Bộ máy kế toán của công ty được đặt dưới sự chỉ đạo của Giám đốc với nhiệm vụ: Tổ chức công tác kế toán Hướng dẫn việc ghi chép ban đầu phục vụ cho việc điều hành, quản lý hoạt động trong công ty Tham mưu cho Giám đốc công ty những vấn đề có liên quan đến tài chính nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất. 2. Hình thức ghi sổ kế toán tại cty. Để thực hiện tốt công tác kế toán cũng như tổ chức bộ máy kế toán căn cứ vào sự phân cấp quản lý kinh tế tài chính của công ty. Đồng thời để áp dụng với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty, phòng kế toán tài vụ đã áp dụng hình thức kế toán "Nhật ký chứng từ". Chứng từ và sổ sách kế toán. 2.1.Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng trong công ty. Mọi số liệu ghi chép vào sổ sách kế toán đều phải có cơ sở đảm bảo tính pháp lý được pháp luật thừa nhận tức là những số liệu đố phải được chứng minh một cách hợp lý, hợp pháp theo quy định nhà nước về công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Theo điều lệ tổ chức kế toán do nhà nước ban hành thì mọi nghiệp vụ tài chính kế toán phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị, kế toán đều phải lập chứng từ theo đúng quy định trong chế độ chứng từ kế toán. Đồng thời ghi chép đầy đủ, kịp thời đúng với nghiệp vụ kế toán phát sinh. Như vậy chứng từ kế toán là những chứng minh về nghiệp vụ kế toán tài chính đã phát sinh ( hay đã hoàn thành). Theo quy định thì hệ thống chứng từ kế toán bao gồm 2 loại: Hệ thống chứng từ kế toán thống nhất bắt buộc. Hệ thống chứng từ kế toán hướng dẫn. Chứng từ kế toán phải có đầy đủ các yếu tố sau: Tên gọi chứng từ. Ngày tháng năm cấp. Số hiệu chứng từ. Tên goi, địa chỉ của đơn vị hay cá nhân lập chứng từ. Nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các chỉ tiêu về lượng giá trị. Chữ ký của người lập và người có liên quan. Tại công ty nhựa bách hoá Hà Nội hệ thống chứng từ kế toán bao gồm: Lao động tiền lương: Bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, phiếu nghỉ BHXH, bảng thanh toán BHXH, phiếu xác nhận công việc hoàn thành, phiếu báo làm thêm giờ, biên bản điều tra tai nạn lao động. Hàng tồn kho: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu lĩnh vật tư theo định mức, thẻ kho, biên bản kiểm tra vật tư, sản phẩm, hàng hoá. Bán hàng: Hoá đơn GTGT – Mẫu số 02 GTGT – 3LL, hoá đơn kiêm phiếu xuất kho, hợp đồng cho thuê nhà. Tiền tệ: Phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng, bảng kiểm kê quỹ. Tài sản cố định: Biên bản giao nhận tài sản cố định, thẻ TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ. Hiện nay công ty công ty nhựa bách hoá Hà Nội đang áp dụng phương pháp tập hợp chi phí theo phương pháp kê khai thường xuyên. Các TK kế toán sử dụng trong công ty được áp dụng theo quyết định 1864/1998/QĐ/BTC kể từ ngày 01/01/1999. Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng phân bổ Sổ chi tiết Bảng kê Nhật ký chứng từ Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính sơ đồTrình tự ghi sổ kế toántheo hình thức nhật ký chứngtừ. Ghi chú: : Ghi hàng ngày. : Hàng tháng (Quý). : Kiểm tra đối chiếu. Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc đã kiểm tra đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp, các kế toán chi tiết ghi vào bảng phân bổ. Cuối tháng lấy số liệu từ bảng phân bổ để ghi vào bảng kê và nhật ký chứng từ. Căn cứ vào các chứng từ gốc, các chứng từ phản ánh các hoạt động kinh tế cần quản lý chi tiết cụ thẻ kế toán ghi vào sổ (thẻ) chi tiết có liên quan., chứng từ có liên quan đến thu chi tiền mặt được thủ quỹ ghi vào sổ quỹ, cuối ngày chuyển sổ quỹ kèm các chứng từ thu chi cho kế toán, kế toán tiến hành tổng hợp số liệu từ sổ quỹ ghi vào các bảng kê và nhật ký chứng từ. Cuối tháng căn cứ vào số liệu ở các nhật ký chứng từ kế toán tổng hợp vào sổ cái các tài khoản, đồng thời căn cứ vào sổ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết. Sau đó kiểm tra số liệu ở các bảng tổng hợp chi tiết, với số liệu ở sổ cái tài khoản tương ứng giữa bảng kê với nhật ký. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu thấy số liệu giữa các sổ hợp lệ với nhau, kế toán căn cứ vào số liệu ở bảng kê, nhật ký chứng từ, sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết để lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính. Tài khoản loại 1: Tài sản lưu động: + TK 111: Tiền Mặt. 1111: Tiền Việt Nam. 1112: Ngoại tệ. + TK 112: Tiền gửi ngân hàng. 1121: Tiền Việt Nam. 1122: Ngoại tệ. +TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ. 1331: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ. 1332: Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ. + TK 131: Phải thu của khách hàng. 1311: Phải thu của khách hàng. 1312: Khách hàng ứng trước triền hàng. + TK 138: Phải thu khác. 1381: Tài sản thiếu chờ xử lý. 1388: Phải thu khác. + TK 141: Tạm ứng. + TK 142: Chi phí trả trước. 1421: Chi phí trả trước. 1422: Chi phí chờ kết chuyển. + TK 144: Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn. + TK 152: Nguyên liệu, vật liệu. 1521: Nguyên vật liệu chính. 1522: Vật liệu phụ. 1523: Nhiên liệu. 1524: Phụ tùng thay thế. 1527: Phế liệu thu hồi. + TK 153: Công cụ dụng cụ. 1531: công cụ dụng cụ. 1532: Bao bì luân chuyển. + TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. 1541:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc406.DOC
Tài liệu liên quan