Các câu hỏi trong giáo trình của học viện bcvt

Lựa chọn câu trả lời phù hợp:

11. Kiểm toán có chức năng:

a. Xác minh

b. Báo cáo kết quả kiểm tra

c. Bày tỏ ý kiến

d. Cả a và c

 

12. Chủ thể của kiểm toán nội bộ:

a. Nhà nước

b. Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán

c. Kế toán viên trong doanh nghiệp

d. Do các kiểm toán viên nội bộ trong đơn vị tiến hành

 

13. Kiểm toán báo cáo tài chính không bao gồm đối tượng nào sau đây:

a. Bảng cân đối kế toán

b. Báo cáo doanh thu

c. Báo cáo kết quả kinh doanh

d. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

doc14 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1218 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Các câu hỏi trong giáo trình của học viện bcvt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC CÂU HỎI TRONG GIÁO TRÌNH CỦA HỌC VIỆN BCVT CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN Lựa chọn câu trả lời phù hợp: 11. Kiểm toán có chức năng: a. Xác minh b. Báo cáo kết quả kiểm tra c. Bày tỏ ý kiến d. Cả a và c 12. Chủ thể của kiểm toán nội bộ: a. Nhà nước b. Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán c. Kế toán viên trong doanh nghiệp d. Do các kiểm toán viên nội bộ trong đơn vị tiến hành 13. Kiểm toán báo cáo tài chính không bao gồm đối tượng nào sau đây: a. Bảng cân đối kế toán b. Báo cáo doanh thu c. Báo cáo kết quả kinh doanh d. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ CHƯƠNG II: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG KIỂM TOÁN Lựa chọn câu trả lời phù hợp: 15. Hành động nào sau đây có thể coi là sai sót: a. Tính toán nhầm b. Bỏ quên nghiệp vụ c. Che giấu các thông tin nghiệp vụ (=> đây là gian lận) d. Bao gồm a và b 16. Hành động nào sau đây có thể là gian lận: a. Ghi nghiệp vụ sai nguyên tắc có tính hệ thống b. Tẩy xoá chứng từ theo ý muốn c. Bao gồm a và b d. Hiểu sai nghiệp vụ (=> đây là sai sót) 17. Những tài liệu làm cơ sở cho ý kiến của kiểm toán viên là: a. Cơ sở dẫn liệu (là căn cứ để đưa ra kế hoạch, mục tiêu, nhận xét, kết luận kiểm toán) b. Bằng chứng kiểm toán c. Báo cáo kiểm toán d. Báo cáo tài chính 18. Công thức nào thể hiện mối quan hệ giữa các loại rủi ro kiểm toán: a. AR= IR x CR x DR b. DR = IR x CR x AR c. IR = AR x CR x DR d. CR = IR x DR x AR CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN Lựa chọn câu trả lời phù hợp: 9. Phương pháp khoa học chung có bao nhiêu bước: a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 10. Các thử nghiệm chi tiết được áp dụng khi: a. Rủi ro kiểm soát được đánh giá là cao b. Rủi ro kiểm soát thấp c. Rủi ro tiềm tàng cao d. Bất kỳ lúc nào 11. Phương pháp phân tích tổng quát nên thực hiện vào giai đoạn nào của cuộc kiểm toán: a. Giai đoạn chuẩn bị b. Giai đoạn kết thúc c. Giai đoạn thực hiện kiểm toán d. Cả 3 giai đoạn CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC KIỂM TOÁN Lựa chọn câu trả lời phù hợp: 11. Một ý kiến chấp nhận từng phần có ngoại trừ của kiểm toán viên được đưa ra khi bị giới hạn về phạm vi kiểm toán cần được giải thích trên: a. Thuyết minh báo cáo tài chính b. Báo cáo kiểm toán c. Cả báo cáo kiểm toán và thuyết minh báo cáo tài chính d. Cả báo cáo kế toán và báo cáo tài chính 12. Một công ty khách hàng trong năm đã thay đổi phương pháp kế toán làm ảnh hưởng trọng yếu tới một số lượng lớn các khoản mục trên báo cáo tài chính. Kiểm toán viên khi đó nên: a. Đưa ra ý kiến trái ngược và giải thích lý do b. Đưa ra ý kiến từ chối và nêu lý do c. Đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần (loại ý kiến ngoại trừ) d. Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần 13. Báo cáo kiểm toán là hình thức biểu hiện trực tiếp của: a. Chức năng kiểm toán b. Thư hẹn kiểm toán c. Kết luận kiểm toán d. Câu a và b đúng 14. Khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng hay số liệu của doanh nghiệp mập mờ (không chắc chắn) ở mức độ lớn, thì kiểm toán viên nên đưa ra loại ý kiến: a. Chấp nhận toàn bộ b. Loại trừ (chấp nhận từng phần) c. Từ chối d. Trái ngược CHƯƠNG V: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Lựa chọn câu trả lời phù hợp: 8. Dấu hiệu khác nhau cơ bản giữa kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ là: a. Phương pháp sử dụng để kiểm toán b. Phạm vi hoạt động và mục đích của kiểm toán c. Các chuẩn mực kiểm toán được áp dụng d. Không có sự khác nhau 9. Lĩnh vực đặc trưng nhất của Kiểm toán Nhà nước là: a. Kiểm toán tuân thủ b. Kiểm toán hoạt động c. Kiểm toán tài chính d. Lĩnh vực khác CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP Lựa chọn câu trả lời phù hợp: 17. Kiểm toán nội trực thuộc: a. Bộ tài chính b. Chính phủ c. Quốc hội d. Doanh nghiệp, công ty 18. Lĩnh vực kiểm toán nội bộ quan tâm: a. Kiểm toán tuân thủ b. Kiểm toán hoạt động c. Kiểm toán báo cáo tài chính d. Cả ba nội dung trên 19. Đối tượng phục vụ của kiểm toán NB: a. Ban Giám đốc b. Các bộ phận trong đơn vị c. Gồm a và b d. Các khách hàng bên ngoài đơn vị 20. Nội dung nào sau đây không là chức năng của kiểm toán nội bộ: a. Kiểm tra b. Xác nhận c. Tư vấn d. Xử lý vi phạm 21. Trình tự kiểm toán nội bộ gồm a. 5 bước b. 4 bước c. 3 bước d. 6 bước 22. Loại hình doanh nghiệp nào có thể tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ: a. Công ty tư nhân b. Doanh nghiệp Nhà nước c. Công ty cổ phần d. Bất kỳ doanh nghiệp nào có nhu cầu CÂU HỎI TỔNG QUÁT HỎI : Nhận diện các lý do kiểm toán của công ty khách hàng …. Cho 13,14,15,16 doanh nghiệp đã tính khấu hao TSCĐ hoạt động phúc lợi tính vào chí phí quản lý doanh nghiệp 60 triệu đồng Câu 13: Nghiệp vụ này ảnh hưởng đến khoản mục nào trong bảng cân đối kê toán khấu hao chi phí quản lý doanh nghiệp lợi nhuận sau thuế câu a và c Câu 14: Nghiệp vụ này ảnh hưởng đến khoản mục nào trong bảng báo cáo kết quả HĐSXKD khấu hao chi phí quản lý doanh nghiệp câu b và c lợi nhuận sau thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp Câu 15. nghiệp vụ trên làm tổng tài sản trên bảng cân đối BCĐ KT không thay đổi tăng 60 triệu đồng giảm 60 triệu đồng tất cả các câu trên điều sai Câu 16. Nghiệp vụ trên làm cho tổng nguồn vốn trên bảng cân đối kế toán không thay đổi tăng 60 triệu đồng giảm 60 triệu đồng tất cả các câu trên điều sai Sử dụng dữ liệu sau để làm câu 17,18,19,20 Chi phí thuế cửa hàng trong 3 năm đã trả bằng tiền mặt 90 triệu đồng DN đã tính hết chi phí trong năm nay Câu 17. Nghiệp vụ này ảnh hưởng đến tài khoản nào 142,111,641,642 142,641,111,421,3334 142,641,421,3334 tất cả các câu trên điều sai Câu 18 Nghiệp vụ này ảnh hưởng đến khoản mục nào trong bảng báo cáo kết quả HĐ SXKD tiền mặt (111) , chí phí trả trước ngắn hạn (142) chi phí bán hang (641),lợi nhuận sau thuế (421), thuế thu nhập doanh nghiệp (821) chí phí trả trước ngắn hạn (142) chi phí bán hang (641),lợi nhuận sau thuế (421), thuế thu nhập doanh nghiệp (821) chi phí bán hàng (641),lợi nhuận sau thuế (421), thuế thu nhập doanh nghiệp (821) tất cả các câu trên đều sai Câu 19. Nghiệp vụ trên làm cho tổng nguồn vốn trên bảng cân đối kế toán không thay đổi tăng 90 triệu đồng giảm 90 triệu đồng giảm 60 triệu đồng tất cả các câu trên Câu 20. Nghiệp vụ trên làm cho tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán không thay đổi tăng 90 triệu đồng giảm 90 triệu đồng tất cả đều sai CÁC CÂU HỎI BỔ SUNG THÊM Công việc nào dưới đây kiểm toán viên không thực hiện trước? d. Thực hiện các thủ tục phân tích. Lý do chính của kiểm toán BCTC là nhằm đáp ứng các yêu cầu của pháp luật? TL : Sai. GT : Vì chỉ kiểm toán tuân thủ mới nhằm đáp ứng các yêu cầu của pháp luật. Mục đích của KT TT là xem xét việc tuân thủ các thủ tục, các nguyên tắc, các quy định pháp lý của NN, CQ có thẩm quyền. Một KTV cần tỏ ra độc lập để duy trì sự tin cậy của công chúng? TL : Đúng GT : Để thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin, nhằm xác nhận và báo cáo đúng với các chuẩn mực kiểm toán. Kiểm toán của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp là kiểm toán tuân thủ? TL : Đúng. GT : Vì kiểm toán của cơ quan thuế là xem xét việc tuân thủ các thủ tục, nguyên tắc, các qđịnh pháp lý của NN. Doanh nghiệp có thuê kiểm toán và nhờ KTV làm hộ BCTC không? TL : Sai. GT : Vì không có tính độc lập. Chương 4: Đánh giá HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 4.1. Theo liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC), hệ thống kiểm soát nội bộ là một hệ thống chính sách và thủ tục được thiết lập nhằm đạt được mục tiêu : a. Bảo vệ tài sản của đơn vị. b. Bảo đảm độ tin cậy của thông tin. c. Bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý. d. Bảo đảm hiệu quả của hoạt động và năng lực quản lý e. Tất cả các mục tiêu trên. 4.2. Loại hình kiểm toán đánh giá thường xuyên về tính hiệu quả của việc thiết kế và vận hành các chính sách …. ?: a. Kiểm toán nội bộ. (nếu là chính sách của doanh nghiệp) b. Kiểm toán độc lập. c. Kiểm toán Nhà nước. (nếu là các chính sách của nhà nước) d. Cả A và B. (nếu ghi chung chung thì chắc là cả 2) 4.3. Bộ phận kiểm toán nội bộ là bộ phận : a. Trực thuộc một cấp cao nhất để không giới hạn phạm vi hoạt động của nó. b. Phải trực thuộc một cấp cao đủ để không giới hạn phạm vi hoạt động của nó. c. Phải được giao một quyền hạn lớn và hoạt động hoàn toàn độc lập với phòng kế toán và các bộ phận hoạt động được kiểm tra. d. Phải được giao một quyền hạn tương đối rộng rãi và hoạt động tương đối độc lập với phòng kế toán và các bộ phận hoạt động được kiểm tra. e. Cả câu B và D 4.4. Thủ tục kiểm soát do các nhà quản lí xây dựng dựa trên các nguyên tắc : a. Nguyên tắc bất kiêm nhiệm, nguyên tắc phân công phân nhiệm và làm việc cá nhân b. Nguyên tắc phân công phân nghiệm và nguyên tắc tự kiểm tra c. Nguyên tắc phân công phân nhiệm, nguyên tắc bất kiêm nhiệm và nguyên tắc ủy quyền và phê chuẩn. d. Không câu nào đúng 4.5. Những người nằm trong ủy ban kiểm soát : a. Thành viên HĐQT. b. Thành viên Ban Giám Đốc. c. Các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực kiểm soát. d. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức vụ quản lý. 4.6. Việc đánh giá xem liệu các BCTC có thể kiểm toán được hay không nằm trong khâu nào trong trình tự đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ : a. Thu thập hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ và mô tả chi tiết hệ thống kiểm soát nội bộ trên giấy tờ làm việc. b. Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát để lập kế hoạch cho các khoản mục trên BCTC. c. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát. d. Lập bảng đánh giá kiểm soát nội bộ. ĐÁP ÁN : A 4.7. Phương pháp tiếp cận để thu thập hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát bao gồm : a. Tiếp cận theo khoản mục. b. Tiếp cận theo chu trình nghiệp vụ. c. Tiếp cận theo các khoản mục phát sinh. d. Tiếp cận theo kinh nghiệm. e. Câu A, B đúng. 4.8. Trong thử nghiệm kiểm soát, nếu các thủ tục để lại dấu vết trên tài liệu thì nên áp dụng phương pháp : a. Phép thử “Walk through”. b. Phỏng vấn nhân viên đơn vị về các thủ tục kiểm soát. c. Thực hiện lại các thủ tục kiểm soát. d. Tất cả đều sai. 4.9. Mục tiêu của kiểm soát nội bộ trong việc đảm bảo độ tin cậy của các thông tin: a. Thông tin cung cấp kịp thời về thời gian. b. Thông tin đảm bảo độ chính xác và tin cậy của thực trạng hoạt động. c. Thông tin đảm bảo tính khách quan và đầy đủ. d. Cả 3 phương án trên. 4.10. Bộ phận kiểm toán nội bộ cung cấp một sự quan sát, đánh giá thường xuyên về : a. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp. b. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. c. Tính hiệu quả và hiệu năng của công tác kiểm soát nội bộ. d. Toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả tính hiệu quả của việc thiết kế và vận hành các chính sách thủ tục về kiểm soát nội bộ. 4.11. Trong kiểm toán BCTC, việc đánh giá rủi ro kiểm soát, nếu rủi ro kiểm soát được đánh giá ở mức tối đa thì: a. Kiểm toán viên phải dựa vào kiểm soát nội bộ để giảm bớt các thử nghiệm trên các số dư và nghiệp vụ. b. Phải tăng cường các thử nghiệm cơ bản để phát hiện những hành vi gian lận và sai sót. c. Không phải thực hiện thử nghiệm kiểm soát( Thử nghiệm tuân thủ) d. B và C e. A và C. 4.12.Mục đích của thử nghiệm kiểm soát là : a. Tìm ra gian lận và sai sót của kế toán viên. b. Thu thập bằng chứng về sự hữu hiệu của các quy chế và thủ tục kiểm soát để giảm bớt các thử nghiệm cơ bản trên số dư và nghiệp vụ. c. Thu thập bằng chứng về kết quả tuân thủ các quy chế và thủ tục kiểm soát nội bộ. d. Phát hiện và bày tỏ ý kiến về sự hữu hiệu của các quy chế và thủ tục kiểm soát. II. Câu hỏi Đúng/ Sai và giải thích 4.13. Bốn mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ (bảo vệ tài sản của đơn vị, bảo đảm độ tin cậy của các thông tin, bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý, bảo đảm hiệu quả của hoạt động và năng lực quản lý) luôn là thể thống nhất và hòa hợp. TL : SAI GT : 4 mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ đôi khi mâu thuẫn với nhau như tính hiệu quả của hoạt động với mục đích bảo vệ tài sản, sổ sách hay cung cấp thông tin đầy đủ và tin cậy. 4.14. Doanh nghiệp TNHH Nhà nước 1 thành viên để đảm bảo tiết kiệm chi phí quản lý đã giảm thiểu tối đa bộ máy quản lý bằng cách kế toán kiêm nhiệm làm thủ quỹ của công ty. TL : SAI GT : vì theo nguyên tắc bất kiêm nhiệm quy định: sự cách li thích hợp về trách nhiệm trong các nhiệm vụ có liên quan nhằm ngăn ngừa các sai phạm và hành vi lạm dụng quyền hành. 4.13. Ủy ban kiểm soát của các công ty chỉ bao gồm các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức vụ quản lý. TL : SAI GT : vì ủy ban kiểm soát bao gồm những người trong bộ máy lãnh đạo cao nhất của đơn vị bao gồm những thành viên của hội đồng quản trị nhưng không kiêm nhiệm các chức vụ quản lý và những chuyên gia am hiểu về lĩnh vực kiểm soát. 4.14. Khi tiến hành các cuộc kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập thì kiểm toán viên phải tìm hiểu rõ hệ thống kiểm soát nội bộ của khách thể kiểm toán. TL : ĐÚNG GT : vì phải hiểu rõ hệ thống kiểm soát nội bộ của khách thể kiểm toán thì kiểm toán viên mới ước lượng được rủi ro kiểm toán của cuộc kiểm toán. 4.15. Các đặc thù về quản lý đề cập đến các quan điểm khác nhau trong điều hành hoạt động doanh nghiệp của nhà quản lý. Các quan điểm đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách, chế độ, các quy định và các tổ chức kiểm soát trong doanh nghiệp. TL : ĐÚNG GT : Bởi vì chính các nhà quản lý đặc biệt là các nhà quản lý cấp cao nhất sẽ phê chuẩn các quyết định, chính sách và thủ tục kiểm soát sẽ áp dụng tại doanh nghiệp. 4.16. Cơ cấu tổ chức được xây dựng hợp lý trong doanh nghiệp sẽ góp phần tạo ra môi trường kiểm soát tốt. TL : ĐÚNG GT : Cơ cấu tổ chức hợp lý đảm bảo 1 hệ thống xuyên suốt từ trên xuống dưới trong việc ban hành các quyết định, triển khai các quyết định đó cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định đó trong toàn bộ doanh nghiệp. Do đó sẽ góp phần tạo môi trường kiểm soát tốt. 4.17. Trong kiểm toán BCTC, kiểm toán viên phải đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát chỉ để xác minh tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ. TL : SAI GT : Không chỉ vậy mà còn làm cơ sở cho việc xác minh phạm vi thực hiện các thử nghiệm cơ bản trên số dư và nghiệp vụ của đơn vị. 4.18. Một hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết kế hoàn hảo sẽ ngăn ngừa, phát hiện được các sai phạm. TL : SAI GT : Mỗi hệ thống kiểm soát nội bộ dù được thiết kế hoàn hảo đến đâu cũng không thể ngăn ngừa hay phát hiện mọi sai phạm có thể xảy ra. Đó là những hạn chế cố hữu của hệ thống kiểm soát nội bộ. 4.19. Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc 1 cấp cao và có quyền hạn tương đối rộng rãi, hoạt động độc lập với phòng kế toán và các bộ phận hoạt động được kiểm tra. TL : ĐÚNG GT : Vì bộ phận kiểm toán nội bộ phải trực thuộc 1 cấp cao để không giới hạn phạm vi hoạt động của nó, đồng thời hoạt động độc lập với phòng kế toán và các bộ phận hoạt động được kiểm tra nhằm đảm bảo tính độc lập và khách quan. 4.20. Bước nhận diện các quá trình kiểm soát đặc thù trong quá trình kiểm toán viên đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát cho từng mục tiêu kiểm soát cần thiết phải xem xét mọi quá trình kiểm soát. TL : SAI GT : Không cần phải xem xét mọi quá trình kiểm soát mà chỉ nhận diện và phân tích các quá trình kiểm soát dự kiến có ảnh hưởng lớn nhất đến việc thỏa mãn mục tiêu kiểm soát. 4.21. Kiểm toán nội bộ là một bộ phận độc lập trong đơn vị. TL : ĐÚNG GT : Kiểm toán nội bộ là một bộ phận độc lập được thiết lập trong đơn vị tiến hành công việc kiểm tra và đánh giá các hoạt động phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ đơn vị. 4.22. Kiểm toán nội bộ không có ý nghĩa đối với doanh nghiệp. TL : SAI GT : Bộ phận kiểm toán nội bộ cung cấp một sự quan sát, đánh giá thường xuyên về toàn bộ hoạt độngcủa doanh nghiệp, bao gồm cả tính hiệu quả của việc thiết kế và vận hành các chính sách và thủ tục về kiểm soát nội bộ. Bộ phận này hoạt động hữu hiệu sẽ giúp cho doanh nghiệp có được thông tin kịp thời và xác thực vể các hoạt động của doanh nghiệp, chất lượng của hoạt động kiểm soát nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy chế kiểm soát thích hợp và hiệu quả. Chương 5 – Xây DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 5.1: Các bước kiểm toán không thích hợp là một nhân tố ảnh hưởng đến: A. RR cố hữu B. RR kiểm soát C. RR phát hiện D. Không phải 3 đáp án trên 5.2: Sai phạm về giá trị tài sản trong bảng cân đối kế toán được quy định là không trọng yếu khi : A. Dưới 1% B. Dưới 5% C. Từ 5-15% D. Từ 15-20% 5.3: Khi nào thì công ty kiểm toán trở thành chủ thể kiểm toán của khách hàng : A. Khi công ty kiểm toán có sự liên lạc với khách hàng B. Khi công ty kiểm toán lập xong kế hoạch kiểm toán cho khách hàng C. Khi công ty kiểm toán kí hợp đồng với khách hàng D. Khi công ty kiểm toán bắt đầu tiến hành công việc kiểm toán cho khách hàng 5.4: Thủ tục phân tích ngang được kiểm toán viên sử dụng trong việc lập kế hoạch kiểm toán tổng quát loại trừ: A. So sánh số liệu thực tế với số liệu dự toán hoặc số liệu ước tính của kiểm toán viên B. Phân tích dựa trên cơ sở so sánh các tỉ lệ tương quan của các chỉ tiêu và khoản mục khác nhau của báo cáo tài chính C. So sánh dữ kiện của công ty khách hàng với dữ kiện của ngành D. So sánh số liệu kì này với số liệu kì trước hoặc giữa các kì với nhau 5.5: Nhận diện lý do kiểm toán của công ty khách hàng là: A. Xác định người sử dụng báo cáo tài chính B. Mục đích sử dụng báo cáo tài chính C. A và B D. Không phải 3 đáp án trên 5.6: Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán gồm: A. Nhận diện các lý do kiểm toán của công ty khách hàng B. Tìm hiểu ngành nghề và hoạt động kinh doanh khách hàng C. Các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toàn, thanh tra hay kiểm tra của năm hiện hành hay trong vài năm trước D. Tham quan nhà xưởng 5.7: “Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi một hoặc nhiều người đã được đào tạo đầy đủ thành thạo như một kiểm toán viên” là nội dung của: A. Chuẩn mực kiểm toán (CMKT) quốc tế số 310 (ISA 310) B. CMKT Việt Nam số 300 C. CMKT Việt Nam số 400 D. CMKT chung đầu tiên của hệ thống CMKT được chấp nhận phổ biến (GAAS) 5.8: Nhận diện các bên liên quan là một khâu trong: A. Thu thập thông tin cơ sở B. Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng C. Thực hiện thủ tục phân tích D. Đánh giá trọng yếu và rủi ro 5.9: Trong quá trình thu thập thông tin về các nghĩa vụ pháp lý của khách hàng thì tài liệu nào được coi là quan trọng nhất trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính: A. Giấy phép thành lập và điều lệ công ty B. Các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, thanh tra hay kiểm tra của năm hiện hành hay trong vài năm trước C. Biên bản các cuộc họp cổ đông, Hội đồng quản trị và ban giám đốc D. Các hợp đồng và cam kết quan trọng 5.10: Khi thu thập thông tin cơ sở, KTV phải: A. Nghiên cứu giấy phép hành nghề và diều lệ công ty B. Tìm hiểu ngành nghề hoạt động kinh doanh của khách hàng. C. Thu thập thông tin về các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, thanh tra kiểm tra cả năm hiện hành hay trong vài năm trước. D. Thu thập thông tin về hội đồng quản trị của công ty, cổ phiếu, trái phiếu của công ty… ĐÁP ÁN : 1. C 2. B 3. C 4. B 5. C 6. A 7. D 8. A 9. B 10. B B. Câu hỏi đúng – sai 5.11 : Chiến lược kiểm toán là những định hướng cơ bản cho một cuộc kiểm toán dựa trên những hiểu biết của kế toán viên về tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng và trọng trong cuộc kiểm toán. TL : Sai GT : … hiểu biết của kiểm toán viên … 5.12: Phân tích dọc là việc phân tích dựa trên cơ sở so sánh các trị số của cùng một chỉ tiêu báo cáo tài chính TL : Sai GT : Vì đó là việc phân tích ngang. 5.13: Ở tất cả các cuộc kiểm toán thì đều phải đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán : TL : Đúng GT : Vì qua đó có thể lập được một kế hoạch kiểm toán hợp lý, tính trước được rủi ro và chi phí. 5.14: Để giảm bớt chi phí thì các công ty kiểm toán thường có một chương trình kiểm toán chung cho tất cả khách hàng TL : Sai GT : Vì mỗi khách hàng có những đặc điểm khác nhau về hình thức sở hữu, ngành nghề kinh doanh, mục đích sử dụng kết quả kiểm toán, … nên công ty kiểm toán phải có những chương trình khác nhau cho mỗi cuộc kiểm toán 5.15: Ước lượng ban đầu của kiểm toán viên về tính trọng yếu và số lượng bằng chứng phải thu thập có mối quan hệ tỉ lệ nghịch TL : Đúng. GT : Vì giả sử ước lượng mức trọng yếu càng thấp thì tức là độ chính xác của các số liệu trên bác cáo tài chính càng cao, nên số lượng bằng chứng thu thập càng nhiều. 5.16: Trong quá trình lựa chọn đội ngũ nhân viên, công ty kiểm toán cần thay đổi KTV trong các cuộc kiểm toán cho một khách hàng trong nhiều năm để có cái nhìn khách quan và trung thực đối với khách hàng TL : Sai. GT : Vì công ty kiểm toán cần tránh thay đổi kiểm toán viên trong các cuộc kiểm toán cho một khách hàng trong nhiều năm (do kiểm toán viên sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm cũng như có được hiểu biết sâu sắc về ngành nghề kinh doanh của khách hàng đang được kiểm toán) 5.17: Việc lập kế hoạch kiểm toán chỉ nhằm chuẩn bị những điều kiện cơ bản trong công tác kiểm toán TL : Sai. GT : Vì lập KH kiểm toán ko chỉ xuất phát từ yêu cầu chính của cuộc kiểm toán nhằm chuẩn bị những điều kiện cơ bản trong công tác kiểm toán, cho cuộc kiểm toán mà còn là nguyên tắc cơ bản trong công tác kiểm toán đã được quy định thành chuẩn mực và đòi hỏi các kiểm toán viên phải tuân thủ theo đầy đủ nhằm đảm bảo tiến hành công tác kiểm toán có hiệu quả và chất lượng. 5.18: Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên nên xác định các bên liên quan tới khách hàng và nhận định sơ bộ về mối quan hệ này TL : Đúng. GT : Vì nó giúp KTV bước đầu dự đoán được các vấn đề có thể phát sinh giữa các bên liên quan để lập kế hoạch kiểm toán. 5.19: Xem xét tính liêm chính của Ban giám đốc công ty khách hàng không phải là vấn đề được ưu tiên trong việc đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán của giai đoạn chuẩn bị kế hoạch kiểm toán TL : Sai. GT : Vì nó đóng vai trò rất quan trọng vì Ban quản trị có thể phản ánh sai các nghiệp vụ hoặc giấu diếm các thông tin dẫn tới sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính. 5.20: Rủi ro kiểm toán là những rủi ro mà kiểm toán viên có thể gặp phải khi đưa ra những nhận xét không xác đáng về thông tin tài chính và đó là những sai sót nghiêm trọng. TL : Đúng. GT : Theo định nghia của nguyên tắc chỉ đạo kiểm toán quốc tế IAG 25 CHƯƠNG 6 6.1/ Theo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 500 thì các cách thức cụ thể được áp dụng trong kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm: a. Điều tra và phỏng vấn. b. Thực hiện lại. c. Kiểm tra từ đầu đến cuối và kiểm tra ngược. d. Cả a, b và c. 6.2/ Để có được bằng chứng đầy đủ và tin cậy thì các biện pháp áp dụng cần tôn trọng những nguyên tắc cơ bản nào? a. Phải thực hiện đồng bộ các biện pháp. b. Việc lựa chọn các biện pháp kĩ thuật kiểm tra chủ đạo phải thích ứng với loại hình hoạt động cần kiểm tra. c. Cần bảo đảm tính kế thừa và phát triển các biện pháp kĩ thật kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ. d. Cả a, b và c. 6.3/ Thực hiện kế hoạch kiểm toán là quá trình sử dụng: a. Các phương pháp kĩ thuật thích ứng với đối tượng kiểm toán cụ thể để thu thập bằng chứng kiểm toán. b. Các phương pháp lí luận thích ứng với đối tượng kiểm toán cụ thể để thu thập bằng chứng kiểm toán. c. Các phương pháp kĩ thuật thích ứng để thực hiện công việc kiểm toán khoa học hơn. d. Cả a và b. 6.4/ Trong hệ thống kiểm soát nội bộ, thủ tục kiểm tra hệ thống là : a. Trắc nghiệm đạt yêu cầu. b. Thử nghiệm kiểm soát. c. Thủ tục kiểm soát. d. Cả 3 đáp án trên. 6.5/ Trong kiểm toán cần thu được những bằng chứng kiểm toán: a. Có tính kết luận. b. Có tính thuyết phục. c. Cả 2 đáp án trên đều đúng. d. Cả 2 đáp án trên đều sai. 6.6/ Có thể chấp nhận mức độ không chắc chắn của bằng chứng kiểm toán thu được vì: a. Trong kiểm toán chỉ cần thu thập những bằng chứng kiểm toán có tính kết luận. b. Có thể kết hợp bắng chứng kiểm toán từ nhiều nguồn khác nhau. c. Chi phí kiểm tra tất cả các khoản mục, đặc biệt là kiểm tra các nghiệp vụ thường xuyên nói chung không kinh tế. d. Cả b và c. e. Cả 3 phương án trên. 6.7/ Những nghiệp vụ nào dưới đây được coi là nghiệp vụ thường xuyên: a. Nhập vật tư. b. Trả lương công nhân viên. c. Trích khấu hao. d. Cả a, b và c. 6.8/ Xác nhận mở là xác nhận: a. Yêu cầu minh chứng cho những dữ liệu do khách hàng cung cấp. b. Chỉ yêu cầu trả lời đúng hoặc sai để chứng minh cho dữ liệu cần xác nhận. c. Yêu cầu cung cấp thông tin cho những dữ liệu được cung cấp. d. Yêu cầu trả lời khi người xác nhận không đồng ý với thông tin đưa ra. 6.9/ Cách thức nào không phải là cách thức cơ bản để giảm thiểu rủi ro tiềm tàng mà hệ thống kiểm soát nội bộ cần thiết lập: a. Cử các nhân viên có kinh nghiệm và trình độ bao gồm cả các chuyên gia bên ngoài lập ra những ước tính kế toán. b. Kiểm tra các chuyên gia qua so sánh các ước tính kế toán kỳ này với các kỳ trước và với các chỉ tiêu liên quan. c. Đánh giá chủ quan nhiều hơn để xác định giá trị khoản mục hoạt động nội bộ. d. Xem xét tính nhất quán với thực tế hoạt động của doanh nghiệp. 6.10/ Chênh lệch năm trước không bao gồm: a. Nguồn của dữ liệu. b. Tính kế thừa và phát triển của thủ tục kiểm toán dữ liệu từ những năm trước. c. Mở rộng phạm vi dữ liệu sử dụng. d. Cả a, b và c. ĐÁP ÁN : 1. D 2. D 3. A 4. D 5. B 6. D 7. A 8. C 9. C 10.D B.Câu hỏi đúng sai : 6.11/ Thực hiện kế hoạch kiểm toán là quá trình sử dụng các phương pháp kĩ thuật kiểm toán thích ứng với đối tượng kiểm toán cụ thể để thu t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccac_cau_hoi_trong_giao_trinh_cua_hoc_vien_bcvt.doc