Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp -tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng đô thị

Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang

hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới,

hoặc sau khi cải tạo nâng cấp.

Tiêu chuẩn này cụ thể hóa TCVN 5939:1995 có tính đến l-u l-ợng thải (thải l-ợng) của khí thải công

nghiệp chứa thành phần các chất vô cơ đ-ợc thải ra môi tr-ờng trong khu đô thị, trình độ công nghệ và

khu vực hoạt động của cơ sở sản xuất.

pdf5 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 2217 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp -tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng đô thị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TCVN T I ª U C H U È N V I Ö T N A M TCVN 6992 : 2001 ChÊt l−îng kh«ng khÝ − KhÝ th¶i c«ng nghiÖp − tiªu chuÈn th¶i theo th¶i l−îng cña c¸c chÊt v« c¬ trong vïng ®« thÞ Air quality – Standards for inorganic substances in industrial emission discharged in urban regions Hµ néi − 2001 Lêi nãi ®Çu TCVN 6992: 2001 do Ban kÜ thuËt Tiªu chuÈn TCVN /TC 146 "ChÊt l−îng kh«ng khÝ" biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng ban hµnh. 3 T I ª u c h u È n v I Ö t n a m tcvn 6992 : 2001 ChÊt l−îng kh«ng khÝ − KhÝ th¶i c«ng nghiÖp − Tiªu chuÈn th¶i theo th¶i l−îng cña c¸c chÊt v« c¬ trong vïng ®« thÞ Air quality – Standards for inorganic substances in industrial emission discharged in urban regions 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó kiÓm so¸t nång ®é thµnh phÇn khÝ th¶i ph¸t th¶i tõ c¸c nguån th¶i tÜnh ®ang ho¹t ®éng vµ/hoÆc ¸p dông ®Ó tÝnh, thÈm ®Þnh sù ph¸t th¶i cña mét c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp míi, hoÆc sau khi c¶i t¹o n©ng cÊp. Tiªu chuÈn nµy cô thÓ hãa TCVN 5939:1995 cã tÝnh ®Õn l−u l−îng th¶i (th¶i l−îng) cña khÝ th¶i c«ng nghiÖp chøa thµnh phÇn c¸c chÊt v« c¬ ®−îc th¶i ra m«i tr−êng trong khu ®« thÞ, tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ khu vùc ho¹t ®éng cña c¬ së s¶n xuÊt. 2 Tiªu chuÈn viÖn dÉn TCVN 5939: 1995 ChÊt lîng kh«ng khÝ - Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi bôi vµ c¸c chÊt v« c¬. TCVN 5940: 1995 ChÊt lîng kh«ng khÝ - Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi c¸c chÊt h÷u c¬. TCVN 6994: 2001 ChÊt lîng kh«ng khÝ - KhÝ th¶i c«ng nghiÖp - Tiªu chuÈn th¶i theo th¶i l−îng cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong khu c«ng nghiÖp. 3 Tiªu chuÈn th¶i 3.1 Danh môc c¸c chÊt v« c¬ trong khÝ th¶i c«ng nghiÖp vµ nång ®é cña chóng theo l−u l−îng, tr×nh ®é c«ng nghÖ khi ph¸t th¶i vµo m«i tr−êng khu ®« thÞ, kh«ng ®−îc v−ît c¸c gia trÞ nªu trong b¶ng 1 khi hÖ sè KV = 0,8. 3.2 Trong tr−êng hîp c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ m«i tr−êng yªu cÇu cã sù ph©n vïng chi tiÕt vµ cô thÓ h¬n cho mçi vïng ®« thÞ (KV ≠ 0,8) th× cã thÓ ¸p dông hÖ sè KV lµ mét d·y gi¸ trÞ ®Ó tÝnh nång ®é th¶i theo c«ng thøc nªu ë phô lôc A cña TCVN 6994: 2001 cïng víi hÖ sè KQ, KCN t−¬ng øng víi tõng nguån th¶i. TCVN 6992 : 2001 4 B ¶n g 1 − N ån g ® é ch o p h Ðp c ña c h Êt v « c¬ t ro n g k h Ý t h ¶i c «n g n g h iÖ p ø n g v íi l− u l− în g k h ¸c n h au v µ tr ×n h ® é c« n g n g h Ö, t h ¶i r a tr o n g v ïn g ® « th Þ ( K V = 0, 8) § ¬n v Þ t Ýn h b» ng m ili ga m tr ªn m Ðt k hè i k hÝ th ¶i ë ® iÒ u ki Ön ti ªu c hu Èn ( m g/ N m 3 ) C «n g n g h Ö cÊ p A C «n g n g h Ö cÊ p B C «n g n g h Ö cÊ p C T T T ªn K C N = 0 ,6 K C N = 0 ,7 5 K C N = 1 Q 1 Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 K Q = 1 K Q = 0, 75 K Q = 0 ,5 K Q = 1 K Q = 0, 75 K Q = 0 ,5 K Q = 1 K Q = 0, 75 K Q = 0 ,5 1 A nt im on 12 9 6 15 11 ,2 5 7, 5 20 15 10 2 A se n 4, 8 3, 6 2, 4 6 4, 5 3 8 6 4 3 C ad im i 0, 48 0, 36 0, 24 0, 6 0, 45 0, 3 0, 8 0, 6 0, 4 4 C h× 4, 8 3, 6 2, 4 6 4, 5 3 8 6 4 5 § ån g 9, 6 7, 2 4, 8 12 9 6 16 12 8 6 K Ïm 14 ,4 10 ,8 7, 2 18 13 ,5 9 24 18 12 7 C lo 9, 6 7, 2 4, 8 12 9 6 16 12 8 8 H C l 96 72 48 12 0 90 60 16 0 12 0 80 9 F lo , a xi t H F ( c¸ c ng uå n) 4, 8 3, 6 2, 4 6 4, 5 3 8 6 4 1 0 H 2S 0, 96 0, 72 0, 48 1, 2 0, 9 0, 6 1, 6 1, 2 0, 8 1 1 C O 24 0 18 0 12 0 30 0 22 5 15 0 40 0 30 0 20 0 1 2 S O 2 24 0 18 0 12 0 30 0 22 5 15 0 40 0 30 0 20 0 1 3 N O x (C ¸c n gu ån ) 48 0 36 0 24 0 60 0 45 0 30 0 80 0 60 0 40 0 1 4 N O x ( c¬ s ë s¶ n xu Êt a xi t) 48 0 36 0 24 0 60 0 45 0 30 0 80 0 60 0 40 0 1 5 H 2S O 4 16 ,8 12 ,6 8, 4 21 15 ,7 5 10 ,5 28 21 14 1 6 H N O 3 33 ,6 25 ,2 16 ,8 42 31 ,5 21 56 42 28 1 7 A m on ia c 48 36 24 60 45 30 80 60 40 TCVN 6992 : 2001 5 Chó thÝch - - Q1 øng víi c¸c nguån th¶i cã l−u l−îng khÝ th¶i nhá h¬n 5000m3/h (Q< 5000 m3/h) - Q2 øng víi c¸c nguån th¶i cã l−u l−îng khÝ th¶i b»ng hoÆc lín h¬n 5000 m3/h ®Õn nhá h¬n 20000m3/h (5000 m3/h ≤ Q < 20000 m3/h) - Q3 øng víi c¸c nguån th¶i cã l−u l−îng khÝ th¶i b»ng hoÆc lín h¬n 20000 m3/h (Q ≥ 20000 m3/h) - C«ng nghÖ cÊp A: ¸p dông cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã c¸c thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i, t−¬ng ®−¬ng víi tr×nh ®é c«ng nghÖ hiÖn thêi cña thÕ giíi. - C«ng nghÖ cÊp B: ¸p dông cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®ang ho¹t ®éng (cÊp C) sau khi ®−îc ®Çu t−, c¶i tiÕn, b¶o d−ìng n©ng cÊp thiÕt bÞ, c«ng nghÖ theo yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý m«i tr−êng ®Ó tu©n thñ tiªu chuÈn th¶i, hoÆc sau khi ph¶i c¶i tiÕn thiÕt bÞ, c«ng nghÖ theo nhu cÇu cña s¶n xuÊt; hoÆc lµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt cÊp A nh−ng ®−îc vËn hµnh, ho¹t ®éng tõ sau khi LuËt b¶o vÖ m«i tr−êng cã hiÖu lùc ®Õn thêi ®iÓm tiªu chuÈn nµy ®−îc c«ng bè ¸p dông. - C«ng nghÖ cÊp C: ¸p dông cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®ang ho¹t ®éng nh−ng ®−îc l¾p ®Æt, vËn hµnh tõ th¸ng 1 n¨m 1994 trë vÒ tr−íc (®−îc x©y dùng tr−íc khi LuËt b¶o vÖ m«i tr−êng cã hiÖu lùc). - KCN hÖ sè theo tr×nh ®é c«ng nghÖ cña thiÕt bÞ - KQ hÖ sè theo quy m« nguån th¶i - KV lµ hÖ sè ph©n vïng - C¸c hÖ sè KV , KCN, KQ cã thÓ thay ®æi tïy theo yªu cÇu, môc tiªu kiÓm so¸t « nhiÔm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý m«i tr−êng cã thÈm quyÒn (xem thªm phô lôc A cña TCVN 6994: 2001) ________________________________________

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftcvn_6992_2001_2858.pdf
Tài liệu liên quan