Hợp đồng giao khoán thi công xây lắp

Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006;

- Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;

 

doc7 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1454 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Hợp đồng giao khoán thi công xây lắp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hîp ®ång giao kho¸n thi c«ng x©y l¾p Sè: 01-2010/H§GK C«ng tr×nh: Nhµ lµm viÖc trung t©m d¹y nghÒ vµ ®µo t¹o l¸i xe thuéc Häc viÖn an ninh nh©n d©n i. c¨n cø ký hîp ®ång: - C¨n cø Bé luËt d©n sù cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ban hµnh ngµy 14 th¸ng 06 n¨m 2005 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh ngµy 01/01/2006; - C¨n cø LuËt x©y dùng sè 16/2003/QH 11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc Héi Kho¸ XI, kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26/11/2003; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§ - CP ngµy 10/02/2009 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh; - C¨n cø Hîp ®ång giao kho¸n gi÷a C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng 203 H¶i D­¬ng vµ ¤ng Bïi V¨n Hoan vÒ viÖc giao kho¸n thi c«ng c«ng tr×nh Nhµ lµm viÖc trung t©m d¹y nghÒ vµ ®µo t¹o l¸i xe thuéc Häc viÖn an ninh nh©n d©n; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 21A/Q§-TCHCngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2009 cña Gi¸m ®èc C«ng ty CP ®Çu t­ x©y dùng 203 H¶i D­¬ng vÒ viÖc ph©n c«ng nhiÖm vô c¸n bé; - C¨n cø vµo ph­¬ng ¸n vµ biÖn ph¸p thi c«ng do C«ng ty CP x©y dùng 203 lËp ®· ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt; - C¨n cø vµo nh­ cÇu vµ n¨ng lùc cña hai bªn. Chóng t«i gåm: 1. Bªn Giao kho¸n: (Bªn A) - §¹i diÖn : ¤ng Bïi V¨n Hoan Chøc vô: §éi tr­ëng-ChØ huy tr­ëng c«ng tr­êng - §¬n vÞ c«ng t¸c: C«ng ty CP ®Çu t­ x©y dùng 203 H¶i D­¬ng - §Þa chØ : 45/77 (sè 193) §­êng §inh Tiªn Hoµng - P. H¶i T©n - TP. H¶i D­¬ng. - §iÖn tho¹i : 0320.3550351 Fax: 0320.3550351 2. Bªn nhËn kho¸n: (Bªn B) - §¹i diÖn : ¤ng NguyÔn Tõ Linh Chøc vô: §éi tr­ëng - §Þa chØ : L« 18 TT CB Y tÕ CÇu GiÊy, ngâ 1, ®­êng NguyÔn ThÞ §Þnh, ph­êng Trung Hoµ Nh©n ChÝnh, QuËn CÇu GiÊy, Hµ Néi. - §iÖn tho¹i : 0983.456.605 - Sè CMND : 131167467, cÊp ngµy 08/08/1996 do C«ng an tØnh VÜnh Phóc Hai bªn ®ång ý ký hîp ®ång giao kho¸n phÇn nh©n c«ng, vËt t­ phô vµ vËt t­ biÖn ph¸p c«ng tr×nh nhµ lµm viÖc trung t©m d¹y nghÒ vµ ®µo t¹o l¸i xe thuéc Häc viÖn an ninh nh©n d©n, víi nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cam kÕt nh­ sau: §iÒu 1: Ph¹m vi c«ng viÖc Bªn A ®· lùa chän bªn B lµ nhµ thÇu thi c«ng phÇn nh©n c«ng, vËt t­ phô vµ vËt t­ biÖn ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh nhµ lµm viÖc trung t©m d¹y nghÒ vµ ®µo t¹o l¸i xe thuéc Häc viÖn an ninh nh©n d©n, tu©n theo ®óng hå s¬ thiÕt kÕ ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt vµ cung cÊp cho bªn B, yªu cÇu cña bªn A vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Ph¹m vi c«ng viÖc Hîp ®ång nh­ sau: - Thi c«ng toµn bé kÕt cÊu bª t«ng, cèt thÐp, coppha, giµn gi¸o cña phÇn mãng, phÇn th©n c«ng tr×nh ®Õn hÕt nãc toµ nhµ (trï phÇn ®µo ®Êt, ®Ëp ®Çu cäc). - Thi c«ng phÇn x©y th« toµn bé c«ng tr×nh. - Thi c«ng phÇn hoµn thiÖn, hoµn thµnh ®Õn tr¸t, èp, l¸t xong (Gåm c¶ phÇn gi¸o trong vµ gi¸o ngoµi c«ng tr×nh) - Thi c«ng toµn bé phÇn s©n, v­ên (kh«ng bao gåm t«n ®Êt trång c©y vµ trång c©y). Toµn bé phÇn c«ng viÖc trong Hîp ®ång nµy ph¶i ®­îc thi c«ng theo biÖn ph¸p thi c«ng ®· ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt. Ph¹m vi c«ng viÖc ngoµi hîp ®ång nh­ sau: - Toµn bé phÇn c¬ khÝ. - Toµn bé phÇn ®iÖn, n­íc. - Toµn bé phÇn s¬n, b¶. - Toµn bé phÇn èp, l¸t ®¸. - Toµn bé phÇn méc. - Toµn bé phÇn nh«m kÝnh. - Toµn bé phÇn hoµn thiÖn mÆt, bËc cÇu thang (kh«ng kÓ phÇn tr¸t l¸t) - Toµn bé phÇn chèng thÊm. Toµn bé phÇn c«ng viÖc trong hîp ®ång nµy ph¶i ®­îc thi c«ng theo biÖn ph¸p thi c«ng ®· ®­îc bªn A vµ Chñ ®Çu t­ phª duyÖt. §iÒu 2: Khèi l­îng, chÊt l­îng, c¸c yªu cÇu kü thuËt, vËt t­, cung cÊp vËt t­ 2.1. Khèi l­îng: C¸c khèi l­îng bªn B ph¶i thùc hiÖn theo Hîp ®ång ®­îc nªu trong b¶n vÏ cña bªn A cung cÊp vµ nh÷ng tho¶ thuËn hai bªn ®· ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh th­¬ng th¶o Hîp ®ång. Bªn B chÞu tr¸ch nhiÖm tù thu xÕp vµ cung cÊp thiÕt bÞ, m¸y mãc, nh©n lùc, dông cô lao ®éng vµ tiÕn hµnh thi c«ng x©y dùng toµn bé c¸c phÇn viÖc ®· nªu theo b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ chØ dÉn kü thuËt bªn A cung cÊp. Khèi l­îng thùc hiÖn lµ khèi l­îng thùc tÕ thi c«ng tÝnh theo m2 mÆT b»ng x©y dùng. MÆt bµng x©y dùng t¹m tÝnh nh­ sau: - MÆt b»ng tÇng löng : 55,4 m2 - Tæng mÆt b»ng tÇng 2 -7: 1460,15 m2 - MÆt b»ng tÇng kü thuËt: 256,14 m2 - MÆt b»ng tÇng m¸i: 56,9 m2 NÕu Bªn A tõ chèi giao hoÆc giao thªm mét phÇn c«ng viÖc nµo ®ã cho Bªn B th× Bªn A ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n tíi Bªn B trong thêi gian 15 ngµy tr­íc khi phÇn viÖc ®ã ®­îc thùc hiÖn. 2.2 ChÊt l­îng, mü thuËt vµ yªu cÇu kü thuËt: Bªn B ph¶i ®¶m b¶o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh h¹ng môc c«ng viÖc ®­îc giao theo ®óng quy c¸ch, yªu cÇu kü thuËt nh­ trong hå s¬ thiÕt kÕ cña Bªn A cung cÊp. Bªn A ph¶i cö c¸n bé gi¸m s¸t, qu¶n lý kü thuËt t¹i c«ng tr­êng vµ ®iÒu hµnh Bªn B trong suèt qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn thi c«ng C«ng tr×nh. 2.3 VËt t­: Bªn B chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp toµn bé cèp pha, giµn gi¸o, ®inh, que hµn, phôc vô cho viÖc thi c«ng. Bªn A chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp toµn bé vËt t­ theo ®óng tiÕn ®é, chñng lo¹i, chÊt l­îng, xuÊt xø, nhµ s¶n xuÊt theo thiÕt kÕ ®· ®­îc duyÖt, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é cña Bªn B vµ yªu cÇu cña Hîp ®ång. Bªn A cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp bª t«ng th­¬ng phÈm cho toµn bé c«ng tr×nh vµ cã tr¸ch nhiÖm ®¸p øng m¸y b¬m bª t«ng ®Ó ®¹t ®­îc tiÕn ®é thi c«ng nhanh nhÊt, thi c«ng thuËn lîi nhÊt vµ chÊt l­îng tèt nhÊt. Bªn A chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp toµn bé d©y vµ bãng ®iÖn chiÕu s¸ng phôc vô thi c«ng vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh. Bªn A chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thÝ nghiÖm vµ chÞu mäi chi phÝ phôc vô c«ng t¸c thÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh, vËn hµnh, ch¹y thö, nghiÖm thu trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. §iÒu 3: §Þa ®iÓm x©y dùng, thêi gian thùc hiÖn vµ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh 3.1.§Þa ®iÓm x©y dùng: Ph­êng Mé Lao – quËn Hµ §«ng – TP Hµ Néi 3.2. Thêi gian thùc hiÖn Hîp ®ång vµ tiÕn ®é thi c«ng: a. Ngµy khëi c«ng: KÓ tõ ngµy hai bªn cã biªn b¶n bµn giao mÆt b»ng thi c«ng. Dù kiÕn ngµy ....... th¸ng 01 n¨m 2010 khëi c«ng. b. TiÕn ®é thi c«ng: 150 ngµy tÝnh tõ ngµy khëi c«ng (kh«ng bao gåm 07 ngµy tÕt ©m lÞch Canh DÇn) §iÒu 4: Tµi liÖu phôc vô thi c«ng: Hîp ®ång: Bªn A cung cÊp cho Bªn B 01 b¶n gèc Hîp ®ång. Hå s¬ thiÕt kÕ: - Bªn A cung cÊp cho Bªn B 01 bé hå s¬ thiÕt kÕ (B¶n gèc) ®· ®­îc Bªn A ®ãng dÊu lµm c¬ së thùc hiÖn thi c«ng vµ phª duyÖt b¶n vÏ hoµn c«ng. - C¸c thiÕt kÕ hiÖu chØnh sÏ ®­îc bæ sung trong qu¸ tr×nh thi c«ng (nÕu cã) - Tµi liÖu thiÕt kÕ cña Chñ ®Çu t­ d­íi d¹ng c¸c tµi liÖu c¬ b¶n vÒ c¸c B¶n vÏ thiÕt kÕ, c¸c tËp ®iÒu kiÖn kü thuËt, c¸c v¨n b¶n th«ng b¸o vÒ kü thuËt... - ViÖc bµn giao c¸c tµi liÖu nãi trªn ph¶i phï hîp víi kÕ ho¹ch tiÕn ®é bµn giao ®­îc Bªn A vµ Bªn B tho¶ thuËn. - Bªn B cã thÓ sao chÐp thªm hå s¬, tµi liÖu, b¶n vÏ do Bªn A cung cÊp chØ cho môc ®Ých x©y dùng c«ng tr×nh vµ b»ng chi phÝ cña m×nh. TuyÖt ®èi kh«ng ®­îc sö dông sang môc ®Ých kh¸c. Tµi liÖu, hå s¬ gi¶i tr×nh ph¸t sinh: NÕu bªn B nhËn thÊy cã thay ®æi so víi thiÕt kÕ kü thuËt ®­îc duyÖt mµ dÉn ®Õn viÖc thay ®æi gi¸ trÞ thanh to¸n cho bªn B th× ph¶i cã sù tho¶ thuËn vµ thèng nhÊt gi÷a hai bªn tr­íc khi tiÕn hµnh thi c«ng ®Ó lµm c¬ së cho c«ng t¸c nghiÖm thu thanh to¸n. §iÒu 5: Gi¸ trÞ hîp ®ång: Toµn bé gi¸ trÞ hîp ®ång t¹m tÝnh ®· ®­îc hai bªn chÊp thuËn trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n lµ: 1.828,59 m2* 700.000 ® = 1.280.013.000 ® B»ng ch÷: Mét tû hai tr¨m t¸m m­¬i triÖu kh«ng tr¨m m­êi ba ngh×n ®ång ch½n. §¬n gi¸ hîp ®ång lµ ®¬n gi¸ cè ®Þnh vµ kh«ng ®­îc ®iÒu chØnh trong suèt thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång. §¬n gi¸ hîp ®ång: - §¬n gi¸ nh©n c«ng theo m2 x©y dùng: 700.000 ®/m2 - §¬n gi¸ c«ng nhËt (nÕu cã): 150.000 ®/c«ng - §èi víi nh÷ng khèi l­îng ph¸t sinh vµ ®· ®­îc bªn A vµ bªn B tho¶ thuËn bæ sung khèi l­îng th× ¸p dông ®¬n gi¸ thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh (NÕu ®¬n gi¸ kh«ng cã trong hîp ®ång). §iÒu 6: B¶o l·nh t¹m øng vµ nghiÖm thu thanh to¸n 6.1. T¹m øng thanh to¸n giai ®o¹n: Bªn A t¹m øng vèn 30.000.000 ® (Ba m­¬i triÖu ®ång ch½n) sau khi ký hîp ®ång vµ khi bªn B tËp kÕt coppha, giµn gi¸o, nh©n c«ng ®Õn c«ng tr×nh. Giai ®o¹n vµ gi¸ trÞ thanh to¸n: - Giai ®o¹n 1: Ngay sau khi bªn B ®æ xong bª t«ng nÒn. Gi¸ trÞ thanh to¸n: 70.000.000® (BÈy m­¬i triÖu ®ång ch½n). - Giai ®o¹n 2: Ngay sau khi bªn B ®æ xong bª t«ng sµn tÇng 2. Gi¸ trÞ thanh to¸n 100.000.000® (Mét tr¨m triÖu ®ång ch½n). Nh­ng bªn A gi÷ l¹i 30.000.000® (Ba m­¬i triÖu ®ång ch½n) ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång. Sè tiÒn nµy ®­îc céng thanh to¸n trong ®ît thanh to¸n giai ®o¹n 11. - Giai ®o¹n 3: Ngay sau khi bªn B ®æ xong bª t«ng sµn tÇng 3. Gi¸ trÞ thanh to¸n: 100.000.000 ® (Mét tr¨m triÖu ®ång ch½n). - Giai ®o¹n 4: Ngay sau khi bªn B ®æ xong bª t«ng sµn tÇng 4. Gi¸ trÞ thanh to¸n: 100.000.000 ® (Mét tr¨m triÖu ®ång ch½n). - Giai ®o¹n 5: Ngay sau khi bªn B ®æ xong bª t«ng sµn tÇng 5. Gi¸ trÞ thanh to¸n: 100.000.000 ® (Mét tr¨m triÖu ®ång ch½n). - Giai ®o¹n 6: Ngay sau khi bªn B ®æ xong bª t«ng sµn tÇng 6. Gi¸ trÞ thanh to¸n: 100.000.000 ® (Mét tr¨m triÖu ®ång ch½n). - Giai ®o¹n 7: Ngay sau khi bªn B ®æ xong bª t«ng sµn tÇng 7. Gi¸ trÞ thanh to¸n: 100.000.000 ® (Mét tr¨m triÖu ®ång ch½n). - Giai ®o¹n 8: Ngay sau khi bªn B ®æ xong bª t«ng sµn tÇng m¸i. Gi¸ trÞ thanh to¸n: 100.000.000 ® (Mét tr¨m triÖu ®ång ch½n). - Giai ®o¹n 9: Ngay sau khi bªn B hoµn thiÖn xong phÇn èp, l¸t tõ tÇng m¸i xuèng ®Õn hÕt tÇng 6. Gi¸ trÞ thanh to¸n 100.000.000 ® (Mét tr¨m triÖu ®ång ch½n). - Giai ®o¹n 10: Ngay sau khi bªn B hoµn thiÖn xong phÇn èp, l¸t tõ tÇng 5 xuèng ®Õn hÕt tÇng 3. Gi¸ trÞ thanh to¸n 100.000.000 ® (Mét tr¨m triÖu ®ång ch½n). - Giai ®o¹n 11: Ngay sau khi bªn B hoµn thiÖn xong phÇn èp, l¸t tõ tÇng 2 xuèng ®Õn hÕt tÇng 1. Gi¸ trÞ thanh to¸n 70.000.000 ® (BÈy m­¬i triÖu ®ång ch½n). - Giai ®o¹n 12: Sau khi bªn B thi c«ng ®­îc 100% khèi l­îng hîp ®ång bªn A vµ bªn B lµm quyÕt to¸n c«ng tr×nh. Hå s¬ thanh to¸n tõng giai ®o¹n bao gåm: - GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n tõng ®ît - B¶ng l­¬ng hµng th¸ng vµ hîp ®ång lao ®éng theo mÉu cña Bªn A. 6.2. QuyÕt to¸n c«ng tr×nh: C«ng t¸c quyÕt to¸n: Sau khi bªn B hoµn thµnh toµn bé c«ng viÖc ®­îc Chñ ®Çu t­ x¸c nhËn nghiÖm thu, bµn giao ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông sau 15 ngµy. Hå s¬ quyÕt to¸n c«ng tr×nh ®­îc phª duyÖt. Bªn A thanh to¸n 100% gi¸ trÞ quyÕt to¸n khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n thanh to¸n theo tõng ®ît. 6.3. H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n. 6.4. Lo¹i tiÒn thanh to¸n: §ång ViÖt Nam §iÒu 7: Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn 7.1. Tr¸ch nhiÖm cña bªn A: - Bªn A ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn khëi c«ng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt - Cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c lo¹i vËt t­, vËt liÖu chÝnh (gåm thÐp, bª t«ng, g¹ch, c¸t, ®¸, xi m¨ng) ®óng chñng lo¹i, ®¶m b¶o chÊt l­îng, kÞp thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho bªn B thi c«ng theo ®óng tiÕn ®é. - NÕu Bªn A kh«ng cung cÊp vËt t­ chÝnh theo kÕ ho¹ch lµm chËm tiÕn ®é thi c«ng cña Bªn B th× Bªn A cã tr¸ch nhiÖm båi th­êng tiÒn chê viÖc cho Bªn B. - NghiÖm thu nhËn bµn giao c«ng tr×nh. - Thanh to¸n cho bªn B theo ®óng hîp ®ång - Thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm theo néi dung trong Hîp ®ång vµ c¸c tho¶ thuËn kh¸c mµ hai bªn ®· ký. - Bµn giao tim, mèc, mÆt b»ng c«ng tr×nh, b¶n vÏ thi c«ng vµ c¸c tµi liÖu liªn quan cho bªn B. - Cø c¸n bé th­êng xuyªn phèi hîp, t¹o ®iÒu kiÖn cho bªn B thùc hiÖn tèt c«ng viÖc theo néi dung Hîp ®ång. - Cã tr¸ch nhiÖm l¾p dùng vµ vËn hµnh m¸y vËn th¨ng ®Ó thi c«ng tõ tÇng 2 trë lªn ®Õn ®Ønh cña c«ng tr×nh. - Thêi gian chê l¾p vËn th¨ng kh«ng ®­îc tÝnh vµo thêi gian thi c«ng cña bªn B. - Bªn B ®­îc sö dông vËn th¨ng toµn thêi gian trong ngµy. - Cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu phèi c¸c nhµ thÇu hîp lý ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng cña c¸c nhµ thÇu cïng tham gia thi c«ng. - Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc ng­êi b¶o vÖ c«ng tr­êng vµ tµi s¶n cña ®¬n vÞ thi c«ng trªn c«ng tr­êng. - Chi phÝ ®iÖn, n­íc, l¸n tr¹i cho tæ ®éi do bªn A chÞu. - Chi phÝ vËn chuyÖn phÕ th¶i ®æ ®i sinh ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng do bªn A chÞu. - ChÞu tr¸ch nhiÖm c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn Chñ ®Çu t­, ®Þa ph­¬ng vµ c¸c ngµnh liªn quan. - Cung cÊp thiÕt bÞ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. - §ãng c¸c phÝ vµ lÖ phÝ vÒ vÖ sinh m«i tr­êng vµ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. 7.2. Tr¸ch nhiÖm cña bªn B: - Huy ®éng ®ñ m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t­ biÖn ph¸p, vËt t­ phô bao gåm m¸y c¾t, uèn thÐp, m¸y hµn, ®Çm dïi, ®Çm bµn, ®inh, que hµn, «xy, ®Êt ®Ìn, d©y thÐp, giµn gi¸o, coppha... (kh«ng bao gåm m¸y vËn th¨ng). - Tæ chøc nh©n lùc hîp lý ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng tõng giai ®o¹n do bªn A lËp. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c néi dung c«ng viÖc ®· nªu trong hîp ®ång vµ c¸c tµi liÖu cña hîp ®ång. - NhËn bµn giao vµ qu¶n lý tim, mèc, mÆt b»ng c«ng tr×nh do bªn A giao. - §¶m b¶o thi c«ng c«ng tr×nh theo ®óng tæng tiÕn ®é trong néi dung hîp ®ång. - Bªn B cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký vµ khai b¸o nh©n sù, m¸y mãc víi c¸c nhµ chøc tr¸ch n¬i t¹m tró vµ khu vùc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. - Hoµn tr¶ vµ bµn giao l¹i mÆt b»ng s¹ch sÏ, gän gµng ®óng theo yªu cÇu cña bªn A vµ di chuyÓn toµn bé vËt t­ thiÕt bÞ ra khái c«ng tr­êng ngay sau khi c«ng viÖc ®­îc nghiÖm thu bµn giao. - Bªn B kh«ng ®­îc chuyÓn giao quyÒn vµ nghÜa vô theo hîp ®ång d­íi bÊt cø h×nh thøc nµo cho bªn thø ba mµ kh«ng ®­îc sù tho¶ thuËn cña bªn A b»ng v¨n b¶n. - ChÞu c¸c chi phÝ vÒ phÝ, lÖ phÝ, thuÕ cho ng­êi vµ m¸y mãc ra vµo c«ng tr­êng. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mua b¶o hiÓm vµ an toµn lao ®éng trªn c«ng tr­êng cho vËt t­, thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ con ng­êi do bªn B qu¶n lý trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng. - ChÞu tr¸ch nhiÖm trang bÞ an toµn lao ®éng ®Ó thi c«ng. - ChÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù ®èi víi Bªn thø ba. - NÕu Bªn B chËm tiÕn ®é mµ kh«ng do nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc do lçi cña bªn A g©y ra th× sÏ chÞu ph¹t 500.000®/ngµy. 7.3. §iÖn, n­íc vµ n¨ng l­îng kh¸c: Bªn A cã tr¸ch nhiÖm lµm thñ tôc giÊy tê cã liªn quan ®Õn xin phÐp sö dông c¸c dÞch vô: ®iÖn, n­íc thi c«ng, n­íc th¶i. Bªn A chÞu toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn sö dông c¸c dÞch vô trªn. 7.4. An ninh c«ng tr­êng: Bªn A ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc kh«ng cho phÐp nh÷ng ng­êi kh«ng cã nhiÖm vô vµo c«ng tr­êng. §iÒu 8: Tranh chÊp vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp Trong tr­êng hîp cã v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, c¸c bªn nç lùc tèi ®a chñ ®éng bµn b¹c ®Ó th¸o gì vµ th­¬ng l­îng gi¶i quyÕt. Tr­êng hîp kh«ng ®¹t ®­îc tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn, viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp th«ng qua hoµ gi¶i hoÆc toµ ¸n kinh tÕ thµnh phè Hµ Néi gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc th­¬ng l­îng gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ph¶i ®­îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n cã ch÷ ký cña ng­êi cã thÈm quyÒn cña hai bªn. §iÒu 9: BÊt kh¶ kh¸ng 9.1. Sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng lµ sù kiÖn x¶y ra mang tÝnh kh¸ch quan vµ n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña c¸c bªn nh­ ®éng ®Êt, b·o, lò, lôt, giã lèc, sãng thÇn, chiÕn tranh…vµ c¸c th¶m häa kh¸c ch­a l­êng hÕt tr­íc ®­îc, sù thay ®æi chÝnh s¸ch hoÆc ng¨n c¶n cña c¬ quan thÈm quyÒn t¹i ViÖt Nam. - ViÖc mét bªn kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô cña m×nh do sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng sÏ kh«ng ph¶i lµ c¬ së ®Ó chÊm døt hîp ®ång. Tuy nhiªn bªn bÞ ¶nh h­ëng bëi sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng ph¶i cã nghÜa vô: + TiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa hîp lý c¸c biÖn ph¸p thay thÕ cÇn thiÕt ®Ó h¹n chÕ tèi ®a ¶nh h­ëng do sù bÊt kh¶ kh¸ng g©y ra. + Th«ng b¸o ngay cho bªn kia vÒ sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng trong vßng 7 ngµy sau khi x¶y ra sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng. 9.2. Trong tr­êng hîp x¶y ra bÊt kh¶ kh¸ng, thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång sÏ ®­îc kÐo dµi b»ng thêi gian diÔn ra sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng mµ bªn bÞ ¶nh h­ëng kh«ng thÓ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô theo hîp ®ång cña m×nh §iÒu 10. §iÒu kho¶n chung: Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c néi dung ®· nªu trong hîp ®ång Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nµy, nÕu cã bÊt kú tranh chÊp ph¸t sinh nµo, hai bªn sÏ gi¶i quyÕt th«ng qua th­¬ng l­îng vµ hoµ gi¶i. NÕu cã tranh chÊp kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc, c¸c bªn sÏ ®­a viÖc tranh chÊp ra gi¶i quyÕt t¹i toµ ¸n kinh tÕ thµnh phè Hµ Néi. Hîp ®ång nµy ®­îc lËp thµnh bèn (04) b¶n cã gi¸ trÞ nh­ nhau, mçi bªn gi÷ hai (02) b¶n ®Ó thùc hiÖn. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochd_giao_viec_hvan.doc
Tài liệu liên quan