Chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính

Thị trường hiệu quả được hiểu theo 3 khía cạnh : Phân phối hiệu quả, hoạt động hiệu quả và thông tin hiệu quả

Phân phối : nguồn tài nguyên khan hiếm chỉ được phân phối cho những người trả giá cao

pdf15 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 877 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mã môn học: B02004 chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên TTTC01/12/2010 Chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính 1. TH TR NG HI U QUỊ ƯỜ Ệ Ả 2. THÔNG TIN NỘI BỘ VÀ GIAO DỊCH NỘI GIÁN 3. BẤT CÂN XỨNG THÔNG TIN 4. NGUỒN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRÊN TTTC Mã môn học: B02004 chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên TTTC01/12/2010 1.LYÙ THUYEÁT THÒ TRÖÔØNG HIEÄU QUAÛÙ Á Ø Ä Û Thò tröôøng hieäu quaûû ñöôïc hi u theo 3 khía ểø ä ûû ï caïnh: Phaân phoái hieäu quaû, hoaït ñoäng hieäu ï â á ä û ï ä ä quaû vaø thoâng tin hieäu quaû.û ø â ä û Phaân phoái: nguoàn taøi nguyeân khan hieám chæ â á à ø â á ñöôïc phaân phoái cho nhöõng ngöôøi traû giaù ï â á õ ø û ù cao. 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên TTTC • Hoaït ñoäng hi u qu : Caùc chi phí GD ệ ảï ä ù trên thò tröôøng theo quy luaät caïnh tranh. Khi chi phí ø ä ï GD baèng 0 thì thò tröôøng ñöôïc coi laø hieäu è ø ï ø ä quaû. Tuy nhieân trong thöïc teá thò tröôøng seõ û â ï á ø õ khoâng toàn taïi neáu hoaït ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi â à ï á ï ä û õ ø vaän haønh thò tröôøng khoâng ñöôïc buø ñaépä ø ø â ï ø é 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên TTTC • Thoâng tin hi u qu : Giaù CK hieän haønh phaûn ệ ảâ ù ä ø û aùnh ñaày ñuû, kòp thôøi taát caû caùc thoâng tin aûnh ù à û ø á û ù â û höôûng ñeán thò tröôøngû á ø • Nh v y: Thò tröôøng hieäu quaû laø thò tröôøng ư ậ ø ä û ø ø trong ñoù giaù CK ñaõ phaûn aùnh k p th i, ñaày ñuû û ị ờù ù õ û ù à û û caùc thoâng tin hieän haønh c a thò tröôøngủù â ä ø ø • Giaù CK laø phaûn aùnh cuûa giaù ñoái vôùi caùc thoâng ù ø û ù û ù á ù ù â tin môùi, maø caùc thoâng tin naøy khoâng döï ñoaùn ù ø ù â ø â ï ù ñöôïc. Töùc laø giaù CK bieán ñoäng ngaãu nhieân ï ù ø ù á ä ã â khoâng döï ñoaùn ñöôïcâ ï ù ï 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên TTTC Caùc hình thaùi cuûa hò tröôøng hieäu quaû:ù ù û ø ä û 1. Hình thaùi yeáu ù á 2. Hình thaùi trung bình ù 3. Hình thaùi maïnh ù ï 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên TTTC ng duïng cuûa LT thò tröôøng hieäu quaû Ứ ï û ø ä û • Lý thuyeát veà thò tröôøng höõu hieäu cho raèng vieäc QL á à ø õ ä è ä DMDT chuû ñoäng chæ laø söï laõng phí veà maët thôøi gian û ä ø ï õ à ë ø vaø tieàn baïcø à ï • Lý thuyeát veà thò tröôøng höõu hieäu cho raèng giaù caû cuûa á à ø õ ä è ù û û CK luoân chính xaùc vôùi nhöõng thoâng tin coù theå â ù ù õ â ù å có ñöôïc.ï Cho nên moïi coá gaéng trong vieäc mua vaø baùn ï á é ä ø ù CK laøm taêng chi phí cho caùc nhaø MGCK maø khoâng ø ê ù ø ø â laøm taêng giaù trò cuûa CK.ø ê ù û 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên TTTC Thò tröôøng coù laø hieäu quaû?ø ù ø ä û • Ñeå traû lôøi cho å û ø câu hỏi này haõy xem xeùt moät soá õ ù ä á tröôøng hôïp nhö sau:ø ï • Aûnh höôûng theo ngaøy nghæ:Qua thoáng keâ, ngöôøi û û ø á â ø ta nhaän thaáy raèng giaù CP coù khuynh höôùng giaûm ä á è ù ù ù û vaøo ngaøy cuoái tuaàn vaø ñaàu tuaàn. Chính vì hieän ø ø á à ø à à ä töôïng naøy gaén lieàn vôùi giaù môû cöûa ngaøy thöù 2 ï ø é à ù ù û û ø ù neân teân goïi ñöôïc ñaët laø aûnh höôûng cuûa ngaøy â â ï ï ë ø û û û ø nghæ. • Do v y chieán löôïc T laø naém giöõ coå phieáu töø ậ Đá ï ø é õ å á ø chieàu thöù 2 cho ñeán chieàu thöù 6.à ù á à ù 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên TTTC • Aûnh höôûng cuûa thaùng gieâng: Ngöôøi ta nhaän û û û ù â ø ä thaáy raèng TN cuûa CP trong thaùng gieâng thì á è û ù â cao hôn caùc thaùng khaùc trong naêm. Vì taïi ù ù ù ê ï thôøi ñieåm ñaàu naêm, söùc eùp cho nhu caàu cuûa ø å à ê ù ù à û vieäc mua vaøo CP ñaõ taïo ra hieän töôïng goïi laø ä ø õ ï ä ï ï ø aûnh höôûng cuûa thaùng gieâng.û û û ù â 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên TTTC • Aûnh höôûng cuûa caùc cty nhoû: qua nghieân cöùu û û û ù û â ù cho thaáy caùc cty nhoû thöôøng coù TN lôùn hôn á ù û ø ù ù caùc cty lôùn. Vì caùc cty nhoû ít ñöôïc caùc nhaø ù ù ù û ï ù ø phaân tích chuyeân nghieäp chuù yù, chính vì ñieàu â â ä ù ù à naøy laøm cho thò tröôøng coù theå thu ñöôïc LN ø ø ø ù å ï khi khaùm phaù vaø khai thaùc nhöõng tin töùc coù ù ù ø ù õ ù ù lôïiï 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên TTTC • Nh v y: thò tröôøng ñöôïc coi laø hieäu qu ư ậ ảø ï ø ä bieåu hieän thoâng qua caùc ñaëc tröng sau:å ä â ù ë • - Giaù CK thay ñoåi kòp thôøi,chính xaùc ñoái vôùi ù å ø ù á ù thoâng tin môùi.â ù • - Söï thay ñoåi cuûa TN kyø voïng ñöôïc quyeát ï å û ø ï ï á ñònh bôûi söï thay ñoåi cuûa LS do thôøi gian ñem û ï å û ø laïi vaø chiï phí ruûi ro.ï ø ï û • - Moïi söï thay ñoåi cuûa giaù CK xuaát phaùt töø ï ï å û ù á ù ø caùc söï kieän khaùc ñeàu laø ngaãu nhieân.ù ï ä ù à ø ã â 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên TTTC 2.THÔNG TIN NỘI BỘ Là những thông tin chưa được công bố rộng rãi ra bên ngoài Những thông tin này có tác động rất lớn đến giá cổ phiếu Chỉ có những người được phép công bố thông tin Giao dịch nội gián là việc sử dụng các thông tin nội bộ để phục vụ cho một bộ phận NĐT Mã môn học: B02004 chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên TTTC01/12/2010 3. BẤT CÂN XỨNG THÔNG TIN Khái niệm: - Thông tin bất cân xứng là hiện tượng người đi vay có thông tin tốt hơn người cho vay ( Markusk – Boston University) - Thông tin bất cân xứng là tình trạng trong đó người mua và người bán có thông tin khác nhau về cùng một giao dịch (Udo Schmidt Mohr) - Thông tin không cân xứng là sự không ngang bằng về thông tin mà mỗi bên tham gia vào một giao dịch biết được (Frederic S.Mishkin) Mã môn học: B02004 chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên TTTC01/12/2010 Bất cân xứng thông tin có 3 đặc điểm sau: - Thứ nhất, có sự khác biệt về thông tin giữa các bên tham gia giao dịch; - Thứ hai, có nhiều trở ngại trong việc chuyển thông tin giữa hai bên; - Thứ ba, một trong hai bên biết thông tin chính xác hơn Mã môn học: B02004 chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên TTTC01/12/2010 Biểu hiện chính của bất cân xứng thông tin: là hiện tượng lựa chọn đối nghịch và hiện tượng rủi ro đạo đức. Lựa chọn đối nghịch là vấn đề do thông tin không cân xứng tạo ra trước khi diễn ra giao dịch. Rủi ro đạo đức là vấ đề do thông tin không cân xứng tạo ra sau khi giao dịch diễn ra Hiện tượng lựa chọn đối nghịch xảy ra do các nguyên nhân sau: - DN cung cấp thông tin không công bằng - DN che giấu các thông tin bất lợi - Cơ quan truyền thông cung cấp thông tin sai lệch - Các trung gian tài chính cung cấp, xử lý thông tin không chính xác… Mã môn học: B02004 chương 6: Phân tích cấu trúc thông tin trên TTTC01/12/2010 4. NGUỒN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRÊN TTTC - T DN: BCKQKD, C KT, TNừ Đ - Cơ quan quản lý thị trường: SGDCK, TTLK&TTBT - Chính phủ - Cơ quan truyền thông…

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdau_tu_tai_chinh_chuong_6.pdf