Đề cương học phần Phương pháp dạy học mĩ thuật

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Phương pháp dạy học mĩ thuật.

- Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2

- Mã học phần: 1728422 Số tín chỉ: 02

- Yêu cầu của học phần : Bắt buộc

- Các học phần tiên quyết: Đã học các phân môn Mỹ thuật

- Các yêu cầu khác đối với học phần : Không

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

Giờ lên lớp :

- Lý thuyết : 6 giờ

- Thực hành/ Thí nghiệm/ Thảo luận trên lớp: 24 giờ

Giờ chuẩn bị cá nhân:

+ Hoạt động theo nhóm: 20giờ + Tự học, tự nghiên cứu: 40giờ

- Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: . Tổ bộ môn Nhạc-Mỹ thuật

 

doc7 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 26/07/2021 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề cương học phần Phương pháp dạy học mĩ thuật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG CĐCĐ KON TUM CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 1.Tên học phần: PPGD Mỹ thuật ở Tiểu học 2.Mã số: 1728422 3.Số tín chỉ: 02 4.Trình độ: (dành cho sinh viên năm thứ 2) 5.Người lập: Lê Minh Tâm Kon Tum, tháng 8 năm 2011 TRƯỜNG CĐCĐ KON TUM CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần: Phương pháp dạy học mĩ thuật. - Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2 - Mã học phần: 1728422 Số tín chỉ: 02 - Yêu cầu của học phần : Bắt buộc - Các học phần tiên quyết: Đã học các phân môn Mỹ thuật - Các yêu cầu khác đối với học phần : Không - Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: Giờ lên lớp : - Lý thuyết : 6 giờ - Thực hành/ Thí nghiệm/ Thảo luận trên lớp: 24 giờ Giờ chuẩn bị cá nhân: + Hoạt động theo nhóm: 20giờ + Tự học, tự nghiên cứu: 40giờ - Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: . Tổ bộ môn Nhạc-Mỹ thuật 2. Mục tiêu của học phần: * Kiến thức: - Tiếp cận, làm quen với phương pháp giới thiệu, phân tích tác phẩm mỹ thuật cổ và dân gian Việt Nam. - Nắm được phương pháp dạy học mĩ thuật ở tiểu học. - Nắm được cách thiết kế bài dạy theo các phân môn Mỹ thuật ở Tiểu học * Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng soạn giảng bộ môn - Vận dụng phương pháp dạy học mĩ thuật ở trường phổ thông. - Thiết kế được bài dạy mĩ thuật và các thao tác thực hành sư phạm. * Thái độ: Chủ động, sáng tạo trong dạy - học mĩ thuật. 3. Tóm tắt nội dung học phần Học phần thường thức mĩ thuật và phương pháp dạy học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về mĩ thuật. Nắm được phương pháp dạy học mĩ thuật ở tiểu học. Giúp người học có thể cảm thụ và phân tích được một số tác phẩm mĩ thuật và thiết kế được bài dạy mĩ thuật cũng như vận dụng được vào thực tế về sau. 4. Nội dung chi tiết học phần: Phương pháp dạy học mĩ thuật * Bài 1: MÔN MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MĨ THUẬT I. TÌM HIỂU MÔN MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 1. Mục tiêu dạy học mĩ thuật ở trường tiểu học. 2. Tìm hiểu mối quan hệ giữa nội dung, phương pháp và đối tượng dạy học. II. TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG TIÊU HỌC. 1. Lí luận chung về phương pháp dạy học mĩ thuật. 2. Phương pháp dạy học mĩ thuật. III. TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC PHÂN MÔN 1. Phương pháp dạy học vẽ theo mẫu. 2. Phương pháp dạy học vẽ trang trí. 3. Phương pháp dạy học vẽ tranh. 4. Phương pháp dạy học tập nặn, tạo dáng. 5. Phương pháp dạy học thường thức mĩ thuật. 6. Tìm hiểu các tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh. * Bài 2: THỰC HÀNH SƯ PHẠM I. TÌM HIỂU CÁCH CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KHAI THÁC NỘI DUNG BÀI DẠY. 1. Đồ dùng dạy học. 2. Khai thác nội dung bài dạy. II. TÌM HIỂU CÁCH THIẾT KẾ BÀI DẠY MÔN MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC. 1. Thiết kế bài dạy. 2. Những yêu cầu cơ bản của việc thiết kế bài dạy. 3. Phương pháp lập thiết kế bài dạy. 4. Câu trúc thiết kế bài dạy. III. TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC. 1. Các hình thức hoạt động ngoại khoá. 2. Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa ngoài trường học. IV. THỰC HÀNH SƯ PHẠM. 5. Học liệu (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, website) 5.1. Học liệu bắt buộc: Nguyễn Quốc Toản (chủ biên) - Mỹ thuật và phương pháp dạy học mỹ thuật – NXB Giáo dục 2007. (Có tại thư viện trường CĐCĐ KonTum) 5.2. Học liệu tham khảo - B¹ch Ngäc DiÖp - §æi míi PPDH m«n Mü thuËt ë TiÓu häc – NXB Giáo dục 2006. (Có tại thư viện trường CĐCĐ KonTum) - Triệu Khắc Lễ - Hình họa và Điêu khắc – NSB Giáo dục 2001(Có tại thư viện trường CĐCĐ KonTum) - Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Ngọc Tới – Giáo trình trang trí – NXB Giáo dục 1998.(Có tại thư viện trường CĐCĐ KonTum) - Nguyễn Quốc Toản, Đàm Luyện, Nguyễn Hữu Hạnh, Đỗ Thuật, Triệu Khắc Lễ, Bạch Ngọc Diệp, Trịnh Minh Đức, Phạm Ngọc Tới - S¸ch gi¸o khoa vµ s¸ch gi¸o viªn m«n Mü thuËt ë TiÓu häc – NXB Giáo dục.(Có tại các nhà sách ở tỉnh KonTum) 6. Hình thức tổ chức dạy - học Lịch trình dạy - học Thời gian Nội dung Hình thức tổ chức dạy-học Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước khi đến lớp Ghi chú Giờ lên lớp Hoạt động theo nhóm Tự học Lý thuyết Thực hành Thảo luận Tuần 1 I. Tìm hiểu môn mỹ thuật ở Tiểu học 1. Mục tiêu dạy học mĩ thuật ở trường tiểu học. 2. Tìm hiểu mối quan hệ giữa nội dung, phương pháp và đối tượng dạy học. 2 2 4 Giáo trình PPGD Mỹ thuật tiểu học SGK Mỹ thuật dạy Tiểu học( lớp 1 – lớp 5) Tuần 2 II. Tìm hiểuPPDH môn mỹ thuật ở Tiểu học 1. Lí luận chung về phương pháp dạy học mĩ thuật. 2. Phương pháp dạy học mĩ thuật. 2 4 4 Giáo trình PPGD Mỹ thuật tiểu học Tài liệu tham khảo Tuần 3 III. Tìm hiểuPPDH các phân môn: 1. Phương pháp dạy học vẽ theo mẫu. 2. Phương pháp dạy học vẽ trang trí. 3. Phương pháp dạy học vẽ tranh. 4. Phương pháp dạy học tập nặn, tạo dáng. 5. Phương pháp dạy học thường thức mĩ thuật. 6. Tìm hiểu các tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh. 2 4 4 Giáo trình Mỹ thuật, PPDH mỹ thuật ở Tiểu học, tài liệu liên quan Tuần 4 IV. Thực hành Tập soạn giảng Mỹ thuật ở Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 2 4 4 SGK Mỹ thuật dạy Tiểu học( lớp 1 – lớp 5) Tài liệu tham khảo Tuần 5 Tập soạn giảng Mỹ thuật ở Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 2 2 4 SGK Mỹ thuật dạy Tiểu học( lớp 1 – lớp 5) Tài liệu tham khảo Tuần 6 Tập soạn giảng Mỹ thuật ở Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 2 2 4 SGK Mỹ thuật dạy Tiểu học( lớp 1 – lớp 5) Tài liệu tham khảo Tuần 7 Tập soạn giảng Mỹ thuật ở Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 2 2 4 SGK Mỹ thuật dạy Tiểu học( lớp 1 – lớp 5) Tài liệu tham khảo Tuần 8 Thi giữa kỳ Soạn giáo án 2 Sách giáo khoa Mỹ thuật ở Tiểu học Tuần 9 Tập giảng- rút kinh nghiệm theo nhóm 2 4 Giáo án và đồ dùng dạy học SGK Mỹ thuật tiểu học Tuần 10 Tập giảng- rút kinh nghiệm theo nhóm 2 4 Giáo án, đồ dùng dạy học,SGK Mỹ thuật tiểu học Tuần 11 Tập giảng- rút kinh nghiệm theo nhóm 2 4 Giáo án, đồ dùng dạy học,SGK Mỹ thuật tiểu học Tuần 12 Tập giảng- rút kinh nghiệm theo nhóm 2 Giáo án, đồ dùng dạy học,SGK Mỹ thuật tiểu học Tuần 13 Đánh giá xếp loại tập giảng các nhóm 2 Giáo trình PPDH MT, phiếu đánh giá Tuần 14 Đánh giá xếp loại tập giảng các nhóm 2 Giáo trình PPDH MT, phiếu đánh giá Tuần 15 Ôn tập và viết thu hoạch 2 Tài liệu liên quan Tổng cộng 6 24 20 40 7. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên: - Sinh viên phải chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan. - Hoàn thành đày đủ các nội dung thực hành đạt các yêu cầu quy định. - Cho phép sinh viên đăng ký làm lại các bài tập thực hành chưa đạt yêu cầu. 8. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Trọng số 0.3 % - Làm 1 bài kiểm tra thường xuyên (cho phép làm ở nhà); Hình thức: tự luận; (Hệ số 1) - Làm 1 bài thi giữa học phần; Hình thức: tự luận; Thời gian:60’(Hệ số 2) 8.2. Điểm đánh giá nhận thức thái độ:: Trọng số 0.1 % - Chuyên cần, tinh thần học trên lớp tích cực. - Phần tự học: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao. 8.3. Thi cuối kỳ:Trọng số 0.6 % Hình thức: tự luận; Thời gian: 60’ 8.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) - Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 7 - Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15. Thi lần 2: Sau tuần thứ 20 9. Thông tin về giảng viên * Giảng viên phụ trách học phần phương pháp dạy học: Họ và tên: Lê Minh Tâm Cử nhân SP mỹ thuật Thời gian, địa điểm làm việc: Văn phòng Khoa Tiểu học - Mầm non. Địa chỉ liên hệ: 192(số mới) Ngô Quyền – TP KonTum. Điện thoại: 0909569908 E-mail: thayleminhtam @gmail.com Các hướng nghiên cứu chính: Sơn dầu, sơn mài, lụa, PPDH Hướng nghiên cứu tương lai: Sơn dầu, sơn mài, lụa, PPDH, lý luận lịch sử Mỹ thuật Kon Tum, ngày 24 tháng12 năm 2017 TổTrưởng Trưởng khoa Giảng viên Lê Minh Tâm Nguyễn Cư Lê Minh Tâm DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docde_cuong_hoc_phan_phuong_phap_day_hoc_mi_thuat.doc